Spuštěno přihlašování na Pecku

15. září 2023

Spuštěno přihlašování na Pecku

Vzdě­lá­va­cí kurz pro lidi, kte­ří aktiv­ně pra­cu­jí s mlá­de­ží v Čes­kob­ra­tr­ské církvi evan­ge­lic­ké spuš­tí při­hla­šo­vá­ní. Určen je pro čle­ny SOMů, vedou­cí sbo­ro­vých mlá­de­ží nebo tře­ba orga­ni­zá­to­ry tábo­rů mlá­de­že. Veš­ke­ré infor­ma­ce na webu kurzpecka.cz.

Související událost: Pecka –⁠ 1. víkend

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 3. října 2023.

Back to (Sunday) school | Mládežnický newsletter – Září 2023

4. září 2023

Back to (Sunday) school | Mládežnický newsletter – Září 2023

Prá­vě jsme roze­sla­li pra­vi­del­nou dáv­ku infor­ma­cí – Mlá­dež­nic­ký news­let­ter. Záři­jo­vé vydá­ní zve pře­de­vším na Sjezd (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že a na vzdě­lá­va­cí kurz Pec­ka. Kro­mě toho obsa­hu­je samo­zřej­mě i pozván­ky na akce seni­o­rát­ních odbo­rů mlá­de­že po celé repub­li­ce. Sta­čí si jen vybrat. Jak tako­vý news­let­ter vypa­dá? Kli­kej na mod­ré tla­čít­ko!

News­let­ter Ti nepři­šel? A kou­kal jsi do spa­mů, obchod­ních sdě­le­ní a tak? Pokud mail z adre­sy mladez@e‑cirkev.cz nikde nena­chá­zíš, nezou­fej! Při­hlá­sit se k odbě­ru je mož­né tady. Sta­čí jen vypl­nit jmé­no, pří­jme­ní a e‑mailovou adre­su. Dal­ší nálož infor­ma­cí Tě urči­tě nemi­ne!

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 4. září 2023.

Kurz Pecka pro pracovníky s mládeží: zjistěte, co ve vás je!

31. srpna 2023

Kurz Pecka pro pracovníky s mládeží: zjistěte, co ve vás je!

Od 15. září 2023 se spouš­tí při­hla­šo­vá­ní na kurz pro lidi, kte­ří aktiv­ně pra­cu­jí s mlá­de­ží v Čes­kob­ra­tr­ské církvi evan­ge­lic­ké. Určen je pro čle­ny SOMů, vedou­cí sbo­ro­vých mlá­de­ží nebo tře­ba orga­ni­zá­to­ry tábo­rů mlá­de­že.

Kaž­dý z nás má něja­ké obda­ro­vá­ní, něja­ký talent. Něco, v čem jsme oprav­du dob­ří. Stej­ně tak má kaž­dý z nás své potře­by a zdro­je, kte­rý­mi může dopl­ňo­vat ener­gii. Kaž­dý z nás tro­chu jinak, jin­de, jin­dy.

Důle­ži­té však je, že kaž­dý z nás má poten­ci­ál svůj talent roz­ví­jet a nechá­vat si vše­mi sila­mi pomá­hat k dob­ré­mu. Je dob­ré pozná­vat sám sebe a znát své talen­ty, skr­ze kte­ré mohu napl­nit svůj život. A stej­ně tak je dob­ré vědět, kdy na něco nesta­čím sám a říci si o pomoc. 

Jako křes­ťa­né se navíc může­me spo­leh­nout na to, že s námi živo­tem krá­čí Hos­po­din, kte­rý nás vede za ruku a v nej­těž­ších chví­lích nese na svých rame­nou. Nejsme a nikdy v tom nebu­de­me sami. Je to úžas­ná jis­to­ta, neko­neč­ný zdroj nadě­je a síly.

Jen­že někdy tápe­me a ona jis­to­ta se nezdá být tak jis­tá: „Co to vlast­ně zna­me­ná věřit? Žít život s Bohem? Být křes­ťan? A jak do toho zapa­da­jí pochyb­nos­ti či neú­spě­chy? Má to cenu?“

Obdarování a zápal, duchovní rozměr i praktické dovednosti

Lidé, kte­ří v evan­ge­lic­ké církvi pra­cu­jí s mlá­de­ží, potře­bu­jí oba pře­de­šlé pilí­ře, aby moh­li inspi­ro­vat dal­ší a měli pro svou prá­ci dosta­tek sil. Tedy urči­tá obda­ro­vá­ní a zápal pro věc i duchov­ní roz­měr své­ho živo­ta, spi­ri­tu­a­li­tu. Stej­ně tak ovšem mnoh­dy potře­bu­jí také pár prak­tic­kých doved­nos­tí či infor­ma­cí – tře­ba pro­to, aby se mlá­dež­ní­ci vůbec měli kde potkat.

K tomu vše­mu by měly kur­zy Pec­ka povzbu­dit. K hle­dá­ní vlast­ní­ho vzta­hu s Bohem. K hle­dá­ní for­my spi­ri­tu­a­li­ty, kte­rá bude dávat smy­sl. K hle­dá­ní vlast­ních talen­tů, zdro­jů a zku­še­nos­tí. A ke sdí­le­ní prak­tic­kých infor­ma­cí, kte­ré nám mohou pomo­ci usnad­nit orga­ni­za­ci akcí i „běž­né­ho pro­vo­zu“ mlá­de­že. Věří­me, že víra je ces­ta, po kte­ré se vypla­tí jít. Na Pec­ce ji může­me chví­li hle­dat spo­lu. 

Praktické informace

Při­hla­šo­vá­ní

15. 9. – 15. 10. 2023

Ter­mí­ny

16.–19. 11. 2023
2.–4. 2. 2024
7.–9. 6. 2024

Pro koho

Pro lidi, kte­ří aktiv­ně pra­cu­jí s mlá­de­ží v ČCE. Nezá­le­ží, zda jsi v SOMu, vedeš sbo­ro­vou mlá­dež nebo tře­ba při­pra­vu­ješ tábo­ry pro mlá­dež.

Cena

Roz­po­čet ješ­tě ladí­me. Urči­tě se vejde­me do 1000,- za celý kurz.

Pod­mín­ky účas­ti

 • Věk alep­soň 15 let v době koná­ní kur­zu.
 • Účast na všech třech víken­dech.
 • Aktiv­ní prá­ce s mlá­de­ží v prů­bě­hu kur­zu.

Kurz je pořá­dán ve spo­lu­prá­ci s Oddě­le­ním mlá­de­že a Celo­cír­kev­ním odbo­rem mlá­de­že Čes­kob­ra­tr­ské církve evan­ge­lic­ké a je sou­čás­tí ofi­ci­ál­ní­ho cír­kev­ní­ho vzdě­lá­vá­ní.

Text pře­vzat z webu e‑cirkev.cz

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 1. září 2023.

Soutěž o sjezdovou píseň

30. června 2023

Soutěž o sjezdovou píseň

🌞 Pěk­né prázd­ni­ny, mlá­de­ži!
Léto je inspi­ra­tiv­ní čas, tak proč toho nevy­u­žít?

🎸 Vez­mi kyta­ru, opři se o strom a zkus zmáčk­nout pár náhod­ných akor­dů. Tře­ba ti k tomu navíc cvrn­ke přes nos něja­ký ten rým a půl pís­ně je hoto­vo!

📢 Vyhla­šu­je­me tra­dič­ní sou­těž o píseň, kte­rá nás bude pro­vá­zet celým Sjezd (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že 2023 v Čásla­vi. Vítě­zi bude odpuš­těn účast­nic­ký popla­tek (550 korun) a dosta­ne sjez­do­vé tri­ko zdar­ma. No za pokus to sto­jí, ne?

👉 Více infor­ma­cí o zadá­ní je na našem webu www.sjezd23.cz v sek­ci Dob­ro­vol­ní­ci.

 • Téma pís­ně by mělo reflek­to­vat téma sjez­du, tedy moti­vy sebe­lás­ky, sebe­po­zná­ní a Boží lás­ky k nám.
 • Dél­ka pís­ně je libo­vol­ná.
 • Pošli nahráv­ku a text pís­ně s akor­dy na adre­su mladez@e‑cirkev.cz do 28. srp­na 2023.
 • Odmě­na pro vítě­ze: odpuš­tě­ní sjez­do­vé­ho poplat­ku (550 Kč) a sjez­do­vé trič­ko zdar­ma
 • O vítě­zi roz­hod­ne Oddě­le­ní mlá­de­že, kte­ré si vyhra­zu­je mož­nost nevy­brat žád­ný ze zasla­ných návrhů.

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 30. června 2023.

Přihlašování na Sjezd spuštěno!

28. června 2023

Přihlašování na Sjezd spuštěno!

Je to tak. Spus­ti­li jsme při­hla­šo­vá­ní na Sjezd (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že 2023 v Čásla­vi. Aby toho neby­lo málo, při­da­li jsme k tomu při­hla­šo­va­cí sou­těž: na 1., 75. a 200., při­hlá­še­né­ho čeká odmě­na ve for­mě odpuš­tě­ní sjez­do­vé­ho poplat­ku!

Prv­ní už asi nebu­deš, ale při­hlá­sit se hned se urči­tě vypla­tí, není tře­ba otá­let. Při­hlas se teď a vypusť to z hla­vy! Navíc máme letos zbru­su nový při­hla­šo­va­cí sys­tém, kte­rý je tře­ba řád­ně vyzkou­šet. Tak smě­la do toho na www.sjezd23.cz.

Související událost: Sjezd (nejen) evangelické mládeže 2023

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 30. června 2023.

Synodní rada se setkala s COMem

19. června 2023

💯 Synod­ní rada se setka­la s nově zvo­le­ným i postup­ně odchá­ze­jí­cím Celo­cír­kev­ním odbo­rem mlá­de­že!

🙏 Kon­čí­cí čle­no­vé shr­no­va­li své půso­be­ní a nový COM zase popi­so­val svá oče­ká­vá­ní. Někte­rá téma­ta byla i více dis­kus­ní a jsme rádi, že jsme si moh­li tak­to ote­vře­ně popo­ví­dat.

📜 Noví COMá­ci obdr­že­li na závěr setká­ní od čle­nů synod­ní rady jme­no­va­cí lis­ti­ny a spo­leč­ně jsme se rado­va­li i během násled­ných nefor­mál­ních roz­ho­vo­rů. Bylo to moc milé, děku­je­me!

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 2. července 2023.

Fúze dvou letních akcí! Filmový kurz se slučuje s akcí pražské mládeže.

15. června 2023

Fúze dvou letních akcí! Filmový kurz se slučuje s akcí pražské mládeže.

🚨 POZOR, HLÁŠENÍ! Let­ní akce IV. na plac!

🥳 Dlou­ho jsme vám neda­li vědět, jak se to má s naším výjez­dem do Str­měch. Máme pro vás totiž pře­kva­pe­ní. Praž­ská mlá­dež se na ces­tě za let­ním dob­ro­druž­stvím spo­jí s Fil­mo­vým kur­zem ČFDS – Čáslav­ská fil­mo­vě-diva­del­ní sku­pi­na!

📸 Výle­ty za kou­pá­ním, bib­lic­ké, zpěv a hry tak pro­lo­ží­me fil­mo­vý­mi worksho­py, kde se nau­čí­te pra­co­vat s kame­rou, vytvá­řet scé­nář nebo kom­po­no­vat scé­nu. Spo­leč­ný­mi sila­mi se pak poku­sí­me nato­čit nej­fil­mo­věj­ší evan­ge­lic­ký film v his­to­rii nej­fil­mo­věj­ších evan­ge­lic­kých fil­mů!

🚀 A neboj­te se. I pokud se nechce­te stát hvězdou stří­br­né­ho plát­na, nebu­de­te mít o zába­vu nou­zi. Tak se při­hlas­te na odka­ze https://forms.gle/1rT4ajcrE6KLB46P9 a vyraz­te s námi 17. čer­ven­ce vstříc novým zážit­kům!

Související událost: Letní akce IV.

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 15. června 2023.

Mládežnický newsletter – červnová edice

6. června 2023

Mládežnický newsletter – červnová edice

Prá­vě jsme roze­sla­li pra­vi­del­nou dáv­ku infor­ma­cí – Mlá­dež­nic­ký news­let­ter. Červ­no­vé vydá­ní při­ná­ší novin­ky z mlá­de­že, pozván­ky na akce pořá­da­né jed­not­li­vý­mi seni­o­rát­ní­mi odbo­ry mlá­de­že a pře­hled toho, co nás čeká v létě. Jak tako­vý news­let­ter vypa­dá? Kli­kej na mod­ré tla­čít­ko!

Červ­no­vý news­let­ter Ti nepři­šel? A kou­kal jsi do spa­mů, obchod­ních sdě­le­ní a tak? Pokud mail z adre­sy mladez@e‑cirkev.cz nikde nena­chá­zíš, nezou­fej! Při­hlá­sit se k odbě­ru je mož­né tady. Sta­čí jen vypl­nit jmé­no, pří­jme­ní a e‑mailovou adre­su. Dal­ší nálož infor­ma­cí Tě urči­tě nemi­ne!

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 6. června 2023.

Mládež na synodu

30. května 2023

Mládež na synodu

Od 25. do 27. květ­na 2023 se v Komu­nit­ním cen­t­ru Mat­ky Tere­zy v praž­ských Hájích konal 36. Synod Čes­kob­ra­tr­ské církve evan­ge­lic­ké. Synod je nej­vyš­ší záko­no­dár­né shro­máž­dě­ní církve, na kte­rém kaž­do­roč­ně 74 syno­dá­lů a syno­dá­lek roz­ho­du­je o dal­ším smě­řo­vá­ní církve. Z řad mlá­de­že se jako vole­ní porad­ci a porad­ky­ně syno­du zúčast­ni­li Dama­ris Kopec­ká, Jakub Němec a Ema Pospí­ši­lo­vá.

Zástup­ce a zástup­ky­ně mlá­de­že byli zvo­le­ni na letoš­ní pora­dě mlá­de­že, kte­rá se usku­teč­ni­la v břez­nu 2023 v Běl­či nad Orli­cí. Man­dát je na dva roky a tak nás v tom­to slo­že­ní bude čekat ješ­tě dal­ší synod v roce 2024. Spo­lu s námi na syno­du byli také zástup­ci stu­dent­stva ETF Eliš­ka Van­čo­vá, Ondřej Zeman a Milan Kocan­da.

Během čtvr­teč­ní­ho prv­ní­ho zase­dá­ní pro­běh­ly nut­né for­ma­li­ty jako pre­zen­ce a vol­ba nové­ho před­sed­nic­tva. Obo­je se poved­lo a tak mohl synod začít jed­nat. Na tří­den­ní jed­ná­ní se syno­dá­lo­vé a syno­dál­ky roz­dě­lu­jí do čtyř komi­sí pod­le toho, jaké­mu téma­tu se chtě­jí věno­vat. Komi­se to jsou tyto: teo­lo­gic­ká, výchov­ná, práv­ní a hos­po­dář­ská. Ema a Dam­ka se sta­ly člen­ka­mi výchov­né komi­se, Kubo­vo srd­ce pla­nu­lo pro komi­si hos­po­dář­skou. Prá­ce v samo­stat­ných komi­sích byla na pro­gra­mu v pátek.

Pod­le při­pra­ve­ných zpráv a návrhů bylo jas­né, že nej­vět­ším téma­tem na syno­du bude dis­ku­ze o per­so­nál­ním fon­du a mož­ném zvý­še­ní odvo­dů prá­vě pro tyto úče­ly. Sku­teč­ně jsme byli svěd­ky vel­mi roz­sáh­lé dis­ku­ze. Neče­ka­lo se, že téma per­so­nál­ní­ho fon­du pře­bi­je jiné téma. Ale sta­lo se. V pátek byl z plé­na podán návrh, aby synod odsou­hla­sil žeh­ná­ní stej­no­po­hlav­ním párům fará­ři a farář­ka­mi ČCE. Návrh se k pro­jed­ná­ní dostal až na samý závěr syno­du, tedy v sobo­tu odpo­led­ne a pro­vá­ze­la ho váš­ni­vá a dlou­há roz­pra­va.

Pro ten­to bod si syno­dá­lo­vé a syno­dál­ky odhla­so­va­li taj­nou vol­bu. Návrh byl pře­svěd­či­vě při­jat, přes­né usne­se­ní zní: „Synod ČCE sou­hla­sí s mož­nos­tí požeh­ná­ní svaz­ků osob stej­né­ho pohla­ví, pokud o to požá­da­jí. Synod ČCE vní­má, že názo­ry na tuto otáz­ku nejsou v církvi jed­not­né, pod­po­ru­je čin­nost komi­se pro sou­ži­tí s LGBTQ lid­mi a pokra­čo­vá­ní dis­ku­se v církvi o tom­to téma­tu. Synod kon­sta­tu­je, že žád­ný kaza­tel není povi­nen žeh­nat svaz­kům osob stej­né­ho pohla­ví.
Jako mlá­dež jsme vel­mi vděč­ní za toto sta­no­vis­ko a máme obrov­skou radost. 🏳️‍🌈

Během tří­den­ní­ho maratho­nu se kaž­dý z nás do roz­prav k nej­růz­něj­ším bodům zapo­jil něko­li­krát. Za mlá­dež jsme zved­li téma sexu­a­li­zo­va­né­ho nási­lí. Pochvá­li­li jsme synod­ní radu za web, kte­rý slou­ží jako roz­ces­tí pro obě­ti, pře­ži­vší a lidi, kte­ří o pácha­ném nási­lí vědí a sna­ží se ho řešit. Vybíd­li jsme vede­ní k tomu, aby se téma sna­ži­lo dostat na sbo­ry a zača­lo s cel­ko­vým vzdě­lá­vá­ním v téma­tu sexu­a­li­zo­va­né­ho nási­lí, i když nejde o zne­u­ži­tí moci či posta­ve­ní.
Do deba­ty o novém roz­dě­le­ní seni­o­rá­tů jsme při­nes­li pohled mlá­de­že a refe­ro­va­li jsme o akti­vi­tách, kte­ré jsme ohled­ně toho­to téma­tu udě­la­li v uply­nu­lém kalen­dář­ním roce. 

Jsme vděč­ní, že má mlá­dež mož­nost účast­nit se syno­du jako porad­ní hlas a těší­me se na příští zase­dá­ní.

Text: Ema Pospí­ši­lo­vá, foto: e‑cirkev/Adéla Roz­bo­ři­lo­vá

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 30. května 2023.

Týden v Polsku na setkání mladých. Plně hrazeno!

25. května 2023

Týden v Polsku na setkání mladých. Plně hrazeno!

Pol­ská evan­ge­lic­ká cír­kev aug­špur­ské­ho vyzná­ní bude letos hos­tit Val­né shro­máž­dě­ní Luter­ské svě­to­vé fede­ra­ce (LWF) a Ty můžeš být u toho! Samot­né val­né shro­máž­dě­ní se koná od 13. do 19. září v Kra­ko­vě.

Jed­ná se o his­to­ric­kou udá­lost. Posled­ní val­né shro­máž­dě­ní LWF ve střed­ní Evro­pě se totiž kona­lo v roce 1984 v Buda­peš­ti. Kapa­ci­ta podob­né akce je však ome­ze­ná a dele­gá­tů jed­not­li­vých církví bude oprav­du hod­ně. Hos­tu­jí­cí cír­kev se tedy roz­hod­la ješ­tě před val­ným shro­máž­dě­ním pozvat mla­dé lidi z církví ve střed­ní Evro­pě, aby se spo­leč­ně setka­li.

Koho hle­dá­me:

 • 2 mla­dé lidi z ČCE ve věku 19 – 30, kte­ří:
  • poje­dou od 4. do 11. září 2023 do Pol­ska (pří­jezd 4. do Vra­ti­sla­vy a 11. odjezd z Kra­ko­va),
  • mají zájem o setká­ní a dis­ku­se s dal­ší­mi lid­mi z růz­ných zemí.

Co nabí­zí­me:

 • Zají­ma­vý pro­gram v mezi­ná­rod­ním pro­stře­dí, kte­rý bude zamě­řen mimo jiné na téma­ta život­ní­ho pro­stře­dí, tech­no­lo­gic­ké­ho roz­vo­je nebo vzrůs­ta­jí­cích nerov­nos­tí,
 • zastřešu­jí­cím hes­lem bude (stej­ně jako v pří­pa­dě celé­ho val­né­ho shro­máž­dě­ní) „One body. One Spi­rit. One Hope“, kte­ré repre­zen­tu­je jed­no­tu v Kris­tu,
 • návště­vu tří míst: Wro­cław, Krzy­żowa, Kra­ków
 • mož­nost nahléd­nout za opo­nu prá­ce lidí ve Svě­to­vém luther­ském sva­zu
 • uby­to­vá­ní, dopra­va a pojiš­tě­ní zdar­ma.

Zájem­ce pro­sí­me, aby se ozva­li na adre­su mladez@e‑cirkev.cz nej­poz­dě­ji do 7. červ­na 2023. Ve zprá­vě na sebe uveď­te kon­takt a násled­ně vám bude poskyt­nu­to více infor­ma­cí. V pří­pa­dě dopl­ňu­jí­cích dota­zů se také nevá­hej­te ozvat!

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 25. května 2023.