Jsme mla­dí křes­ťa­né, obvykle star­ší 13 let, nej­čas­tě­ji z Čes­kob­ra­tr­ské církve evan­ge­lic­ké (ČCE). Schá­zí­me se v mlá­de­žích, kte­ré obvykle vzni­ka­jí pod jed­not­li­vý­mi sbo­ry. Na těch­to pra­vi­del­ných setká­ních se pod vede­ním fará­ře zamýš­lí­me nad bib­lic­ký­mi tex­ty, mod­lí­me se, zpí­vá­me z naše­ho zpěv­ní­ku Sví­tá a spo­leč­ně si pomá­há­me najít ces­tu k Bohu. Mimo to ale také hra­je­me hry, vzdě­lá­vá­me se, navště­vu­je­me kul­tur­ní akce a uží­vá­me si ote­vře­né­ho spo­le­čen­ství, kde je kaž­dý srdeč­ně vítán.

Senioráty

Stej­ně jako sbo­ry církve se jed­not­li­vé mlá­de­že spo­ju­jí pod seni­o­rá­ty (cír­kev­ní obdo­ba „kra­jů“). Mlá­dež­ní­ky zde v kaž­dém seni­o­rá­tu zastu­pu­je seni­o­rát­ní odbor mlá­de­že (SOM). Vole­ní čle­no­vé odbo­ru orga­ni­zu­jí seni­o­rát­ní akce, od krát­kých večer­ních setká­ní, přes víken­do­vé „seni­o­rát­ky“ až k týden­ním tábo­rům a bri­gá­dám. Pro­gram těch­to akcí je vel­mi pes­t­rý, zahr­nu­je jak duchov­ní, tak prak­tic­ké a vzdě­lá­va­cí akti­vi­ty. Jádrem však zůstá­vá křes­ťan­ské spo­le­čen­ství.

Celocírkevní odbor mládeže a oddělení mládeže Ústřední církevní kanceláře

Celo­cír­kev­ní odbor mlá­de­že 2023–2025

Celo­cír­kev­ní odbor mlá­de­že (COM) zastu­pu­je mlá­dež­ní­ky na celo­cír­kev­ní úrov­ni. Spo­leč­ně s oddě­le­ním mlá­de­že (OM) na ústře­dí naší církve orga­ni­zu­jí vel­ké celo­cír­kev­ní akce, pomá­ha­jí seni­o­rát­ním odbo­rům v jejich čin­nos­ti a pod­po­ru­jí mlá­dež­nic­ké dob­ro­vol­ní­ky.

Celocírkevní mládežnické akce

Sjezd (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že je nej­vět­ší akcí pro mlá­dež. Koná se kaž­dý rok v jiném kou­tu naší země. Jed­ná se o víken­do­vou akci plnou před­ná­šek, worksho­pů, spor­tů, diva­del a kon­cer­tů.  

Kemp je týden­ní akce, koná se ve Str­mi­lo­vě. Účast­ní­ci se zapo­ju­jí do růz­ných kur­zů, napří­klad fil­mo­vé­ho, taneč­ní­ho či kur­zu prv­ní pomo­ci. Kaž­dý rok je to jiné, ale vždy se účast­ník něco nové­ho nau­čí.

Big­bí­to­vý kurz je dese­ti­den­ní akce pořá­da­ná v krko­noš­ských Křížli­cích. Jak název napo­ví­dá, jed­ná se o hudeb­ní kurz. Účast­ní­ci se zdo­ko­na­lu­jí ve hře na růz­né nástro­je pod vede­ním zku­še­ných instruk­to­rů a pro­fe­si­o­nál­ních muzi­kan­tů.

Pora­da mlá­de­že je kaž­do­roč­ní víken­do­vé setká­ní zástup­ců mlá­de­že, na kte­rém se pře­dá­va­jí rady a zku­še­nos­ti. Pro­bí­ra­jí se zde sou­čas­né pro­blémy a jejich mož­ná řeše­ní. Jed­nou za dva roky je na pora­dě zvo­len nový COM.