Na této strán­ce nesbí­rá­me žád­ná uži­va­tel­ská data o svých návštěv­ní­cích (a tedy ani nemá­me co sdí­let s tře­tí­mi stra­na­mi, za mar­ke­tingo­vý­mi či jiný­mi úče­ly).

Vede­me si pou­ze ano­nym­ní sta­tis­ti­ky o našich návštěv­ni­cích, kte­ré mohou zahr­no­vat infor­ma­ce jako:

Při sbě­ru těch­to sta­tis­tik nepo­u­ží­vá­me žád­né coo­kies a návštěv­ní­ko­vu IP adre­su uklá­dá­me pou­ze v ano­ny­mi­zo­va­né podo­bě. Veš­ke­ré tyto infor­ma­ce uklá­dá­me v rám­ci webu (kte­rý je hos­to­va­ný na Evang­ne­tu) a nesdí­lí­me je s nikým dal­ším.

Tech­nic­ké řeše­ní zajiš­ťu­je Wor­d­Press plu­gin WP-Sta­tis­tics.