Mládež Českobratrské církve evangelické

bře
19

Porada mládeže 2021

19. až 21. března 2021

Co se děje nového

Online mládeže SOMů

Ani koro­na neza­sta­vi­la mlá­dež­nic­kou čin­nost, jen ji pře­su­nu­la do onli­ne pro­stře­dí. V násle­du­jí­cím člán­ku najde­te všech­ny důle­ži­té infor­ma­ce o jed­not­li­vých SOMech. V pří­pa­dě absen­ce nebo chyb­ných infor­ma­cí se, pro­sím, obrať­te na kubicko@e‑cirkev.cz. Praž­ský SOM Onli­ne mlá­de­že mají téměř kaž­dý všed­ní den, přes­né infor­ma­ce nalez­ne­te na jejich face­boo­ku. Jiho­čes­ký SOM Pra­vi­del­ně se schá­zí Čes­ko­bu­dě­jo­vic­ká mlá­dež (kaž­dé... Pokračovat >

Publikováno 9. listopadu 2020

Pracovní příležitost v DTMJ

Depart­ment for The­o­lo­gy, Mis­si­on and Jus­ti­ce z Lute­ran Word Fede­rati­on vypi­su­je výbě­ro­vé říze­ní na pra­cov­ní pozi­ci „Pro­gram Execu­ti­ve for You­th“. Hlav­ní pra­cov­ní nápl­ní tří­le­té­ho pra­cov­ní­ho kon­trak­tu je zvý­še­ní aktiv­ní účas­ti mlá­de­že v LWF, akti­vi­za­ce výměn­ných poby­tům mlá­dež­ní­ků v rám­ci LWF, pod­po­ra mla­dých na vůd­cov­ských pozi­cích a zvý­še­ní jejich účas­ti v církvi a regi­o­nál­ních pro­jek­tech. Pra­cov­ní... Pokračovat >

Publikováno 22. října 2020

Proběhl online sjezd mládeže 2020

V pon­dě­lí 28. září 2020 pro­bě­hl onli­ne Sjezd (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že 2020. V ran­ních hodi­nách jsme stre­a­mo­va­li big­bí­to­vou boho­služ­bu, kte­rou ved­la Saša Jaco­bea a Jan Lavic­ký. Dopro­vá­ze­la je kape­la z Big­bí­to­vé­ho kur­zu. Po boho­služ­bách pro­bě­hl spo­leč­ný oběd účin­ku­jí­cích, COM a oddě­le­ní mlá­de­že ÚCK. Násle­do­va­la před­náš­ka s dis­ku­zí Kuby Orta na téma „Doba post­fak­tic­ká“. Celý sjez­do­vý... Pokračovat >

Publikováno 21. října 2020

Známe datum porady mládeže!

I když je letos situ­a­ce kolem akcí nepří­z­ni­vá, věří­me, že dal­ší pora­da mlá­de­že pro­běh­ne. Ter­mín byl vybrán na víkend 19. – 21. břez­na 2021. Tak si jej zapiš­te do svých diá­řů a uvi­dí­me se tam! Pokračovat >

Publikováno 14. října 2020

Venite přesunuto

Epi­de­mi­o­lo­gic­ká situ­a­ce bohu­žel nedo­vo­li­la usku­teč­ně­ní Veni­te v řád­ném ter­mí­nu, pro­to jsme se jej roz­hod­li pře­su­nout. Nový ter­mín ozná­mí­me hned jak jej bude­me vědět. Všem při­hlá­še­ným při­jdou infor­ma­ce e‑mailem. Pokračovat >

Publikováno 30. září 2020

Setkání nejen předsedů v Horní Krupé

Již potře­tí jsme se sešli na pora­dě před­se­dů SOMů. Jed­ná se o spe­ci­ál­ní čas pro sdí­le­ní rados­tí a stras­tí, kte­ré zaží­vá­me během prá­ce smlá­de­ží. Víken­do­vou akci zastřešu­je Celo­cír­kev­ní odbor mlá­de­že. Ten­to­krát bylo zastou­pe­ných osm seni­o­rá­tů, při­je­li také dva zaměst­nan­ci oddě­le­ní mlá­de­že a Matý­sek Halaš <3. Letoš­ní pora­da se kona­la 4.–6. září vma­leb­ném sbo­ro­vém are­á­lu vHor­ní... Pokračovat >

Publikováno 14. září 2020