Mládež Českobratrské církve evangelické

kvě
20

30. Báječnej bál – Devadesátky

20. května 2022 • KC Zahrada
kvě
20

Víkendová seniorátní mládež v Brandýse nad Orlicí

20. až 22. května 2022 • Brandýs nad Orlicí
kvě
27

RelaxMax

27. až 28. května 2022 • Brandýs nad Labem

Co se děje nového

Všechny mládežnické akce na jednom místě!

Sek­ci Akce na našem webu jsme roz­ší­ři­li o akce jed­not­li­vých SOMů. Z této sek­ce se tedy stá­vá jedi­neč­ný roz­cest­ník, kde lze najít veš­ke­ré udá­los­ti, kte­ré se chys­ta­jí pro mlá­dež po celé repub­li­ce! Pro­to­že se jed­ná o roz­cest­ník, ber­te popis­ky jed­not­li­vých udá­los­tí s mír­nou rezer­vou, jeli­kož jsou vždy pou­ze zko­pí­ro­vá­ny (pře­váž­ně z Face­boo­ko­vých udá­los­tí) a mohou... Pokračovat >

Publikováno 17. května 2022

Přihlašování na letní akce spuštěno

Na webu prihlasky.e‑cirkev.cz najde­te při­hla­šo­vá­ní na celo­cír­kev­ní mlá­dež­nic­ké akce spa­da­jí­cí pod Oddě­le­ní mlá­de­že. Kon­krét­ně se jed­ná o Kemp pod jed­nou stře­chou a Big­bí­to­vý kurz. Kro­mě toho se na zmí­ně­ném webu nachá­zí i nabíd­ky let­ních tábo­rů, rodin­ných poby­tů a poby­tů s lid­mi s posti­že­ním, kam stá­le shá­ní­me asi­s­ten­ty. V létě nás samo­zřej­mě čeka­jí mra­ky akcí pro... Pokračovat >

Publikováno 6. května 2022

Porada mládeže letos trochu jinak

Pora­da mlá­de­že je akce, kte­rá má svůj původ v cír­kev­ních řádech. Jed­ná se totiž o voleb­ní orgán Celo­cír­kev­ní­ho odbo­ru mlá­de­že (COM) a zástup­ců mlá­de­že na Synod (nej­vyš­ší cír­kev­ní orgán). Vzhle­dem k dél­ce man­dá­tů by sta­či­lo, aby se kona­la jed­nou za dva roky a jedi­ným pro­gra­mem by moh­ly být prá­vě zmí­ně­né vol­by. Už něko­lik let tomu... Pokračovat >

Publikováno 14. dubna 2022

Jak to vypadá Ve víru víry?

Je pátek 18. břez­na dopo­led­ne a v dru­hém pat­ře zad­ní budo­vy Huso­va doma se na adre­se Ústřed­ní cír­kev­ní kan­ce­lá­ře sejde ilu­strá­tor­ka, archi­tekt a stu­dent­ka dějin umě­ní. Toto není začá­tek vti­pu, ale pří­běh o tom, jak odbor­ná komi­se posu­zo­va­la návrhy vizu­ál­ní iden­ti­ty Sjez­du (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že 2022. Sjezdy mlá­de­že jsou cha­rak­te­ris­tic­ké mno­ha věc­mi. Jed­nou z nich je název... Pokračovat >

Publikováno 24. března 2022

Harmonogram Porady mládeže je na světě

Pora­da mlá­de­že je za rohem a všech­ny nad­še­né mlá­dež­ní­ky jis­tě mimo­řád­ně zají­má, jak to bude na mís­tě pro­bí­hat. Pro­to při­ná­ší­me podrob­ný har­mo­no­gram a ano­ta­ce jed­not­li­vých worksho­pů, kte­ré nás na Pora­dě čeka­jí. Před­po­klá­da­ný čas čte­ní: Tři minu­ty (ne dob­ře, to jsem si prá­vě vymys­lel). Pátek 18:00 Pří­jezd, veče­ře 19:00 Zahá­je­ní, info­o­kén­ko, sezná­me­ní se 19:30  Blok exper­tů... Pokračovat >

Publikováno 7. března 2022

Proběhlo ekumenické setkání odborů mládeže v Kolíně

Prv­ní dva úno­ro­vé dny pat­ři­ly vedou­cím odbo­rů mlá­de­ží napříč čes­ký­mi církve­mi. Mezi­de­no­mi­nač­ní akce vol­ně navá­za­la na setká­ní zástup­ců leu­enber­ských církví, kte­ré se kona­lo v pro­sin­ci v Par­du­bi­cích. Apoš­tolská cír­kev v Kolí­ně při­ví­ta­la na pozvá­ní Čes­ké evan­ge­li­kál­ní ali­an­ce přes tři desít­ky zástup­ců jed­not­li­vých církví, kte­ří se věnu­jí prá­ci s mlá­de­ží. Za ČCE se účast­ni­li Rad­ka Hoj­ko­vá... Pokračovat >

Publikováno 2. března 2022