Mládež Českobratrské církve evangelické

pro
8

Vánočková mládež

8. až 10. prosince 2023 • Vysoké Mýto
pro
9

Volební mládež

9. prosince 2023 • Jimramov
pro
9

Vánoční mládež

9. až 10. prosince 2023 • Brandýs nad Labem

Co se děje nového

Začal advent, co na to mládež? | Mládežnický newsletter

Prá­vě jsme roze­sla­li pra­vi­del­nou dáv­ku infor­ma­cí – Mlá­dež­nic­ký news­let­ter. Pro­sin­co­vé vydá­ní tra­dič­ně zve na akce pořá­da­né seni­o­rát­ní­mi odbo­ry mlá­de­že, při­ná­ší ale i pra­cov­ní nabíd­ky nebo mož­nost vyjet na tři měsí­ce do USA. Jak tako­vý news­let­ter vypa­dá? Kli­kej na mod­ré tla­čít­ko! News­let­ter Ti nepři­šel? A kou­kal jsi do spa­mů, obchod­ních sdě­le­ní a tak? Pokud mail z adre­sy mladez@e‑cirkev.cz nikde... Pokračovat >

Publikováno 4. prosince 2023

Sdružení evangelické mládeže hledá posilu do kanceláře

„Do kan­ce­lá­ře SEMu hle­dá­me posi­lu! Neva­dí ti papí­ro­vá­ní a nebo­jíš se peněz? Vždyc­ky si tou­žil po tom, jako Hon­za Dostál, mít dal­ší vedou­cí funk­ci, ale na roz­díl od něj za to dostá­vat zapla­ce­no? Nelí­bil se ti gra­fic­ky pla­kát na inze­rá­tu a chtěl bys dělat lep­ší? A hlav­ně: Máš chuť pra­co­vat pro evan­ge­lic­kou mlá­dež? Pak máš... Pokračovat >

Publikováno 4. prosince 2023

K poslechu: Přednáška Saši Fleka ze sjezdu v Čáslavi

Zemi­té svě­dec­tví o více či méně úspěš­ných poku­sech Saši Fle­ka změ­nit svět. Jak hořet a vyho­řet snad­no a rych­le. Ane­bo taky ne. Něko­lik ang­lic­kých frá­zí (neboj­te se, pře­klad zajiš­těn) před­sta­ví jeho peri­pe­tie, kri­ze i občas­né katar­ze. Nabíd­ka pohle­du na vlast­ní úsi­lí a usi­lo­vá­ní v zrca­dle zku­še­nos­ti nena­pra­vi­tel­né­ho nad­šen­ce v rekon­va­lescen­ci. Sjezd (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že na téma... Pokračovat >

Publikováno 30. listopadu 2023

Jaká byla PECKA? 1. víkend kurzu pro pracovníky s mládeží

Sepsa­la: Viki Fenclo­vá Během pro­dlou­že­né­ho víken­du 16. – 19. lis­to­pa­du při­je­lo do Poděbrad z růz­ných kou­tů repub­li­ky 11 mla­dých lidí. Po celou dobu jsme byli vysta­vo­vá­ni novým způ­sobům jak pra­co­vat v týmu, sami se sebou i s mlá­de­ží v církvi. Ty si pro nás při­pra­vil tým pře­váž­ně mla­dých nad­šen­ců. Hned ve čtvr­tek večer jsme se... Pokračovat >

Publikováno 28. listopadu 2023

3 měsíce v USA zdarma! Zkušenost, na kterou nezapomeneš.

Pro­gram je určen pro zájem­ce, kte­ří: jsou ve věku 18 – 30 let, sou­hla­sí s tří­mě­síč­ním poby­tem v USA (od polo­vi­ny květ­na do polo­vi­ny srp­na 2024), pra­cu­jí s dět­mi a mlá­de­ží, stu­du­jí či jsou uči­te­li, zají­ma­jí se o prá­ci s dět­mi v pří­ro­dě, jsou zod­po­věd­ní, spo­leh­li­ví a důvě­ry­hod­ní, jsou fle­xi­bil­ní, odol­ní a ote­vře­ní novým zážit­kům, se zavá­ží, že se po... Pokračovat >

Publikováno 21. listopadu 2023

Kup si poslední kusy sjezdových ponožek!

Sjezd (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že 2023 se nesl v duchu téma­tu Ces­ta do stře­du sebe. Hlav­ním sym­bo­lem ces­ty za sebe­po­zná­ním bylo srd­ce, se kte­rým v růz­ných vari­an­tách pra­co­val autor sjez­do­vé­ho vizu­á­lu Voj­těch Jano­šík. Jed­ním z jeho vyu­ži­tí byly i pro­pa­gač­ní před­mě­ty, mezi kte­rý­mi se obje­vi­ly i ponož­ky vyro­be­né spo­leč­nos­tí Ponožkátor.cz. Něko­lik kusů nám ze sjez­du zby­lo,... Pokračovat >

Publikováno 15. listopadu 2023