Mládež Českobratrské církve evangelické

čvc
19

Bigbítový kurz

19. až 28. července 2024 • Křižlice
čvc
30

Čundr

30. července až 1. srpna 2024
srp
24

Letní seniorátní týden

24. až 31. srpna 2024 • Domašov nad Bystřicí

Co se děje nového

Třetí peckový víkend

Sepsa­la: Ana Seba­lo­vá Stej­ně jako škol­ní rok se i Pec­ka chý­lí ke kon­ci (toho­to roč­ní­ku) a 7.června k veče­ru jsme se sešli na vla­ko­vém nádra­ží v Kuři­mi. Spo­leč­ně jsme se doši­nu­li do par­ku, kde nás čeka­la prv­ní hra, při níž jsme se nejen smá­li, ale i pře­ko­ná­va­jí růz­né výzvy na pomy­sl­ném trhu prá­ce včet­ně živé... Pokračovat >

Publikováno 6. července 2024

Přihlašování na Sjezd spuštěno!

Při­hla­šo­vá­ní na letoš­ní Sjezd (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že, kte­rý se usku­teč­ní 4. až 6. 10. ve Svi­ta­vách, bylo spuš­tě­no! Při­hlas­te se na Sjezd prá­vě teď a ušet­ře­te celých 450 Kč! Prv­ní­mu, sedm­de­sát páté­mu a dvous­té­mu při­hlá­še­né­mu účast­ní­ko­vi bude totiž odpuš­těn sjez­do­vý popla­tek. Prv­ní už sice asi nebu­de­te, ale i tak není důvod to odklá­dat. Letoš­ní novin­kou... Pokračovat >

Publikováno 29. června 2024

Červen 2024 | Mládežnický newsletter

Ahoj mlá­dež­ní­ci! Dlou­ho oče­ká­va­né léto se poma­lu blí­ží a s ním i konec škol­ní­ho roku a zkouš­ko­vé­ho obdo­bí. Než se všich­ni roz­prch­ne­me, máme před sebou ješ­tě posled­ní měsíc, kte­rý je nabi­tý mlá­dež­nic­ký­mi akce­mi. Ty bys­te si roz­hod­ně nemě­li nechat ujít! Nakouk­ně­te do naše­ho mlá­dež­nic­ké­ho news­let­te­ru, kam jsme pro vás zpro­střed­ko­va­li růz­né nabíd­ky akcí nejen na... Pokračovat >

Publikováno 10. června 2024

Společné tmelení COMu

Celo­cír­kev­ní odbor mlá­de­že má za sebou prv­ní rok své­ho dvou­le­té­ho funkč­ní­ho obdo­bí. A uznej­te, že lep­ší důvod k víken­do­vé­mu tme­le­ní jsme si nemoh­li přát! COM tak 10.–12. květ­na vyra­zil do Řev­nic, kde jej krá­lov­sky hos­til před­se­da Domi­nik Blá­ha se svou rodin­kou. Kro­mě řady vese­lých nefor­mál­ních akti­vit – gri­lo­vá­ní, kou­pá­ní v Beroun­ce, návštěvy míst­ní­ho pivo­va­ru a... Pokračovat >

Publikováno 29. května 2024

Květen 2024 | Mládežnický newsletter

Jaro je v plném prou­du a s ním i dal­ší měsíc, což zna­me­ná novou vár­ku infor­ma­cí v našem Mlá­dež­nic­kém news­let­te­ru! Ten­to­krát se může­te těšit na prv­ní sjez­do­vé útrž­ky, tipy nejen na let­ní kla­si­ky, láka­vé spřá­te­le­né nabíd­ky a samo­zřej­mě i pozván­ky na mlá­dež­nic­ké akce. Chceš si zob­ra­zit celý news­let­ter? Klik­ni na zele­né tla­čít­ko! News­let­ter Ti nepři­šel?... Pokračovat >

Publikováno 7. května 2024

Chtěli byste udělat něco pro životní prostředí ve svém okolí? Můžete na to získat příspěvek až 2000 Euro!

Může­te si opra­vit far­ní zahra­du, vyjet do pří­ro­dy sbí­rat odpad­ky nebo si poří­dit solár­ní panel na nabí­je­ní zahrad­ní­ho osvět­le­ní, udě­lat kurz seče­ní luk kosou a nebo tře­ba úpl­ně něco jiné­ho. Je to jen na vás! A na to ješ­tě zís­kat finanč­ní pod­po­ru svě­to­vé Luther­ské fede­ra­ce, kte­rá nabí­zí pod­po­ru mlá­dež­ní­kům na jed­no­rá­zo­vé pro­jek­ty týka­jí­cí se kli­ma­tu... Pokračovat >

Publikováno 5. května 2024