Mládež Českobratrské církve evangelické

kvě
27

RelaxMax

27. až 28. května 2022 • Brandýs nad Labem
čvn
3

Seniorátky na Zbytově

Staň se Jedi
3. až 5. června 2022 • Zbytov
čvn
4

Setkání mládeže a volba západočeského SOMu

4. června 2022 • Mariánské lázně

Co se děje nového

Nabídka tábora v Německu Teencamp 7.–21. 8. 2022

Je ti 13–17 let? Nevíš co dělat v srpnu (7.–21.8.2022)? Co takhle jet na Teen­camp do Němec­ka? Jed­ná se o vel­mi dobrou zku­še­nost, poznat nové lidi, zaho­dit jazy­ko­vé bari­é­ry a spous­tu dal­ší­ho! Jed­ná se o tábor v Sas­ku, 40 km od Cho­mu­to­va v Kruš­ných horách na lou­ce u lesa (Hütt­stattmühle), kde se sejde asi 150 mlá­dež­ní­ků z Němec­ka... Pokračovat >

Publikováno 26. května 2022

Mládež na synodu

Od 19. do 21. květ­na 2022 se ve Svi­ta­vách kona­lo 4. zase­dá­ní 35. syno­du ČCE, nej­vyš­ší­ho záko­no­dár­né­ho a řídí­cí­ho shro­máž­dě­ní v rám­ci Čes­kob­ra­tr­ské církve evan­ge­lic­ké. Kro­mě 74 poslan­ců zastu­pu­jí­cích jed­not­li­vé seni­o­rá­ty jsou k jed­ná­ní tra­dič­ně povo­lá­vá­ni také porad­ci, mezi kte­rý­mi jsou vyhra­ze­ná 3 mís­ta pro zástup­ce z řad mlá­de­že. Ti sice nemo­hou v rám­ci zase­dá­ní hla­so­vat, mohou však vstu­po­vat... Pokračovat >

Publikováno 25. května 2022

Všechny mládežnické akce na jednom místě!

Sek­ci Akce na našem webu jsme roz­ší­ři­li o akce jed­not­li­vých SOMů. Z této sek­ce se tedy stá­vá jedi­neč­ný roz­cest­ník, kde lze najít veš­ke­ré udá­los­ti, kte­ré se chys­ta­jí pro mlá­dež po celé repub­li­ce! Pro­to­že se jed­ná o roz­cest­ník, ber­te popis­ky jed­not­li­vých udá­los­tí s mír­nou rezer­vou, jeli­kož jsou vždy pou­ze zko­pí­ro­vá­ny (pře­váž­ně z Face­boo­ko­vých udá­los­tí) a mohou... Pokračovat >

Publikováno 17. května 2022

Přihlašování na letní akce spuštěno

Na webu prihlasky.e‑cirkev.cz najde­te při­hla­šo­vá­ní na celo­cír­kev­ní mlá­dež­nic­ké akce spa­da­jí­cí pod Oddě­le­ní mlá­de­že. Kon­krét­ně se jed­ná o Kemp pod jed­nou stře­chou a Big­bí­to­vý kurz. Kro­mě toho se na zmí­ně­ném webu nachá­zí i nabíd­ky let­ních tábo­rů, rodin­ných poby­tů a poby­tů s lid­mi s posti­že­ním, kam stá­le shá­ní­me asi­s­ten­ty. V létě nás samo­zřej­mě čeka­jí mra­ky akcí pro... Pokračovat >

Publikováno 6. května 2022

Porada mládeže letos trochu jinak

Pora­da mlá­de­že je akce, kte­rá má svůj původ v cír­kev­ních řádech. Jed­ná se totiž o voleb­ní orgán Celo­cír­kev­ní­ho odbo­ru mlá­de­že (COM) a zástup­ců mlá­de­že na Synod (nej­vyš­ší cír­kev­ní orgán). Vzhle­dem k dél­ce man­dá­tů by sta­či­lo, aby se kona­la jed­nou za dva roky a jedi­ným pro­gra­mem by moh­ly být prá­vě zmí­ně­né vol­by. Už něko­lik let tomu... Pokračovat >

Publikováno 14. dubna 2022

Jak to vypadá Ve víru víry?

Je pátek 18. břez­na dopo­led­ne a v dru­hém pat­ře zad­ní budo­vy Huso­va doma se na adre­se Ústřed­ní cír­kev­ní kan­ce­lá­ře sejde ilu­strá­tor­ka, archi­tekt a stu­dent­ka dějin umě­ní. Toto není začá­tek vti­pu, ale pří­běh o tom, jak odbor­ná komi­se posu­zo­va­la návrhy vizu­ál­ní iden­ti­ty Sjez­du (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že 2022. Sjezdy mlá­de­že jsou cha­rak­te­ris­tic­ké mno­ha věc­mi. Jed­nou z nich je název... Pokračovat >

Publikováno 24. března 2022