Mládež Českobratrské církve evangelické

Žádné nadcházející akce :/

Co se děje nového

Partnership Conference 2023

After four years, Czech Evan­ge­li­cals and Ame­ri­can Presby­te­ri­ans meet aga­in in Olo­mouc. To sha­re our fai­th and practi­ce. To meet new and old fri­ends. To learn from each other. To explo­re the life of the church in the Czech Repub­lic and the USA. To pray and sing toge­ther. To be enri­ched by our dif­fe­ren­ces. To expe­ri­en­ce our uni­ty in Jesus Christ. The Presby­te­ri­an Church (USA) and the Evan­ge­li­cal Church of Czech Bre­thren... Pokračovat >

Publikováno 24. března 2023

Autobusem do Taizé

Od 6. do 13. srp­na se může­te svézt auto­bu­sem do komu­ni­ty Tai­zé ve Fran­cii. Akce vol­ně nava­zu­je na eku­mic­ký auto­bus, kte­rý vypra­vo­va­la eku­me­nic­ká rada církví ve spo­lu­prá­ci s oddě­le­ním mlá­de­že ČCE. Letoš­ní výjezd orga­ni­zu­je kato­lic­ká far­nost v Dej­vi­cích, ale při­hlá­sit se může samo­zřej­mě kaž­dý! Při­hla­šo­vat se lze do polo­vi­ny dub­na. Pokračovat >

Publikováno 20. března 2023

Bakalářka o svítáku: respondenti wanted

Pře­po­sí­lá­me prosbu od Tomá­še Pikou­se. Zná­te sví­ták? Máte minut­ku? Zapoj­te se do výzku­mu k baka­lář­ské prá­ci! Ahoj,jme­nu­ji se Tomáš Pikous a jsem stu­dent evan­ge­lic­ké teo­lo­gie na ETF UK. V rám­ci své baka­lář­ské prá­ce se věnu­ji zpěv­ní­ku Sví­tá z hle­dis­ka his­to­rie i sou­čas­nos­ti – sna­žím se pro­zkou­mat, z čeho pra­me­ní, jak moc odrá­ží dobu své­ho vzni­ku... Pokračovat >

Publikováno 16. března 2023

Mládež volila, až zvolila

Pora­da mlá­de­že je za námi! Bylo to skvě­lé a máme nový COM! V Běl­či jsme se radi­li a vzdě­lá­va­li, trá­vi­li spo­leč­ně čas zpě­vem a muzi­cí­ro­vá­ním, hra­ním her nebo poví­dá­ním. Taky jsme zvo­li­li nový COM a zástup­ce mlá­de­že na synod (více níže). Měli jsme se dob­ře a teď už zbý­vá vzpo­mí­nat. Více než 200 fotek najde­te... Pokračovat >

Publikováno 13. března 2023

Přihlašování na Poradu mládeže otevřeno všem zájemcům

Od dneš­ní­ho dne se může na Pora­du mlá­de­že při­hlá­sit úpl­ně kaž­dý! Regis­tra­ce je mož­ná do 3. břez­na. Jed­ná se o akci pro aktiv­ní mlá­dež­ní­ky, kte­ří se chtě­jí dozvě­dět více o prá­ci v církvi, zlep­šit se v ní na worksho­pech a s dal­ší­mi dis­ku­to­vat celo­cír­kev­ní a mlá­dež­nic­ká téma­ta. A proč bych se měl přihlásit? Pro­to­že to... Pokračovat >

Publikováno 27. února 2023

Vytváříme program Sjezdu, chceš taky?

Přes­to­že to vypa­dá, že Sjezd je ješ­tě za dlou­ho, my už ho peč­li­vě při­pra­vu­je­me. Momen­tál­ně dává­me dohro­ma­dy pro­gram a chtě­li bychom Tě k tomu při­zvat! Sjezd (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že pro­běh­ne 6. až 8. říj­na v Čásla­vi a bude­me se při něm zamýš­let nad téma­tem Self-care v kon­tex­tu prá­ce, spo­leč­nos­ti, zájmů, spi­ri­tu­ál­ní péče, psy­cho­lo­gic­ké, emoč­ní a... Pokračovat >

Publikováno 15. února 2023