Mládež Českobratrské církve evangelické

dub
1

Porada mládeže 2022

1. až 3. dubna 2022 • Tábor J.A.K. v Bělči nad Orlicí
zář
23

Sjezd (nejen) evangelické mládeže 2022

23. až 25. září 2022 • Ostrava

Co se děje nového

Pojeďte jako vedoucí kempu v USA – pro všechny mezi 18 – 30 let

Hle­dá­me zájem­ce o účast v mezi­ná­rod­ním pro­gra­mu pro instruk­to­ry let­ních tábo­rů Evan­ge­lic­ké luter­ské církve v Ame­ri­ce pro léto 2022. Pro­gram je určen pro zájem­ce, kte­ří: jsou ve věku 18 – 30 let, sou­hla­sí s tří­mě­síč­ním poby­tem v USA (od polo­vi­ny květ­na do polo­vi­ny srp­na 2022), pra­cu­jí s dět­mi a mlá­de­ží, stu­du­jí či jsou uči­te­li, zají­ma­jí se o prá­ci s dět­mi v pří­ro­dě,... Pokračovat >

Publikováno 10. ledna 2022

„Nejsem rasista, ale…“ Studentská literární soutěž

Čes­kob­ra­tr­ská cír­kev evan­ge­lic­ká vyhla­šu­je prv­ní roč­ník stu­dent­ské lite­rár­ní sou­tě­že na lid­sko­práv­ní téma. Úsi­lí o obha­jo­bu lid­ských práv pat­ří k zásad­ním úko­lům církve ve spo­leč­nos­ti. Evan­ge­lic­ká cír­kev již něko­lik let pořá­dá akci Dává­me hlas poni­žo­va­ným. Jejím smys­lem je veřej­ně při­po­me­nout, že lidé na mno­ha mís­tech svě­ta či v růz­ných soci­ál­ních sku­pi­nách zaží­va­jí útlak kvů­li své víře, pře­svěd­če­ní nebo... Pokračovat >

Publikováno 4. ledna 2022

Foto ze sjezdu 2021

Před­vá­noč­ní dárek pro všech­ny! Máme prv­ní ofi­ci­ál­ní fot­ky ze Sjez­du (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že 2021 v Tábo­ře. Veli­ký dík pat­ří skvě­lé­mu foto­gra­fo­vi Fran­tiš­ku Plzá­ko­vi. Celou gale­rii si může­te pro­hléd­nout na Goo­gle dis­ku (vyš­ší kva­li­ta, hor­ší pro­hlí­že­ní), nebo na Raj­če­ti (lep­ší pro­hlí­že­ní, men­ší kva­li­ta). Až načer­pá­te sjez­do­vou atmo­sfé­ru, neza­po­meň­te si zapsat do diá­řů datum příští­ho sjez­du. Ten... Pokračovat >

Publikováno 13. prosince 2021

Podzimní tmelení COMu

Posled­ní lis­to­pa­do­vý víkend poslou­žil setká­ní nově zvo­le­ných (respek­ti­ve v břez­nu zvo­le­ných) COMá­ků. K těm se ze své pod­sta­ty při­da­lo i osa­zen­stvo Oddě­le­ní mlá­de­že. A moh­lo se začít tme­lit! K vše­o­bec­né­mu vese­lí, poho­dě, ale i pra­cov­ní­mu a bra­in­stor­mo­va­cí­mu nasa­ze­ní jsme se necha­li pozvat do Casa de Pod­ra­zil. Vedou­cí OM Ale­na nám všem totiž poskyt­la azyl a... Pokračovat >

Publikováno 9. prosince 2021

(NE)PŘÁTEL SE NELEKEJME, NA MNOŽSTVÍ NEHLEĎME

Letoš­ní 31. Sjezd (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že se usku­teč­nil posled­ní víkend v září. Po tři­cá­tém roč­ní­ku, kte­rý se měl konat ve Vsetí­ně, ale kvů­li epi­de­mii koro­na­vi­ru byl pře­su­nut do onli­ne pro­stře­dí, se přes čty­ři sta účast­ní­ků setka­lo v Tábo­ře. V hote­lu Pal­cát, pojme­no­va­ném pod­le plas­ti­ky stře­do­vě­ké zbra­ně, kte­rá se nachá­zí před budo­vou, ale je zce­la zakry­tá rekla­mou, zahá­jil tří­den­ní pro­gram tábor­ský... Pokračovat >

Publikováno 7. října 2021

Mládež se setká na sjezdu v Táboře

“Nepřá­tel se nele­kej­me, na množ­ství nehleď­me” hlá­sá název letoš­ní­ho sjez­du a vyzý­vá mlá­dež­ní­ky ze všech kou­tů repub­li­ky, aby se o víken­du od 24. do 26. září 2021 dosta­vi­li do Tábo­ra. Tábor­ský Hotel Pal­cát se poma­lu ale jis­tě chys­tá na nápor nezvyk­lých návštěv­ní­ků. Oblek, pra­cov­ní kufřík nebo objed­náv­ky těch nej­vět­ších deli­ka­tes se však konat nebu­dou. Mís­to... Pokračovat >

Publikováno 6. září 2021