Mládež Českobratrské církve evangelické

srp
6

Letní pobyt

6. až 13. srpna 2022 • Křížlice
srp
17

Jihlavské mokřady

17. až 19. srpna 2022 • Jihlava
srp
20

LESEM 2022

Byl boj na zemi
20. až 26. srpna 2022 • Blažkov

Co se děje nového

Soutěž o sjezdovou píseň

Léto je inspi­ra­tiv­ní čas, tak proč toho nevy­u­žít? Vez­mi kyta­ru, opři se o strom a zkus zmáčk­nout pár náhod­ných akor­dů. Tře­ba ti k tomu navíc cvrn­ke přes nos něja­ký ten rým a půl pís­ně je hoto­vo! Vyhla­šu­je­me tra­dič­ní sou­těž o píseň, kte­rá nás bude pro­vá­zet celým sjez­dem mlá­de­že v Ost­ra­vě. Vítě­zi bude odpuš­těn účast­nic­ký popla­tek... Pokračovat >

Publikováno 15. července 2022

Mládežnický newsletter – Léto je tady!

Prá­vě jsme roze­sla­li pra­vi­del­nou dáv­ku infor­ma­cí – mlá­dež­nic­ký news­let­ter. Čer­ven­co­vé vydá­ní zve pře­de­vším na let­ní akce. Ať už ty celo­cír­kev­ní nebo seni­o­rát­ní. Mož­nos­tí je spous­ta. Sta­čí si jen vybrat! Jak tako­vý news­let­ter vypa­dá se můžeš podí­vat skr­ze tla­čít­ko níže. Čer­ven­co­vý news­let­ter ti nepři­šel? A kou­kal jsi do spa­mů, obchod­ních sdě­le­ní a tak? Pokud mail z... Pokračovat >

Publikováno 1. července 2022

Sjezdové stránky jsou plné informací!

Už se těší­te na letoš­ní sjezd? My ano! 💛 Aktu­a­li­zo­va­li jsme naše webov­ky www.sjezd22.cz, tak­že na nich nově najde­te pro­gra­my, kte­ré nás v září v Ost­ra­vě čeka­jí. A dal­ší budou při­bý­vat! 😎 Kro­mě před­ná­šek, worksho­pů, kon­cer­tů a dal­ších věcí najde­te na webu i infor­ma­ce o uby­to­vá­ní, jíd­le a podob­ných tech­nic­kých sran­dách, kte­ré ke sjez­du také... Pokračovat >

Publikováno 1. července 2022

Záznam online diskuze o nových seniorátech

Dis­ku­ze Hod­ně budeš někde v seni­o­rá­tu je za námi! Děku­je­me naším hos­tům, kte­rý­mi byli Saša Jaco­bea a Adam Csukás, že nás uved­li do pro­ble­ma­ti­ky návr­hu nových územ­ních cel­ků církve a ochot­ně odpo­ví­da­li na všech­ny dota­zy. Děku­je­me i všem, kte­ří se akce zúčast­ni­li, dou­fá­me, že vám to pomoh­lo lépe se zori­en­to­vat v tom, co se v... Pokračovat >

Publikováno 27. června 2022

S Diakonií na jihlavské mokřady!

Zají­má tě, jak zlep­šo­vat stav kra­ji­ny, aby lépe odo­lá­va­la pro­je­vům kli­ma­tic­ké změ­ny? Chceš při­spět k její pro­mě­ně? Máš rád/a pří­ro­du a chceš se dozvě­dět víc o mokřad­ních loka­li­tách? Chceš si užít zábav­ný čas a něco se dozvě­dět? Co můžeš čekat? • při­dáš ruku k dílu při vytvá­ře­ní a obno­vě tůní• zají­ma­vá exkur­ze v mokřa­dech• zábav­ný... Pokračovat >

Publikováno 22. června 2022

Přidejte se k mládežnické diskuzi o nových seniorátech

Celo­cír­kev­ní odbor mlá­de­že (COM) při­pra­vil onli­ne dis­ku­zi o tom, jak by moh­lo za pár let vypa­dat správ­ní děle­ní naší církve. Ano, sly­ší­te dob­ře, schy­lu­je se k nové podo­bě seni­o­rá­tů! Cože? To jako už nebu­du jez­dit na akce s mými kama­rá­dy z ved­lej­ší­ho sbo­ru? Proč mám být jako v jed­nom seni­o­rá­tu s tako­vým zapa­dá­ko­vem? Bude­me volit... Pokračovat >

Publikováno 15. června 2022