Mládež Českobratrské církve evangelické

Žádné nadcházející akce :/

Co se děje nového

(NE)PŘÁTEL SE NELEKEJME, NA MNOŽSTVÍ NEHLEĎME

Letoš­ní 31. Sjezd (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že se usku­teč­nil posled­ní víkend v září. Po tři­cá­tém roč­ní­ku, kte­rý se měl konat ve Vsetí­ně, ale kvů­li epi­de­mii koro­na­vi­ru byl pře­su­nut do onli­ne pro­stře­dí, se přes čty­ři sta účast­ní­ků setka­lo v Tábo­ře. V hote­lu Pal­cát, pojme­no­va­ném pod­le plas­ti­ky stře­do­vě­ké zbra­ně, kte­rá se nachá­zí před budo­vou, ale je zce­la zakry­tá rekla­mou, zahá­jil tří­den­ní pro­gram tábor­ský... Pokračovat >

Publikováno 7. října 2021

Mládež se setká na sjezdu v Táboře

“Nepřá­tel se nele­kej­me, na množ­ství nehleď­me” hlá­sá název letoš­ní­ho sjez­du a vyzý­vá mlá­dež­ní­ky ze všech kou­tů repub­li­ky, aby se o víken­du od 24. do 26. září 2021 dosta­vi­li do Tábo­ra. Tábor­ský Hotel Pal­cát se poma­lu ale jis­tě chys­tá na nápor nezvyk­lých návštěv­ní­ků. Oblek, pra­cov­ní kufřík nebo objed­náv­ky těch nej­vět­ších deli­ka­tes se však konat nebu­dou. Mís­to... Pokračovat >

Publikováno 6. září 2021

Co nového na OM?

V břez­nu a dub­nu pro­běh­ly dvě akce, kte­ré jsme na Oddě­le­ní mlá­de­že s COMem při­pra­vo­va­li. Chtě­li bychom Vám o nich pore­fe­ro­vat a pood­krýt, co nás čeká dále. Sou­hlas? Tak čtě­te :) Pora­da mlá­de­že ve vel­kém onli­ne sty­lu Zhru­ba v polo­vi­ně břez­na pro­běh­la celo­cír­kev­ní Pora­da mlá­de­že. Byla to prv­ní akce, na kte­ré jsme se jako nové... Pokračovat >

Publikováno 3. května 2021

Soutěž o logo sjezdu 2021

Sjezd bude! Ale jak bude vizu­ál­ně vypa­dat? To je na vás! Vyhla­šu­je­me tra­dič­ní sou­těž o logo sjez­du. Bez uni­kát­ní­ho loga si totiž sjezd lze jen těž­ko před­sta­vit. Zapo­jit se může kaž­dý, kdo si na něco tako­vé­ho trouf­ne. Tak se toho neboj­te! Background info Letoš­ní sjezd má podti­tul (Ne)přátel se nele­kej­me, na množ­ství nehleď­me. Název odka­zu­je... Pokračovat >

Publikováno 1. dubna 2021

Porada mládeže coming soon

Ano, po něko­li­ka­mě­síč­ní pří­pra­vě je to koneč­ně tady. Infor­ma­ce o pora­dě mlá­de­že 2021 (19.–20. 3.). Při­chá­zí­me s vyčer­pá­va­jí­cím tex­tem nazva­ným “Vše, co jste kdy chtě­li vědět o pora­dě mlá­de­že. Ako­rát, že vůbec!” Pro lep­ší ori­en­ta­ci jsme se ho roz­hod­li roz­čle­nit na čty­ři pod­ka­pi­to­ly s pra­cov­ní­mi názvy: Hez­ký kecy o pora­dě, Har­mo­no­gram, Ano­ta­ce pro­gra­mů, Vol­by. Začně­me... Pokračovat >

Publikováno 20. února 2021

Personální změny na oddělení mládeže

Na oddě­le­ní mlá­de­že (OM) došlo na pře­lo­mu roku k per­so­nál­ním změ­nám. V září 2020 nastou­pi­la na pozi­ci vedou­cí OM Ale­na Pod­ra­zi­lo­vá. Po del­ší pau­ze, kdy byl ten­to post neob­sa­zen, došlo k obec­né úle­vě (zvláš­tě pak u čle­nů COMu). Na Ale­nu čeká pořád­ná por­ce prá­ce, tak na ni buď­te hod­ní! Ke kon­ci roku ukon­čil pra­cov­ní poměr... Pokračovat >

Publikováno 29. ledna 2021