Mládež Českobratrské církve evangelické

bře
1

Víkendovka v Třebechovicích

Víra za hranicemi kostela
1. až 3. března 2024 • Třebechovice pod Orebem
bře
8

Víkendovka pro mladší mládež

Apoštolské vyznání víry
8. až 10. března 2024
bře
8

PraPol

Pražské a Poličské seniorátní dny mládeže
8. až 10. března 2024 • Polička

Co se děje nového

Jaký byl druhý víkend Pecky?

II. víkend kurzu pro pracovníky s mládeží Sepsal: Vašek Jelí­nek Byl prv­ní úno­ro­vý víkend a nad­šen­ci do prá­ce s mlá­de­ží jeli na dru­hý víkend kur­zu Pec­ka do Pra­hy-Zbrasla­vi. Vla­ky či busy tam jely tak dlou­ho, až se člo­vě­ku zdá­lo, že už snad není v Pra­ze. Po tako­vé dlou­hé ces­tě nás ve dve­řích domu míst­ní­ho skaut­ské­ho... Pokračovat >

Publikováno 14. února 2024

Únor 2024 | Mládežnický Newsletter

Prv­ní měsíc roku 2024 je za námi. Nicmé­ně sezó­na evan­ge­lic­kých ple­sů a zim­ních akcí je v plném prou­du! Na někte­ré z nich zve­me a dal­ší se jis­tě ješ­tě obje­ví. Pře­de­vším ale při­ná­ší­me bliž­ší infor­ma­ce o Pora­dě mlá­de­že, kte­rá bude i letos v Běl­či! Taky hlá­sí­me nové posi­ly u nás v kan­ce­lá­ři. To vše a mno­hem... Pokračovat >

Publikováno 11. února 2024

Přípravy na Poradu mládeže jsou v plném proudu!

Někte­ří již vědí, že se blí­ží Pora­da mlá­de­že! Něja­ký čas již zná­me mís­to i datum, co ale bude nápl­ní letoš­ní pora­dy? A nebo jak a kde se při­hla­šo­vat? To byly infor­ma­ce, po kte­rých tou­žil kaž­dý! Vše potřeb­né o letoš­ní pora­dě mlá­de­že najde­te na kar­tě její udá­los­ti na tom­to webu. Pokud bys­te měli ale tak něja­ké dopl­ňu­jí­cí dota­zy,... Pokračovat >

Publikováno 9. února 2024

Pojeďte zdarma na setkání křesťanů do Německa!

Pro Setká­ní křes­ťa­nů ve Frank­fur­tu nad Odrou ve dnech 7. – 9. červ­na 2024 hle­dá­me dva ste­var­dy z řad mlá­de­že. Odmě­nou nabí­zí­me nejen uhra­ze­ní nákla­dů na ces­tu, uby­to­vá­ní a stra­vu, ale hlav­ně výji­meč­né spo­le­čen­ství a zážit­ky. Setká­ní křes­ťa­nů je akce, kte­rou musí­te zažít! Nabi­té pro­gra­my, zají­ma­vá setká­ní, chví­le sou­stře­dě­ní, mod­li­teb i ticha…, stej­ně jako fes­ti­va­lo­vý... Pokračovat >

Publikováno 29. ledna 2024

Do roku 2024 s evangelickou mládeží | Mládežnický newsletter

Jak na Nový rok, tak po celý rok: s evan­ge­lic­kou mlá­de­ží! Prv­ní news­let­ter roku 2024 je tady a v něm, jako obvykle, pra­vi­del­ná dáv­ka mlá­dež­nic­kých akcí po celé repub­li­ce. Zve­me také na bra­in­stor­ming ke Sjez­du (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že, kde se spo­leč­ně může­me zamys­let na pro­gra­my této naší oblí­be­né udá­los­ti. Chceš si zob­ra­zit celý news­let­ter? Klik­ni... Pokračovat >

Publikováno 20. ledna 2024

Máš nápad na program příštího Sjezdu? Sem s ním!

Něco kon­čí, něco začí­ná. To ovšem nepla­tí o pří­pra­vách Sjez­du (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že. Sjezd 2023 v Čásla­vi ješ­tě ani neza­čal a už jsme domlou­va­li mís­to a datum na dal­ší rok. Sotva jsme vyře­ši­li posled­ní zpět­né vaz­by, Sjez­do­vá sku­pin­ka zača­la chr­lit nápa­dy na dal­ší nová téma­ta. A teď nasta­la ta fáze, do kte­ré se může zapo­jit... Pokračovat >

Publikováno 20. prosince 2023