Mládež Českobratrské církve evangelické

úno
3

Plesem 2023

3. února 2023 • Brno
úno
18

PLES 2023 Necháme to ve hvězdách

18. února 2023 • Velká Bystřice
bře
10

Porada mládeže 2023

10. až 12. března 2023 • Běleč nad Orlicí

Co se děje nového

3 měsíce v USA bez nákladů! Zážitek na celý život

Pro­gram je určen pro zájem­ce, kte­ří: jsou ve věku 18 – 30 let, sou­hla­sí s tří­mě­síč­ním poby­tem v USA (od polo­vi­ny květ­na do polo­vi­ny srp­na 2023), pra­cu­jí s dět­mi a mlá­de­ží, stu­du­jí či jsou uči­te­li, zají­ma­jí se o prá­ci s dět­mi v pří­ro­dě, jsou zod­po­věd­ní, spo­leh­li­ví a důvě­ry­hod­ní, jsou fle­xi­bil­ní, odol­ní a ote­vře­ní novým zážit­kům, jsou plně očko­vá­ni nebo se... Pokračovat >

Publikováno 17. ledna 2023

Co si nenechat ujít v lednu? Čtěte mládežnický newsletter!

Jed­nou měsíč­ně shr­nu­je­me to nej­pod­stat­něj­ší ze svě­ta evan­ge­lic­ké mlá­de­že. A to pří­mo do vašich mai­lo­vých schrá­nek! Aktu­a­li­ty, pozván­ky na akce, pří­le­ži­tos­ti k vyces­to­vá­ní do zahra­ni­čí a dal­ší věci, kte­ré je dob­ré vědět. Jak vypa­dá tako­vý news­let­ter? Sta­čí klik­nout na tla­čít­ko níže. Komu do schrán­ky nic tako­vé necho­dí, nemu­sí zou­fat. K ode­bí­rá­ní news­let­te­ru se dá jed­no­du­še... Pokračovat >

Publikováno 5. ledna 2023

Poslechněte si přednášky ze sjezdu

Vánoč­ní dárek pro všech­ny milov­ní­ky pod­cas­tů! Při­ná­ší­me něko­lik zázna­mů před­ná­šek z letoš­ní­ho sjez­du mlá­de­že. Saša Jaco­bea, Petr Gallus, Petr Slá­ma nebo mode­ro­va­ná dis­ku­ze Bez fil­tru Hany Stra­šá­ko­vé s hos­ty Simo­nou Kopec­kou a Benem Rollem jsou k dis­po­zi­ci na cír­kev­ním soundclou­du. Při fini­šo­vá­ní před­vá­noč­ních úkli­dů, shá­ně­ní dár­ků na posled­ní chví­li či ces­tě za pří­buz­ný­mi jako když... Pokračovat >

Publikováno 23. prosince 2022

Studentská literární soutěž: „Nestůj stranou…!“

Čes­kob­ra­tr­ská cír­kev evan­ge­lic­ká vyhla­šu­je dru­hý roč­ník stu­dent­ské sou­tě­že na lid­sko­práv­ní téma. Úsi­lí o obha­jo­bu lid­ských práv pat­ří k zásad­ním úko­lům církve ve spo­leč­nos­ti. Evan­ge­lic­ká cír­kev se zasa­zu­je o poro­zu­mě­ní a boju­je pro­ti veš­ke­rým pro­je­vům dis­kri­mi­na­ce. Jed­ním z kon­krét­ních pří­kla­dů tako­vé sna­hy je orga­ni­zo­vá­ní mezi­ná­rod­ních Týd­nů pro­ti rasis­mu v Čes­ku, v rám­ci kte­rých se koná i tato sou­těž. Při­po­mí­ná­me,... Pokračovat >

Publikováno 17. prosince 2022

Ztráty a nálezy ze sjezdu mládeže

Našli jsme kra­bi­ci. Jsou v ní ztrá­ty a nále­zy! Z letoš­ní­ho sjez­du k nám dopu­to­va­ly pou­hé čty­ři kusy oble­če­ní! Pro­to při­dá­vá­me i úlov­ky z loň­ské­ho roku. Pozná­vá­te něco? Nevá­hej­te napsat na mail mladez@e‑cirkev.cz Ztráty a nálezy z roku 2021 Tyhle chu­din­ky byd­lí už přes rok v naší kan­ce­lá­ři. U svých maji­te­lů by se měly jis­tě... Pokračovat >

Publikováno 28. listopadu 2022

Známe datum porady mládeže 2023

10.–12. 3. 2023 se v Běl­či nad Orli­cí set­ka­jí dele­gá­ti mlá­de­že jed­not­li­vých seni­o­rá­tů a zvo­lí nový Celo­cír­kev­ní odbor mlá­de­že (COM) a zástup­ce mlá­de­že na synod. Pora­da mlá­de­že je akce, na kte­ré se setká­va­jí dele­gá­ti mlá­de­že jed­not­li­vých seni­o­rá­tů a dal­ší aktiv­ní mlá­dež­ní­ci. Spo­leč­ně se sdí­le­jí, vzdě­lá­va­jí, sezna­mu­jí a pře­dá­va­jí si zku­še­nos­ti. Dal­ší infor­ma­ce o akci se... Pokračovat >

Publikováno 18. listopadu 2022