Mládež Českobratrské církve evangelické

Žádné nadcházející akce :/

Co se děje nového

pracovní příležitost v DTMJ

Depart­ment for The­o­lo­gy, Mis­si­on and Jus­ti­ce z Lute­ran Word Fede­rati­on vypi­su­je výbě­ro­vé říze­ní na pra­cov­ní pozi­ci „Pro­gram Execu­ti­ve for You­th“. Hlav­ní pra­cov­ní nápl­ní tří­le­té­ho pra­cov­ní­ho kon­trak­tu je zvý­še­ní aktiv­ní účas­ti mlá­de­že v LWF, akti­vi­za­ce výměn­ných poby­tům mlá­dež­ní­ků v rám­ci LWF, pod­po­ra mla­dých na vůd­cov­ských pozi­cích a zvý­še­ní jejich účas­ti v církvi a regi­o­nál­ních pro­jek­tech. Pra­cov­ní... Pokračovat >

Publikováno 22. října 2020

proběhl online sjezd mládeže 2020

V pon­dě­lí 28. září 2020 pro­bě­hl onli­ne Sjezd (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že 2020. V ran­ních hodi­nách jsme stre­a­mo­va­li big­bí­to­vou boho­služ­bu, kte­rou ved­la Saša Jaco­bea a Jan Lavic­ký. Dopro­vá­ze­la je kape­la z Big­bí­to­vé­ho kur­zu. Po boho­služ­bách pro­bě­hl spo­leč­ný oběd účin­ku­jí­cích, COM a oddě­le­ní mlá­de­že ÚCK. Násle­do­va­la před­náš­ka s dis­ku­zí Kuby Orta na téma „Doba post­fak­tic­ká“. Celý sjez­do­vý... Pokračovat >

Publikováno 21. října 2020

známe datum porady mládeže!

I když je letos situ­a­ce kolem akcí nepří­z­ni­vá, věří­me, že dal­ší pora­da mlá­de­že pro­běh­ne. Ter­mín byl vybrán na víkend 19. – 21. břez­na 2021. Tak si jej zapiš­te do svých diá­řů a uvi­dí­me se tam! Pokračovat >

Publikováno 14. října 2020

Venite přesunuto

Epi­de­mi­o­lo­gic­ká situ­a­ce bohu­žel nedo­vo­li­la usku­teč­ně­ní Veni­te v řád­ném ter­mí­nu, pro­to jsme se jej roz­hod­li pře­su­nout. Nový ter­mín ozná­mí­me hned jak jej bude­me vědět. Všem při­hlá­še­ným při­jdou infor­ma­ce e‑mailem. Pokračovat >

Publikováno 30. září 2020

Setkání nejen předsedů v Horní Krupé

Již potře­tí jsme se sešli na pora­dě před­se­dů SOMů. Jed­ná se o spe­ci­ál­ní čas pro sdí­le­ní rados­tí a stras­tí, kte­ré zaží­vá­me během prá­ce smlá­de­ží. Víken­do­vou akci zastřešu­je Celo­cír­kev­ní odbor mlá­de­že. Ten­to­krát bylo zastou­pe­ných osm seni­o­rá­tů, při­je­li také dva zaměst­nan­ci oddě­le­ní mlá­de­že a Matý­sek Halaš <3. Letoš­ní pora­da se kona­la 4.–6. září vma­leb­ném sbo­ro­vém are­á­lu vHor­ní... Pokračovat >

Publikováno 14. září 2020

Sjezd 2020 bude on-line

Máme pro Vás smut­nou novi­nu. Po dlou­hých deba­tách a vel­mi těž­kém roz­ho­do­vá­ní jsme se roz­hod­li letoš­ní Sjezd (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že na Vsetí­ně zru­šit. Důvo­dů bylo víc, tím hlav­ním je však nepří­z­ni­vý vývoj epi­de­mi­o­lo­gic­ké situ­a­ce a s tím spo­je­né zpřís­ňo­vá­ní opat­ře­ní. Uspo­řá­dat akci pro něko­lik set účast­ní­ků ze všech kou­tů Čes­ké repub­li­ky by za těch­to okol­nos­tí... Pokračovat >

Publikováno 12. září 2020