Mládež Českobratrské církve evangelické

úno
9

Běšky nebo pěšky 2023

9. až 12. února 2023 • Křížlice
úno
17

Páteční mládež v Bukovce

17. února 2023 • Bukovka
úno
17

Seniorátní mládež v Chomutově

Jsme si všichni rovni?
17. února 2023 • Chomutov

Co se děje nového

Nové posily v týmu Oddělení mládeže

Oddě­le­ní mlá­de­že zdra­ví z prv­ní spo­leč­né pora­dy v novém slo­že­ní! Ke stá­va­jí­cí­mu týmu Ale­ny, Lali a Kryš­to­fa se při­po­ji­li Kája Urbán­ko­vá a Stan­da Tesař. Moc se těší­me, co nás letos spo­leč­ně potká a s naši­mi nový­mi posi­la­mi se urči­tě brzo sezná­mí­te. Oddě­le­ní mlá­de­že je sou­čás­tí Ústřed­ní cír­kev­ní­ho kan­ce­lá­ře ČCE. V rám­ci oddě­le­ní momen­tál­ně věnu­je­me hod­ně... Pokračovat >

Publikováno 3. února 2023

3 měsíce v USA bez nákladů! Zážitek na celý život

Pro­gram je určen pro zájem­ce, kte­ří: jsou ve věku 18 – 30 let, sou­hla­sí s tří­mě­síč­ním poby­tem v USA (od polo­vi­ny květ­na do polo­vi­ny srp­na 2023), pra­cu­jí s dět­mi a mlá­de­ží, stu­du­jí či jsou uči­te­li, zají­ma­jí se o prá­ci s dět­mi v pří­ro­dě, jsou zod­po­věd­ní, spo­leh­li­ví a důvě­ry­hod­ní, jsou fle­xi­bil­ní, odol­ní a ote­vře­ní novým zážit­kům, jsou plně očko­vá­ni nebo se... Pokračovat >

Publikováno 17. ledna 2023

Co si nenechat ujít v lednu? Čtěte mládežnický newsletter!

Jed­nou měsíč­ně shr­nu­je­me to nej­pod­stat­něj­ší ze svě­ta evan­ge­lic­ké mlá­de­že. A to pří­mo do vašich mai­lo­vých schrá­nek! Aktu­a­li­ty, pozván­ky na akce, pří­le­ži­tos­ti k vyces­to­vá­ní do zahra­ni­čí a dal­ší věci, kte­ré je dob­ré vědět. Jak vypa­dá tako­vý news­let­ter? Sta­čí klik­nout na tla­čít­ko níže. Komu do schrán­ky nic tako­vé necho­dí, nemu­sí zou­fat. K ode­bí­rá­ní news­let­te­ru se dá jed­no­du­še... Pokračovat >

Publikováno 5. ledna 2023

Poslechněte si přednášky ze sjezdu

Vánoč­ní dárek pro všech­ny milov­ní­ky pod­cas­tů! Při­ná­ší­me něko­lik zázna­mů před­ná­šek z letoš­ní­ho sjez­du mlá­de­že. Saša Jaco­bea, Petr Gallus, Petr Slá­ma nebo mode­ro­va­ná dis­ku­ze Bez fil­tru Hany Stra­šá­ko­vé s hos­ty Simo­nou Kopec­kou a Benem Rollem jsou k dis­po­zi­ci na cír­kev­ním soundclou­du. Při fini­šo­vá­ní před­vá­noč­ních úkli­dů, shá­ně­ní dár­ků na posled­ní chví­li či ces­tě za pří­buz­ný­mi jako když... Pokračovat >

Publikováno 23. prosince 2022

Studentská literární soutěž: „Nestůj stranou…!“

Čes­kob­ra­tr­ská cír­kev evan­ge­lic­ká vyhla­šu­je dru­hý roč­ník stu­dent­ské sou­tě­že na lid­sko­práv­ní téma. Úsi­lí o obha­jo­bu lid­ských práv pat­ří k zásad­ním úko­lům církve ve spo­leč­nos­ti. Evan­ge­lic­ká cír­kev se zasa­zu­je o poro­zu­mě­ní a boju­je pro­ti veš­ke­rým pro­je­vům dis­kri­mi­na­ce. Jed­ním z kon­krét­ních pří­kla­dů tako­vé sna­hy je orga­ni­zo­vá­ní mezi­ná­rod­ních Týd­nů pro­ti rasis­mu v Čes­ku, v rám­ci kte­rých se koná i tato sou­těž. Při­po­mí­ná­me,... Pokračovat >

Publikováno 17. prosince 2022

Ztráty a nálezy ze sjezdu mládeže

Našli jsme kra­bi­ci. Jsou v ní ztrá­ty a nále­zy! Z letoš­ní­ho sjez­du k nám dopu­to­va­ly pou­hé čty­ři kusy oble­če­ní! Pro­to při­dá­vá­me i úlov­ky z loň­ské­ho roku. Pozná­vá­te něco? Nevá­hej­te napsat na mail mladez@e‑cirkev.cz Ztráty a nálezy z roku 2021 Tyhle chu­din­ky byd­lí už přes rok v naší kan­ce­lá­ři. U svých maji­te­lů by se měly jis­tě... Pokračovat >

Publikováno 28. listopadu 2022