Třetí peckový víkend

6. července 2024

Sepsa­la: Ana Seba­lo­vá

Stej­ně jako škol­ní rok se i Pec­ka chý­lí ke kon­ci (toho­to roč­ní­ku) a 7.června k veče­ru jsme se sešli na vla­ko­vém nádra­ží v Kuři­mi. Spo­leč­ně jsme se doši­nu­li do par­ku, kde nás čeka­la prv­ní hra, při níž jsme se nejen smá­li, ale i pře­ko­ná­va­jí růz­né výzvy na pomy­sl­ném trhu prá­ce včet­ně živé pyra­mi­dy, pono­ře­ní do poto­ka, sklá­dá­ní ódy na pec­ku nebo poví­dá­ní si s nebo­hý­mi tatín­ky na zdej­ším hřiš­ti. Kolem devá­té večer jsme došli do krás­né skaut­ské klu­bov­ny v kop­ci na kra­ji lesa. 

Při dobrouč­ké veče­ři jsme zjiš­ťo­va­li, že něko­lik z nás má za sebou čer­s­tvě matu­ri­tu nebo zkouš­ky a někte­ré to ješ­tě záhy po Pec­ce čeká. Po veče­ři už násle­do­va­la krát­ká hudeb­ně-spi­ri­tu­ál­ní chvil­ka s Ond­rou a vše­mi vytou­že­ný spá­nek.

V sobo­tu dopo­led­ne jsme si při akti­vi­tě od Dam­ky na vlast­ní kůži vyzkou­še­li, jaké to je, být novým mlá­dež­ní­kem a co dělat, aby se nově pří­cho­zí mlá­dež­ní­ci moh­li cítit na akci dob­ře a ne vylou­če­ně. Také jsme se zamě­řo­va­li na tvor­bu mlá­de­žo­vých setká­ní a akcí tak, abychom na nich neza­po­mí­na­li bez­peč­nost, spo­le­čen­ství, dob­ro­vol­nost všech zúčast­ně­ných a infor­mo­va­nost. 

Na oběd jsme měli napros­to nej­lep­ší dhal na svě­tě a odpo­led­ne za námi při­je­la Iva­na Šímo­vá, aby nás uved­la do meto­dy Sim­ple the sto­ry, nebo­li způ­so­bu vyprá­vě­ní bib­lic­kých pří­bě­hů. Během odpo­led­ne jsme se ješ­tě potka­li v našich sku­pin­kách a poté jsme měli kaž­dý čas pro sebe na malou vigil­ku – naši osob­ní refle­xi pec­ky, myš­le­nek a poci­tů a také toho, v čem na sobě chce­me pra­co­vat. 

Večer už jsme strá­vi­li spo­leč­ně u ohně, poví­da­li si a zpí­va­li, opé­ka­li a vyna­lé­za­li nové chu­ťo­vé kom­bi­na­ce. 

Nedě­le už nám poma­lu zača­la mávat, když jsme ráno u vyhaslé­ho ohniš­tě sla­vi­li boho­služ­bu, kte­rou nás pro­vá­ze­li Roman s Mášou a nechy­bě­la k tomu ani krás­ná hud­ba pec­ko­vých muzi­kan­tů.

Po oblí­be­ném roze­brá­ní zbyt­ků jíd­la, spo­leč­ném úkli­du klu­bov­ny a jejím pře­dá­ní jsme se vyda­li na ces­tu zpát­ky, při níž jsme ale ješ­tě udě­la­li jed­nu zastáv­ku a to na posled­ní pec­ko­vý ritu­ál. Svo­je pec­ky jsme pus­ti­li po prou­du řeky a roz­lou­či­li se. Dou­fám, že se se vše­ma těma prí­ma lid­mi zno­vu brzy uvi­dím! 

Související událost: Pecka –⁠ 3. víkend

Naposledy upravil/a Klára Jahodová, 16. července 2024.

Přihlašování na Sjezd spuštěno!

29. června 2024

Při­hla­šo­vá­ní na letoš­ní Sjezd (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že, kte­rý se usku­teč­ní 4. až 6. 10. ve Svi­ta­vách, bylo spuš­tě­no!

Při­hlas­te se na Sjezd prá­vě teď a ušet­ře­te celých 450 Kč! Prv­ní­mu, sedm­de­sát páté­mu a dvous­té­mu při­hlá­še­né­mu účast­ní­ko­vi bude totiž odpuš­těn sjez­do­vý popla­tek. Prv­ní už sice asi nebu­de­te, ale i tak není důvod to odklá­dat.

Letoš­ní novin­kou je způ­sob při­hla­šo­vá­ní uby­to­vá­ní. Ško­lu si totiž nebu­de­te vybí­rat až na mís­tě, jak jste zvyklí, ale nao­pak již při při­hla­šo­vá­ní. Pro­to dopo­ru­ču­je­me zhléd­nout sjez­do­vý web a domlu­vit se s vaši­mi kama­rá­dy, abys­te spo­lu moh­li být na vámi vysně­né ško­le. Kvů­li rych­le se plní­cím ško­lám dopo­ru­ču­je­me při­hláš­ku moc neod­klá­dat.

Více infor­ma­cí o celém Sjez­du najde­te na sjezd24.cz

Související událost: Sjezd (nejen) evangelické mládeže 2024

Naposledy upravil/a Klára Jahodová, 29. června 2024.

Červen 2024 | Mládežnický newsletter

10. června 2024

Ahoj mlá­dež­ní­ci!

Dlou­ho oče­ká­va­né léto se poma­lu blí­ží a s ním i konec škol­ní­ho roku a zkouš­ko­vé­ho obdo­bí. Než se všich­ni roz­prch­ne­me, máme před sebou ješ­tě posled­ní měsíc, kte­rý je nabi­tý mlá­dež­nic­ký­mi akce­mi. Ty bys­te si roz­hod­ně nemě­li nechat ujít!

Nakouk­ně­te do naše­ho mlá­dež­nic­ké­ho news­let­te­ru, kam jsme pro vás zpro­střed­ko­va­li růz­né nabíd­ky akcí nejen na čer­ven. Záro­veň si nenech­te ujít infor­ma­ce o blí­ží­cím se při­hla­šo­vá­ní na Sjezd, kte­ré letos nebu­de jako obvykle.

Pře­je­me vám pří­jem­né čte­ní!

Chceš si zob­ra­zit celý news­let­ter? Klik­ni na mod­ré tla­čít­ko!

News­let­ter Ti nepři­šel? A kou­kal jsi do spa­mů, obchod­ních sdě­le­ní a tak? Pokud mail z adre­sy mladez@e‑cirkev.cz nikde nena­chá­zíš, nezou­fej! Sta­čí se při­hlá­sit se k odbě­ru a nálož infor­ma­cí Tě tak urči­tě nemi­ne!

Naposledy upravil/a Klára Jahodová, 10. června 2024.

Společné tmelení COMu

29. května 2024


Celo­cír­kev­ní odbor mlá­de­že má za sebou prv­ní rok své­ho dvou­le­té­ho funkč­ní­ho obdo­bí. A uznej­te, že lep­ší důvod k víken­do­vé­mu tme­le­ní jsme si nemoh­li přát!

COM tak 10.–12. květ­na vyra­zil do Řev­nic, kde jej krá­lov­sky hos­til před­se­da Domi­nik Blá­ha se svou rodin­kou. Kro­mě řady vese­lých nefor­mál­ních akti­vit – gri­lo­vá­ní, kou­pá­ní v Beroun­ce, návštěvy míst­ní­ho pivo­va­ru a food fes­ti­va­lu či uctě­ní památ­ky Ladi­sla­va Siten­ské­ho – se COM ohlí­žel za úvod­ním rokem ve funk­ci.

Hod­no­til stav pro­bí­ha­jí­cích pro­jek­tů, roze­bral vše, co ho těší i pálí, a zamýš­lel se nad samot­nou kon­cep­cí a fun­go­vá­ním celo­cír­kev­ní­ho odbo­ru mlá­de­že.

Vše bude dále dis­ku­to­vat na setká­ní se Synod­ní radou, kte­ré se usku­teč­ní hned po prázd­ni­nách, 16. září.

Sepsal: Matěj Bou­ček

Naposledy upravil/a Klára Jahodová, 29. května 2024.

Květen 2024 | Mládežnický newsletter

7. května 2024

Jaro je v plném prou­du a s ním i dal­ší měsíc, což zna­me­ná novou vár­ku infor­ma­cí v našem Mlá­dež­nic­kém news­let­te­ru! Ten­to­krát se může­te těšit na prv­ní sjez­do­vé útrž­ky, tipy nejen na let­ní kla­si­ky, láka­vé spřá­te­le­né nabíd­ky a samo­zřej­mě i pozván­ky na mlá­dež­nic­ké akce.

Chceš si zob­ra­zit celý news­let­ter? Klik­ni na zele­né tla­čít­ko!

News­let­ter Ti nepři­šel? A kou­kal jsi do spa­mů, obchod­ních sdě­le­ní a tak? Pokud mail z adre­sy mladez@e‑cirkev.cz nikde nena­chá­zíš, nezou­fej! Sta­čí se při­hlá­sit se k odbě­ru a nálož infor­ma­cí Tě tak urči­tě nemi­ne!

Naposledy upravil/a Klára Jahodová, 7. května 2024.

Chtěli byste udělat něco pro životní prostředí ve svém okolí? Můžete na to získat příspěvek až 2000 Euro!

5. května 2024

Může­te si opra­vit far­ní zahra­du, vyjet do pří­ro­dy sbí­rat odpad­ky nebo si poří­dit solár­ní panel na nabí­je­ní zahrad­ní­ho osvět­le­ní, udě­lat kurz seče­ní luk kosou a nebo tře­ba úpl­ně něco jiné­ho. Je to jen na vás! A na to ješ­tě zís­kat finanč­ní pod­po­ru svě­to­vé Luther­ské fede­ra­ce, kte­rá nabí­zí pod­po­ru mlá­dež­ní­kům na jed­no­rá­zo­vé pro­jek­ty týka­jí­cí se kli­ma­tu a kli­ma­tic­ké změ­ny.

 • Jde o jed­no­rá­zo­vou pod­po­ru ve výši až 2000 Euro. Malé pro­jek­ty pro mlá­dež v oblas­ti kli­ma­tu.
 • Nosi­te­li pro­jek­tu by měli být mla­dí lidé do 30 let věku. Pro­jekt pove­dou mla­dí lidé, kte­ří jej spo­lu s dal­ší­mi čle­ny církve/komunity budou lokál­ně roz­ví­jet a rea­li­zo­vat.
 • Pro­jekt by měl být rea­li­zo­ván od čer­ven­ce 2024 do říj­na 2024.
 • Ter­mín pro podá­ní při­hláš­ky a zaslá­ní návr­hu je 25. květ­na 2024.

Hlav­ní cíle těch­to pro­jek­tů jsou:

 • Posí­lit posta­ve­ní mla­dých lidí, aby obha­jo­va­li opat­ře­ní pro kli­ma­tic­kou spra­ve­dl­nost
 • Pod­po­ro­vat zapo­je­ní mla­dých lidí do opat­ře­ní v oblas­ti kli­ma­tu na míst­ní i národ­ní úrov­ni
 • Zvý­šit úro­veň pově­do­mí o zmír­ňo­vá­ní a při­způ­so­bo­vá­ní mezi člen­ský­mi církve­mi LWF
 • Pro­jekt pove­dou mla­dí lidé, kte­ří jej spo­lu s dal­ší­mi čle­ny církví a komu­nit budou lokál­ně roz­ví­jet a rea­li­zo­vat.

Popří­pa­dě nás nevá­hej­te kon­tak­to­vat na mladez@e‑cirkev.cz

Naposledy upravil/a Klára Jahodová, 7. května 2024.

Teencamp

30. dubna 2024

Milí tábor­ní­ci,
rádi bychom vás pozva­li na Teen­camp – let­ní křes­ťan­ský tábor pro mlá­dež (13–17
let) v Němec­ku. Jed­ná se o tábor v Sas­ku, v Kruš­ných horách, 40 km od Čes­kých hra­nic, u měs­teč­ka Ansprung, kde se sejde asi 150 mlá­dež­ní­ků z Němec­ka, a malé sku­pin­ky z Čes­ka.

 • Letoš­ní ter­mín je 14.–23.7.2024.
 • Uby­to­vá­ní je ve vlast­ních sta­nech (ide­ál­ně si do něj vez­mě­te par­ťá­ka), stra­va hod­not­ná 4x den­ně.
 • Pro­gram je v prů­bě­hu dese­ti dní veli­ce pes­t­rý: bib­lic­ký, spor­tov­ní i kul­tur­ní. Domlou­vá­me se němec­ky a ang­lic­ky, je to dob­rá prů­pra­va a čas­to i legra­ce. (Zna­lost něm­či­ny či ang­lič­ti­ny však není pro účast pod­mín­kou, čeští vedou­cí Vám budou veš­ke­ré důle­ži­té infor­ma­ce a pro­gra­my pře­klá­dat.)
 • Cena je sní­že­ná: 100,- Eur na oso­bu za celý pobyt. Tuto část­ku kaž­dý zapla­tí při nástu­pu do tábo­ra.
 • S sebou dopo­ru­ču­je­me vzít si něja­ké kapes­né a pení­ze na dopra­vu, stan, spa­cák, kari­mat­ku, mis­ka nebo talíř na jíd­lo, hrnek, pří­bor, láhev na pití, utěr­ka, jar, hou­bič­ka, gumá­ky, spor­tov­ní obuv, san­dá­ly, tábor­nic­ké oble­če­ní (i na chlad­něj­ší poča­sí, bun­da), pláš­těn­ka nebo dešt­ník, větrov­ka, plav­ky, psa­cí a malo­va­cí potře­by, bater­ka, pří­pad­ně i bílé trič­ko na bati­ku, Bib­le, slov­ník, zpěv­ník (tře­ba Sví­ták), kníž­ka, blok, sešit, hry – zaba­le­no tak, abys­te si svůj vlast­ní náklad unes­li


 
V pří­pa­dě zájmu či dota­zů piš­te na mail: litomiska@seznam.cz


** Hodi­lo by se nám i pár nových vedou­cích, čím víc nás bude, tím víc může­me vzít
mlá­dež­ní­ků a taky si to sami víc uži­je­me. Jako vedou­cí může jet oso­ba star­ší 18 let s dobrou zna­los­tí něm­či­ny. Všech­ny pro­gra­my jsou v něm­či­ně a je potře­ba je mlá­dež­ní­kům pře­klá­dat a násled­ně pře­klá­dat do něm­či­ny jejich otáz­ky a myš­len­ky. Jed­ná se o pře­klá­dá­ní bib­lic­kých pro­gra­mů, na kte­ré se dá vět­ši­nou při­pra­vit pře­dem, pře­klad pod­kla­dů na růz­né hry a inter­ak­tiv­ní akti­vi­ty, ale i pře­kla­dy před­ná­šek, pra­vi­del her a roz­ho­vo­rů. Dále se pak vedou­cí účast­ní porad, kte­ré už pro­bí­ha­jí pou­ze něm­či­ně, pří­pad­ně se mohou podí­let nebo sami vytvá­řet pro­gram.

Naposledy upravil/a Klára Jahodová, 30. dubna 2024.

Soutěž o sjezdovou píseň

2. dubna 2024

Milý mlá­dež­ní­ci,

i letos jsme si pro Vás při­pra­vi­li již tra­dič­ní sou­těž o sjez­do­vou píseň, kte­rá nás bude pro­vá­zet na letoš­ním Sjez­du (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že, kte­rý se bude konat od 4. do 6. říj­na 2024 ve Svi­ta­vách na téma: zaplať­panbu# 

Vítě­zi bude nále­žet odpuš­tě­ní účast­nic­ké­ho poplat­ku a sjez­do­vé tri­ko zdar­ma a věč­ná slá­va. A to se vypla­tí, no ne?

Pro inspi­ra­ci si může­te pus­tit nahráv­ku loň­ské vítěz­né pís­ně ze Sjez­du v Čásla­vi. ❤️

Fotil: Dan Rid­zoň
 • Dél­ka pís­ně je libo­vol­ná.
 • Téma pís­ně by mělo reflek­to­vat téma sjez­du, úspě­chu, Boží­ho obda­ro­vá­ní, peněz, kari­é­ry, zaměst­ná­ní a víry.
 • Pošli nahráv­ku a text pís­ně s akor­dy na adre­su mladez@e‑cirkev.cz do 25. srp­na 2024.
 • Odmě­na pro vítě­ze: odpuš­tě­ní sjez­do­vé­ho poplat­kusjez­do­vé trič­ko zdar­ma
 • O vítě­zi roz­hod­ne Oddě­le­ní mlá­de­že, kte­ré si vyhra­zu­je mož­nost nevy­brat žád­ný ze zasla­ných návrhů.

Anotace letošního tématu: 

Kaž­dý z nás je v něčem dob­rý, kaž­dé­mu něco oprav­du jde. Jak máme naklá­dat s Božím obda­ro­vá­ním, svě­ře­ný­mi talen­ty v kaž­do­den­ním živo­tě, při stu­diu nebo v prá­ci? Ubí­ra­jí se naše sny, tou­hy a potře­by sebe­re­a­li­za­ce správ­ným smě­rem? Kde hle­dat měřít­ko úspě­chu v živo­tě? A co prá­vo na lenost? Risk je zisk a bez prá­ce nejsou kolá­če. Ale to pře­ce pla­tí jen do urči­té míry. Pro­gram letoš­ní­ho sjez­du ve Svi­ta­vách chce dát mlá­dež­ní­kům mož­nost ohle­dat téma­ta peněz, prá­ce a kari­é­ry, a také to, jak těmi­to oblast­mi pro­stu­pu­je naše víra. 

Anotace názvu:

Hash­tag má v názvu ztvár­nit pís­me­no H.  

https://www.youtube.com/watch?v=1WDdMblnSy0

Související událost: Sjezd (nejen) evangelické mládeže 2024

Naposledy upravil/a Klára Jahodová, 29. června 2024.

Duben 2024 | Mládežnický Newsletter

1. dubna 2024

Dou­fá­me, že jste pro­ži­li veli­ko­noč­ní svát­ky v pokli­du. Při­ná­ší­me Vám dal­ší Mlá­dež­nic­ký news­let­ter, kte­rý je ten­to­krát oprav­du nabi­tý infor­ma­ce­mi! V břez­nu se kona­la Pora­da mlá­de­že, kam se sje­li (nejen) SOMá­ci z celé ČR. Při­ná­ší­me Vám infor­ma­ce o let­ních kla­si­kách, pár zají­ma­vých spřá­te­le­ných nabí­dek a samo­zřej­mě nechy­bí ani pozván­ky na seni­o­rát­ní akce.
Pře­je­me pří­jem­né čte­ní!

Chceš si zob­ra­zit celý news­let­ter? Klik­ni na zele­né tla­čít­ko!

News­let­ter Ti nepři­šel? A kou­kal jsi do spa­mů, obchod­ních sdě­le­ní a tak? Pokud mail z adre­sy mladez@e‑cirkev.cz nikde nena­chá­zíš, nezou­fej! Sta­čí se při­hlá­sit se k odbě­ru a nálož infor­ma­cí Tě tak urči­tě nemi­ne!

Naposledy upravil/a Klára Jahodová, 2. dubna 2024.

Zástupci synodu na Poradě mládeže

27. března 2024

Během břez­no­vé Pora­dy mlá­de­že se sje­li Dama­ris Kopec­ká, Ema Pospí­ši­lo­vá a Jakub Němec, jakož­to naši zástup­ci mlá­de­že na syno­du. V rám­ci své­ho odpo­led­ní­ho pro­gra­mu infor­mo­va­li mlá­dež o aktu­ál­ním dění v církvi, o zase­dá­ní Synod­ní rady v roce 2023, ale pře­de­vším dis­ku­to­va­li s mlá­dež­ní­ky téma­ta, kte­rá se budou pro­jed­ná­vat v roce letoš­ním. 

Zástup­ci mlá­de­že se zají­ma­jí o názo­ry aktiv­ní­ho mlá­dež­nic­tva, co ho zají­má, co ho trá­pí a s jaký­mi pro­blémy se kvů­li tomu potý­ká.  Pro­to Vás pro­sí o vypl­ně­ní dotaz­ní­ku, aby tak naši zástup­ci vědě­li, co mlá­dež trá­pí a moh­li nás tak efek­tiv­ně zastu­po­vat na letoš­ním Syno­du, kte­rý se usku­teč­ní v Pra­ze od 23. do 25. květ­na 2024. 

Naposledy upravil/a Klára Jahodová, 27. března 2024.