Začal advent, co na to mládež? | Mládežnický newsletter

4. prosince 2023

Začal advent, co na to mládež? | Mládežnický newsletter

Prá­vě jsme roze­sla­li pra­vi­del­nou dáv­ku infor­ma­cí – Mlá­dež­nic­ký news­let­ter. Pro­sin­co­vé vydá­ní tra­dič­ně zve na akce pořá­da­né seni­o­rát­ní­mi odbo­ry mlá­de­že, při­ná­ší ale i pra­cov­ní nabíd­ky nebo mož­nost vyjet na tři měsí­ce do USA. Jak tako­vý news­let­ter vypa­dá? Kli­kej na mod­ré tla­čít­ko!

News­let­ter Ti nepři­šel? A kou­kal jsi do spa­mů, obchod­ních sdě­le­ní a tak? Pokud mail z adre­sy mladez@e‑cirkev.cz nikde nena­chá­zíš, nezou­fej! Při­hlá­sit se k odbě­ru je mož­né tady. Sta­čí jen vypl­nit jmé­no, pří­jme­ní a e‑mailovou adre­su. Dal­ší nálož infor­ma­cí Tě urči­tě nemi­ne!

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 4. prosince 2023.

Sdružení evangelické mládeže hledá posilu do kanceláře

4. prosince 2023

„Do kan­ce­lá­ře SEMu hle­dá­me posi­lu! Neva­dí ti papí­ro­vá­ní a nebo­jíš se peněz? Vždyc­ky si tou­žil po tom, jako Hon­za Dostál, mít dal­ší vedou­cí funk­ci, ale na roz­díl od něj za to dostá­vat zapla­ce­no? Nelí­bil se ti gra­fic­ky pla­kát na inze­rá­tu a chtěl bys dělat lep­ší? A hlav­ně: Máš chuť pra­co­vat pro evan­ge­lic­kou mlá­dež?

Pak máš jedi­neč­nou mož­nost! A co teda ta prá­ce v kan­ce­lá­ři SEMu obná­ší? Více infor­ma­cí na webu: http://www.semcr.cz/…/do-kancelare-semu-stale-hledame…

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 4. prosince 2023.

K poslechu: Přednáška Saši Fleka ze sjezdu v Čáslavi

30. listopadu 2023

Zemi­té svě­dec­tví o více či méně úspěš­ných poku­sech Saši Fle­ka změ­nit svět. Jak hořet a vyho­řet snad­no a rych­le. Ane­bo taky ne. Něko­lik ang­lic­kých frá­zí (neboj­te se, pře­klad zajiš­těn) před­sta­ví jeho peri­pe­tie, kri­ze i občas­né katar­ze. Nabíd­ka pohle­du na vlast­ní úsi­lí a usi­lo­vá­ní v zrca­dle zku­še­nos­ti nena­pra­vi­tel­né­ho nad­šen­ce v rekon­va­lescen­ci.

Sjezd (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že na téma Ces­ta do stře­du sebe se konal od 4. do 6. říj­na 2023 v Čásla­vi. Při­ná­ší­me záznam hlav­ní před­náš­ky.
Dal­ší infor­ma­ce a zají­ma­vé pro­kli­ky (např. na foto­gra­fie, repor­tá­že nebo sjez­do­vé strán­ky) nejen toho­to sjez­du najde­te na adre­se www.archivsjezdu.cz.

Za poří­ze­ní zázna­mů a prá­ci zvu­ka­ře na sjez­du děku­je­me Tomáši Juno­vi.

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 30. listopadu 2023.

Jaká byla PECKA? 1. víkend kurzu pro pracovníky s mládeží

28. listopadu 2023

Sepsa­la: Viki Fenclo­vá

Během pro­dlou­že­né­ho víken­du 16. – 19. lis­to­pa­du při­je­lo do Poděbrad z růz­ných kou­tů repub­li­ky 11 mla­dých lidí. Po celou dobu jsme byli vysta­vo­vá­ni novým způ­sobům jak pra­co­vat v týmu, sami se sebou i s mlá­de­ží v církvi. Ty si pro nás při­pra­vil tým pře­váž­ně mla­dých nad­šen­ců.

Hned ve čtvr­tek večer jsme se vyda­li zís­kat své pec­ky. Ve sku­pin­kách jsme se sezná­mi­li, sblí­ži­li se a před­sta­vi­li si jed­not­li­vé pilí­ře Pec­ky – spi­ri­tu­a­li­tu, osob­nost a doved­nos­ti.

V pátek po ran­ním zti­še­ní jsme se pus­ti­li do roze­bí­rá­ní toho, co nám prá­ci v týmu uleh­ču­je, co nao­pak ztě­žu­je, jaké role může­me v týmu zau­jí­mat a jaké potře­by musí­me mít zao­pat­ře­ny, aby se nám dob­ře fun­go­va­lo. Když nám sleh­lo po obě­dě, vyda­li jsme se na pro­cház­ku. Během ní jsme si v pře­dem urče­ných dvo­ji­cích poví­da­li o našich zku­še­nos­tech s pra­cí s mlá­dež­ní­ky.

Během odpo­led­ne jsme zjis­ti­li, že kaž­dý pro­ží­vá víru jinak, a je tedy dob­ré tomu
při­způ­so­bo­vat pro­gram na akcích. Poté jsme se zahlou­ba­li do zákou­tí naše­ho vzta­hu s Bohem a zamě­ři­li jsme se na to, jaké posta­ve­ní máme ve sbo­ru. Než jsme se ulo­ži­li ke spán­ku, vyro­bi­li jsme si deníč­ky.

Sobo­tu jsme také zahá­ji­li spi­ri­tu­ál­ní chvil­kou a hned po sní­da­ni jsme se roz­dě­li­li do dvou sku­pin. Obě sku­pi­ny se zamě­ři­li na pří­běh o ochr­nu­tém, kte­ré­ho spus­ti­li stro­pem k Ježí­ši. Prv­ní sku­pi­na s farář­kou Petrou Náh­lov­skou si tenhle pří­běh vyzkou­še­la na vlast­ní kůži. Dru­há při­stou­pi­la k tex­tu tra­dič­něj­ším způ­so­bem a s fará­řem Roma­nem Mazu­rem si ho roze­bra­li větu po větě. Násle­do­va­la spi­ri­tu­ál­ní vycház­ka, při kte­ré jsme měli pří­le­ži­tost sami pře­mýš­let nad daný­mi téma­ty.

Po skvost­ném obě­dě pro­běh­ly dva worksho­py. Někte­ří se sezná­mi­li s gra­fic­kou faci­li­ta­cí – způ­so­bem zazna­me­ná­vá­ní pomo­cí jed­no­du­chých obráz­ků. Dal­ší se bavi­li o hud­bě v církvi a jejím prak­tic­kém vyu­ži­tí. Nasy­ce­ni sva­či­nou jsme se pus­ti­li do sebe­po­zná­vá­ní. Při večer­ní bojov­ce, při kte­ré jsme se moh­li posou­vat zpět v čase, jsme zasa­di­li Pec­ku a dou­fá­me, že z ní něco vyros­te.

V nedě­li jsme před boho­služ­ba­mi už jen ukli­di­li. Pak jsme si při­po­mně­li, co všech­no jsme zaži­li, řek­li jsme si, co si odvá­ží­me a nako­nec jsme se spo­leč­ně roz­lou­či­li u Pec­ky, u kte­ré se zno­vu sejde­me na začát­ku úno­ra.

Související událost: Pecka –⁠ 1. víkend

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 28. listopadu 2023.

3 měsíce v USA zdarma! Zkušenost, na kterou nezapomeneš.

21. listopadu 2023

Pro­gram je určen pro zájem­ce, kte­ří:

 • jsou ve věku 18 – 30 let,
 • sou­hla­sí s tří­mě­síč­ním poby­tem v USA (od polo­vi­ny květ­na do polo­vi­ny srp­na 2024),
 • pra­cu­jí s dět­mi a mlá­de­ží, stu­du­jí či jsou uči­te­li,
 • zají­ma­jí se o prá­ci s dět­mi v pří­ro­dě,
 • jsou zod­po­věd­ní, spo­leh­li­ví a důvě­ry­hod­ní,
 • jsou fle­xi­bil­ní, odol­ní a ote­vře­ní novým zážit­kům,
 • se zavá­ží, že se po skon­če­ní pro­gra­mu vrá­tí domů a nezů­sta­nou nele­gál­ně v USA (čímž by ohro­zi­li dobrou pověst a sta­tus celé­ho mezi­ná­rod­ní­ho pro­gra­mu),
 • pro­ká­ží schop­nost komu­ni­ko­vat v ang­lič­ti­ně (nut­ný mezi­ná­rod­ní cer­ti­fi­kát pří­pad­ně potvr­ze­ní potvr­ze­ní ško­ly o absol­vo­vá­ní kur­zu ang­lič­ti­ny),
 • budou vybrá­ni a dosta­nou dopo­ru­če­ní od ČCE.
Účast­ni­ce pro­gra­mu v roce 2023 hovo­ří na Sjez­du (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že v Čásla­vi

Zájem­ci, kte­ré komi­se ČCE dopo­ru­čí pro účast v pro­gra­mu a kan­ce­lář ELCA (Evan­ge­li­cal Luthe­ran Church in Ame­ri­ca) je zařa­dí do pro­gra­mu, obdr­ží:

 • finanč­ní pod­po­ru pro zís­ká­ní víza,
 • leten­ku do USA a zpět,
 • pře­voz z Chi­ca­ga do mís­ta koná­ní tábo­ra,
 • osob­ní zaško­le­ní v tábo­ře,
 • uby­to­vá­ní (vč. zajiš­tě­ní lož­ní­ho prádla) a stra­vu po celou dobu poby­tu,
 • míst­ní zdra­vot­ní pojiš­tě­ní po celou dobu poby­tu a
 • kapes­né.

Zájem­ci o účast v pro­gra­mu, nechť se při­hlá­sí na adre­se mladez@e‑cirkev.cz (nebo si vyžá­dej­te dal­ší infor­ma­ce) a to nej­poz­dě­ji do 10. pro­sin­ce 2023 a zašlou tyto osob­ní úda­je pro prvot­ní kon­takt:

 • jmé­no a pří­jme­ní,
 • datum naro­ze­ní,
 • tele­fon­ní čís­lo,
 • kon­takt­ní e‑mailovou adre­su a
 • krát­ký medai­lo­nek obsa­hu­jí­cí infor­ma­ce odkud jste/kde žije­te, ke kte­ré církvi se hlá­sí­te, do kte­ré­ho sbo­ru cho­dí­te, co stu­du­je­te, pří­pad­ně kde pra­cu­je­te, kde pra­cu­je­te s mlá­de­ží atd. v roz­sa­hu cca 5–10 vět.

Násled­ně budou vhod­ní zájem­ci pozvá­ní k roz­ho­vo­ru se zástup­ci vede­ní ČCE. Koneč­ný výběr kan­di­dá­tů je na ame­ric­kých part­ne­rech.

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 21. listopadu 2023.

Kup si poslední kusy sjezdových ponožek!

15. listopadu 2023

Sjezd (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že 2023 se nesl v duchu téma­tu Ces­ta do stře­du sebe. Hlav­ním sym­bo­lem ces­ty za sebe­po­zná­ním bylo srd­ce, se kte­rým v růz­ných vari­an­tách pra­co­val autor sjez­do­vé­ho vizu­á­lu Voj­těch Jano­šík. Jed­ním z jeho vyu­ži­tí byly i pro­pa­gač­ní před­mě­ty, mezi kte­rý­mi se obje­vi­ly i ponož­ky vyro­be­né spo­leč­nos­tí Ponožkátor.cz. Něko­lik kusů nám ze sjez­du zby­lo, a tak jsou k dis­po­zi­ci k pro­de­ji zde. Vydej se na ces­tu do stře­du sebe i Ty!

Ponož­ky jsou k dis­po­zi­ci v násle­du­jí­cích veli­kos­tech:
35–38
39–42
43–47

Slo­že­ní: 80 % bavl­na, 15 % poly­a­mid a 5 % elestan.

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 15. listopadu 2023.

Týmové tmelení COMu

2. listopadu 2023

S Celo­cír­kev­ním odbo­rem mlá­de­že jsme se 27.–29. říj­na vypra­vi­li na víken­do­vé týmo­vé tme­le­ní. Ač jsme do želez­no­hor­ské Hud­če vyra­zi­li bez Hud­ce a dal­ších něko­li­ka COMá­ků, jed­na­lo se o čas pří­jem­ný a pro­duk­tiv­ní. Zejmé­na v Den vzni­ku samo­stat­né­ho čes­ko­slo­ven­ské­ho stá­tu vzni­ka­ly v našich hla­vách mno­hé nápa­dy, kte­rý­mi bychom se rádi zabý­va­li v nad­chá­ze­jí­cím kalen­dář­ním roce.

Důklad­ně jsme se věno­va­li spo­lu­prá­ci COMu a seni­o­rát­ních odbo­rů mlá­de­že. Zhod­no­ti­li jsme dosa­vad­ní prů­běh „men­tor­ské­ho“ bud­dy pro­gra­mu a hlou­ba­li jsme nad jeho budou­cí podo­bou i zlep­še­ním této služ­by.

Sou­stře­di­li jsme se rov­něž na naše farář­ské kole­gy a kole­gy­ně. I jim bychom rádi vyjá­d­ři­li pod­po­ru vytvo­ře­ním plat­for­my pro setká­vá­ní a dis­ku­si o prá­ci s mlá­de­ží. V nej­bliž­ší době tak uči­ní­me pří­pra­vou inter­ak­tiv­ní kon­fe­ren­ce či jiné­ho pro­gra­mo­vé­ho pásma k našim spo­leč­ným téma­tům.

V nepo­sled­ní řadě bychom se rádi pus­ti­li do pro­jek­tu blo­go­vé „mlá­dež­nic­ké kuchař­ky“, kte­rá by v růz­no­ro­dých člán­cích při­nes­la tipy a tri­ky pro prá­ci s mlá­de­ží na sbo­ru, v seni­o­rá­tu i celé církvi. Může­te se těšit na rady k vybra­ným organizačně-(s)právním pro­blé­mům, osob­ní pří­běhy a pří­kla­dy dob­ré pra­xe z per zku­še­ných evan­ge­lic­kých mata­do­rů.

Dal­ším skvě­lým nápa­dům, napří­klad zalo­že­ní evan­ge­lic­ké­ho air­sof­to­vé­ho pra­po­ru, se bude­me věno­vat v indi­vi­du­ál­ní rovi­ně. 🙉

Tme­le­ní bylo prv­ní vlaš­tov­kou na dvou­le­té ces­tě sou­čas­né­ho COMu. A kro­mě prá­ce, bra­in­stor­min­gů a vyjas­ňo­vá­ní týmo­vých cílů nabíd­lo i pro­stor pro pro­hlou­be­ní vzá­jem­ných vzta­hů, odpo­či­nek, pro­cház­ky vyso­čin­skou pří­ro­dou, dlou­hé taže­ní gulá­še, nebo tří­ho­di­no­vou par­tii Člo­vě­če, nezlob se! Víkend jsme pak zakon­či­li boho­služ­bou v kru­cem­bur­ském sbo­ru. A nyní už se koneč­ně může­me napl­no pus­tit do prá­ce. Mlá­de­ži zdar!

Sepsal a nafo­til: Matěj Bou­ček

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 2. listopadu 2023.

Cesta do středu sebe: reportáž ze sjezdu (nejen) evangelické mládeže v Čáslavi

12. října 2023

Sepsal Tomáš Voj­tí­šek, redi­go­va­la Anna Bar­to­šo­vá
Ten­to text vzni­kl pro Nábo­žen­ský info­ser­vis

Dusíkovo diva­dlo, autor Dan Rid­zoň

Stmí­vá se. Pou­lič­ní lam­py nej­pr­ve zabli­ka­jí, pak se roz­zá­ří naze­le­na­lým svět­lem. V jejich svi­tu vyvstá­va­jí obry­sy stro­mů, popel­nic a chvá­ta­jí­cích chod­ců. Je večer. Ale měs­to jako­by se zača­lo pro­bou­zet. Ospa­lé uli­ce oží­va­jí nezvyk­lým ruchem. Plní je stov­ky mla­dých lidí. Nemí­ří na dis­ko­té­ku. V Čásla­vi začí­ná sjezd (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že.

Tako­vým­to poe­tic­kým odstav­cem popi­su­je Tabi­ta Vej­na­ro­vá (dnes Lan­do­vá) naší nej­vý­znam­něj­ší mlá­dež­nic­kou akci. V člán­ku, kte­rý vyšel v Čes­kém brat­ru roku 1993.* 

Tričko s moti­vem Sjez­du od Voj­ty Janošíka, autor Dan Rid­zoň

Přes­ně před tři­ce­ti lety se v Čásla­vi na tře­tím polis­to­pa­do­vém sjez­du s názvem Hla­vou pro­ti zdi kona­la před­náš­ka Fedo­ra Gála, pro­mí­tal sní­mek Ježíš z Mon­tre­a­lu nebo hrá­lo diva­dlo. Letos už sice orga­ni­zá­to­ři nemě­li štáb v míst­ní soko­lov­ně, nicmé­ně Dusí­ko­vo diva­dlo bylo opět napl­ně­né. A to přes­to­že účast­ní­ků neby­lo devět set, jako před tři­ce­ti lety, ale o tři sta méně. I přes všech­ny výše zmí­ně­né odliš­nos­ti zůstá­va­jí někte­ré věty z cito­va­né repor­tá­že stá­le aktu­ál­ní – napří­klad ta, ve kte­ré autor­ka popi­su­je spa­ní v tělo­cvič­ně, kde na pod­la­ze leží asi sto lidí, lako­nic­kou glo­sou: „V rohu někdo hroz­ně chrá­pe.“*

Sjez­do­vá sku­pin­ka, autor Dan Rid­zoň

Ve třech sálech čáslav­ské­ho diva­dla, kte­ré bylo od minu­lé­ho sjez­du dopl­ně­nou jem­nou a funkč­ní dostav­bou od archi­tek­tů Buri­a­na a Kři­vin­ky, bylo mož­né vyslech­nout množ­ství před­ná­šek zabý­va­jí­cích se pozná­ním sebe sama nebo se zapo­jit do dis­ku­se se Sašou Uhlo­vou o Hra­ni­cích prá­ce, kte­ré sama zaku­si­la. V čase mezi pro­gra­my jsme se moh­li občer­st­vit v Praž­ské kavár­ně nebo si zakou­pit teto­vač­ku a ponož­ky s moti­vem srd­cí sklá­da­jí­cích ozu­be­né koleč­ko, kte­rý pro letoš­ní sjezd vytvo­řil Voj­ta Jano­šík. 

Svítáková kape­la Sunri­se Gang, autor Ben Skála

Před­náš­ko­vý pro­gram pak dopl­ňo­va­ly worksho­py nebo volej­bal, zpěvy z Tai­zé v evan­ge­lic­kém kos­te­le a  při­leh­lá hra­deb­ní baš­ta se zase sta­la mís­tem sdí­le­ní zázrač­né­ho pří­bě­hu z road­tri­pu po Albá­nii. Veče­ry pak pat­ři­ly kon­cer­tům, při kte­rých jsme si moh­li i zazpí­vat. Prv­ní večer s kape­lou Sunri­se Gang, kte­rá zahrá­la dob­ře zná­mé pís­ně ze Sví­tá­ku, dru­hý pak s kape­lou Hm…, kte­rá byla zna­los­tí tex­tů a bouř­li­vou ode­zvou mlá­dež­ní­ků a mlá­dež­nic oči­vid­ně pří­jem­ně pře­kva­pe­na. Sobot­ní večer pak uza­vře­la mul­ti­me­di­ál­ní pobož­nost míst­ní­ho fil­mo­vě-diva­del­ní­ho spol­ku a jejich přá­tel. 

Saša Uhlo­vá, autor Ben Skála

Posled­ní tra­dič­ní sou­čás­tí sjez­du jsou pak neděl­ní boho­služ­by. Evan­ge­lic­ký kos­tel zce­la obsa­di­la mlá­dež z celé repub­li­ky, kte­rou dopl­ni­li čle­no­vé a člen­ky míst­ních sbo­rů a také děti s dře­vě­ný­mi mečí­ky. Boho­služ­by ved­li Ondřej Zik­mund a Drá­ža Duš­ko­vá Havlíč­ko­vá, k ruce jim byli ale i dal­ší fará­ři a farář­ky a mno­ho dal­ších dob­ro­vol­ní­ků a dob­ro­vol­nic. Při vys­lu­ho­vá­ní veče­ře Páně je to kvů­li naše­mu počtu nezbyt­ně nut­né. V ohláš­kách jsme se dozvě­dě­li, že za rok bude sjezd ve Svi­ta­vách – tam byl napo­sled před tři­nác­ti lety. Poté už míří­me na vlak a do svých vlast­ních spo­le­čen­ství.

Sku­pin­ky se zvol­na trou­sí k nádra­ží. Roz­jíž­dí­me se na všech­ny stra­ny. Uli­ce se vylid­ňu­jí. Měs­to opět usí­ná.*


*1 VEJNAROVÁ, Tabi­ta. Sjezd evan­ge­lic­ké mlá­de­že v Čásla­vi. In Evan­ge­lic­ký časo­pis Čes­ký bra­tr. Pra­ha: Kalich, 1993(16), s. 12.
*2 Tam­též, s. 12.
*3 Tam­též, s. 13.

Kon­cert kape­ly Hm…, autor Ben Skála
Představení Čáslavské filmově-divadelní sku­pi­ny, autor Dan Rid­zoň
Večeře Páně při závěrečných bohoslužbách, autor Ben Skála

Související událost: Sjezd (nejen) evangelické mládeže 2023

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 12. října 2023.

Ztráty a nálezy ze Sjezdu

9. října 2023

Po ces­tě se čas­to něco ztrá­cí. To pla­tí i pro ces­tu do stře­du sebe. Kouk­ně­te na gale­rii a ozvě­te se na mail mladez@e‑cirkev.cz, pokud vám něco z uve­de­né­ho schá­zí.

Související událost: Sjezd (nejen) evangelické mládeže 2023

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 9. října 2023.

Na Sjezd a ještě dál! | Mládežnický newsletter

3. října 2023

Na Sjezd a ještě dál! | Mládežnický newsletter

Prá­vě jsme roze­sla­li pra­vi­del­nou dáv­ku infor­ma­cí – Mlá­dež­nic­ký news­let­ter. K základ­kám a střed­ním se začát­kem aka­de­mic­ké­ho roku při­po­ji­ly i vyso­ké ško­ly a mlá­dež se po roze­hří­va­cím září vrhá plnou parou do nabi­té­ho říj­na. Za pár dní nás čeká nej­vět­ší mlá­dež­nic­ká akce v ČCE – Sjezd (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že v Čásla­vi. Po něm už pře­bí­ra­jí šta­fe­tu seni­o­rát­ní odbo­ry mlá­de­že se svý­mi víken­do­vý­mi akce­mi. Je z čeho vybí­rat! Kro­mě toho se v nej­bliž­ší době může­te zasta­vit i na dvou osla­vách, kte­ré pořá­dá evan­ge­lic­ká cír­kev: ordi­na­ce nových fará­řek a fará­ře a výro­čí 70 let od ordi­na­ce prv­ních žen do farář­ské služ­by. Tak na vidě­nou na Sjez­du! 🫡

Jak tako­vý news­let­ter vypa­dá? Kli­kej na mod­ré tla­čít­ko!

News­let­ter Ti nepři­šel? A kou­kal jsi do spa­mů, obchod­ních sdě­le­ní a tak? Pokud mail z adre­sy mladez@e‑cirkev.cz nikde nena­chá­zíš, nezou­fej! Při­hlá­sit se k odbě­ru je mož­né tady. Sta­čí jen vypl­nit jmé­no, pří­jme­ní a e‑mailovou adre­su. Dal­ší nálož infor­ma­cí Tě urči­tě nemi­ne!

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 3. října 2023.