Chtě­li jsme vám sem napsat, co to jsou nicknac­ky, ale před­po­klá­dá­me, že tyto kelím­ky, kte­ré nahra­zu­jí jed­no­rá­zo­vé kelím­ky, urči­tě zná­te. Může­te si do nich dát limo­ná­du, pivo, ale i čaj. Pou­ží­va­jí se na kdeja­kém fes­ti­va­lu a nám při­šly moc pri­ma, tak jsme si řek­li, že bychom je rádi měli i na sjez­du a dal­ších akcích. Z naše­ho “Evan­ger nicknac­ku” na vás kou­ká něko­lik osob­nos­tí spja­tých s his­to­rií ČCE a zálud­ná otáz­ka “A kdo je tvůj evan­ger?”
Při vychut­ná­vá­ní nápo­je se tak může­te zamys­let nad tím, koho poklá­dá­te za své­ho evan­ge­lic­ké­ho hrdi­nu!

Nicknac­ky lze zakou­pit na akcích pořá­da­ných OM, přes mail mladez@e‑cirkev.cz a již brzy i na esho­pu ČCE.

PS: Pokud váš “evan­ger” stá­le žije, neboj­te se ho oslo­vit a říct mu, čeho si na něm cení­te :) 

Auto­rem gra­fi­ky je Jiří Miš­ke­řík

Osobnosti

1. Mar­tin Luther (1483–1546)
- němec­ký teo­log a cír­kev­ní refor­má­tor, kri­ti­zo­val cír­kev­ní odpust­ky, v roce 1517 uve­řej­nil ve Wit­tenber­gu svých 95 tezí, do něm­či­ny pře­lo­žil Nový zákon, je auto­rem pís­ně Hrad pře­pev­ný jest Pán Bůh náš
- zaslou­žil se o osa­mo­stat­ně­ní pro­tes­tant­ských církví, k jeho odka­zu se ČCE hlá­sí 

2. Tomáš Garri­gue Masa­ryk (1850–1937)
- prv­ní čes­ko­slo­ven­ský pre­zi­dent, filo­sof a vyso­ko­škol­ský peda­gog, v 90. letech 19. sto­le­tí byl aktiv­ním poli­ti­kem v Rakous­ko-Uher­sku, opus­til libe­ra­lis­mus i soci­a­lis­mus a věno­val se vlast­ní­mu kon­cep­tu poli­tic­ké ide­o­lo­gie, ve spo­ji­tos­ti s Masa­ry­kem se popr­vé v čes­kém kon­tex­tu mlu­ví o “nepo­li­tic­ké poli­ti­ce”
- byl čle­nem ČCE od její­ho vzni­ku 

3. Jan Žiž­ka z Troc­no­va (1360–1424)
- čes­ký husit­ský voje­vůd­ce, pod­le docho­va­ných pra­me­nů jako prv­ní pou­žil defen­ziv­ní tak­ti­ku v boji, účast­nil se prv­ní praž­ské defe­nestra­ce, byl jed­ním z hejtma­nů tábor­ské měst­ské obce
- hlá­sil se k odka­zu Mis­tra Jana Husa 

4. Jan Želiv­ský (1380–1422)
- husit­ský kaza­tel, půso­bil v praž­ském chrá­mu Pan­ny Marie Sněž­né a díky pla­men­ným kázá­ním se z něj stal lido­vý vůd­ce a mluv­čí husi­tů, 30. čer­ven­ce 1419 vedl dav k novo­měst­ské rad­ni­ci, kde došlo k defe­nestra­ci kon­še­lů, byl odsou­zen k tres­tu smr­ti popra­ve­ním 
- byl jed­ním ze zástup­ců Čes­ké refor­ma­ce 

5. Jan Amos Komen­ský (1592–1670)
- čes­ký filo­sof, uči­tel, spi­so­va­tel a posled­ní bis­kup Jed­no­ty bra­tr­ské, zabý­val se didak­ti­kou a psal učeb­ni­ce, po bitvě na Bílé hoře musel emi­gro­vat ze Zemí čes­kých, žil na úze­mí dneš­ní­ho Pol­ska, Švéd­ska a Nizo­ze­mí
- „uči­tel náro­dů“, odka­zy jeho i Jed­no­ty bra­tr­ské také uzná­vá ČCE 

6. Fran­ti­šek Palac­ký (1798–1876)
- čes­ký poli­tik, his­to­rik a spi­so­va­tel, byl jed­nou z vůd­čích osob­nos­tí čes­ké­ho národ­ní­ho povstá­ní a čes­ká tvář revo­lu­ce 1848, při­spí­val do Národ­ních novin, pro­pa­go­val myš­len­ku, že jed­not­li­vé národ­ní dějin­né udá­los­ti spo­ju­je jed­na idea
- díky jeho záslu­ze byl doce­něn nejen Jan Hus, ale vyzdvi­hl i Pet­ra Chel­čic­ké­ho do smýš­le­ní 19. stol.

7. Jiří z Poděbrad (1420–1471)
- jedi­ný čes­ký král, kte­rý nepo­chá­zel z panov­nic­ké dynastie, ale byl čle­nem pan­ské šlech­ty, lido­vě nazý­ván “husit­ský král”, usi­lo­val o poklid­né sou­ži­tí kato­lí­ků a kališ­ní­ků, je pova­žo­ván za jed­no­ho z ide­o­vých před­chůd­ců Char­ty OSN

8. Jan Kal­vín (1509–1564)
- fran­couz­ský teo­log a význam­ný před­sta­vi­tel křes­ťan­ské refor­ma­ce, pro­sa­zo­val přís­né a doslov­né dodr­žo­vá­ní Bib­le, půso­bil v Žene­vě, kte­rá byla za jeho živo­ta jed­ním z evrop­ských cen­ter refor­ma­ce
- I na zákla­dech jeho poje­tí refor­ma­ce sto­jí ČCE 

9. Sva­to­pluk Kará­sek (1942–2020)
- evan­ge­lic­ký farář, pís­nič­kář a sig­na­tář Char­ty 77, v 70. letech 20. sto­le­tí se anga­žo­val v under­groun­do­vé scé­ně, v roce 1976 byl odsou­zen z poli­tic­kých důvo­dů na osm měsí­ců do věze­ní, v roce 1980 emi­gro­val a až do roku 1997 půso­bil v Curychu jako farář, po návra­tu do Čech se stal fará­řem v evan­ge­lic­kém kos­te­le u Sal­vá­to­ra

10. Mar­ta Kače­ro­vá (1922–2015)
- dlou­ho­le­tá pra­cov­ni­ce ústře­dí Čes­kob­ra­tr­ské církve evan­ge­lic­ké na oddě­le­ní mlá­de­že, během komu­nis­tic­ké­ho reži­mu pořá­da­la akce pro mla­dé lidi tře­ba jako bri­gá­dy či kur­zy, příští rok by osla­vi­la sto let

11. Mis­tr Jan Hus (1369–1415)
- jeden z prv­ní refor­má­to­rů kato­lic­ké církve, téměř o sto­le­tí před­bě­hl napří­klad Luthe­ra, Zwin­g­li­ho či Kal­ví­na, jako kaza­tel půso­bil v praž­ské Bet­lém­ské kap­li, sepsal spis o čes­kém pra­vo­pi­se
- na něj navá­zal Mar­tin Luther a poz­dě­ji i ČCE

Na zdra­ví!
Foto: Jakub Rais, Sjezd mlá­de­že 2021