Celo­cír­kev­ní odbor mlá­de­že (COM), nebo také Porad­ní odbor mlá­de­že synod­ní rady, je sku­pi­na deví­ti lidí z řad mlá­de­že a fará­řů, kte­ří se věnu­jí prá­ci s mlá­de­ži napříč celou ČCE.

Náplň práce

Pod­le zři­zo­va­cí­ho usne­se­ní synod­ní rady je hlav­ní nápl­ní Celo­cír­kev­ní­ho odbo­ru mlá­de­že vzdě­lá­vá­ní a výcho­va mlá­de­že ČCE.

Sou­čas­ný COM pova­žu­je za své pri­o­ri­ty:

V pra­xi plní COM na celo­cír­kev­ní úrov­ni podob­nou roli jako seni­o­rát­ní odbo­ry na úrov­ni jed­not­li­vých seni­o­rá­tů. Mimo jiné, COM:

Na vět­ši­ně pro­jek­tů COM úzce spo­lu­pra­cu­je s oddě­le­ním mlá­de­že na ÚCK.

Členové

COM má 9 řád­ných čle­nů, 5 lai­ků a 4 fará­ře, kte­ří jsou vole­ni z řad mlá­de­že a fará­řů ČCE na dvou­le­té funkč­ní obdo­bí. Těch­to 9 řád­ných čle­nů je dopl­ně­no o 4 náhrad­ní­ky (2 lai­ci a 2 fará­ři). Vol­ba pro­bí­há v rám­ci Pora­dy mlá­de­že.

Za nakres­le­ní medai­lon­ků děku­je­me Sáře Koš­ťá­ko­vé.
Sou­čas­ný COM (zvo­le­ný do roku 2023) má toto slo­že­ní:

Dominik Bláha

Laik (před­se­da)

Jsem Domi­nik a rád lezu po stro­mech, což i učím lidi na lano­vém kur­zu. 🌳
Vedu skaut­ský oddíl a jak ve skau­tu, tak v církvi se anga­žu­ji ve vzdě­lá­vá­ní a pod­po­ře lidí, kte­ří pra­cu­jí s mlá­de­ží.🙆
Rád čtu, pla­vu a piju pivo. Nemám rád auta a slad­ké víno. Ač mě živí pro­gra­mo­vá­ní, duší jsem filo­zof po tatín­ko­vi. 📖

Bára Litomiská

Laik (mís­to­před­sed­ky­ně)

Ahoj, já jsem Bára. Své mlá­dež­nic­ké začát­ky jsem pro­ži­la v ústec­kém seni­o­rá­tu, ale momen­tál­ně jsem hlav­ně v Pra­ze, kde stu­du­ji ana­ly­tic­kou che­mii. Kro­mě COMu jsem v orga­ni­zač­ním týmu VŠe­li­ké, a když to vyjde, cho­dím na večer­ní boho­služ­by do Mar­ti­na.

Ráda trá­vím čas v pří­ro­dě, ať už chůzí, leze­ním nebo tře­ba na běž­kách. Ráda čtu. A taky milu­ju všech­na chun­de­la­tá a ope­ře­ná zví­řát­ka.

Matěj Bouček

Laik

Ahoj, já jsem Matěj! Mluv­ka, rozum­bra­da a mudr­lant stu­du­jí­cí komu­ni­ka­ci na FSV UK.
Když zrov­na nelí­tám s foťá­kem a note­boo­kem na ETF­ce, kde pra­cu­ju, rád sebou házím na brus­lích, honím se za miču­dou a roz­plý­vám se nad sta­rý­mi fil­my. Také jsem váš­ni­vým hrá­čem Dosti­hů a sázek, pojí­da­čem štr­údlu, chle­bíč­ků a píčem piva. A nej­ví­ce mě roze­smě­je­te pove­de­nou slov­ní hříč­kou.

Marta Chovancová

Laik

Čus všich­ni, jsem Mar­ta. Toho času z Morav­sko­slez­ské mlá­de­že, kde jsem něja­ký ten pátek byla v SOMu. S hrdos­tí jsem o sobě říka­la, že jsem nejmen­ší SOMák v ČCE. V sou­čas­né době jsem mís­to­před­sed­ky­ně jed­né z pobo­ček Sdru­že­ní evan­ge­lic­ké mlá­de­že, z. s., a to v Morav­sko­slez­ské. V COMu bych se ráda podí­le­la v péči o SOMy. Baví mě spo­lu­pra­co­vat s chytřej­ší­mi a vyš­ší­mi mlá­dež­ní­ky, pro­to­že se od nich ráda učím. Na mlá­dež­nic­kých akcích (hlav­ně na Mora­vě) mě čas­to zahléd­ne­te, jak pobí­hám s peně­zi nebo s vařeč­kou v ruce, či sedím za kla­ví­rem. Milu­ju peče­ní všech mož­ných zákus­ků pro mlá­dež­ní­ky a jejich rodi­ny. K tomu vše­mu stu­du­ji Sbor­mis­trov­ství a hudeb­ní výcho­vu pro SŠ, v nád­her­né, (a pod­le jed­né nejme­no­va­né farář­ky) geni­ál­ní Ost­ra­vě.

Jakub Trusina

Laik

Ahoj jsem Kuba, náhrad­ník v COMu a po mno­ha letech kon­čí­cí somák v chru­dim­ském SOMu, odkud se sna­žím pře­nést zku­še­nos­ti. Živím se stro­jo­vým uče­ním a pro­to­že mi to bylo málo, začal jsem stu­do­vat ev. teo­lo­gii. 📚 Uvi­dí­me, jak dale­ko se dosta­nu, ale zatím to jde, zatím to jde. Hod­ně mě baví tvor­ba fil­mu a dis­ku­ze o fil­mech (a také kou­ká­ní na ně).

Martin Sabo

Farář

Hello! Dělám fará­ře v praž­ských Straš­ni­cích. Oslo­ve­ní pane/bratře fará­ři mne vět­ši­nou zasko­čí. Všich­ni mi říka­jí Mar­ti­ne nebo Maťo. 

Tady je seznam věcí, kte­ré nemám rád: Bod č.1 – Dělá­ní sezna­mů. 

Jinak, mám rád lidi, auta, for­mu­li 1, a spous­tu dal­ších skvě­lých věcí. Rád naslou­chám růz­ným život­ním pří­bě­hům. Čtu. Kážu. Mé nej­ob­lí­be­něj­ší jíd­lo je to, kte­ré zrov­na jím. Mám skvě­lou man­žel­ku, se kte­rou peču­je­me o tři trpas­lí­ky.  Tím­to bych rád podě­ko­val za mož­nost podí­let se na “gene­ric­ké domé­ně nej­vyš­ší­ho typu” a za titul COM. Tří­pís­men­ko­vý titul za jmé­nem jsem vždy chtěl. Nevě­do­mě.  

Petra Náhlovská

Farář­ka

Pet­ra Máša Náh­lov­ská se naro­di­la a žila dlou­hý čas v Par­du­bi­cích. Stu­do­va­la hotel­nic­tví a po dlou­ho­le­té pra­xi v nezisko­vém sek­to­ru a dob­ře vypo­čí­ta­ném bodu zlo­mu vystu­do­va­la ETF. Již sed­mým rokem je farář­kou v Čes­ké Lípě. Má vel­mi ráda poezii a dob­ře pro­pe­če­nou kachýn­ku. Její nej­ob­lí­be­něj­ší bib­lic­ký text je Jan 13,1–20.

Jeník Lavický

Farář

Ahoj, jme­nu­ju se Jeník a jsem farář. Když zrov­na nepíšu kázá­ní nebo neu­čím nábo­žen­ství, tak nej­ra­dě­ji trá­vím čas se svo­jí rodi­nou. 👨‍👩‍👧
Kro­mě toho se tře­ba podí­lím na fes­ti­va­lu Ote­vře­no Jimra­mov, cho­dím do pří­ro­dy nebo sle­du­ju vědec­ko-tech­nic­ké novin­ky. 🌲
Prá­ce s mlá­de­ží mě z farář­ských čin­nos­tí baví urči­tě nej­víc, pro­to jsem rád že se jí můžu věno­vat i v rám­ci COMu. 🤹

Jonatan Hudec

Farář

Ahoj, jsem Jona­tan, farář na praž­ském Smí­cho­vě. Baví mě hory, hrát fot­bal, občas zajít na pivo a plác­nout si mari­áš (kyta­ra a sví­tá­kov­ky jsou samo­zřej­most). Za COM jsem se zapo­jil do pří­prav sjez­du – mám tam zatím roli zlou­na, co kon­t­ro­lu­je a pru­dí. Ale jinak snad tolik přísnej nejsem. 🙂

Carolina García

Laik (náhrad­ni­ce)

Nazdá­rek, já jsem Cája, stu­dent­ka fil­dy a praž­ská SOMač­ka. Dou­fám, že jako náhrad­ni­ce v COMu pomůžu a pora­dím mlá­dež­ní­kum a SOMá­kům ze všech kou­tů ČR s tím, co budou potře­bo­vat. Ráda pod­po­řím kaž­dý dob­rý nápad a pro­jekt. 💡
Baví mě pro­cház­ky Pra­hou (i mimo ni), zpí­vá­ní, diva­dlo, tanec a cizí jazy­ky. Přijď­te za mnou někdy do Národ­ní­ho, pora­dím, jak na balkon/galerii a pro­dám vám pro­gram 😇

Anna Magdaléna Lapáčková

Laik (náhrad­ni­ce)

Ahoj! Já jsem Majda. Stu­du­ji Kon­zer­va­toř Evan­ge­lic­ké aka­de­mie Olo­mouc, kde se zdo­ko­na­lu­ji ve hře na var­ha­ny.😀 Záro­veň také vyu­ču­ji na základ­ní umě­lec­ké ško­le kla­vír. Ráda hra­ji ve vol­ném čase na flét­nu, cho­dím na pro­cház­ky do pří­ro­dy a čtu. Dob­ro­vol­nic­tví v církvi s mlá­de­ží pro mě bylo vždy důle­ži­tou a srdeč­ní zále­ži­tos­tí, pro­to jsem ráda za pří­le­ži­tost půso­bit v COMu, jako náhrad­ník.

Marta Židková

Farář­ka (náhradnic\e)

Ahoj, jme­nu­ju se Mar­ta Žid­ko­vá a jsem farář­ka. Mám ráda čti­vou lite­ra­tu­ru, bar­vy, náuš­ni­ce, dobrou muzi­ku, kafe, víno, bur­čák a svo­je děti. 😇Cho­vám ovce a sle­pi­ce, ráda sázím kyt­ky, pěs­tu­ju raj­ča­ta a vytá­čím med.🍯Spolupráce s mla­dý­mi lid­mi mě udr­žu­je ve stře­hu. A baví. 👁

Alžběta Hatajová

Farář­ka (náhrad­ni­ce)

Ahoj, já jsem Bět­ka. Jsem farář­ka. Zatím můj život ply­ne mezi rodi­nou a povo­lá­ním stá­le tak, že se neto­pím, ale uží­vám si to. Moc ráda cho­dím do pří­ro­dy, pra­cu­ji na zahra­dě, jez­dím na kole, hra­ju des­kov­ky, tvo­řím něco s dět­mi, poslou­chám dru­hé lidi. V COMu jsem náhrad­ni­ce. Těším se na pří­pad­né setká­ní.

Ondřej Zeman

Viril­ní člen (zástup­ce boho­slov­ců)

Ahoj! Jsem Ond­ra a zastá­vám funk­ci Porad­ce celo­cír­kev­ní­ho odbo­ru mlá­de­že za stu­den­ty boho­slo­ví zapsa­né na sezna­mu kan­di­dá­tů služ­by v církvi (zkrá­ce­ně PCOMSBZSKSC). Stu­du­ju (pře­kva­pi­vě) teo­lo­gii. Rád poslou­chám mollo­vě ladě­nou hud­bu, hro­ma­dím zby­teč­ná fak­ta a dělám boul­de­ring.

Roman Mazur

Viril­ní člen (zástup­ce synod­ní rady)

Ahoj tady Roman! Farář, vedou­cí pop-rocko­vé­ho mlá­dež­nic­ké­ho pěvec­ké­ho sbo­ru a od nedáv­na taky spoj­ka mezi COMem a vede­ním církve. Vlast­ní děti mi už odrost­ly, tak se teď omla­zu­ju mezi evan­ge­lic­kou mlá­de­ží. Jsem nakaž­li­vý spor­to­vec a ježí­šo­vec, pozor na mě!

Jak vypadá život „comáka“?

COM se pra­vi­del­ně schá­zí jed­nou do měsí­ce na spo­leč­né pora­dě na ÚCK v Huso­vě domě v Pra­ze (pří­pad­ně se lze přpo­jit i onli­ne), kde se zabý­vá aktu­ál­ní agen­dou. Pra­cu­je ale i mezi pora­da­mi, vět­ši­nou v men­ších tema­tic­kých sku­pin­kách, kte­ré řeší jed­not­li­vé pro­jek­ty. Před i po pora­dách bývá pro­stor k nefor­mál­ním setká­ním. Při­bliž­ně jed­nou roč­ně vyjíž­dí COM na víken­do­vé tme­le­ní.

Jak se zapojit?

Čle­no­vé jsou vole­ni jed­nou za dva roky na pora­dě mlá­de­že. Je však mož­né se zapo­jit i jinak – nemu­síš nut­ně kan­di­do­vat. Můžeš si vybrat oblast, kte­rá tě zají­má, a napsat na OM přes mladez@e‑cirkev.cz, že bys rád pomohl. COM tě rád při­zve do svých pro­jek­tů.