Celo­cír­kev­ní odbor mlá­de­že (COM), nebo také Porad­ní odbor mlá­de­že synod­ní rady, je sku­pi­na deví­ti lidí z řad mlá­de­že a fará­řů, kte­ří se věnu­jí prá­ci s mlá­de­ži napříč celou ČCE.

Náplň práce

Pod­le zři­zo­va­cí­ho usne­se­ní synod­ní rady je hlav­ní nápl­ní Celo­cír­kev­ní­ho odbo­ru mlá­de­že vzdě­lá­vá­ní a výcho­va mlá­de­že ČCE.

Sou­čas­ný COM pova­žu­je za své pri­o­ri­ty:

V pra­xi plní COM na celo­cír­kev­ní úrov­ni podob­nou roli jako seni­o­rát­ní odbo­ry na úrov­ni jed­not­li­vých seni­o­rá­tů. Mimo jiné, COM:

Na vět­ši­ně pro­jek­tů COM úzce spo­lu­pra­cu­je s oddě­le­ním mlá­de­že na ÚCK.

Členové

COM má 9 řád­ných čle­nů, 5 lai­ků a 4 fará­ře, kte­ří jsou vole­ni z řad mlá­de­že a fará­řů ČCE na dvou­le­té funkč­ní obdo­bí. Těch­to 9 řád­ných čle­nů je dopl­ně­no o 4 náhrad­ní­ky (2 lai­ci a 2 fará­ři). Vol­ba pro­bí­há v rám­ci Pora­dy mlá­de­že.

Za nakres­le­ní medai­lon­ků děku­je­me Sáře Koš­ťá­ko­vé.
Sou­čas­ný COM (zvo­le­ný do roku 2023) má toto slo­že­ní:

Ema Pospíšilová

Laik (před­sed­ky­ně)

Čus, jme­nu­ju se Ema Pospí­ši­lo­vá a stu­du­ju poli­to­lo­gii. Ráda čtu a luš­tím kří­žov­ky (jako fakt). 🔎
V COMu bych se chtě­la podí­vat z nový­ho úhlu na sjezd mlá­de­že. Jo a pořá­dat swa­py ve dvo­ře jung­mann­ky by bylo taky pěk­ný. 😇

Zuzka Férová

Laik (mís­to­před­sed­ky­ně)

Ahoj, jme­nu­ji se Zuz­ka a pra­cu­ji s mlá­de­ží jako terén­ní soci­ál­ní pra­cov­ni­ce. 👷‍♀️
Mám ráda plno věcí. Tře­ba dob­ré jíd­lo a kávu. Nej­víc si uží­vám výle­ty do hor a k jeze­rům. 🏔
Na COMu mě baví, že se můžu potká­vat s mlá­dež­ní­ky a poslou­chat, co se u nich děje. Hod­ně mi dává smy­sl vzá­jem­né sdí­le­ní, co se daří, ale i to co se neda­ří, a výmě­na dob­rých nápa­dů. 👫

Damka Kopecká

Laik

Nazdá­rek párek všem! 🌭
Já jsem Dam­ka a pochá­zím z Poděbrad­ské­ho seni­o­rá­tu, kde jsem byla aj před­sed­ky­ně SOMu. Ráda zpí­vám u ohně a jez­dím vedou­co­vat na dět­ské tábo­ry. ⛺️
Kdy­by vás o mně ješ­tě něco zají­ma­lo nebo jste se chtě­li poba­vit o COMu, mlá­de­ži a tak, roz­hod­ně mi napiš­te, budu z toho rados­tí ská­kat do stro­pu! 🐒

Kryštof Sojka

Laik

Čau, jme­nu­ju se Kryš­tof a jsem pře­de­vším stu­dent (poli­to­lo­gie a mar­ke­tingu). Což ale nezna­me­ná, že bych se tomu zas tak moc věno­val, jest­li mi rozu­mí­te. 😇
Ve svém vol­ném čase rád vymýš­lím memy, sle­du­ju doku­men­ty o led­ních med­vě­dech a čtu Čtyř­líst­ky. 🍀

Dominik Bláha

Laik

Jsem Domi­nik a rád lezu po stro­mech, což i učím lidi na lano­vém kur­zu. 🌳
Vedu skaut­ský oddíl a jak ve skau­tu, tak v církvi se anga­žu­ji ve vzdě­lá­vá­ní a pod­po­ře lidí, kte­ří pra­cu­jí s mlá­de­ží.🙆
Rád čtu, pla­vu a piju pivo. Nemám rád auta a slad­ké víno. Ač mě živí pro­gra­mo­vá­ní, duší jsem filo­zof po tatín­ko­vi. 📖

Karel Müller

Farář

Ahoj, tady Karel!
Farář, uči­tel, you­tu­ber, influ­en­cer a nově taky COMák.👥
Rád cho­dím do hor, kde se s bato­hem peru sám se sebou, milu­ju bur­ge­ry a dobrou kávu bez mlé­ka (čer­nou a hoř­kou jako život). ☕
V COMu bych chtěl půso­bit hlav­ně jako mod­li­teb­ní pod­po­ra, stud­ni­ce nápa­dů a pro­po­jo­vač zají­ma­vých lidí. 🔧

Saša Jacobea

Farář­ka

Ahoj, já jsem Saša Jaco­bea, farář­ka. Ráda řídím auto, hra­ju cur­ling, cho­dím na pro­cház­ky s chun­de­la­tý­mi psy (v nou­zi i bez nich) a jím sushi. 🍱
COM a dění kolem něj mě už něko­lik sezón těší, a tak jsem ráda, že můžu být dál jeho sou­čás­tí. 🤗

Jeník Lavický

Farář

Ahoj, jme­nu­ju se Jeník a jsem farář. Když zrov­na nepíšu kázá­ní nebo neu­čím nábo­žen­ství, tak nej­ra­dě­ji trá­vím čas se svo­jí rodi­nou. 👨‍👩‍👧
Kro­mě toho se tře­ba podí­lím na fes­ti­va­lu Ote­vře­no Jimra­mov, cho­dím do pří­ro­dy nebo sle­du­ju vědec­ko-tech­nic­ké novin­ky. 🌲
Prá­ce s mlá­de­ží mě z farář­ských čin­nos­tí baví urči­tě nej­víc, pro­to jsem rád že se jí můžu věno­vat i v rám­ci COMu. 🤹

Marta Židková

Farář­ka

Ahoj, jme­nu­ju se Mar­ta Žid­ko­vá a jsem farář­ka. Mám ráda čti­vou lite­ra­tu­ru, bar­vy, náuš­ni­ce, dobrou muzi­ku, kafe, víno, bur­čák a svo­je děti. 😇
Cho­vám ovce a sle­pi­ce, ráda sázím kyt­ky, pěs­tu­ju raj­ča­ta a vytá­čím med.🍯
Spo­lu­prá­ce s mla­dý­mi lid­mi mě udr­žu­je ve stře­hu. A baví. 👁

Ája Zapletalová

Laik (náhrad­ni­ce)

Ahoj, tady Ája. Pra­cu­ju s mlá­de­ží na seve­ru Mora­vy. U toho moc ráda pou­ží­vám kla­ri­net, des­kov­ky a klid­ná mís­ta na noč­ní roz­ho­vo­ry. 🌜Tan­čím swing a píšu krát­ké tex­ty. Dru­zí o mně říka­jí, že jsem typic­ká svý­mi náuš­ni­ce­mi.
V COMu mě nabí­jí inspi­ra­tiv­ní čle­no­vé týmu a smys­lu­pl­ná prá­ce, pro­po­ju­jí­cí lidi z celé církve. ⚡️

Jakub Trusina

Laik (náhrad­ník)

Ahoj jsem Kuba, náhrad­ník v COMu a po mno­ha letech kon­čí­cí somák v chru­dim­ském SOMu, odkud se sna­žím pře­nést zku­še­nos­ti. Živím se stro­jo­vým uče­ním a pro­to­že mi to bylo málo, začal jsem stu­do­vat ev. teo­lo­gii. 📚 Uvi­dí­me, jak dale­ko se dosta­nu, ale zatím to jde, zatím to jde. 🙂 Hod­ně mě baví tvor­ba fil­mu a dis­ku­ze o fil­mech (a také kou­ká­ní na ně).

Aleš Rosický

Farář (náhrad­ník)

Ahoj, já jsem Aleš, v COMu náhrad­ník, na sbo­ru farář a taky man­žel a otec dvou dětí, milov­ník sci-fi a des­ko­vých her. 🚀🃏
Baví mě jez­dit na kole a začí­nat nové věci. 😊

Jakub Pavlús

Farář (náhrad­ník)

Ahoj jsem Jakub, momen­tál­ně ze Šum­per­ka, kde půso­bím jako farář. Mám man­žel­ku, spo­lu vycho­vá­vá­me naše dvoj­ča­ta a k tomu maďar­ské­ho oha­ře. 🐕
Když zby­de tro­chu času, což není tak čas­to, tak rád cho­dím na turis­ti­ku, jez­dím na kole a fotím. V COMu dělám náhrad­ní­ka. 🚵‍♂️

Jak vypadá život „comáka“?

COM se pra­vi­del­ně schá­zí jed­nou do měsí­ce na spo­leč­né pora­dě na ÚCK v Huso­vě domě v Pra­ze (pří­pad­ně se lze přpo­jit i onli­ne), kde se zabý­vá aktu­ál­ní agen­dou. Pra­cu­je ale i mezi pora­da­mi, vět­ši­nou v men­ších tema­tic­kých sku­pin­kách, kte­ré řeší jed­not­li­vé pro­jek­ty. Před i po pora­dách bývá pro­stor k nefor­mál­ním setká­ním. Při­bliž­ně jed­nou roč­ně vyjíž­dí COM na víken­do­vé tme­le­ní.

Jak se zapojit?

Čle­no­vé jsou vole­ni jed­nou za dva roky na pora­dě mlá­de­že. Je však mož­né se zapo­jit i jinak – nemu­síš nut­ně kan­di­do­vat. Můžeš si vybrat oblast, kte­rá tě zají­má, a napsat na OM přes mladez@e‑cirkev.cz, že bys rád pomohl. COM tě rád při­zve do svých pro­jek­tů.