Oddě­le­ní mlá­de­že je nedě­li­tel­nou sou­čás­tí Ústřed­ní cír­kev­ní kan­ce­lá­ře (ÚCK) Čes­kob­ra­tr­ské církve evan­ge­lic­ké (ČCE).

V sou­čas­né chví­li vede oddě­le­ní mlá­de­že Ale­na Pod­ra­zi­lo­vá a na pozi­cích refe­ren­tů jsou Adéla Bed­na­ří­ko­vá, Lali Dio­po­vá a Kryš­tof Soj­ka.

Kontakt

Ústřed­ní cír­kev­ní kan­ce­lář Čes­kob­ra­tr­ské církve evan­ge­lic­ké (ÚCK ČCE)
Jung­man­no­va 9, pošt. při­hr. 466, 111 21 Pra­ha 1

Oddě­le­ní mlá­de­že najde­te ve 4. pat­ře Huso­va domu. Nej­bliž­ší zastáv­ky: Met­ro A/B – Můs­tek nebo tram­vaj Vodič­ko­va.

Tel. +420 224 999 232
E‑mail: mladez@e‑cirkev.cz
Face­book: Evan­ge­lic­ká mlá­dež
Instagram: Evan­ge­lic­ká mlá­dež

Vedou­cí oddě­le­ní mlá­de­že:
Ale­na Pod­ra­zi­lo­vá
mladez@e‑cirkev.cz

Refe­ren­ti oddě­le­ní mlá­de­že:
Adéla Bed­na­ří­ko­vá
bednarikova@e‑cirkev.cz

Lali Dio­po­vá
diopova@e‑cirkev.cz

Kryš­tof Soj­ka
sojka@e‑cirkev.cz