Celo­cír­kev­ní odbor mlá­de­že (COM), nebo také Porad­ní odbor mlá­de­že synod­ní rady, je sku­pi­na deví­ti lidí z řad mlá­de­že a fará­řů, kte­ří se věnu­jí prá­ci s mlá­de­ži napříč celou ČCE.

Náplň práce

Pod­le zři­zo­va­cí­ho usne­se­ní synod­ní rady je hlav­ní nápl­ní Celo­cír­kev­ní­ho odbo­ru mlá­de­že vzdě­lá­vá­ní a výcho­va mlá­de­že ČCE.

Sou­čas­ný COM pova­žu­je za své pri­o­ri­ty:

V pra­xi plní COM na celo­cír­kev­ní úrov­ni podob­nou roli jako seni­o­rát­ní odbo­ry na úrov­ni jed­not­li­vých seni­o­rá­tů. Mimo jiné, COM:

Na vět­ši­ně pro­jek­tů COM úzce spo­lu­pra­cu­je s oddě­le­ním mlá­de­že na ÚCK.

Členové

COM má 9 řád­ných čle­nů, 5 lai­ků a 4 fará­ře, kte­ří jsou vole­ni z řad mlá­de­že a fará­řů ČCE na dvou­le­té funkč­ní obdo­bí. Těch­to 9 řád­ných čle­nů je dopl­ně­no o 4 náhrad­ní­ky (2 lai­ci a 2 fará­ři). Vol­ba pro­bí­há v rám­ci Pora­dy mlá­de­že.

Sou­čas­ný COM (zvo­le­ný do roku 2021) má toto slo­že­ní:

Dominik Bláha

Dominik Bláha

Laik (před­se­da)

V COMu je od roku 2017. Jeho hlav­ní pri­o­ri­tou je budo­vá­ní nahle­du nad pra­cí s mlá­de­ží v církvi. Moc toho neví, ale vět­ši­nou ví, kdo to ví. Jak je to jen mož­né ponou­ká k ote­ví­rá­ní COMu lidem z vně. Pokou­ší se vést čle­ny COMu k hle­dá­ní smys­lu a rados­ti v jejich prá­ci. Čas­to pře­pi­su­je spo­jov­ní­ky na pomlč­ky. Je čle­nem výbo­ru SEM. Živí ho pro­gra­mo­vá­ní. Vede skaut­ský oddíl.

Tobiáš Potoček

Tobiáš Potoček

Laik (mís­to­před­se­da)

Je v COMu už také něja­ký ten pátek a vět­ši­nu své comác­ké kari­é­ry zasvě­til pro­jek­tu web mlá­de­že. Mimo to jez­dí na akce a sna­ží se být uži­teč­ný. V zaměst­ná­ní vysvět­lu­je kole­gům, jak mají správ­ně pro­gra­mo­vat, a ve vol­ném čase se pokou­ší nau­čit na kla­vír.

Zuzka Férová

Zuzka Férová

Laik

V COMu je již dru­hé voleb­ní obdo­bí a aktu­ál­ně se hod­ně věnu­je pro­jek­tu  vzdě­lá­vá­ní mlá­de­že Veni­te. Pra­cu­je jako soci­ál­ní pra­cov­ni­ce v níz­ko­pra­ho­vém zaří­ze­ní pro děti a mlá­dež. Baví ji výle­ty do hor a pití kávy s kama­rá­da­ma. 

Filip Trusina

Filip Trusina

Laik

Jakož­to nová­ček kou­ká na ostat­ní, jak děla­jí svou prá­ci a rád jim do toho kecá, ale občas i pomů­že, ať je to s novým webem mlá­de­že, či se sjez­dem. Momen­tál­ně stu­du­je na MFF a ješ­tě si tam chví­li pobu­de. 

Áďa Rozbořilová

Áďa Rozbořilová

Laik

Je v COMu tepr­ve prv­ní obdo­bí, tak­že se ješ­tě rozkou­ká­vá. Její srdeč­ní zále­ži­tos­tí je sjezd, ale ráda se podí­lí i na orga­ni­za­ci dal­ších mlá­dež­nic­kých akcí (např. Veni­te). Pra­cu­je v církvi, kde vede časo­pis Čes­ký bra­tr. Kro­mě toho stu­du­je teo­lo­gii na ETF, ráda čte, píše, ces­tu­je ane­bo spí.

Ája Zapletalová

Ája Zapletalová

Laik (náhrad­ník)

V COMu je šes­tým rokem, momen­tál­ně má plnou hla­vu sjez­du, pro­to­že se bláz­ni­vě roz­hod­la jej admi­nis­tra­tiv­ně zajis­tit. Dost ji to baví a moc dou­fá, že to nebu­de prů­švih. Jinak pra­cu­je jako pas­to­rač­ní pra­cov­ni­ce pro morav­sko­slez­skou mlá­dež a napl­ňu­je ji peče­ní (haha), čte­ní knih, tanec a hlub­ší roz­ho­vo­ry. Ráda se hra­be ve sta­rých mat­ri­kách – má to mís­to detek­ti­vek.

Marta Slámová

Marta Slámová

Laik (náhrad­ník)

Saša Jacobea

Saša Jacobea

Farář

V COMu je už tak dlou­ho, že si to sama nepa­ma­tu­je. Povo­lá­ním je farář­ka, obvykle ji to těší a napl­ňu­je. Odpo­čí­vá u vaře­ní a u spor­tu, nej­ra­dě­ji hra­je cur­ling. Sní o ces­tě na Antark­ti­du.

Jeník Lavický

Jeník Lavický

Farář

Nová­ček v COMu i ve farář­ské služ­bě, kte­ré se věnu­je v Kláš­te­ře nad Dědi­nou. V evan­ge­lic­ké mlá­de­ži vyros­tl a tak se jí chce na oplát­ku věno­vat i coby tři­cát­ník. Taky se podí­lí na hudeb­ním fes­ti­va­lu, ces­tu­je a cho­dí na výle­ty do pří­ro­dy. V době spuš­tě­ní toho­to webu je mož­ná už otcem.

Filip Boháč

Filip Boháč

Farář

Veli­ký farář z malé ves­nič­ky na Vyso­či­ně. V COMu je jen krát­ce a aktiv­ně se věnu­je pasiv­ní­mu naslou­chá­ní. Jeho nej­čas­těj­ší litur­gic­ký nástroj je gril.

Jana Hofmanová

Jana Hofmanová

Farář (náhrad­ník)

Tomáš Jun

Tomáš Jun

Farář (náhrad­ník)

Jak vypadá život “comáka”?

COM se pra­vi­del­ně schá­zí jed­nou do měsí­ce na spo­leč­né pora­dě na ÚCK v Huso­vě domě v Pra­ze, kde se zabý­vá aktu­ál­ní agen­dou. Pra­cu­je ale i mezi pora­da­mi, vět­ši­nou v men­ších tema­tic­kých sku­pin­kách, kte­ré řeší jed­not­li­vé pro­jek­ty.

Jak se zapojit?

Čle­no­vé jsou vole­ni jed­nou za dva roky na pora­dě mlá­de­že. Je však mož­né se zapo­jit i jinak – nemu­síš nut­ně kan­di­do­vat. Můžeš si vybrat oblast, kte­rá tě zají­má, a napsat na OM přes mladez@e‑cirkev.cz, že bys rád pomohl. COM tě rád při­zve do svých pro­jek­tů.