Oddě­le­ní mlá­de­že je nedě­li­tel­nou sou­čás­tí Ústřed­ní cír­kev­ní kan­ce­lá­ře (ÚCK) Čes­kob­ra­tr­ské církve evan­ge­lic­ké (ČCE).

V sou­čas­né chví­li vede oddě­le­ní mlá­de­že Ale­na Pod­ra­zi­lo­vá (0,6 úvaz­ku) a dal­ší nece­lý úva­zek si roz­dě­lu­jí refe­ren­ti Karo­lí­na Urbán­ko­vá, Klá­ra Jaho­do­vá, Ráchel Kon­va­lin­ko­vá, Sta­ni­slav Tesař a Mar­ti­na Rou­ba­lo­vá.
Za nakres­le­ní por­trétů k medai­lon­kům děku­je­me Sáře Koš­ťá­ko­vé.

Alena Podrazilová

Vedou­cí OM

Ale­ni­na prá­ce je vel­mi růz­no­ro­dá, ale ze vše­ho nej­víc se sna­ží při­pra­vo­vat pod­mín­ky a záze­mí pro to, aby mohl její tým neru­še­ně pra­co­vat a tvo­řit super věci, a nemu­sel při tom pře­ko­ná­vat byro­kra­tic­ké a finanč­ní pře­káž­ky.
V mlá­dí se tro­chu tou­la­la po svě­tě.🧳 Pat­ří do sbo­ru v Hor­ních Duben­kách, kde se naro­di­la, necha­la pokřtít i oddat. Stu­do­va­la EA, IES i ETF. Pro­tes­tant tělem i duší.💒

Klára Jahodová

Refe­rent­ka OM

Klá­ra na OM spra­vu­je soci­ál­ní sítě a webo­vé strán­ky. Záro­veň je zod­po­věd­ná za kom­plet­ní PR Sjez­du. Kro­mě toho stu­du­je archi­tek­tu­ru, ve vol­ném čase ráda kres­lí, fotí, čas od času si zajde vychut­nat dobrou kávu a nebo tře­ba pře­čte něja­kou faj­no­vou kníž­ku. 

Ráchel Konvalinková

Refe­rent­ka OM

Ráchel se pře­váž­ně věnu­je Sjez­du a pro­gra­mu na něm. Kro­mě toho je mís­to­před­sed­ky­ně SOMu Brněn­ské­ho seni­o­rá­tu. Aktu­ál­ně stu­du­je teo­lo­gii a má za sebou 2 roky psy­cho­lo­gie. V létě dělá vedou­cí na tábo­rech, ráda kres­lí, píše a nej­líp je jí na Vyso­či­ně

Karolína Urbánková

Refe­rent­ka OM

Kája se věnu­je pře­de­vším Sjez­du jako jeho pro­dukč­ní a pro­dukč­ně spo­lupři­pra­vu­je i Pora­du mlá­de­že. Od led­na je na OM na půl úvaz­ku, tak­že je vel­kým par­ťá­kem a pomo­cí Ale­ně a opo­rou kaž­dé pra­cov­ní sku­pin­ce, do kte­ré zaví­tá.
Kro­mě toho stu­du­je hyd­ro­lo­gii a hyd­ro­ge­o­lo­gii, ráda zahrad­ni­čí a vaří, když je z čeho.

Stanislav Tesař

Refe­rent OM

Stan­da je nejmlad­ší člen týmu, tím­to je tak­též zástup­cem (hla­sem) cílov­ky akti­vit odd. mlá­de­že. Našel se v koor­di­na­ci dob­ro­vol­ní­ků před Sjez­dem i na něm. Dále se věnu­je sprá­vě Baby­lo­nu – data­bá­ze kon­tak­tů a také má na sta­ros­ti při­hláš­ko­vý sys­tém.
Stu­du­je vše­o­bec­né gym­ná­zi­um a rád hra­je des­kov­ky. Nej­rad­ši ale trá­ví čas ces­to­vá­ním nebo ve skau­tu.

Martina Roubalová

Refe­rent­ka OM

Mar­ti­na se sna­ží sys­te­ma­ti­zo­vat celou prá­ci s mlá­de­ží a dob­ro­vol­ní­ky. Zvy­ko­vé zapsat, zasta­ra­lé moder­ni­zo­vat a funkč­ní zacho­vat a ved­le toho vytvo­řit kon­cept péče a pod­po­ry, aby mlá­dež­ní­kům v ČCE bylo dob­ře.  Obec­ně se věnu­je vzdě­lá­vá­ní, prv­ní pomo­ci, soft-skills a svým dvě­ma psům. 

Kontakt

Ústřed­ní cír­kev­ní kan­ce­lář Čes­kob­ra­tr­ské církve evan­ge­lic­ké (ÚCK ČCE)
Jung­man­no­va 9, pošt. při­hr. 466, 111 21 Pra­ha 1

Oddě­le­ní mlá­de­že najde­te ve 4. pat­ře Huso­va domu. Nej­bliž­ší zastáv­ky: Met­ro A/B – Můs­tek nebo tram­vaj Vodič­ko­va.

Tel. +420 224 999 232
E‑mail: mladez@e‑cirkev.cz
Face­book: Evan­ge­lic­ká mlá­dež
Instagram: Evan­ge­lic­ká mlá­dež
Při­hlas­te se k odbě­ru Mlá­dež­nic­ké­ho news­let­te­ru

Vedou­cí oddě­le­ní mlá­de­že:
Ale­na Pod­ra­zi­lo­vá: podrazilova@e‑cirkev.cz

Refe­ren­ti oddě­le­ní mlá­de­že:
Karo­lí­na Urbán­ko­vá: urbankova@e‑cirkev.cz
Ráchel Kon­va­lin­ko­vá: konvalinkova@e‑cirkev.cz
Klá­ra Jaho­do­vá: jahodova@e‑cirkev.cz
Sta­ni­slav Tesař: tesar@e‑cirkev.cz
Mar­ti­na Rou­ba­lo­vá: martina.roubalova@e‑cirkev.cz