Oddě­le­ní mlá­de­že je nedě­li­tel­nou sou­čás­tí Ústřed­ní cír­kev­ní kan­ce­lá­ře (ÚCK) Čes­kob­ra­tr­ské církve evan­ge­lic­ké (ČCE).

V sou­čas­né chví­li vede oddě­le­ní mlá­de­že Ale­na Pod­ra­zi­lo­vá (0,6 úvaz­ku) a na doho­du o pro­ve­de­ní prá­ce jsou refe­ren­ty Lalia Dio­po­vá, Karo­lí­na Urbán­ko­vá, Mar­ti­na Rou­ba­lo­vá, Kryš­tof Soj­ka a Sta­ni­slav Tesař.
Za nakres­le­ní medai­lon­ků děku­je­me Sáře Koš­ťá­ko­vé.

Alena Podrazilová

Vedou­cí OM

Ale­na je vedou­cí oddě­le­ní mlá­de­že na ÚCK. Její prá­ce je dosti růz­no­ro­dá. Od orga­ni­za­ce Sjez­du, kur­zů a dal­ších akcí, přes pomoc SOMům a COMu až po odpo­ví­dá­ní na všech­ny mai­ly, co pošle­te na mladez@e‑cirkev.cz.
V mlá­dí se tro­chu tou­la­la po svě­tě, žila v Izra­e­li, Dán­sku i USA.🧳
Pat­ří do sbo­ru v Hor­ních Duben­kách, kde se naro­di­la, necha­la pokřtít i oddat. Stu­do­va­la EA, IES i ETF. Pros­tě pro­tes­tant tělem i duší.💒

Kryštof
Sojka

Refe­rent OM

Kryš­tof spra­vu­je soci­ál­ní sítě, webo­vé strán­ky a dává roz­ho­vo­ry do rádií (to se naštěs­tí nedě­je moc čas­to). 🎙📟
Jed­nou týd­ně se také účast­ní PR pora­dy na ÚCK, kde spo­leč­ně s dal­ší­mi kole­gy koor­di­nu­jí komu­ni­kač­ní zále­ži­tos­ti.
Ve smlou­vě má sice větu „hle­dá nové mož­nos­ti prá­ce s mlá­de­ží“, ale Tik­Tok neče­kej­te. 🤷‍♂️

Lalia
Diopová

Refe­rent­ka OM

Lali se na OM věnu­je pře­de­vším sjez­du a jinak pra­cu­je jako dvo­ji­tá agent­ka ješ­tě pro SEM. 💁🏾‍♀️
Kro­mě toho se sna­ží pomá­hat s dal­ší­mi akce­mi apod. Jinak stu­du­je teo­lo­gii, kou­ká se na seri­á­ly, zdra­vot­ni­čí na tábo­ře a ráda si poví­dá. Tře­ba na sjez­du. ✨

Kája
Urbánková

Refe­rent­ka OM

Kája se věnu­je pře­de­vším Sjez­du jako jeho pro­dukč­ní a při­pra­vu­je Pora­du mlá­de­že. 📒Kro­mě toho stu­du­je hyd­ro­lo­gii a hyd­ro­gro­lo­gii, ráda zahrad­ní­čí a vaří, když je z čeho. 🍽️

Standa
Tesař

Refe­rent OM

Stan­da dělá, co je zrov­na potře­ba, ať je to úklid skle­pa nebo koor­di­na­ce dob­ro­vol­ní­ků na sjez­du.🧶
Stu­du­je vše­o­bec­né gym­ná­zi­um a rád hra­je des­kov­ky. Nej­rad­ši ale trá­ví čas ces­to­vá­ním nebo ve skau­tu. 🌍

Martina Roubalová

Refe­rent­ka OM

Mar­ti­na se sna­ží sys­te­ma­ti­zo­vat celou prá­ci s mlá­de­ží a dob­ro­vol­ní­ky. 🌞
Zvy­ko­vé zapsat, zasta­ra­lé moder­ni­zo­vat a funkč­ní zacho­vat a ved­le toho vytvo­řit kon­cept péče a pod­po­ry, aby mlá­dež­ní­kům v ČCE bylo dob­ře. Obec­ně se věnu­je vzdě­lá­vá­ní, prv­ní pomo­ci, soft-skills a dvě­ma psům.🐶

Kontakt

Ústřed­ní cír­kev­ní kan­ce­lář Čes­kob­ra­tr­ské církve evan­ge­lic­ké (ÚCK ČCE)
Jung­man­no­va 9, pošt. při­hr. 466, 111 21 Pra­ha 1

Oddě­le­ní mlá­de­že najde­te ve 4. pat­ře Huso­va domu. Nej­bliž­ší zastáv­ky: Met­ro A/B – Můs­tek nebo tram­vaj Vodič­ko­va.

Tel. +420 224 999 232
E‑mail: mladez@e‑cirkev.cz
Face­book: Evan­ge­lic­ká mlá­dež
Instagram: Evan­ge­lic­ká mlá­dež
Při­hlas­te se k odbě­ru Mlá­dež­nic­ké­ho news­let­te­ru

Vedou­cí oddě­le­ní mlá­de­že:
Ale­na Pod­ra­zi­lo­vá
podrazilova@e‑cirkev.cz

Refe­ren­ti oddě­le­ní mlá­de­že:
Lalia Dio­po­vá: diopova@e‑cirkev.cz
Karo­lí­na Urbán­ko­vá: urbankova@e‑cirkev.cz
Mar­ti­na Rou­ba­lo­vá: martina.roubalova@e‑cirkev.cz
Kryš­tof Soj­ka: sojka@e‑cirkev.cz
Sta­ni­slav Tesař: tesar@e‑cirkev.cz