S Celo­cír­kev­ním odbo­rem mlá­de­že jsme se 27.–29. říj­na vypra­vi­li na víken­do­vé týmo­vé tme­le­ní. Ač jsme do želez­no­hor­ské Hud­če vyra­zi­li bez Hud­ce a dal­ších něko­li­ka COMá­ků, jed­na­lo se o čas pří­jem­ný a pro­duk­tiv­ní. Zejmé­na v Den vzni­ku samo­stat­né­ho čes­ko­slo­ven­ské­ho stá­tu vzni­ka­ly v našich hla­vách mno­hé nápa­dy, kte­rý­mi bychom se rádi zabý­va­li v nad­chá­ze­jí­cím kalen­dář­ním roce.

Důklad­ně jsme se věno­va­li spo­lu­prá­ci COMu a seni­o­rát­ních odbo­rů mlá­de­že. Zhod­no­ti­li jsme dosa­vad­ní prů­běh „men­tor­ské­ho“ bud­dy pro­gra­mu a hlou­ba­li jsme nad jeho budou­cí podo­bou i zlep­še­ním této služ­by.

Sou­stře­di­li jsme se rov­něž na naše farář­ské kole­gy a kole­gy­ně. I jim bychom rádi vyjá­d­ři­li pod­po­ru vytvo­ře­ním plat­for­my pro setká­vá­ní a dis­ku­si o prá­ci s mlá­de­ží. V nej­bliž­ší době tak uči­ní­me pří­pra­vou inter­ak­tiv­ní kon­fe­ren­ce či jiné­ho pro­gra­mo­vé­ho pásma k našim spo­leč­ným téma­tům.

V nepo­sled­ní řadě bychom se rádi pus­ti­li do pro­jek­tu blo­go­vé „mlá­dež­nic­ké kuchař­ky“, kte­rá by v růz­no­ro­dých člán­cích při­nes­la tipy a tri­ky pro prá­ci s mlá­de­ží na sbo­ru, v seni­o­rá­tu i celé církvi. Může­te se těšit na rady k vybra­ným organizačně-(s)právním pro­blé­mům, osob­ní pří­běhy a pří­kla­dy dob­ré pra­xe z per zku­še­ných evan­ge­lic­kých mata­do­rů.

Dal­ším skvě­lým nápa­dům, napří­klad zalo­že­ní evan­ge­lic­ké­ho air­sof­to­vé­ho pra­po­ru, se bude­me věno­vat v indi­vi­du­ál­ní rovi­ně. 🙉

Tme­le­ní bylo prv­ní vlaš­tov­kou na dvou­le­té ces­tě sou­čas­né­ho COMu. A kro­mě prá­ce, bra­in­stor­min­gů a vyjas­ňo­vá­ní týmo­vých cílů nabíd­lo i pro­stor pro pro­hlou­be­ní vzá­jem­ných vzta­hů, odpo­či­nek, pro­cház­ky vyso­čin­skou pří­ro­dou, dlou­hé taže­ní gulá­še, nebo tří­ho­di­no­vou par­tii Člo­vě­če, nezlob se! Víkend jsme pak zakon­či­li boho­služ­bou v kru­cem­bur­ském sbo­ru. A nyní už se koneč­ně může­me napl­no pus­tit do prá­ce. Mlá­de­ži zdar!

Sepsal a nafo­til: Matěj Bou­ček

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 2. listopadu 2023.