Tak to pro Tebe máme jedi­neč­nou pří­le­ži­tost! Na Oddě­le­ní mlá­de­že shá­ní­me nové kole­gy a kole­gy­ně a to rov­nou na dvě mís­ta. Máš před­sta­vu o tom, jaké by na Sjez­du měly být pro­gra­my? A nebo Tě baví sprá­va soci­ál­ních sítí a dal­ších komu­ni­kač­ních plat­fo­rem? Čti dál!

Po třech letech na OM kon­čí dva bri­gád­ní­ci (Lali Dio­po­vá a Kryš­tof Soj­ka) a tak mezi sebou rádi při­ví­tá­me něko­ho nové­ho, kdo bude mít zápal a chuť pra­co­vat pro evan­ge­lic­kou cír­kev a její mlá­dež. A co to obná­ší?

Spo­leč­né pod­mín­ky pro obě pozi­ce:

  • na DPP nebo OSVČ
  • v roz­me­zí 300–500 hodin roč­ně nepra­vi­del­ně roz­lo­že­ných
  • nej­víc prá­ce je v břez­nu (Pora­da mlá­de­že) a v červ­nu, srpnu, září a říj­nu (Sjezd)
  • odmě­na 200Kč/hod. = 60–100 tis. roč­ně
  • vyu­ži­tí kan­ce­lá­ře v Jung­man­no­vě ulici/homeofficu – dle libos­ti
  • 1x za 14 dní pora­da OM (nej­lé­pe osob­ně, mož­no i onli­ne)
  • 1x za 14 dní pora­da vedou­cí oddě­le­ní – nepo­vin­ně
  • oče­ká­va­ná účast na Pora­dě mlá­de­že (15.–17. 3. 2024) a na Sjez­du (4.–6. 10. 2024)

Kon­krét­něj­ší popis obou pozic najdeš v sou­bo­rech níže. V pří­pa­dě zájmu nebo dota­zů se neboj obrá­tit na vedou­cí oddě­le­ní mlá­de­že Ale­nu Pod­ra­zi­lo­vou – mladez@e‑cirkev.cz.

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 3. října 2023.