„Do kan­ce­lá­ře SEMu hle­dá­me posi­lu! Neva­dí ti papí­ro­vá­ní a nebo­jíš se peněz? Vždyc­ky si tou­žil po tom, jako Hon­za Dostál, mít dal­ší vedou­cí funk­ci, ale na roz­díl od něj za to dostá­vat zapla­ce­no? Nelí­bil se ti gra­fic­ky pla­kát na inze­rá­tu a chtěl bys dělat lep­ší? A hlav­ně: Máš chuť pra­co­vat pro evan­ge­lic­kou mlá­dež?

Pak máš jedi­neč­nou mož­nost! A co teda ta prá­ce v kan­ce­lá­ři SEMu obná­ší? Více infor­ma­cí na webu: http://www.semcr.cz/…/do-kancelare-semu-stale-hledame…

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 4. prosince 2023.