Zemi­té svě­dec­tví o více či méně úspěš­ných poku­sech Saši Fle­ka změ­nit svět. Jak hořet a vyho­řet snad­no a rych­le. Ane­bo taky ne. Něko­lik ang­lic­kých frá­zí (neboj­te se, pře­klad zajiš­těn) před­sta­ví jeho peri­pe­tie, kri­ze i občas­né katar­ze. Nabíd­ka pohle­du na vlast­ní úsi­lí a usi­lo­vá­ní v zrca­dle zku­še­nos­ti nena­pra­vi­tel­né­ho nad­šen­ce v rekon­va­lescen­ci.

Sjezd (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že na téma Ces­ta do stře­du sebe se konal od 4. do 6. říj­na 2023 v Čásla­vi. Při­ná­ší­me záznam hlav­ní před­náš­ky.
Dal­ší infor­ma­ce a zají­ma­vé pro­kli­ky (např. na foto­gra­fie, repor­tá­že nebo sjez­do­vé strán­ky) nejen toho­to sjez­du najde­te na adre­se www.archivsjezdu.cz.

Za poří­ze­ní zázna­mů a prá­ci zvu­ka­ře na sjez­du děku­je­me Tomáši Juno­vi.

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 30. listopadu 2023.