📢 Sjezd je kaž­do­roč­ní akce plná před­ná­šek, worksho­pů, duchov­ních pro­gra­mů, kon­cer­tů, spor­tů, ale taky setká­ní, humo­ru a skvě­lých zážit­ků. Ten­to­krát se bude konat v Čásla­vi od 6. do 8. říj­na 2023 a téma zní Ces­ta do stře­du sebe. Je na co se těšit!

📌 Ano­ta­ce:
Na ces­tě do stře­du sebe se bude­me zamýš­let nad téma­tem self-care v kon­tex­tu prá­ce, spo­leč­nos­ti, zájmů, spi­ri­tu­ál­ní péče, psy­cho­lo­gic­ké, emoč­ní a fyzic­ké péče. Výcho­dis­kem je nám myš­len­ka, že počát­kem naší lás­ky k sobě (i navzá­jem) je Boží lás­ka k nám.

❤️ Akci pořá­dá Oddě­le­ní mlá­de­že ÚCK ČCE spo­leč­ně s dob­ro­vol­ní­ky ze Sjez­do­vé sku­pin­ky. Bude­me moc rádi, když nám se Sjez­dem také pomů­že­te. Nej­jed­no­du­še­ji tím, že pozve­te svo­je přá­te­le jak na Sjezd samot­ný, tak na tuhle udá­lost. Více info o dob­ro­vol­ní­cích se brzy obje­ví na našem webu www.sjezd23.cz.

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 19. dubna 2023.