Na Sjezd a ještě dál! | Mládežnický newsletter

Prá­vě jsme roze­sla­li pra­vi­del­nou dáv­ku infor­ma­cí – Mlá­dež­nic­ký news­let­ter. K základ­kám a střed­ním se začát­kem aka­de­mic­ké­ho roku při­po­ji­ly i vyso­ké ško­ly a mlá­dež se po roze­hří­va­cím září vrhá plnou parou do nabi­té­ho říj­na. Za pár dní nás čeká nej­vět­ší mlá­dež­nic­ká akce v ČCE – Sjezd (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že v Čásla­vi. Po něm už pře­bí­ra­jí šta­fe­tu seni­o­rát­ní odbo­ry mlá­de­že se svý­mi víken­do­vý­mi akce­mi. Je z čeho vybí­rat! Kro­mě toho se v nej­bliž­ší době může­te zasta­vit i na dvou osla­vách, kte­ré pořá­dá evan­ge­lic­ká cír­kev: ordi­na­ce nových fará­řek a fará­ře a výro­čí 70 let od ordi­na­ce prv­ních žen do farář­ské služ­by. Tak na vidě­nou na Sjez­du! 🫡

Jak tako­vý news­let­ter vypa­dá? Kli­kej na mod­ré tla­čít­ko!

News­let­ter Ti nepři­šel? A kou­kal jsi do spa­mů, obchod­ních sdě­le­ní a tak? Pokud mail z adre­sy mladez@e‑cirkev.cz nikde nena­chá­zíš, nezou­fej! Při­hlá­sit se k odbě­ru je mož­né tady. Sta­čí jen vypl­nit jmé­no, pří­jme­ní a e‑mailovou adre­su. Dal­ší nálož infor­ma­cí Tě urči­tě nemi­ne!

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 3. října 2023.