Chceš si vyzkoušet pořádat Sjezd a ještě za to dostávat peníze?

3. října 2023

Tak to pro Tebe máme jedi­neč­nou pří­le­ži­tost! Na Oddě­le­ní mlá­de­že shá­ní­me nové kole­gy a kole­gy­ně a to rov­nou na dvě mís­ta. Máš před­sta­vu o tom, jaké by na Sjez­du měly být pro­gra­my? A nebo Tě baví sprá­va soci­ál­ních sítí a dal­ších komu­ni­kač­ních plat­fo­rem? Čti dál!

Po třech letech na OM kon­čí dva bri­gád­ní­ci (Lali Dio­po­vá a Kryš­tof Soj­ka) a tak mezi sebou rádi při­ví­tá­me něko­ho nové­ho, kdo bude mít zápal a chuť pra­co­vat pro evan­ge­lic­kou cír­kev a její mlá­dež. A co to obná­ší?

Spo­leč­né pod­mín­ky pro obě pozi­ce:

 • na DPP nebo OSVČ
 • v roz­me­zí 300–500 hodin roč­ně nepra­vi­del­ně roz­lo­že­ných
 • nej­víc prá­ce je v břez­nu (Pora­da mlá­de­že) a v červ­nu, srpnu, září a říj­nu (Sjezd)
 • odmě­na 200Kč/hod. = 60–100 tis. roč­ně
 • vyu­ži­tí kan­ce­lá­ře v Jung­man­no­vě ulici/homeofficu – dle libos­ti
 • 1x za 14 dní pora­da OM (nej­lé­pe osob­ně, mož­no i onli­ne)
 • 1x za 14 dní pora­da vedou­cí oddě­le­ní – nepo­vin­ně
 • oče­ká­va­ná účast na Pora­dě mlá­de­že (15.–17. 3. 2024) a na Sjez­du (4.–6. 10. 2024)

Kon­krét­něj­ší popis obou pozic najdeš v sou­bo­rech níže. V pří­pa­dě zájmu nebo dota­zů se neboj obrá­tit na vedou­cí oddě­le­ní mlá­de­že Ale­nu Pod­ra­zi­lo­vou – mladez@e‑cirkev.cz.

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 3. října 2023.

Startuje VŠeliká mládež

3. října 2023

Prv­ní VŠe­li­ká v novém semest­ru! Zve­me nováč­ky i stá­li­ce na veče­ři a násled­né pose­ze­ní s Jona­ta­nem Hud­cem, fará­řem ČCE. Poví­dat si budem o pří­bě­zích, kte­rým se farář­ky a fará­ři v neděl­ce vyhý­ba­jí oblou­kem. Urči­tě přijď­te, těší­me se na Vás!

Související událost: VŠeliká mládež

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 3. října 2023.

Předsedové a předsedkyně SOMů se potkali v Pardubicích

27. září 2023

💡 Kolik před­se­dů je potře­ba na výmě­nu názo­rů? Dle naší zku­še­nos­ti z víken­dov­ky v Par­du­bi­cích asi tak jede­náct!

🤝 Před­se­do­vé a před­sed­ky­ně seni­o­rát­ních odbo­rů mlá­de­že se sešli spo­lu se zástup­ci Celo­cír­kev­ní­ho odbo­ru mlá­de­že 22.–24. září ke spo­leč­né pora­dě.

🗣 Dis­ku­se byla boha­tá jako morav­sko­slez­ský SEM a kaž­dý ze zúčast­ně­ných měl mož­nost při­spět do ní názo­rem, postře­hem, zku­še­nos­tí či pří­kla­dem dob­ré pra­xe. Sdí­le­ly se rados­ti i stras­ti, kte­ré v seni­o­rá­tech mlá­de­že zaží­va­jí, hovo­ři­lo se zejmé­na o komu­ni­ka­ci a děl­bě prá­ce v týmu, naklá­dá­ní s časem a dopo­ru­če­ném věku mlá­dež­ní­ků na seni­o­rát­ních akcích, nebo spo­lu­prá­ci mezi SOMy a dal­ší­mi cír­kev­ní­mi orgá­ny. Navíc je pora­da před­se­dů kaž­do­roč­ně vyni­ka­jí­cím pro­sto­rem pro nava­zo­vá­ní nových vzta­hů, přá­tel­ství a mezi­se­ni­o­rát­ních kon­tak­tů, pozná­vá­ní nových míst, smích a zpěv. Dob­ré jíd­lo, pití a nála­da tak nesmě­ly chy­bět!

🙏 Děku­je­me všem, kte­ří se na pří­pra­vě akce podí­le­li, a také všem zástup­cům SOMů, kte­ří na ni dora­zi­li. Spe­ci­ál­ní dík pak pat­ří FS ČCE v Par­du­bi­cích, kte­rý pora­dě posky­tl pro­sto­ry a všech­ny její účast­ní­ky vře­le při­jal do svých řad během sla­ve­ní neděl­ních boho­slu­žeb.

🙌 Tak zase za rok!

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 3. října 2023.

Jdi do sebe a přihlas se na Sjezd! 25. září končí levnější přihlašování

22. září 2023

JDI DO SEBE! 💪

🧡 Vnitř­ní hlas ti mož­ná radí, abys jel*a na Sjezd (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že 2023. Nej­vyš­ší čas ho vyslech­nout! Letoš­ní mode­rá­to­ři Jen­da s Miri při­po­mí­na­jí, že 25. září kon­čí lev­něj­ší při­hla­šo­vá­ní. Ušet­ři 100 korun, objed­nej si jíd­la, pří­pad­ně zajis­ti spa­ní na uby­tov­ně.

🫵 Tak jdi do sebe a při­hlas se na sjezd! Veš­ke­ré infor­ma­ce, včet­ně har­mo­no­gra­mu celé­ho víken­du, najdeš na webu sjezd23.cz.

Související událost: Sjezd (nejen) evangelické mládeže 2023

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 22. září 2023.

Spuštěno přihlašování na Pecku

15. září 2023

Spuštěno přihlašování na Pecku

Vzdě­lá­va­cí kurz pro lidi, kte­ří aktiv­ně pra­cu­jí s mlá­de­ží v Čes­kob­ra­tr­ské církvi evan­ge­lic­ké spuš­tí při­hla­šo­vá­ní. Určen je pro čle­ny SOMů, vedou­cí sbo­ro­vých mlá­de­ží nebo tře­ba orga­ni­zá­to­ry tábo­rů mlá­de­že. Veš­ke­ré infor­ma­ce na webu kurzpecka.cz.

Související událost: Pecka –⁠ 1. víkend

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 3. října 2023.

Back to (Sunday) school | Mládežnický newsletter – Září 2023

4. září 2023

Back to (Sunday) school | Mládežnický newsletter – Září 2023

Prá­vě jsme roze­sla­li pra­vi­del­nou dáv­ku infor­ma­cí – Mlá­dež­nic­ký news­let­ter. Záři­jo­vé vydá­ní zve pře­de­vším na Sjezd (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že a na vzdě­lá­va­cí kurz Pec­ka. Kro­mě toho obsa­hu­je samo­zřej­mě i pozván­ky na akce seni­o­rát­ních odbo­rů mlá­de­že po celé repub­li­ce. Sta­čí si jen vybrat. Jak tako­vý news­let­ter vypa­dá? Kli­kej na mod­ré tla­čít­ko!

News­let­ter Ti nepři­šel? A kou­kal jsi do spa­mů, obchod­ních sdě­le­ní a tak? Pokud mail z adre­sy mladez@e‑cirkev.cz nikde nena­chá­zíš, nezou­fej! Při­hlá­sit se k odbě­ru je mož­né tady. Sta­čí jen vypl­nit jmé­no, pří­jme­ní a e‑mailovou adre­su. Dal­ší nálož infor­ma­cí Tě urči­tě nemi­ne!

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 4. září 2023.

Kurz Pecka pro pracovníky s mládeží: zjistěte, co ve vás je!

31. srpna 2023

Kurz Pecka pro pracovníky s mládeží: zjistěte, co ve vás je!

Od 15. září 2023 se spouš­tí při­hla­šo­vá­ní na kurz pro lidi, kte­ří aktiv­ně pra­cu­jí s mlá­de­ží v Čes­kob­ra­tr­ské církvi evan­ge­lic­ké. Určen je pro čle­ny SOMů, vedou­cí sbo­ro­vých mlá­de­ží nebo tře­ba orga­ni­zá­to­ry tábo­rů mlá­de­že.

Kaž­dý z nás má něja­ké obda­ro­vá­ní, něja­ký talent. Něco, v čem jsme oprav­du dob­ří. Stej­ně tak má kaž­dý z nás své potře­by a zdro­je, kte­rý­mi může dopl­ňo­vat ener­gii. Kaž­dý z nás tro­chu jinak, jin­de, jin­dy.

Důle­ži­té však je, že kaž­dý z nás má poten­ci­ál svůj talent roz­ví­jet a nechá­vat si vše­mi sila­mi pomá­hat k dob­ré­mu. Je dob­ré pozná­vat sám sebe a znát své talen­ty, skr­ze kte­ré mohu napl­nit svůj život. A stej­ně tak je dob­ré vědět, kdy na něco nesta­čím sám a říci si o pomoc. 

Jako křes­ťa­né se navíc může­me spo­leh­nout na to, že s námi živo­tem krá­čí Hos­po­din, kte­rý nás vede za ruku a v nej­těž­ších chví­lích nese na svých rame­nou. Nejsme a nikdy v tom nebu­de­me sami. Je to úžas­ná jis­to­ta, neko­neč­ný zdroj nadě­je a síly.

Jen­že někdy tápe­me a ona jis­to­ta se nezdá být tak jis­tá: „Co to vlast­ně zna­me­ná věřit? Žít život s Bohem? Být křes­ťan? A jak do toho zapa­da­jí pochyb­nos­ti či neú­spě­chy? Má to cenu?“

Obdarování a zápal, duchovní rozměr i praktické dovednosti

Lidé, kte­ří v evan­ge­lic­ké církvi pra­cu­jí s mlá­de­ží, potře­bu­jí oba pře­de­šlé pilí­ře, aby moh­li inspi­ro­vat dal­ší a měli pro svou prá­ci dosta­tek sil. Tedy urči­tá obda­ro­vá­ní a zápal pro věc i duchov­ní roz­měr své­ho živo­ta, spi­ri­tu­a­li­tu. Stej­ně tak ovšem mnoh­dy potře­bu­jí také pár prak­tic­kých doved­nos­tí či infor­ma­cí – tře­ba pro­to, aby se mlá­dež­ní­ci vůbec měli kde potkat.

K tomu vše­mu by měly kur­zy Pec­ka povzbu­dit. K hle­dá­ní vlast­ní­ho vzta­hu s Bohem. K hle­dá­ní for­my spi­ri­tu­a­li­ty, kte­rá bude dávat smy­sl. K hle­dá­ní vlast­ních talen­tů, zdro­jů a zku­še­nos­tí. A ke sdí­le­ní prak­tic­kých infor­ma­cí, kte­ré nám mohou pomo­ci usnad­nit orga­ni­za­ci akcí i „běž­né­ho pro­vo­zu“ mlá­de­že. Věří­me, že víra je ces­ta, po kte­ré se vypla­tí jít. Na Pec­ce ji může­me chví­li hle­dat spo­lu. 

Praktické informace

Při­hla­šo­vá­ní

15. 9. – 15. 10. 2023

Ter­mí­ny

16.–19. 11. 2023
2.–4. 2. 2024
7.–9. 6. 2024

Pro koho

Pro lidi, kte­ří aktiv­ně pra­cu­jí s mlá­de­ží v ČCE. Nezá­le­ží, zda jsi v SOMu, vedeš sbo­ro­vou mlá­dež nebo tře­ba při­pra­vu­ješ tábo­ry pro mlá­dež.

Cena

Roz­po­čet ješ­tě ladí­me. Urči­tě se vejde­me do 1000,- za celý kurz.

Pod­mín­ky účas­ti

 • Věk alep­soň 15 let v době koná­ní kur­zu.
 • Účast na všech třech víken­dech.
 • Aktiv­ní prá­ce s mlá­de­ží v prů­bě­hu kur­zu.

Kurz je pořá­dán ve spo­lu­prá­ci s Oddě­le­ním mlá­de­že a Celo­cír­kev­ním odbo­rem mlá­de­že Čes­kob­ra­tr­ské církve evan­ge­lic­ké a je sou­čás­tí ofi­ci­ál­ní­ho cír­kev­ní­ho vzdě­lá­vá­ní.

Text pře­vzat z webu e‑cirkev.cz

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 1. září 2023.

Soutěž o sjezdovou píseň

30. června 2023

Soutěž o sjezdovou píseň

🌞 Pěk­né prázd­ni­ny, mlá­de­ži!
Léto je inspi­ra­tiv­ní čas, tak proč toho nevy­u­žít?

🎸 Vez­mi kyta­ru, opři se o strom a zkus zmáčk­nout pár náhod­ných akor­dů. Tře­ba ti k tomu navíc cvrn­ke přes nos něja­ký ten rým a půl pís­ně je hoto­vo!

📢 Vyhla­šu­je­me tra­dič­ní sou­těž o píseň, kte­rá nás bude pro­vá­zet celým Sjezd (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že 2023 v Čásla­vi. Vítě­zi bude odpuš­těn účast­nic­ký popla­tek (550 korun) a dosta­ne sjez­do­vé tri­ko zdar­ma. No za pokus to sto­jí, ne?

👉 Více infor­ma­cí o zadá­ní je na našem webu www.sjezd23.cz v sek­ci Dob­ro­vol­ní­ci.

 • Téma pís­ně by mělo reflek­to­vat téma sjez­du, tedy moti­vy sebe­lás­ky, sebe­po­zná­ní a Boží lás­ky k nám.
 • Dél­ka pís­ně je libo­vol­ná.
 • Pošli nahráv­ku a text pís­ně s akor­dy na adre­su mladez@e‑cirkev.cz do 28. srp­na 2023.
 • Odmě­na pro vítě­ze: odpuš­tě­ní sjez­do­vé­ho poplat­ku (550 Kč) a sjez­do­vé trič­ko zdar­ma
 • O vítě­zi roz­hod­ne Oddě­le­ní mlá­de­že, kte­ré si vyhra­zu­je mož­nost nevy­brat žád­ný ze zasla­ných návrhů.

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 30. června 2023.

Přihlašování na Sjezd spuštěno!

28. června 2023

Přihlašování na Sjezd spuštěno!

Je to tak. Spus­ti­li jsme při­hla­šo­vá­ní na Sjezd (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že 2023 v Čásla­vi. Aby toho neby­lo málo, při­da­li jsme k tomu při­hla­šo­va­cí sou­těž: na 1., 75. a 200., při­hlá­še­né­ho čeká odmě­na ve for­mě odpuš­tě­ní sjez­do­vé­ho poplat­ku!

Prv­ní už asi nebu­deš, ale při­hlá­sit se hned se urči­tě vypla­tí, není tře­ba otá­let. Při­hlas se teď a vypusť to z hla­vy! Navíc máme letos zbru­su nový při­hla­šo­va­cí sys­tém, kte­rý je tře­ba řád­ně vyzkou­šet. Tak smě­la do toho na www.sjezd23.cz.

Související událost: Sjezd (nejen) evangelické mládeže 2023

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 30. června 2023.

Synodní rada se setkala s COMem

19. června 2023

💯 Synod­ní rada se setka­la s nově zvo­le­ným i postup­ně odchá­ze­jí­cím Celo­cír­kev­ním odbo­rem mlá­de­že!

🙏 Kon­čí­cí čle­no­vé shr­no­va­li své půso­be­ní a nový COM zase popi­so­val svá oče­ká­vá­ní. Někte­rá téma­ta byla i více dis­kus­ní a jsme rádi, že jsme si moh­li tak­to ote­vře­ně popo­ví­dat.

📜 Noví COMá­ci obdr­že­li na závěr setká­ní od čle­nů synod­ní rady jme­no­va­cí lis­ti­ny a spo­leč­ně jsme se rado­va­li i během násled­ných nefor­mál­ních roz­ho­vo­rů. Bylo to moc milé, děku­je­me!

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 2. července 2023.