Report z letošní Porady mládeže

26. března 2024

Fotil: Kuba Rais

Sepsa­la: Eva Dubo­vá

Pora­da mlá­de­že je víken­do­vá akce pro SOMá­ky (čle­ny seni­o­rát­ních odbo­rů mlá­de­že) z celé ČCE, ale i pro koho­ko­liv dal­ší­ho, kdo pra­cu­je s evan­ge­lic­kou mlá­de­ží. Pořá­dá ji COM (celo­cír­kev­ní odbor mlá­de­že) a Oddě­le­ní mlá­de­že. Já jsem byla letos na Pora­dě popr­vé a odvá­žím si z ní samé pozi­tiv­ní zážit­ky a zku­še­nos­ti. Strá­vi­li jsme víkend od 15. do 17. břez­na v poklid­ném pro­stře­dí tábo­ra v Běl­či nad Orli­cí (což je kou­sek od Hrad­ce Krá­lo­vé – ať to nemu­sí­te hle­dat na mapě), kde vaří moc dob­ré jíd­lo a mají moc fajn uby­to­vá­ní. Ale to není tak pod­stat­né, spíš chci mlu­vit o tom, co jsme zaži­li a co jsme se nau­či­li.  

Ze vše­ho nejdřív jsme se pozná­va­li – kaž­dý SOM před­sta­vil jed­nu ze svých akcí, kte­rou má nej­ra­dě­ji, což byly tře­ba PoHor­ky (za Horác­ký a Polič­ský SOM), Stě­na nebo Pěna (za Praž­ský SOM), Kon­fiwee­kend (za Brněn­ský SOM) a spous­ta dal­ších . Hlav­ní pro­gram nastal v sobo­tu, kdy jsme se dopo­led­ne moh­li nau­čit, jak uspo­řá­dat dobrou evan­ge­lic­kou hru nebo tře­ba jak čelit kri­zo­vým situ­a­cím na seni­o­rát­ních i jiných akcích. Odpo­led­ne jsme si moh­li poslech­nout, co se řeši­lo na posled­ním zase­dá­ní syno­du od zástup­ců mlá­de­že pro syno­du a popo­ví­dat si s nimi o těch nej­pal­či­věj­ších téma­tech, zúčast­nit se hudeb­ní díl­ny nebo se tře­ba zamýš­let nad před­sud­ky o Bohu. Před­se­do­vé a mís­to­před­se­do­vé SOMů také měli svo­ji sou­kro­mou pora­du, kde sdí­le­li své rados­ti i stras­ti týka­jí­cí se jejich prá­ce a zod­po­věd­nos­ti. No a v mezi­ča­se toho vše­ho jsme zpí­va­li, spor­to­va­li, poví­da­li si, mod­li­li se, pro­chá­ze­li se, čet­li Bib­li, otu­žo­va­li se, jed­li, smá­li se, hrá­li hry, odpo­čí­va­li a pros­tě byli spo­lu! Zavr­še­ním celé­ho víken­du pak byly spo­leč­né neděl­ní boho­služ­by s dopro­vo­dem kape­ly. 

Bylo toho hod­ně a bylo to inspi­ra­tiv­ní, inten­ziv­ní a obo­ha­cu­jí­cí. Závě­rem vám chci jen říct, abys­te někdy zaje­li na mlá­dež­nic­kou akci ve vašem seni­o­rá­tu, pro­to­že vám zaru­ču­ju, že tam potká­te skvě­lé lidi a pro­ži­je­te napl­ňu­jí­cí čas, stej­ně jako já letos na Pora­dě mlá­de­že! 

Naposledy upravil/a Klára Jahodová, 27. března 2024.

Březen 2024 | Mládežnický Newsletter

13. března 2024

Dal­ší měsíc, kte­rý nám ute­kl jak voda, a tak je tady nový Mlá­dež­nic­ký news­let­ter. V blíz­ké době se může­te těšit na Pora­du mlá­de­že, faj­no­vou akci pro SOMá­ky a aktiv­ní mlá­dež­ní­ky ze všech kou­tů repub­li­ky.

Nechy­bí nabíd­ka sou­tě­že o vizu­ál letoš­ní­ho Sjez­du, ani pra­vi­del­ný pře­hled nejen seni­o­rát­ních akcí, ze kte­rých si urči­tě vybe­re kaž­dý. Hez­ké břez­no­vé počte­ní!

Chceš si zob­ra­zit celý news­let­ter? Klik­ni na čer­ve­né tla­čít­ko!

News­let­ter Ti nepři­šel? A kou­kal jsi do spa­mů, obchod­ních sdě­le­ní a tak? Pokud mail z adre­sy mladez@e‑cirkev.cz nikde nena­chá­zíš, nezou­fej! Sta­čí se při­hlá­sit se k odbě­ru a nálož infor­ma­cí Tě tak urči­tě nemi­ne!

Naposledy upravil/a Klára Jahodová, 13. března 2024.

Soutěž o vizuál sjezdu 2024

6. března 2024

Milí mlá­dež­ní­ci, 
 
i letos nabí­zí­me mož­nost zapo­jit se do sou­tě­že o vizu­ál­ní identi­tu Sjez­du (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že, kte­rý se bude konat od 4. do 6. říj­na 2024 ve Svi­ta­vách na téma: zaplať­panbu# 

Nej­lep­ší vybra­ný návrh bude odmě­něn finanč­ní část­kou v hod­no­tě 7000 Kč.  K výhře se vzta­hu­je půlroč­ní spo­lu­prá­ce na vizu­á­lu sjez­du, kam se zahr­nu­jí pla­ká­ty, merch a nebo spo­lu­prá­ce na tvor­bě sjez­do­vé­ho webu.  

Nej­lep­ší 3 návrhy záro­veň zís­ka­jí sle­vu v hod­no­tě letoš­ní­ho sjez­do­vé­ho poplat­ku. 

Vyhra­zu­je­me si prá­vo nevy­hlá­sit žád­ný návrh jako vítěz­ný. 

Sjez­do­vý pla­kát z roku 2023

Anotace tématu: 

Kaž­dý z nás je v něčem dob­rý, kaž­dé­mu něco oprav­du jde. Jak máme naklá­dat s Božím obda­ro­vá­ním, svě­ře­ný­mi talen­ty v kaž­do­den­ním živo­tě, při stu­diu nebo v prá­ci? Ubí­ra­jí se naše sny, tou­hy a potře­by sebe­re­a­li­za­ce správ­ným smě­rem? Kde hle­dat měřít­ko úspě­chu v živo­tě? A co prá­vo na lenost? Risk je zisk a bez prá­ce nejsou kolá­če. Ale to pře­ce pla­tí jen do urči­té míry. Pro­gram letoš­ní­ho sjez­du ve Svi­ta­vách chce dát mlá­dež­ní­kům mož­nost ohle­dat téma­ta peněz, prá­ce a kari­é­ry, a také to, jak těmi­to oblast­mi pro­stu­pu­je naše víra. 

Zadání soutěže 

Vizu­ál­ní iden­ti­ta by měla při­bli­žo­vat téma Sjez­du, kte­ré název zastřešu­je. Téma se bude­me sna­žit zachy­tit v před­náš­kách, růz­ných díl­nách a dis­ku­zích. Rádi bychom, aby návrh nevy­ja­dřo­val jen někte­rou z díl­čích čás­tí, ale byl kom­plex­ní a pojal téma jako celek. Při zpra­co­vá­ní vizu­á­lu mys­le­te na jeho pou­ži­tí (ban­ner, trič­ka, web, soci­ál­ní sítě atd.). 

K návr­hu při­poj­te název Sjez­du zaplať­panbu# , nebo jej do návr­hu pří­mo zapra­cuj­te. 

Pro­sí­me, při­prav­te gra­fic­ký návrh vždy ve dvou podo­bách: 

 1. s tex­tem (ve zně­ní: Sjezd (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že, Svi­ta­vy 4. – 6. 10. 2024) 
 1. bez tex­tu 
 1. Může­te při­po­jit i návrh, jak by moh­la vypa­dat letoš­ní sjez­do­vá trič­ka atd. 

Obě podo­by pak dodej­te v barev­né i čer­no­bí­lé vari­an­tě. 
Své návrhy zpra­cuj­te do for­má­tu PDF. Na prv­ní stra­ně popiš­te, co návrh vyja­dřu­je a na dal­ších postup­ně při­dej­te gra­fi­ku v tom­to pořa­dí: s tex­tem barev­ně, s tex­tem čer­no­bí­le, bez tex­tu barev­ně, bez tex­tu čer­no­bí­le. Výsled­ný doku­ment bude mít tedy 5 stran. Stej­ný for­mát všech návrhů pomů­že poro­tě návrhy dob­ře porov­nat a vybrat ten nej­lep­ší. Pro­sí­me, dodr­žuj­te ho. 

Od vítě­ze oče­ká­vá­me zpra­co­vá­ní návr­hu ban­ne­ru, pla­ká­tu s pro­gra­mem Sjez­du, tri­ček a obec­ně apli­ka­ci dal­ší­ho vyu­ži­tí vizu­ál­ní iden­ti­ty. Při finál­ním zpra­co­vá­ní počí­tá­me se vzá­jem­nou spo­lu­pra­cí zada­va­te­le a auto­ra for­mou DPP až do koná­ní Sjez­du. Poté bude vítě­zi vypla­ce­na výše zmí­ně­ná odmě­na (7000 Kč). Věří­me, že tato spo­lu­prá­ce bude milá a pří­nos­ná. 

Své návrhy zasí­lej­te nej­poz­dě­ji do 31. 3. 2024 na adre­su mladez@e‑cirkev.cz s před­mě­tem mai­lu “Vizu­ál­ní iden­ti­ta Sjez­du 2024”. 

Jeden autor může zaslat i více návrhů, kte­ré budou posu­zo­vá­ny zvlášť (neza­sí­lej­te tedy více návrhů v jed­nom doku­men­tu). 

Hod­ně štěs­tí při tvor­bě, věří­me, že bude­te kre­a­tiv­ní. 
Více nspi­ra­ce z minu­lých let může­te čer­pat na adre­se https://www.archivsjezdu.cz/ 

Související událost: Sjezd (nejen) evangelické mládeže 2024

Naposledy upravil/a Klára Jahodová, 10. května 2024.

Jaký byl druhý víkend Pecky?

14. února 2024

II. víkend kurzu pro pracovníky s mládeží

Sepsal: Vašek Jelí­nek

Byl prv­ní úno­ro­vý víkend a nad­šen­ci do prá­ce s mlá­de­ží jeli na dru­hý víkend kur­zu Pec­ka do Pra­hy-Zbrasla­vi. Vla­ky či busy tam jely tak dlou­ho, až se člo­vě­ku zdá­lo, že už snad není v Pra­ze. Po tako­vé dlou­hé ces­tě nás ve dve­řích domu míst­ní­ho skaut­ské­ho oddí­lu uví­ta­la radost­ná orga­ni­zač­ní sku­pin­ka Pec­ky.

Po veče­ři při­stá­la na sto­le hro­ma­da pra­vi­del k uží­vá­ní základ­ny. Až jsme si zača­li vážit evan­ge­lic­kých far, kte­ré tolik pra­vi­del nema­jí. :D Během úvod­ní akti­vi­ty jsme zjiš­ťo­va­li, jest­li doká­že­me najít coko­liv spo­leč­né­ho s kaž­dým dal­ším účast­ní­kem Pec­ky, což někdy tro­chu trva­lo, ale nako­nec kaž­dý našel s kaž­dým něco spo­leč­né­ho a že jsme se u toho nasmá­li. :) Pak s námi orga­ni­zá­to­ři Pec­ky sdí­le­li pří­běhy ze své dob­ro­vol­nic­ké kari­é­ry. Mlu­vi­li tak zapá­le­ně, že si nikdo ani nevši­ml, že je najed­nou 23:00, tedy dost poz­dě. Po zby­tek páteč­ní­ho veče­ra byl ve Zbrasla­vi klid, nej­spíš kvů­li úna­vě účast­ní­ků, zvlášť těch, kte­ří jeli vel­mi z dale­ka.

V sobo­tu ráno k nám zaví­ta­la Dita Žváč­ko­vá, lek­tor­ka nená­sil­né komu­ni­ka­ce. Ale­spoň moji pozor­nost upou­ta­la hro­ma­dou expli­cit­ních výra­zů, kte­rých při pro­gra­mu zazně­lo fakt požeh­na­ně. :D Měli jsme v rám­ci pro­gra­mu mož­nost vyzkou­šet si přes­ně tako­vou komu­ni­ka­ci, jaká se nám může hodit v prá­ci s mlá­de­ží. Konec­kon­ců i v našich domác­nos­tech. :D

Po obě­dě k nám zaví­tal synod­ní seni­or Pavel Pokor­ný, se kte­rým jsme měli mož­nost poba­vit se o jeho pří­stu­pu k víře, mlá­dež­nic­kých letech i prá­ci synod­ní­ho seni­o­ra. Na podob­ná téma­ta jsme si poví­da­li i  s Rad­kou Hoj­ko­vou, vedou­cí úseku výcho­vy a vzdě­lá­vá­ní na ÚCK, kte­rá s námi strá­vi­la celou sobo­tu.

Poté jsme si moh­li vybrat ze dvou para­lel­ních pro­gra­mů. Prv­ní mož­nos­tí bylo zůstat na mís­tě a roz­ví­jet se v tom, jak vést kre­a­tiv­ní pora­dy nebo se vydat na pro­cház­ku po oko­lí. Sice už bylo šero a brzy tma, ale to byly dob­ré okol­nos­ti k nabi­tí nových sil, ba doslo­va k ener­gi­za­ci sil. Na tem­ném plác­ku neda­le­ko za zástav­bou jsme se pěk­ně odre­a­go­va­li zpě­vem „Kdo stvo­řil…“ nebo nahá­ně­ním bomba/štít a dal­ší­mi pohy­bo­vý­mi hra­mi. Jest­li nás viděl něja­ký kolemjdou­cí, mohl si pomys­let oprav­du lec­cos. :D

Pro­to­že pilí­řem dru­hé­ho víken­du Pec­ky byla osob­nost a ke křes­ťan­ské osob­nos­ti pat­ří také vztah k víře, tak jsme se v sobo­tu nave­čer věno­va­li víře, kon­krét­ně její kri­zi. Po vzá­jem­ném sdí­le­ní jsme si napsa­li dopis do kri­ze víry. Až nás opět někdy potká kri­ze víry, máme tak čím se z ní vyhra­bat – vzpo­me­nout, co nás ve víře drží, o co bychom při­šli… V men­ších sku­pin­kách jsme pak pro­bra­li, co nás v sobo­tu potka­lo. Po zby­tek veče­ra jsme tak měli hro­ma­du času na vzá­jem­né roz­ho­vo­ry a nácvik pís­ní na neděl­ní boho­služ­by.

V nedě­li ráno jsme po sobě ukli­di­li a při­pra­vi­li se na neděl­ní boho­služ­bu. Tu při­pra­vi­la Pet­ra „Máša“ Náh­lov­ská. S boho­služ­bou, kte­rá tam pro­běh­la, se vět­ši­na z nás ješ­tě nese­tka­la. Byla však pro nás v mno­hém inspi­ra­tiv­ní. Podí­lel se na ní téměř kaž­dý svým výstu­pem, když pře­če­tl slo­va někte­ré­ho z apoš­to­lů. Pro mě to byla vel­mi str­hu­jí­cí boho­služ­ba. :)

Dru­hou Pec­ku jsme zakon­či­li na plác­ku za klu­bov­nou. Přes­ně tam, kde jsme víkend zača­li. Odvez­li jsme si hro­ma­du zku­še­nos­tí a inspi­ra­ce z roz­ho­vo­rů. Bohu­žel si však něko­lik účast­ní­ků při­vezlo domů i mik­ro­me­t­ric­ké­ho pre­ví­ta. Ani ten nám však nezka­zil cel­ko­vý dojem z dru­hé­ho pec­ko­vé­ho víken­du.

Související událost: Pecka –⁠ 2. víkend

Naposledy upravil/a Klára Jahodová, 23. února 2024.

Únor 2024 | Mládežnický Newsletter

11. února 2024

Prv­ní měsíc roku 2024 je za námi. Nicmé­ně sezó­na evan­ge­lic­kých ple­sů a zim­ních akcí je v plném prou­du! Na někte­ré z nich zve­me a dal­ší se jis­tě ješ­tě obje­ví. Pře­de­vším ale při­ná­ší­me bliž­ší infor­ma­ce o Pora­dě mlá­de­že, kte­rá bude i letos v Běl­či! Taky hlá­sí­me nové posi­ly u nás v kan­ce­lá­ři. To vše a mno­hem víc se dozvíš v úno­ro­vém mlá­dež­nic­kém news­let­te­ru. Pře­je­me Ti pří­jem­né čte­ní!

Chceš si zob­ra­zit celý news­let­ter? Klik­ni na Žlu­té tla­čít­ko!

News­let­ter Ti nepři­šel? A kou­kal jsi do spa­mů, obchod­ních sdě­le­ní a tak? Pokud mail z adre­sy mladez@e‑cirkev.cz nikde nena­chá­zíš, nezou­fej! Sta­čí se při­hlá­sit se k odbě­ru a nálož infor­ma­cí Tě tak urči­tě nemi­ne!

Naposledy upravil/a Klára Jahodová, 16. února 2024.

Přípravy na Poradu mládeže jsou v plném proudu!

9. února 2024

Někte­ří již vědí, že se blí­ží Pora­da mlá­de­že!

Něja­ký čas již zná­me mís­to i datum, co ale bude nápl­ní letoš­ní pora­dy? A nebo jak a kde se při­hla­šo­vat? To byly infor­ma­ce, po kte­rých tou­žil kaž­dý!

Vše potřeb­né o letoš­ní pora­dě mlá­de­že najde­te na kar­tě její udá­los­ti na tom­to webu. Pokud bys­te měli ale tak něja­ké dopl­ňu­jí­cí dota­zy, neva­háj­te nám napsat!

Na vidě­nou na se na Vás těší OM&COM 🩵

Související událost: Porada mládeže 2024

Naposledy upravil/a Klára Jahodová, 23. února 2024.

Pojeďte zdarma na setkání křesťanů do Německa!

29. ledna 2024

Pro Setká­ní křes­ťa­nů ve Frank­fur­tu nad Odrou ve dnech 7. – 9. červ­na 2024 hle­dá­me dva ste­var­dy z řad mlá­de­že. Odmě­nou nabí­zí­me nejen uhra­ze­ní nákla­dů na ces­tu, uby­to­vá­ní a stra­vu, ale hlav­ně výji­meč­né spo­le­čen­ství a zážit­ky.

Setká­ní křes­ťa­nů je akce, kte­rou musí­te zažít!

Nabi­té pro­gra­my, zají­ma­vá setká­ní, chví­le sou­stře­dě­ní, mod­li­teb i ticha…, stej­ně jako fes­ti­va­lo­vý ruch, množ­ství akcí, pro­gra­mů, lidí… Mís­to vždyc­ky pul­su­je živo­tem, sdí­le­nou vírou a rados­tí. A vždyc­ky je to záži­tek na celý život!

Dvě­ma mla­dým repre­zen­tan­tům z Čes­ka nabí­zí­me mož­nost nahléd­nout za orga­ni­zá­tor­ské kuli­sy této výji­meč­né akce. Zís­kat zku­še­nos­ti, nová přá­tel­ství a šan­ci užít si fes­ti­va­lo­vé dění ješ­tě tro­chu jinak – z dru­hé stra­ny, s dob­rým poci­tem, a hlav­ně s par­tou podob­ně nala­dě­ných lidí z růz­ných kou­tů Evro­py.

Požadavky:

 • Věk ale­spoň 18 let (pokud mlad­ší, tak pou­ze s dopro­vo­dem, např. vedou­cí sku­pi­ny nebo ste­vard star­ší 18 let + pro­hlá­še­ní o sou­hla­su zákon­né­ho zástup­ce)
 • mateř­ský jazyk + něm­či­na nebo ang­lič­ti­na
 • Ocho­ta být na mís­tě o dva dny dří­ve (5.6.)
 • Ocho­ta zůstat přes noc se sku­pi­nou ste­var­dů
 • Dopo­ru­če­ní far­nos­ti nebo zúčast­ně­né církve (krát­ce e‑mailem)
 • Ocho­ta pomo­ci a komu­ni­ko­vat s lid­mi

Úkoly stevardů:

 • Pomoc s při­hla­šo­vá­ním a regis­tra­cí
 • Dopro­vá­ze­ní a pomoc na mís­tech koná­ní akce
 • Péče o sku­pi­ny z vlast­ní církve
 • Dopro­vod řečníků/hudebníků do míst koná­ní
 • Tech­nic­ká pod­po­ra v míst­nos­tech pro worksho­py
 • Prak­tic­ká pod­po­ra při pří­pra­vě boho­slu­žeb a kon­cer­tů

Co nabízíme: 

 • Pohled do záku­li­sí, mož­nost podí­let se na evrop­sky výji­meč­né křes­ťan­ské akci.
 • Mož­nost smys­lu­pl­ně pomá­hat sku­pi­nám z Čes­ka.  
 • Záze­mí pořa­da­te­lů, know-how, zaško­le­ní.
 • Úhra­du ces­tov­ních nákla­dů, uby­to­vá­ní a stra­vu.

Pokud vás nabíd­ka zau­ja­la, a zva­žu­je­te svou účast, dej­te nám vědět: zašle­te nám, pro­sí­me, tyto úda­je: jmé­no, datum naro­ze­ní, adre­su byd­liš­tě, cír­kev a krát­ké dopo­ru­če­ní sbo­ru. To vše na adre­su: hamrova@e‑cirkev.cz.

Stej­ně tak se na tuto adre­su nevá­hej­te ozvat i v pří­pa­dě, že si zatím nejste jis­tí a máte dal­ší dota­zy nebo bys­te potře­bo­va­li více infor­ma­cí. Rádi vám vše vysvět­lí­me.

Naposledy upravil/a Klára Jahodová, 10. února 2024.

Do roku 2024 s evangelickou mládeží | Mládežnický newsletter

20. ledna 2024

Do roku 2024 s evangelickou mládeží | Mládežnický newsletter

Jak na Nový rok, tak po celý rok: s evan­ge­lic­kou mlá­de­ží!

Prv­ní news­let­ter roku 2024 je tady a v něm, jako obvykle, pra­vi­del­ná dáv­ka mlá­dež­nic­kých akcí po celé repub­li­ce. Zve­me také na bra­in­stor­ming ke Sjez­du (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že, kde se spo­leč­ně může­me zamys­let na pro­gra­my této naší oblí­be­né udá­los­ti.


Chceš si zob­ra­zit celý news­let­ter? Klik­ni na mod­ré tla­čít­ko!

News­let­ter Ti nepři­šel? A kou­kal jsi do spa­mů, obchod­ních sdě­le­ní a tak? Pokud mail z adre­sy mladez@e‑cirkev.cz nikde nena­chá­zíš, nezou­fej! Sta­čí se při­hlá­sit se k odbě­ru a nálož infor­ma­cí Tě tak urči­tě nemi­ne!

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 27. ledna 2024.

Máš nápad na program příštího Sjezdu? Sem s ním!

20. prosince 2023

Něco kon­čí, něco začí­ná. To ovšem nepla­tí o pří­pra­vách Sjez­du (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že. Sjezd 2023 v Čásla­vi ješ­tě ani neza­čal a už jsme domlou­va­li mís­to a datum na dal­ší rok. Sotva jsme vyře­ši­li posled­ní zpět­né vaz­by, Sjez­do­vá sku­pin­ka zača­la chr­lit nápa­dy na dal­ší nová téma­ta. A teď nasta­la ta fáze, do kte­ré se může zapo­jit oprav­du kaž­dý. Pomoz nám vybra­in­stor­mo­vat ty nej­lep­ší mož­né pro­gra­my pro Sjezd24!

Jeník Lavic­ký vymýš­lí pro­gram sjez­du. Kolo­ro­vá­no.

10. 1. 2024 se od 18:00 usku­teč­ní ote­vře­ná onli­ne vymýš­le­cí pora­da. Na ní spo­leč­ně (vět­ši­nou roz­dě­le­ni do men­ších sku­pi­nek) vymys­lí­me kon­krét­ní pro­gra­my, vyla­dí­me obec­něj­ší zamě­ře­ní a tře­ba naho­dí­me i pár zají­ma­vých jmen před­ná­še­jí­cích, vystu­pu­jí­cích a jinak půso­bí­cích. A o čem ten Sjezd ten­to­krát vlast­ně bude? Zastřešu­jí­cím téma­tem jsou talen­ty:

Kaž­dý z nás je v něčem dob­rý, kaž­dé­mu něco oprav­du jde. Jak máme naklá­dat s Božím obda­ro­vá­ním, svě­ře­ný­mi talen­ty v kaž­do­den­ním živo­tě, při stu­diu nebo v prá­ci?
Ubí­ra­jí se naše sny, tou­hy a potře­by sebe­re­a­li­za­ce správ­ným smě­rem? Kde hle­dat měřít­ko úspě­chu v živo­tě? A co prá­vo na lenost?
Risk je zisk a bez prá­ce nejsou kolá­če. Ale to pře­ce pla­tí jen do urči­té míry. Pro­gram sjez­du ve Svi­ta­vách chce dát mlá­dež­ní­kům mož­nost ohle­dat téma­ta peněz, prá­ce a kari­é­ry, a také to, jak těmi­to oblast­mi pro­stu­pu­je naše víra.

Na bra­in­stor­mo­va­cí pora­du se pro­sí­me při­hlas pod tím­to odka­zem. Jde nám pře­de­vším o to, abychom vědě­li, kolik se zhru­ba sejde lidí. Pokud víš, že 10. 1. nemů­žeš, ale máš něja­ký nápad, tak ho můžeš napsat sem, rádi si ho pře­čte­me! Nebo se nám ozvi tře­ba na mail mladez@e‑cirkev.cz.

Těší­me se na vidě­nou onli­ne nebo na Sjez­du (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že ve Svi­ta­vách, kte­rý se bude konat od 4. do 6. říj­na 2024.

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 20. prosince 2023.

Začal advent, co na to mládež? | Mládežnický newsletter

4. prosince 2023

Začal advent, co na to mládež? | Mládežnický newsletter

Prá­vě jsme roze­sla­li pra­vi­del­nou dáv­ku infor­ma­cí – Mlá­dež­nic­ký news­let­ter. Pro­sin­co­vé vydá­ní tra­dič­ně zve na akce pořá­da­né seni­o­rát­ní­mi odbo­ry mlá­de­že, při­ná­ší ale i pra­cov­ní nabíd­ky nebo mož­nost vyjet na tři měsí­ce do USA. Jak tako­vý news­let­ter vypa­dá? Kli­kej na mod­ré tla­čít­ko!

News­let­ter Ti nepři­šel? A kou­kal jsi do spa­mů, obchod­ních sdě­le­ní a tak? Pokud mail z adre­sy mladez@e‑cirkev.cz nikde nena­chá­zíš, nezou­fej! Při­hlá­sit se k odbě­ru je mož­né tady. Sta­čí jen vypl­nit jmé­no, pří­jme­ní a e‑mailovou adre­su. Dal­ší nálož infor­ma­cí Tě urči­tě nemi­ne!

Naposledy upravil/a Klára Jahodová, 20. ledna 2024.