Sjezd (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že 2023 se nesl v duchu téma­tu Ces­ta do stře­du sebe. Hlav­ním sym­bo­lem ces­ty za sebe­po­zná­ním bylo srd­ce, se kte­rým v růz­ných vari­an­tách pra­co­val autor sjez­do­vé­ho vizu­á­lu Voj­těch Jano­šík. Jed­ním z jeho vyu­ži­tí byly i pro­pa­gač­ní před­mě­ty, mezi kte­rý­mi se obje­vi­ly i ponož­ky vyro­be­né spo­leč­nos­tí Ponožkátor.cz. Něko­lik kusů nám ze sjez­du zby­lo, a tak jsou k dis­po­zi­ci k pro­de­ji zde. Vydej se na ces­tu do stře­du sebe i Ty!

Ponož­ky jsou k dis­po­zi­ci v násle­du­jí­cích veli­kos­tech:
35–38
39–42
43–47

Slo­že­ní: 80 % bavl­na, 15 % poly­a­mid a 5 % elestan.

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 15. listopadu 2023.