Pora­da mlá­de­že je akce, na kte­ré se setká­va­jí dele­gá­ti mlá­de­že jed­not­li­vých seni­o­rá­tů. Spo­leč­ně se sdí­le­jí, vzdě­lá­va­jí, sezna­mu­jí a pře­dá­va­jí si zku­še­nos­ti. Kro­mě toho také jed­nou za dva roky (ten­to­krát ano!) volí Celo­cír­kev­ní odbor mlá­de­že (COM) a zástup­ce mlá­de­že na synod (nej­vyš­ší cír­kev­ní orgán).

Co se tady dozvíš?

 • Pro koho je akce urče­na a při­hla­šo­vá­ní
 • Cena (dis­c­lai­mer: je to sko­ro zadar­mo)
 • Co od vás potře­bu­je­me
 • Vol­by
 • Har­mo­no­gram
 • Ano­ta­ce worksho­pů a výpis témat k dis­ku­zím
 • Tech­nic­ké infor­ma­ce ohled­ně uby­to­vá­ní, pří­jez­du atd

Pro koho je akce určena a přihlašování

Pora­da mlá­de­že je cír­kev­ní­mi řády defi­no­va­né setká­ní, kte­ré­ho se mají účast­nit tito dele­gá­ti:

 • zástup­ci seni­o­rá­tů (jeden za kaž­dých 5 sbo­rů v seni­o­rá­tu) vysla­ní seni­o­rát­ní­mi odbo­ry mlá­de­že,
 • před­se­do­vé seni­o­rát­ních odbo­rů mlá­de­že,
 • viril­ní čle­no­vé seni­o­rát­ních odbo­rů mlá­de­že,
 • čle­no­vé COM a
 • dva vole­ní zástup­ci boho­slov­ců zapsa­ných do sezna­mu kan­di­dá­tů služ­by v církvi

Pro­to­že se sna­ží­me pora­du mlá­de­že kon­ci­po­vat jako akci, kde můžou SOMá­ci a pra­cov­ní­ci s mlá­de­ží načer­pat inspi­ra­ci a vzá­jem­ně se sdí­let, sto­jí­me o to, aby se ji účast­ni­lo co nej­ví­ce aktiv­ních lidí. Dele­gá­tům však musí­me garan­to­vat mož­nost při­hlá­še­ní s ohle­dem na kapa­ci­tu uby­to­vá­ní.

Regis­tra­ce bude pro­to roz­dě­le­na na dvě vlny:

 • 1. vlna regis­tra­ce je spuš­tě­na a pobě­ží do 26. úno­ra 2023 23:59 hodin a je urče­na pro dele­gá­ty (viz prv­ní výčet výše),
 • 2. vlna regis­tra­ce pro­běh­ne od 27. úno­ra do 3. břez­na 2023 23:59 hodin a je urče­na pro všech­ny ostat­ní zájem­ce.

Pro­sí­me, domluv­te se ve vašem seni­o­rá­tu (roli by v tom měl sehrát ide­ál­ně SOM), kdo poje­de na akci jako dele­gát (zástup­ce seni­o­rá­tu). Počty dele­gá­tů z jed­not­li­vých seni­o­rá­tů najde­te zde. Funk­ce dele­gá­ta bude klí­čo­vá pře­de­vším ve vol­bách, kte­ré nás letos čeka­jí. Pokud máte k regis­tra­ci jaké­ko­liv dota­zy, obra­cej­te se na Ale­nu Pod­ra­zi­lo­vou, mladez@e‑cirkev.cz. Regis­tra­ce je mož­ná na tom­to odka­ze.

Cena

Účast­nic­ký popla­tek je sym­bo­lic­kých 100 Kč. Původ­ně měla být akce 90% finanč­ně kry­ta z roz­počtu ÚCK ČCE, nako­nec se nám však poda­ři­lo zís­kat pří­spě­vek od spřá­te­le­né církve v Němec­ku. Pod­po­ra obou církví (a to nejen finanč­ní) sto­jí pře­de­vším na tom, že se jed­ná o vzdě­lá­va­cí akci. Hlav­ně si ale uvě­do­mu­je­me, že pra­cov­ní­ci s mlá­de­ží v seni­o­rá­tech odvá­dí důle­ži­tou prá­ci, kte­rou bychom tím­to pozvá­ním rádi oce­ni­li. Také se jed­ná o akci defi­no­va­nou vnitř­ním před­pi­sem církve, tudíž by nemě­la být závis­lá na pří­spěv­cích účast­ní­ků (podob­ně jako napří­klad synod).

Nicmé­ně, pokud máte mož­nost a chce­te akci pod­po­řit, bude­me rádi, když při regis­tra­ci uhra­dí­te spon­zor­skou cenu. Pří­pad­né pře­bý­va­jí­cí pro­střed­ky vyu­ži­je­me v roz­počtu OM např. při pří­pra­vě Sjez­du.

Co od vás potřebujeme

 • Zprá­va za rok 2022 - Pro­sí­me kaž­dý SOM o zaslá­ní zprá­vy za rok 2022. Zprá­vu pro­sím pošle­te do pát­ku 3. břez­na 2023 na mail mladez@e‑cirkev.cz. Pokud máte hoto­vou zprá­vu (např. z kon­ven­tu), může­te klid­ně poslat tu. Pokud bude­te sepi­so­vat novou, do zprá­vy pro­sím zahrň­te, v jakém slo­že­ní váš SOM fun­gu­je a jak pro­bí­há spo­lu­prá­ce s viril­ním čle­nem, jak vypa­da­la vaše čin­nost v prů­bě­hu minu­lé­ho roku a jed­nu věc, kte­rá se vám daří a jed­nu věc, ve kte­ré se chce­te zlep­šit vy a věci, kte­ré vám prá­ci dlou­ho­do­bě kom­pli­ku­jí.
 • Otáz­ky a odpo­vě­di do PUBkví­zu – Před­sta­ve­ní jed­not­li­vých SOMů pro­běh­ne v pátek večer a ten­to­krát for­mou PUBkví­zu. PUB kvíz bude mít tolik okru­hů, kolik SOMů se zúčast­ní pora­dy mlá­de­že. Kaž­dý SOM tedy pro­sí­me o zaslá­ní tří otá­zek, kte­ré se SOMu týka­jí, a čtyř mož­ných odpo­vě­dí na kaž­dou z nich (včet­ně té správ­né – vyzna­če­né). Kaž­dou otáz­ku, pro­sí­me, dopro­voď­te něja­kou foto­gra­fií. Hrát bude­me v týmech pod­le seni­o­rá­tů (pří­pad­ný níz­ký počet čle­nů někte­ré­ho z týmů vyře­ší­me ope­ra­tiv­ně na mís­tě), na ty „své“ tedy odpo­ví­dat nebu­de­te. Otáz­ky a odpo­vě­di zašle­te na adre­su sojka@e‑cirkev.cz do pát­ku 3. břez­na 2023.
 • Kan­di­da­tu­ry – Bude­me volit nový COM a zástup­ce mlá­de­že na synod. Moc pro­sí­me, kan­di­duj­te a bav­te se o této mož­nos­ti ve svých SOMech, sbo­rech, mlá­de­žích atd! Není se čeho bát. Pokud bys­te měli něja­ké otáz­ky, tak se navá­hej­te obra­cet na čle­ny COMu (to jsou tito) a sou­čas­né zástup­ce mlá­de­že (Anič­ka Bouč­ko­vá, Lali Dio­po­vá a Kuba Němec).

Volby

Pro­to­že nejsme žád­ní neřá­di, musí­me se držet řádů a ty hovo­ří jas­ně (zvlášť oddíl C, člá­nek 7, body 6 a 13). Bude­me volit 9 čle­nů COMu (5 laj­ků a 4 fará­ře) a 4 náhrad­ní­ky (2 laj­ky a 2 fará­ře). Volit však pod­le řádů může pou­ze ome­ze­ný počet lidí, to jsou tzv. dele­gá­ti viz odsta­vec Pro koho je akce urče­na a při­hla­šo­vá­ní.

Jak to bude fun­go­vat prak­tic­ky?

 • Abychom ušet­ři­li čas na plé­nu, bude navr­ho­vá­ní kan­di­dá­tů pro­bí­hat pře­dem na papír. Poté bude i čas na kla­sic­ké navr­ho­vá­ní, nicmé­ně bychom byli rádi, aby zabra­lo méně času.
 • V pátek večer se budou před­sta­vo­vat ti, kte­ří budou navr­že­ni do té doby a budou s nomi­na­cí sou­hla­sit. Nomi­na­ce budou ote­vře­né do sobo­ty a ti, kte­ří při­by­dou přes noc se dopřed­sta­ví před vol­ba­mi.
 • V pátek večer a v sobo­tu ráno bude pro­stor pro sezná­me­ní se s kan­di­dá­ty, pří­pad­ně pro pře­mlou­vá­ní neroz­hod­nu­tých.
 • Před­sta­ve­ní by mělo obsa­ho­vat vysvět­le­ní moti­va­ce pro kan­di­da­tu­ru a v rám­ci všu­dypří­tom­ných úspor času by nemě­lo být dlou­hé.

Pod­le stej­ných pra­vi­del bude­me volit i tři zástup­ce na synod a tři jejich náhrad­ní­ky. Synod je nej­vyš­ším orgá­nem naší církve. Zástup­ci mlá­de­že zde sice mají pou­ze porad­ní hlas (nemo­hou volit), ale i jejich lob­bing může být klí­čo­vý!

Harmonogram

Pátek

18:00 Pří­jezd a uby­to­vá­ní
18:30 Veče­ře (bude k dis­po­zi­ci i poz­dě­ji)
19:30 Uví­tá­ní
19:45 Pobož­nost (Vác­lav Špa­ni­hel)
20:00 Před­sta­ve­ní kan­di­dá­tů
20:30 Pauza
20:45 PUB kvíz
22:00 Krát­ký infob­lok
23:00 Tai­zé a vol­ný pro­gram

Sobota

8:00 Sní­da­ně
9:00 Pobož­nost (Matěj Při­kryl)
9:15 Co je synod, jak na něm fun­gu­jí zástup­ci mlá­de­že a shr­nu­tí jejich prá­ce
9:30 Dis­ku­se celo­cír­kev­ní témat, témat pro synod a dal­ších témat
11:00 Sva­či­na
11:15 Vol­by COMu a zástup­ců mlá­de­že na synod
13:00 Oběd
15:00 Worksho­py
16:00 Sva­či­na
16:30 Sdí­le­ní
18:00 Veče­ře
19:00 Krát­ký infob­lok a vystou­pe­ní růz­né­ho dru­hu
19:30 Pro­stor pro SOMy a jejich mentory/mentorky a pro­stor pro pře­dá­ní infa mezi nový­mi a sta­rý­mi zástup­ci na synod
20:30 Pobož­nost (Ond­ra Sabe­la), poté vol­ný pro­gram
23:00 Posle­chov­ka alter­na­tiv­ní duchov­ní hud­by

Neděle

9:00 Sní­da­ně
10:00 Boho­služ­by
12:00 Oběd

Anotace workshopů a výpis témat k diskuzím

Workshopy

 • Jak na pobož­nost? (Karel Pacov­ský) 🙏  
  • Co je to pobož­nost, čím se liší od jiných pro­gra­mů a hlav­ně: jak si tako­vou pobož­nost při­pra­vit? Nad tím vším bude­me spo­leč­ně dis­ku­to­vat a snad také načer­pá­me nové pod­ně­ty a pře­de­vším povzbu­ze­ní pro pří­pra­vu vlast­ních pobož­nos­tí.
 • Kam se obrá­tit když… (Roman Mazur) 👀
  • Přijď se sezná­mit s vni­t­ro­cír­kev­ní­mi kom­pe­ten­ce­mi a role­mi. Řešil jsi někdy na koho či kam v církvi se obrá­tit, v pří­pa­dě něja­ké­ho dota­zu nebo pro­blé­mu? Vět­ši­na lidí jde za fará­řem maxi­mál­ně za kurá­to­rem, a když ten nepo­mů­že, tak jsou ztra­ce­ni.
 •  Gra­fic­ká faci­li­ta­ce (Zuz­ka Féro­vá) 📑
  • Ehm cože faci­li­ta­ce? A gra­fic­ká? Jest­li ti ani jed­no slo­vo z názvu nedá­vá smy­sl, tak to vůbec neva­dí.
   Gra­fic­ká faci­li­ta­ce je tech­ni­ka, kte­rou se dá usnad­nit mlu­ve­ná nebo psa­ná řeč pomo­cí obráz­ků a sym­bo­lů. Kla­deš si dal­ší otáz­ku – a co když neu­mím kres­lit? Tak to taky vůbec neřeš, pro­to­že na worksho­pu zjis­tíš, že kres­lit doká­že fakt úpl­ně kaž­dý.
  • Na worksho­pu se dozvíš, k čemu se gra­fic­ká faci­li­ta­ce pou­ží­vá, co je k ní potře­ba a jak se dají kres­lit jed­no­du­ché tva­ry. Na kon­ci budeš umět tře­ba nakres­lit zápis z pora­dy úpl­ně beze slov nebo zná­zor­nit růz­né pro­ce­sy pomo­cí obráz­ků.
  • Bude­me si hod­ně kres­lit a bude to zába­va. Ide­ál­ně si s sebou vez­mi růz­né tuž­ky, fixy a pas­tel­ky. Dopo­ru­ču­ji mít ale­spoň jed­nu čer­nou fixu a k ní jed­nu barev­nou s hra­na­tým hro­tem.
 • „Hořet, ale nevy­ho­řet“ – co je vyho­ře­ní a jak mu před­chá­zet? (Drá­ža Havlíč­ko­vá Duš­ko­vá) ⏳
  • Hod­ně nad­še­ní, nápa­dů, vyda­né ener­gie, schůzek, schůzí, akcí, a pak najed­nou začne nad­še­ní opa­dat, síly ubý­vat, smy­sl se vytrá­cí a co s tím? Jak před­chá­zet vybi­tí bate­rek a vyho­ře­ní? Co nám dělá radost a dodá­vá ener­gii? Co nám nao­pak ener­gii bere a co nás frustru­je? To všech­no a mno­hem víc bude nápl­ní semi­ná­ře.

Diskuze, jejich moderátoři a cíle

 • Kon­cep­ce prá­ce s mlá­de­ží (Roman Mazur, Ale­na Pod­ra­zi­lo­vá) 💡
  • Cíl: Sezná­mit účast­ní­ky s chys­ta­ný­mi změ­na­mi a pro­dis­ku­to­vat s nimi, jak to vidí oni a co je pálí
 • Proč ubý­vá fará­řů? A co s tím může­me udě­lat? (Zvo­nek Šorm) 👤
  • Cíl: Dis­ku­ze nad pro­ble­ma­ti­kou a mož­ný­mi pří­či­na­mi úbyt­ku těch, kte­ří chtě­jí slou­žit církvi jako fará­ři (s ohle­dem na mlá­dež)
 • Seni­o­rát­ní fará­ři a pas­to­rač­ní pra­cov­ní­ci a pra­cov­ni­ce (Šimon Tefr) 👫
  • Cíl: Sdí­le­ní jak to v seni­o­rá­tech vypa­dá, plus dává­ní tipů co kde a jak fun­gu­je – výho­dy a nevý­ho­dy, co bych chtě­li od této role
 • Vzdě­lá­vá­ní (Dama­ris Kopec­ká) 👩‍🏫
  • Cíl: Seznam nápa­dů co by chtě­li, jak by to chtě­li, inspi­ra­ce odji­nud – kde to děla­jí dobře/zajímavě

Technické informace

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 9. března 2023.