Známe datum porady mládeže 2023

10.–12. 3. 2023 se v Běl­či nad Orli­cí set­ka­jí dele­gá­ti mlá­de­že jed­not­li­vých seni­o­rá­tů a zvo­lí nový Celo­cír­kev­ní odbor mlá­de­že (COM) a zástup­ce mlá­de­že na synod.

Pora­da mlá­de­že je akce, na kte­ré se setká­va­jí dele­gá­ti mlá­de­že jed­not­li­vých seni­o­rá­tů a dal­ší aktiv­ní mlá­dež­ní­ci. Spo­leč­ně se sdí­le­jí, vzdě­lá­va­jí, sezna­mu­jí a pře­dá­va­jí si zku­še­nos­ti. Dal­ší infor­ma­ce o akci se budou obje­vo­vat na její udá­los­ti.

Špat­ná fot­ka orga­ni­zač­ní­ho týmu

Za orga­ni­zá­to­ry se těší
Zuz­ka, Ale­na, Domi­nik, Kuba a Kryš­tof

Související událost: Porada mládeže 2023

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 18. listopadu 2022.