Big­bí­to­vý kurz je hudeb­ně vzdě­lá­va­cí akce ČCE. Již tra­dič­ně se koná v maleb­ném pro­stře­dí Krko­noš, na evan­ge­lic­ké ško­le v Křížli­cích. Pokud na něco hra­ješ, nevá­hej a při­jeď pro­žít týden s podob­ně potre­fe­ný­mi bra­t­ry a sestra­mi. Kurz je určen pro všech­ny zájem­ce star­ší 15 let.

Pro­fe­si­o­nál­ní lek­to­ři dáva­jí účast­ní­kům sou­kro­mé i sku­pi­no­vé lek­ce šité na míru hráč­ským schop­nos­tem a prosbám. Jako kaž­dý rok se bude vyu­čo­vat kyta­ra, basky­ta­ra, bicí, klá­ve­sy a zpěv. Je dob­ré, abys­te na kur­zu měli vlast­ní nástroj. Pokud nástroj nemá­te, kon­tak­tuj­te něko­ho z vedou­cích.

Na kur­zu má kaž­dý svou indi­vi­du­ál­ní lek­ci a poté se nějak zapo­jí do říze­né­ho jamu – sku­pi­no­vé­ho hra­ní.

Duchov­ní pro­gram má na sta­ros­ti farář Filip Boháč.

Limit je 5 žáků na jeden nástroj.

Naposledy upravil/a Klára Jahodová, 4. června 2024.

Přihlásit se na akci