Milí mlá­dež­ní­ci!
Při­jmě­te pozvá­ní na prv­ní VŠe­li­kou mlá­dež v novém aka­de­mic­kém roce, jež se bude konat v pon­dě­lí 16. 10. ve sbo­ru v Nus­lích. Letos se bude­me zamýš­let nad pří­běhy, kte­ré nejsou pří­liš popu­lár­ní, zkrát­ka se, jak hlá­sá pla­ká­tek, „v neděl­ce pře­ska­ku­jí“. Prv­ní ze série pro­gra­mů pro nás při­pra­vu­je farář Jona­tan Hudec. Jak již je zvy­kem, bude při­pra­ve­na veče­ře a krom pro­gra­mu samot­né­ho se může­te těšit i na zpí­vá­ní či spo­leč­nou mod­lit­bu.
Datum: 16. 10. 2023
Čas: 18.45 – 21.00
Mís­to: FS ČCE v Pra­ze 4 – Nus­lích, Žatec­kých 1169/11, Pra­ha 4

Na všech­ny se moc těší­me!
Za pořa­da­te­le Hon­za Kopři­va.

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 3. října 2023.