Zaplať­pánbu, letos se sje­de­me ve Svi­ta­vách!  

Pří­pra­vy na letoš­ní Sjezd (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že jsou již v plném prou­du. Od led­na se schá­zí Sjez­do­vá sku­pin­ka slo­že­ná z čle­nů OM, zástup­ců COMu a dal­ších dob­ro­vol­ní­ků, kte­ří pro vás spo­leč­ně při­pra­vu­jí nabi­tý pro­gram! 

Worksho­py, před­náš­ky, deba­ty, duchov­ní pro­gra­my, kon­cer­ty, ale také mno­ho milých setká­ní plných neza­po­me­nu­tel­ných zážit­ků na letoš­ním Sjez­du ve Svi­ta­vách roz­hod­ně nebu­dou chy­bět. 

Kaž­dý z nás je v něčem dob­rý a kaž­dé­mu něco oprav­du jde. Jak ale máme naklá­dat s Božím obda­ro­vá­ním, svě­ře­ný­mi talen­ty v kaž­do­den­ním živo­tě, při stu­diu nebo v prá­ci? Ubí­ra­jí se naše sny, tou­hy a potře­by sebe­re­a­li­za­ce správ­ným smě­rem? Kde hle­dat měřít­ko úspě­chu v živo­tě? A co prá­vo na lenost? Risk je zisk a bez prá­ce nejsou kolá­če. Ale to pře­ce pla­tí jen do urči­té míry. 

Pro­gram letoš­ní­ho Sjez­du chce dát mlá­dež­ní­kům mož­nost ohle­dat téma­ta peněz, prá­ce a kari­é­ry, a také to, jak těmi­to oblast­mi pro­stu­pu­je naše víra. 

Vše je ve fázi pří­prav a domlou­vá­ní, už teď se ale může­te těšit napří­klad na Pet­ra Galluse, Emu Pospí­ši­lo­vou, Jiří­ho Mráz­ka, Mar­ti­na Bal­ca­ra, Ada­ma Csuká­se, Adélu Pik­no­vou, Zdeň­ka Voj­tíš­ka, Zbig­niewa Czen­d­li­ka nebo na kape­ly jako je Post hud­ba, Cak­tus Showband, Sunri­se gang, Veřej­ně nepří­stup­ná vod­ní plo­cha a Pra­nic, kte­ří by měli ve Svi­ta­vách vystou­pit.  

 

Tak si zapiš­te datum 4. až 6. říj­na 2024, ať vám letoš­ní Sjezd neu­nik­ne! 

Při­hla­šo­vá­ní na Sjezd už je spuš­tě­né, pro více infor­ma­cí může­te navští­vit náš web www.sjezd24.cz. 

 

 

 

Naposledy upravil/a Klára Jahodová, 29. června 2024.

Přihlásit se na akci