Pora­da mlá­de­že je víken­dov­ka nejen pro SOMá­ky ze všech kou­tů ČCE, ale také všech­ny dal­ší, kte­ří věnu­jí svůj čas prá­ci s evan­ge­lic­kou mlá­de­ží. 

V letoš­ním roce se pora­da usku­teč­ní 15. až 17. břez­na 2024 v Běl­či.

Jed­ná se o pro­stor pro sdí­le­ní zku­še­nos­tí, vymýš­le­ní spo­leč­ných postu­pů a nava­zo­vá­ní nových kon­tak­tů a přá­tel­stvích mimo seni­o­rát

Taky se jed­ná o skvě­lou mož­nost nau­čit se nové věci a něco se dozvě­dět. Na pro­gra­mu nebu­dou chy­bět ani worksho­py, sdí­le­ní, duchov­ní pro­gra­my a samo­zřej­mě i něja­kou tu zába­vu.

 

 

Co od Vás potřebujeme:

  • Zprá­va za rok 2023 - Pro­sí­me kaž­dý SOM o zaslá­ní zprá­vy za rok 2023.  Pokud máte hoto­vou zprá­vu (např. z kon­ven­tu), může­te klid­ně poslat tu. Pokud bude­te sepi­so­vat novou, do zprá­vy pro­sím zahrň­te, v jakém slo­že­ní váš SOM fun­gu­je a jak pro­bí­há spo­lu­prá­ce s viril­ním čle­nem, jak vypa­da­la vaše čin­nost v prů­bě­hu minu­lé­ho roku a jed­nu věc, kte­rá se vám daří a jed­nu věc, ve kte­ré se chce­te zlep­šit vy a věci, kte­ré vám prá­ci dlou­ho­do­bě komplikují.Představení SOMů:
  • Před­sta­ve­ní SOMů letos bude for­mou „pecha kucha“, tedy krát­kých, hut­ných pre­zen­ta­cí. Kon­krét­ně maxi­mál­ně dvě minu­ty a 6 sli­dů.  A sice na téma: „Na kte­rou akci, jež jste pořá­da­li, jste pyš­ní? Proč? Jakou inspi­ra­ci by si z ní moh­ly vzít ostat­ní SOMy?“
  • Obo­jí pro­sím pošle­te do 11. břez­na 2024 na mail mladez@e‑cirkev.cz

 

Anotace workshopů a výpis témat k diskuzím

Dopolední programy: 

Jak se dělá póba? (Jeník Lavický)

Tak dlou­ho děláš pobož­nos­ti až se z tebe sta­ne farář. Co je to pobož­nost, čím se liší od jiných pro­gra­mů a hlav­ně: jak si tako­vou pobož­nost při­pra­vit? Nad tím vším bude­me spo­leč­ně dis­ku­to­vat a snad také načer­pá­me nové pod­ně­ty a pře­de­vším povzbu­ze­ní pro pří­pra­vu vlast­ních pobož­nos­tí.

Krize na somáckých akcích, jak jim předejít? (Martina Roubalová)

Inter­ak­tiv­ní workshop pro 30 účast­ní­ků zamě­ře­ný na pre­ven­ci bez­peč­nost­ních rizik při akcích pro mlá­dež. Účast­ní­ci se nau­čí vytvo­řit kri­zo­vý plán, obsa­dit klí­čo­vé role (např. zdra­vot­ník, emer­gen­cy manager) a řešit neče­ka­né situ­a­ce (požár, epi­lep­tic­ký záchvat). Aktiv­ní cvi­če­ní je donu­tí opus­tit kom­fort­ní zónu a rea­go­vat na nalé­ha­vé situ­a­ce. Účast­ní­ci ode­jdou s kon­krét­ní­mi nástro­ji pro bez­peč­něj­ší akce.👨🏻‍🚒

Práva a povinnosti SOMáka (Martin Balcar)

Jak se vyznat v džun­g­li cír­kev­ních odbo­rů, orgá­nů a komi­sí, usta­no­ve­ní a řádů? Co všech­no jako SOMák můžu, co bych měl, a na koho se mohu obrá­tit, když nevím, kudy do toho? Kde na to brát moti­va­ci a co z toho budu mít? Kdo jiný by měl na tyto “bur­ning ques­ti­ons” umět odpo­vě­dět lépe než tajem­ník Ústřed­ní cír­kev­ní kan­ce­lá­ře (a v skry­tu duše nestár­nou­cí mlá­dež­ník) Mar­tin Bal­car!

Jak vymyslet originální evangelickou hru (Kuba Trusina)

Jak vytvo­řit spo­le­čen­skou hru na seni­o­rát­ky s evan­ge­lic­kou tema­ti­kou? Kre­a­ti­vi­tě se meze nekla­dou, ale je také dob­ré vědět, na co si dát pozor. Kuba vás pro­ve­de pro­ce­sem vymýš­le­ní hry. Sám jich meto­dou poku­su a omy­lu vytvo­řil mno­ho, a tak může sdí­let tipy, jak na to. Nej­lep­ší bude, když Kuba nebu­de sám v mlu­ve­ní a účast­ní­ci worksho­pu sami při­da­jí své zku­še­nos­ti.🃏

 

Odpolední programy:

Brífujeme zástupce na synod (Ema Pospíšilová)

„Zají­má tě, co je synod a jakou roli na něm má mlá­dež? Nebo ješ­tě lépe, máš něco, co tě pálí a cír­kev by se to měla domák­nout? Doraž.“ 😎

Představy a předsudky nejen o Bohu (Zdeněk Turek)

Jaké před­sta­vy o Bohu může mít člo­věk, kte­rý pat­ří do něja­ké mino­ri­ty… Přes­né smě­řo­vá­ní pro­gra­mu a pozná­vá­ní ono­ho nepojmu­tel­né­ho a ome­ze­nou kapa­ci­tou lid­ské­ho moz­ku cele nepo­zna­tel­né­ho širo­ké­ho význa­mu krát­ké­ho slo­va Bůh se dosta­ne­me, to zále­ží na vás. Ten, kte­ré­ho nazý­vá­me Bohem, je prý neměn­ný. Na dru­hou stra­nu ho kaž­dý vidí­me tak tro­chu jinak, naše před­sta­vy o Bohu, se mohou měnit a to i mno­ho­krát v prů­bě­hu živo­ta. Máme také před­sta­vy i o člo­vě­ku, o živo­tě, o věcech, kte­ré nás obklo­pu­jí – zkrát­ka o všem co vidí­me i nevi­dí­me. 

Jak se vytvá­ří tako­vá před­sta­va? Co všech­no ty před­sta­vy může ovliv­ňo­vat? Může­me napří­klad Boha vidět, vní­mat, znát… i jinak než tak, jak nám to nabí­zí naše před­sta­va?  Má na to, kým pro člo­vě­ka je Bůh, vliv i odliš­ná cito­vá ori­en­ta­ce či gen­de­ro­vá iden­ti­ta? Jak mají dale­ko k sobě před­sta­va a před­su­dek? O tom všem se může­me bavit i inter­ak­tiv­ně zkou­mat. A záro­veň zku­sí­me také ochut­nat ovo­ce ze stro­mu pozná­ní dob­ré­ho i zlé­ho (podob­ně jako Adam a Eva) a vyzkou­šet onen stav, kdy někte­ré věci už nelze vrá­tit zpět… 

Pro­gram je určen pou­ze pro upřím­né a ve víře stá­le svo­bod­né a ote­vře­né hle­da­če pra­vé pra­pod­sta­ty naše­ho lid­ské­ho bytí. 

Sdílení pro předsedy (COM)

Před­se­do­vé jed­not­li­vých odbo­rů mlá­de­že mají v ten­to čas mož­nost sdí­let svo­je rados­ti a stras­ti při fun­go­vá­ní SOMu. Pro­brat prak­tic­ké i per­so­nál­ní výzvy v úzkém kru­hu milých lidí, kte­ří jsou v tom­to smě­ru zku­še­ní. Mode­ro­vat tuto dis­ku­zi bude člen sou­čas­né­ho Celo­cír­kev­ní­ho odbo­ru mlá­de­že. 🗣️

Hudební dílna (Filip Mostecký)

Hudeb­ní díl­na k pří­pra­vě boho­slu­žeb na Pora­dě mlá­de­že. Je tře­ba sebou vzít nástro­je. 🎺🎸

 

Harmonogram:

Pátek

17:30 Pří­jezd a pří­jem

18:30 Veče­ře

19:30 Zahá­je­ní + koleč­ko 

19:45 Pobož­nost 

20:00 Před­sta­ve­ní SOMů – Pecha Kucha

20:45 Sezna­mo­va­cí hra

21:30 Večer­ní info blok 

22:00 Tai­zé 

 

Sobota

8:30 sní­da­ně

9:30 pobož­nost 

10:00 K čemu COM?

10:30 workshopy/diskuze? 

12:00 oběd a pauza

14:30 pohyb

15:30 sva­či­na

16:00 odpo­led­ní pro­gra­my

18:00 veče­ře

19:00 infob­lok a vystou­pe­ní růz­né­ho dru­hu 

20:15 pobož­nost 

 

Neděle 

9:00 sní­da­ně

10:00 boho­služ­by (Jona­tan Hudec)

11:00 spo­leč­né roz­lou­če­ní

12:00 oběd, odjezd

 

Na vidě­nou na pora­dě se na Vás těší OM&COM 🩵

 

Naposledy upravil/a Klára Jahodová, 24. února 2024.

Přihlásit se na akci