Jak to vypadá Ve víru víry?

Je pátek 18. břez­na dopo­led­ne a v dru­hém pat­ře zad­ní budo­vy Huso­va doma se na adre­se Ústřed­ní cír­kev­ní kan­ce­lá­ře sejde ilu­strá­tor­ka, archi­tekt a stu­dent­ka dějin umě­ní. Toto není začá­tek vti­pu, ale pří­běh o tom, jak odbor­ná komi­se posu­zo­va­la návrhy vizu­ál­ní iden­ti­ty Sjez­du (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že 2022.

Návrh vizu­ál­ní iden­ti­ty Sjez­du, autor: Voj­těch Jano­šík.
1. mís­to v sou­tě­ži

Sjezdy mlá­de­že jsou cha­rak­te­ris­tic­ké mno­ha věc­mi. Jed­nou z nich je název a téma, kte­ré se kaž­dý rok liší. Letoš­ní roč­ník, kte­rý pro­běh­ne v Ost­ra­vě od 23. do ⁠25. 9. 2022, pone­se název Ve víru víry. K názvu a téma­tu se pak váže i to, jak daný Sjezd vypa­dá. Kaž­do­roč­ně se mezi mlá­dež­ní­ky vypi­su­je sou­těž o logo (vzne­še­něj­ší­mi slo­vy „vizu­ál­ní identi­tu“), kte­ré akci dopro­vá­zí na všech růz­ných pro­pa­gač­ních mate­ri­á­lech, ban­ne­rech, trič­kách, webo­vých strán­kách a podob­ně.

Jinak tomu neby­lo ani letos. V úno­ru byla sou­těž vypsa­ná a v polo­vi­ně břez­na se na adre­se mladez@e‑cirkev.cz sešlo cel­kem 7 návrhů od 7 auto­rů. Tím se vra­cí­me k úvo­du toho­to člán­ku. Ilu­strá­tor­ka Mar­ti­na Špin­ko­vá, archi­tekt David Váv­ra a stu­dent­ka dějin umě­ní Anna Bouč­ko­vá byli totiž čle­ny odbor­né komi­se pro posou­ze­ní zasla­ných návrhů. A čekal je neleh­ký úkol: vybrat z nich ten nej­lep­ší.

Návrh vizu­ál­ní iden­ti­ty Sjez­du, autor­ka: Micha­e­la Mazná
2. mís­to v sou­tě­ži

Po hodi­ně a půl dlou­hé deba­tě dospě­la poro­ta k ver­dik­tu. Vítě­zem letoš­ní sou­tě­že se stal Voj­těch Jano­šík. Mla­dý designer z Opav­ské­ho sbo­ru, stu­dent Fakul­ty mul­ti­me­di­ál­ních komu­ni­ka­cí na Uni­ver­zi­tě Tomá­še Bati ve Zlí­ně, kte­rý sho­dou okol­nos­tí vtis­kl tvář i loň­ské­mu Sjez­du mlá­de­že. Těší­me se na osvěd­če­nou spo­lu­prá­ci a posí­lá­me gra­tu­la­ce do morav­sko­slez­ské­ho seni­o­rá­tu!


Děku­je­me všem účast­ní­kům sou­tě­že za to, že Sjez­du věno­va­li svůj čas a zasla­li sou­těž­ní návrh. Bylo oprav­du z čeho vybí­rat, jeli­kož se sešla celá řada kva­lit­ních návrhů. Jsme rádi, že jsou v našem oko­lí šikov­ní lidé! Děku­je­me i poro­tě, že si udě­la­la čas a poskyt­la svůj pro­fe­si­o­nál­ní pohled na věc. Věří­me, že toto setká­ní i celá sou­těž posou­va­jí Sjezd tím správ­ným smě­rem.

Člá­nek vyjde v dub­no­vém čís­le časo­pi­su Čes­ký bra­tr

Související událost: Sjezd (nejen) evangelické mládeže 2022

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 24. března 2022.