💯 Sjezd (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že se po 100 letech vra­cí do Ost­ra­vy! Ten­to­krát s podti­tu­lem Ve víru víry. Vířit se bude­me od 23. do 25. září 2022.

🌪 Sjezd je kaž­do­roč­ní akce plná před­ná­šek, worksho­pů, duchov­ních pro­gra­mů, kon­cer­tů, spor­tů, ale taky setká­ní, humo­rů a skvě­lých zážit­ků. Kro­mě toho letos samo­zřej­mě chys­tá­me něja­ké ty novin­ky. Je na co se těšit!

📌 Ano­ta­ce:
Během Sjez­du (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že v Ost­ra­vě 2022 bychom chtě­li účast­ní­kům zpro­střed­ko­vat téma pro­ží­vá­ní křes­ťan­ské víry. Pro­gra­my se v růz­ných for­mách budou věno­vat křes­ťan­ské spi­ri­tu­a­li­tě, medi­ta­cím, chválám nebo tře­ba cha­risma­tic­kým svě­dec­tvím. Mys­lí­me si, že je pro mla­dé lidi důle­ži­té mlu­vit o víře a s spo­lu s dal­ší­mi sdí­let růz­nost v jejím pro­ží­vá­ní.

🟡 Vizu­ál­ní iden­ti­ta:
„Pro někte­ré zna­me­ná víra základ jejich živo­ta, pro někte­ré hle­dá­ní a pochy­by, pro jiné jsou to hod­no­ty, lás­ka, spo­le­čen­ství. Pro dal­ší kře­stan­ství nezna­me­ná nic. Pro lidi, mezi kte­ré se řadím i já, zna­me­ná obje­vo­vá­ní krá­sy v jed­no­du­chos­ti, smys­lu v prázd­no­tě, hloub­ky v plo­chém, řeše­ní v bez­rad­nos­ti, bar­vy v tem­no­tě.“
Více o vítěz­ném návr­hu Voj­ty Jano­ší­ka, ale i celé ote­vře­né sou­tě­ži tady: https://mladez.evangnet.cz/akt…/jak-to-vypada-ve-viru-viry

❤️ Akci pořá­dá Oddě­le­ní mlá­de­že ÚCK ČCE spo­leč­ně s dob­ro­vol­ní­ky ze Sjez­do­vé sku­pin­ky. Bude­me moc rádi, když nám se Sjez­dem také pomů­že­te. Nej­jed­no­du­še­ji tím, že pozve­te svo­je přá­te­le jak na Sjezd samot­ný, tak na tuhle udá­lost. Více info o dob­ro­vol­ní­cích najde­te na našem webu www.sjezd22.cz.

🙏 Sjezd se koná pod zášti­tou sta­ros­ty měst­ské­ho obvo­du Morav­ská Ost­ra­va a Pří­voz. Děku­je­me!

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 6. září 2022.