Na oddě­le­ní mlá­de­že (OM) došlo na pře­lo­mu roku k per­so­nál­ním změ­nám. V září 2020 nastou­pi­la na pozi­ci vedou­cí OM Ale­na Pod­ra­zi­lo­vá. Po del­ší pau­ze, kdy byl ten­to post neob­sa­zen, došlo k obec­né úle­vě (zvláš­tě pak u čle­nů COMu).
Na Ale­nu čeká pořád­ná por­ce prá­ce, tak na ni buď­te hod­ní!

Ke kon­ci roku ukon­čil pra­cov­ní poměr Petr Kubič­ko, kte­rý byl refe­ren­tem od břez­na 2020. Pet­ro­vi děku­je­me za jeho služ­bu a jsme rádi, že se roz­ho­dl s námi i nadá­le spo­lu­pra­co­vat jako dob­ro­vol­ník a ve svém vol­ném čase nám pomo­ci dotáh­nout někte­ré pro­jek­ty do zdár­né­ho kon­ce. Na jeho oblí­be­nou hláš­ku „tož děc­ka“ bude­me jis­tě dlou­ho vzpo­mí­nat.

S jeho odcho­dem došlo na OM k men­ší reor­ga­ni­za­ci. Mís­to jed­no­ho refe­ren­ta na čás­teč­ný úva­zek byli na začát­ku led­na při­ja­ti hned tři mlá­dež­ní­ci na doho­du o pro­ve­de­ní prá­ce. Kdy toho­to roz­hod­nu­tí začne ÚCK ČCE lito­vat, neví­me.

Lalia-Ire­na Dio­po­vá má na sta­rost pře­de­vším pří­pra­vu sjez­du a dal­ší admi­nis­tra­tiv­ní čin­nos­ti. Adéla Bed­na­ří­ko­vá komu­ni­ku­je se SOMy a podí­lí se na orga­ni­za­ci akcí přes rok. Kryš­tof Soj­ka spra­vu­je soci­ál­ní sítě a tvá­ří se důle­ži­tě.

Celý nový tým OM se moc těší na pra­cov­ní výzvy a zážit­ky spo­je­né s mlá­dež­nic­ký­mi akce­mi! Drž­te nám pal­ce, ať nám to šla­pe!

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 1. února 2021.