SOMy sobě a o mládeži s mládeží

14. října 2022

SOMy sobě a o mládeži s mládeží

aneb pora­da před­sed­kyň a před­se­dů Seni­o­rát­ních odbo­rů mlá­de­že v Kut­né Hoře

Kaž­dý SOMák jis­tě zažil moment, kdy na chví­li zapo­chy­bo­val o smys­lu svo­jí prá­ce. Na dlou­ho plá­no­va­nou akci při­je­la jen hrst­ka lidí, kole­go­vé mlá­dež­ní­ci nevy­pl­ni­li Dood­le s plá­no­va­ný­mi ter­mí­ny schůz­ky, oslo­ve­ný farář neod­po­vě­děl na zasla­nou zprá­vu a na sbo­ro­vé nástěn­ce už něja­ký ten pátek chy­bí pla­ká­tek s mlá­dež­nic­ký­mi akce­mi.

Kaž­dé­mu, kdo byť na chví­li ztra­til moti­va­ci pra­co­vat s mlá­de­ží bych přál navští­vit víken­dov­ku před­se­dů seni­o­rát­ních odbo­rů mlá­de­že, kte­rá se usku­teč­ni­la 7.–9. říj­na v Kut­né Hoře. Téma stří­da­lo téma, vzdu­chem létal nápad za nápa­dem a dis­ku­se pokra­čo­va­la od úsvi­tu až do pozd­ních noč­ních hodin.

Před­se­do­vé nej­pr­ve roko­va­li s vedou­cí Úseku výcho­vy a vzdě­lá­vá­ní ÚCK Rad­kou Hoj­ko­vou o podo­bě při­pra­vo­va­né kon­cep­ce pro prá­ci s mlá­de­ží v Čes­kob­ra­tr­ské církvi, dále řeši­li mož­nou podo­bu seni­o­rát­ních odbo­rů po reor­ga­ni­za­ci cír­kev­ních seni­o­rá­tů v roce 2027 a poza­sta­vi­li se nad pro­blé­mem alko­ho­lu na mlá­dež­nic­kých akcích a kon­flik­ty uvnitř pra­cov­ní­ho kolek­ti­vu. V nepo­sled­ní řadě pak vzá­jem­ně sdí­le­li svou osvěd­če­nou pra­xi i know-how, ale též pro­blémy a stras­ti, se kte­rý­mi se ve svém seni­o­rá­tu potý­ka­jí. Pora­da při­nes­la mno­ho pod­ně­tů a inspi­ra­ce pro kaž­dé­ho ze zúčast­ně­ných, ať už při­jel z kra­je Ústec­ké­ho, Morav­sko­slez­ské­ho, nebo z Pra­hy.

Děku­je­me Celo­cír­kev­ní­mu odbo­ru mlá­de­že, kte­rý víken­do­vou akci při­pra­vil, také pak FS ČCE v Kut­né Hoře, kte­rý pro ni posky­tl pro­sto­ry. Pora­da nemě­la smy­sl pou­hé­ho pra­cov­ní­ho setká­ní. Dale­ko důle­ži­těj­ší byla samot­ná druž­ba jed­not­li­vých mlá­dež­ní­ků, kte­ří se v roz­ho­vo­ru, zpě­vu a smí­chu vzá­jem­ně lépe pozna­li, obje­vi­li krá­sy Kut­né Hory a navá­za­li přá­tel­ství, ze kte­rých může evan­ge­lic­ká cír­kev těžit v nad­chá­ze­jí­cích letech.

Text: Matěj Bou­ček
Foto: Matěj Bou­ček

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 14. října 2022.

Jak bylo Ve víru víry? Ohlédnutí za Sjezdem mládeže 2022

5. října 2022

Sjezd (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že 2022 je za námi! Byl to krás­ný víkend plný setká­ní, zážit­ků, zába­vy a pro­gra­mů. Věří­me, že u toho vše­ho s námi byl i Hos­po­din.

Neděl­ní­mi boho­služ­ba­mi a násled­ným odjez­dem z Ost­ra­vy však Sjezd skon­čil a nyní nezbý­vá než vzpo­mí­nat. Při tom ale nemu­sí­me spo­lé­hat jen na naše vlast­ní vzpo­mín­ky, kte­ré časem zchát­ra­jí, ale máme k dis­po­zi­ci i foto­gra­fie a jiné zázna­my.

Foto­gra­fy se to letos na Sjez­du pří­mo hem­ži­lo. Foto od Kuby Rai­se najde­te tady, od Dana Van­či tady a odkaz na album foto­kout­ku Čes­ké­ho bra­t­ra tady. Letoš­ní roč­ník Sjez­du byl ale plod­ný i na video­zá­zna­my! Záznam z boho­slu­žeb najde­te tady a repor­táž TV Noe tady.

Díky všem za tuhle skvě­lou služ­bu a teď si to pro­je­de­me ješ­tě jed­nou, ale v opač­ném pořa­dí:

PS: Příští Sjezd (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že se bude konat 6. – 8. 10. 2023 v Čásla­vi!

Reportáž TV Noe

Záznam nedělních bohoslužeb

Fotokoutek Českého bratra

Foto od Dana Vanči

Foto od Kuby Raise

Související událost: Sjezd (nejen) evangelické mládeže 2022

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 5. října 2022.

Potěš na sjezdu ostatní svým talentem!

5. září 2022

Potěš na sjezdu ostatní svým talentem!

Mezi námi je spous­ta mla­dých talen­to­va­ných muzi­kan­tů a tohle je pro­stor přes­ně pro ně! Akus­tic­ká open stage pobě­ží na Sjez­du (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že 2022 v páteč­ní pod­ve­čer v kos­te­le ČCE, hned ved­le Mini food fes­ti­va­lu a fary, na kte­ré bude pří­jem. Logi­ka je tako­vá, že účast­ní­ci při­je­dou, zare­gis­tru­jí se na pří­jmu, dají si něco k jídlu a pak si půjdou poslech­nout libé zvu­ky kyta­ry a něja­ký ten zpěv!

Je to open stage. Kaž­dý může při­jít a něco zahrát, zazpí­vat, před­nést. Bude­me ale rádi, když bude­me mít aspoň někte­ré účin­ku­jí­cí jis­té pře­dem. Pokud bys­te měli zájem zahrát pár pís­ni­ček (ať už tře­ba autor­ských nebo i těch pře­vza­tých), pře­číst báseň či před­nést slam, kon­tak­tuj­te naši koor­di­ná­tor­ku pro­gra­mů Lali na adre­su diopova@e‑cirkev.cz. Moc se těší­me, až si vás poslech­ne­me!

Související událost: Sjezd (nejen) evangelické mládeže 2022

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 5. září 2022.

Je libo vzdělávací stipendium?

31. srpna 2022

Je libo vzdělávací stipendium?

Nabíd­ka sti­pen­dií pro duchov­ní, zaměst­nan­ce církve i laic­ké čle­ny ČCE zahr­nu­je pod­po­ru růz­ných obo­rů (teo­lo­gie, medi­cí­na, uči­tel­ství, infor­ma­ti­ka, lid­ské zdro­je, finan­ce, hud­ba, eko­lo­gie, ang­lic­ký jazyk, soci­ál­ní prá­ce, gen­de­ro­vá stu­dia, roz­voj…). Stu­di­um lze absol­vo­vat v Čes­ku či kde­ko­liv v zahra­ni­čí. Nej­bliž­ší prv­ní (kon­zul­tač­ní) krok pro žada­te­le je tře­ba uči­nit do 5. září 2022.

Evan­ge­lic­ká luter­ská cír­kev v USA (ELCA) nabí­zí opět naší církvi sti­pen­dia na stu­di­um. Zámě­rem sti­pen­dij­ní­ho pro­gra­mu Inter­nati­o­nal Lea­ders Pro­gram je budo­vat odbor­nou kapa­ci­tu vedou­cích pra­cov­ní­ků v církvi, to vše v sou­la­du se stra­te­gic­kým plá­nem pod­po­ře­né insti­tu­ce, v našem pří­pa­dě tedy Čes­kob­ra­tr­ské církve evan­ge­lic­ké (ČCE).

Sti­pen­dij­ní pro­gram počí­tá s pod­po­rou růz­ných obo­rů, ved­le teo­lo­gie je to medi­cí­na, uči­tel­ství, infor­ma­ti­ka, lid­ské zdro­je, finan­ce, hud­ba, eko­lo­gie, ang­lic­ký jazyk, soci­ál­ní prá­ce, gen­de­ro­vá stu­dia, roz­voj a mno­ho dal­ších. Stu­di­um lze absol­vo­vat u nás či kde­ko­liv v zahra­ni­čí a nemu­sí být v ang­lič­ti­ně.

Žada­tel má mít dopo­ru­če­ní synod­ní rady a po dokon­če­ní stu­dia by měl své nově naby­té zna­los­ti a doved­nos­ti zúro­čit v někte­ré z vedou­cích rolí v církvi (ať už jako zaměst­na­nec nebo dob­ro­vol­ník na růz­ných cír­kev­ních úrov­ních).

Pozor, nej­bliž­ší prv­ní (kon­zul­tač­ní) krok pro žada­te­le je tře­ba uči­nit do 5. září 2022.

Možná stipendia jsou:

 • dlou­ho­do­bá: pro jed­not­liv­ce v aka­de­mic­kých stu­dij­ních pro­gra­mech, kte­ré trva­jí 12 měsí­ců nebo déle buď v domov­ské zemi žada­te­le, v blíz­kém oko­lí nebo i v jiné čás­ti svě­ta (napří­klad v USA)
 • krát­ko­do­bá: pro jed­not­liv­ce, kte­ří hle­da­jí stu­dij­ní pro­gra­my krat­ší než 12 měsí­ců
 • sabba­ti­cal: pro vyu­ču­jí­cí, pro­fe­so­ry či peda­go­gy, kte­ří chtě­jí během vol­na vyu­čo­vat v něja­ké insti­tu­ci v jiné čás­ti svě­ta

Další důležité informace:

 • pod­po­ře­né stu­di­um může začít nejdří­ve v červ­nu 2023
 • ČCE může podat až tři žádosti, v pří­pa­dě, že jich bude víc, uve­de pořa­dí pri­o­rit
 • podá­ním žádosti o sti­pen­di­um ELCA a při­je­tím toho­to sti­pen­dia se žada­te­lé zava­zu­jí po jeho ukon­če­ní slou­žit ve své církvi
 • podob­ně se i vysí­la­jí­cí cír­kev zava­zu­je poskyt­nout pří­jem­ci sti­pen­dia vedou­cí pozi­ci (pla­ce­nou nebo dob­ro­vol­nic­kou), kde bude mož­no vyu­žít zís­ka­né doved­nos­ti; samo­zřej­mě je nut­no při­tom vzít v úva­hu spe­ci­fi­ka jed­not­li­vých církví
 • všech­ny infor­ma­ce (Gui­de­li­nes) ke sta­že­ní v ang­lič­ti­ně v PDF tady

Kritéria výběru:

 • sou­lad zámě­ru pro­jek­tu s pri­o­ri­ta­mi stra­te­gic­ké­ho vede­ní vysí­la­jí­cí církve (jde o nej­dů­le­ži­těj­ší kri­té­ri­um) – lze vyjít ze Stra­te­gic­ké­ho plá­nu ČCE
 • záva­zek ke služ­bě – žada­tel se zava­zu­je, že bude po ukon­če­ní pro­gra­mu slou­žit ve své církvi a cír­kev se zava­zu­je, že žada­te­li poskyt­ne pří­le­ži­tost k vede­ní
 • kva­li­ta žádosti – aby žádost byla úspěš­ná, je tře­ba ji vypl­nit jas­ně a sro­zu­mi­tel­ně a je tře­ba dolo­žit všech­ny potřeb­né pří­lo­hy
 • poten­ci­ál vede­ní – je tře­ba dolo­žit, že žada­tel již byl nebo se chys­tá být ve vedou­cí pozi­ci v církvi
 • regi­o­nál­ní vyvá­že­nost – pro­gram usi­lu­je o vyvá­že­nost napříč regi­o­ny
 • gen­de­ro­vá vyvá­že­nost – nejmé­ně polo­vi­na sti­pen­dií bude poskyt­nu­ta ženám
 • mís­to stu­dia – pro­gram upřed­nost­ňu­je ucha­ze­če, kte­ří plá­nu­jí stu­do­vat ve svých domov­ských zemích nebo v jejich oko­lí
 • nákla­dy – roz­po­čet sti­pen­dia je ome­ze­ný a nemů­že pod­po­ro­vat všech­ny, kdo se o něj uchá­zí; v pří­pa­dě rov­nos­ti fak­to­rů pro výběr ucha­ze­če dosta­ne zpra­vi­dla před­nost žádost s niž­ší­mi cel­ko­vý­mi nákla­dy

Postup a termíny:

Pro­to­že jde o výzvu s vel­mi čas­ným ter­mí­nem onli­ne podá­ní v ang­lič­ti­ně (15. 10. 2022) a s ome­ze­ným počtem žada­te­lů, je nut­né:

 • nej­poz­dě­ji do 5. 9. 2022 se spo­jit a mož­né sti­pen­di­um pro sebe či jiné oso­by kon­zul­to­vat s vedou­cím eku­me­nic­ké­ho oddě­le­ní ÚCK Pavlem Hany­chem (hanych@e‑cirkev.cz nebo 608 880 579);
 • násled­ně poslat do 15. 9. 2022 na hanych@e‑cirkev.cz krát­ký popis pro­jek­tu v roz­sa­hu tří odstav­ců;
 • pro­jekt násled­ně eku­me­nic­ké oddě­le­ní před­lo­ží synod­ní radě ke schvá­le­ní na jejím zase­dá­ní 20. 9. 2022;
 • pokud bude pro­jekt schvá­len, napí­še žada­tel v ang­lič­ti­ně v onli­ne sys­té­mu do 15. 10. 2021 pro­jekt celý (z naší zku­še­nos­ti není nut­né, aby pro­jekt byl napsán vybrou­še­nou ang­lič­ti­nou – urči­tě si na psa­ní trouf­ně­te, rádi vás pod­po­ří­me);
 • vzhle­dem ke spe­ci­fi­kům pro­gra­mu nás, pro­sí­me, vždy kon­tak­tuj­te, než se pus­tí­te do jeho pří­prav; rádi pomů­že­me.

O Evangelical Lutheran Church in America (ELCA):

Evan­ge­lic­ká luter­ská cír­kev v USA už více než tři­cet let spo­lu­pra­cu­je se svý­mi part­ner­ský­mi církve­mi a insti­tu­ce­mi po celém svě­tě a pomá­há posky­to­vat vzdě­lá­va­cí pří­le­ži­tos­ti pro zave­de­né a začí­na­jí­cí pra­cov­ní­ky ve vedou­cích pozi­cích. Čes­kob­ra­tr­ská cír­kev evan­ge­lic­ká je part­ner­skou církví ELCA od r. 2018, pro­to je k tomu­to pro­gra­mu už po něko­li­ká­té při­zvá­na.

Text byl pře­vzat z webu e‑cirkev.cz
https://e‑cirkev.cz/aktuality/neprehlednete-nabizime-stipendia/

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 6. září 2022.

3 důvody, proč se přihlásit na sjezd právě teď!

30. srpna 2022

3 důvody, proč se přihlásit na sjezd právě teď!

Nechá­vat věci na posled­ní chví­lí je čas­tou neřes­tí nás mla­dých lidí. Všich­ni jsme ale urči­tě pár­krát zaži­li situ­a­ce, ve kte­rých se nám ten­to pří­stup vymstil. Nenech­me se tedy při­pra­vit o spo­leč­ný záži­tek sjez­du mlá­de­že jen pro­to, že do dead­li­nu při­hla­šo­vá­ní zbý­vá pře­ce ješ­tě spous­ta času. Při­hlas­me se teď a tady!

Proč je dobré se přihlásit už teď?

Při­ná­ší­me něko­lik důvo­dů, proč nasá­zet do při­hláš­ky infor­ma­ce ješ­tě dnes!

 • Nepro­mešká­te lev­něj­ší při­hla­šo­vá­ní!
  • Sle­va 100 Kč ze sjez­do­vé­ho poplat­ku pla­tí do 12. 9.
  • Do stej­né­ho data také z orga­ni­zač­ních důvo­dů potře­bu­je­me, aby se při­hlá­si­li všich­ni dob­ro­vol­ní­ci.
  • Po tom­to magic­kém datu také nebu­de již mož­né objed­nat si obě­do­vé balíč­ky ani luxus­něj­ší uby­to­vá­ní U Bet­ty.
 • Pomů­že nám to při pří­pra­vách
  • Všem z orga­ni­zač­ní­ho týmu se znač­ně ule­ví, když bude 14 dní před akcí při­hlá­še­ných víc než 50 lidí. A to jako­že hod­ně ule­ví!
  • Nejde jen o úle­vu, ale také o zajiš­ťo­vá­ní dal­ších tech­nic­kých věcí. Pokud až v pátek na sjez­du zjis­tí­me, že nám někde nesta­čí kapa­ci­ty, bude se to zachra­ňo­vat hůř, než když to bude­me vědět pře­dem.
 • Už na to nebu­de­te muset mys­let
  • Kaž­dý dal­ší pří­spě­vek o tom, ať už se teda všich­ni při­hlá­sí, bude­te moct s klid­ným srd­cem igno­ro­vat.
  • Zvy­šu­je se prav­dě­po­dob­nost, že se na to nevy­kaš­le­te, nebo že vám do toho ješ­tě něco vle­ze.
  • Bude­te to pros­tě moct vypus­tit z hla­vy. A to je dob­ré!

Důvo­dů k při­hlá­še­ní na sjezd je ješ­tě mno­hem víc. Snad vám tyto tři pomoh­ly, abys­te si vzpo­mně­li na dal­ší a uči­ni­li nezbyt­né – při­hlá­si­li se na sjezd. Tak na vidě­nou v Ost­ra­vě!

Související událost: Sjezd (nejen) evangelické mládeže 2022

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 1. září 2022.

Soutěž o sjezdovou píseň

15. července 2022

Soutěž o sjezdovou píseň

Léto je inspi­ra­tiv­ní čas, tak proč toho nevy­u­žít? 🌞
Vez­mi kyta­ru, opři se o strom a zkus zmáčk­nout pár náhod­ných akor­dů. Tře­ba ti k tomu navíc cvrn­ke přes nos něja­ký ten rým a půl pís­ně je hoto­vo! 🎸

Vyhla­šu­je­me tra­dič­ní sou­těž o píseň, kte­rá nás bude pro­vá­zet celým sjez­dem mlá­de­že v Ost­ra­vě. Vítě­zi bude odpuš­těn účast­nic­ký popla­tek (550 korun) a dosta­ne sjez­do­vé tri­ko zdar­ma. No za pokus to sto­jí, ne? 😇

Více infor­ma­cí o zadá­ní je na našem webu www.sjezd22.cz v sek­ci Dob­ro­vol­ní­ci. 👈

 • Téma pís­ně by mělo reflek­to­vat téma sjez­du, tedy moti­vy růz­ných pří­stu­pů k víře a růz­nos­ti její­ho pro­ží­vá­ní.
 • Dél­ka pís­ně je libo­vol­ná.
 • Pošli nahráv­ku a text pís­ně s akor­dy na adre­su mladez@e‑cirkev.cz do 2. září 2022.
 • Odmě­na: odpuš­tě­ní sjez­do­vé­ho poplat­ku (550 Kč) a sjez­do­vé trič­ko zdar­ma
 • O vítě­zi roz­hod­ne Oddě­le­ní mlá­de­že, kte­ré si vyhra­zu­je mož­nost nevy­brat žád­ný ze zasla­ných návrhů.

Související událost: Sjezd (nejen) evangelické mládeže 2022

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 15. července 2022.

Mládežnický newsletter – Léto je tady!

1. července 2022

Mládežnický newsletter – Léto je tady!

Prá­vě jsme roze­sla­li pra­vi­del­nou dáv­ku infor­ma­cí – mlá­dež­nic­ký news­let­ter. Čer­ven­co­vé vydá­ní zve pře­de­vším na let­ní akce. Ať už ty celo­cír­kev­ní nebo seni­o­rát­ní. Mož­nos­tí je spous­ta. Sta­čí si jen vybrat! Jak tako­vý news­let­ter vypa­dá se můžeš podí­vat skr­ze tla­čít­ko níže.

Čer­ven­co­vý news­let­ter ti nepři­šel? A kou­kal jsi do spa­mů, obchod­ních sdě­le­ní a tak? Pokud mail z adre­sy mladez@e‑cirkev.cz nikde nena­chá­zíš, nezou­fej! Při­hlá­sit k odbě­ru je mož­né tady. Sta­čí jen vypl­nit jmé­no, pří­jme­ní a e‑mailovou adre­su. Dal­ší nálož infor­ma­cí tě urči­tě nemi­ne!

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 1. července 2022.

Sjezdové stránky jsou plné informací!

1. července 2022

Sjezdové stránky jsou plné informací!

Už se těší­te na letoš­ní sjezd? My ano! 💛

Aktu­a­li­zo­va­li jsme naše webov­ky www.sjezd22.cz, tak­že na nich nově najde­te pro­gra­my, kte­ré nás v září v Ost­ra­vě čeka­jí. A dal­ší budou při­bý­vat! 😎

Kro­mě před­ná­šek, worksho­pů, kon­cer­tů a dal­ších věcí najde­te na webu i infor­ma­ce o uby­to­vá­ní, jíd­le a podob­ných tech­nic­kých sran­dách, kte­ré ke sjez­du také pat­ří. 👀

Strán­ky jsou pořád v pro­ce­su, tak se moc nele­kej­te, když nara­zí­te na něja­ké vol­něj­ší mís­teč­ko. 😇 Pěk­né léto a 23. září se uvi­dí­me Ve víru víry!

Související událost: Sjezd (nejen) evangelické mládeže 2022

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 1. července 2022.

Záznam online diskuze o nových seniorátech

27. června 2022

Dis­ku­ze Hod­ně budeš někde v seni­o­rá­tu je za námi! 🤗

Děku­je­me naším hos­tům, kte­rý­mi byli Saša Jaco­bea a Adam Csukás, že nás uved­li do pro­ble­ma­ti­ky návr­hu nových územ­ních cel­ků církve a ochot­ně odpo­ví­da­li na všech­ny dota­zy. ❓

Děku­je­me i všem, kte­ří se akce zúčast­ni­li, dou­fá­me, že vám to pomoh­lo lépe se zori­en­to­vat v tom, co se v této oblas­ti v církvi děje. A pro všech­ny ostat­ní je tady záznam: 👉 https://www.youtube.com/watch?v=Ni8thpc-eCg

Na posled­ní chví­li nám odpadla mode­rá­tor­ka, za kte­rou zasko­čil Jakub Tru­si­na (za což moc děku­je­me!), kte­rý ovšem neměl dost času na pří­pra­vu. Omlou­vá­me se, pokud tato sku­teč­nost sní­ži­la dojem ze zazna­me­na­né dis­ku­ze.

Související událost: Hodně budeš někde v seniorátu

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 29. června 2022.

S Diakonií na jihlavské mokřady!

22. června 2022

S Diakonií na jihlavské mokřady!

Zají­má tě, jak zlep­šo­vat stav kra­ji­ny, aby lépe odo­lá­va­la pro­je­vům kli­ma­tic­ké změ­ny? Chceš při­spět k její pro­mě­ně? Máš rád/a pří­ro­du a chceš se dozvě­dět víc o mokřad­ních loka­li­tách? Chceš si užít zábav­ný čas a něco se dozvě­dět?

Co můžeš čekat?

• při­dáš ruku k dílu při vytvá­ře­ní a obno­vě tůní
• zají­ma­vá exkur­ze v mokřa­dech
• zábav­ný workshop
• 3 dny s kama­rá­dy v pří­ro­dě

Kdy a kde?
17. – 19. 8. v Jih­la­vě a oko­lí

Pro koho?
10 dob­ro­vol­ní­ků ve věku 15 – 25 let z řad Evan­ge­lic­ké mlá­de­že

Jak to bude pro­bí­hat?
Sejde­me se ve stře­du odpo­led­ne na úvod­ním worksho­pu, kde se při růz­ných akti­vi­tách podí­vá­me blí­že na téma změ­ny kli­ma­tu, vody a země­děl­ské kra­ji­ny. Čtvr­teč­ní dopo­led­ne bude­me věno­vat prá­ci v teré­nu, bude­me obno­vo­vat tůně, aby byly pro­slu­ně­né a daři­lo se v nich sko­ka­nům a čol­kům. Odpo­led­ne nás pro­ve­de míst­ní odbor­ník na exkur­zi do mokřa­dů (holín­ky s sebou! 🙂. Páteč­ní dopo­led­ne dokon­čí­me prá­ce na čiš­tě­ní tůní a po obě­dě se roz­lou­čí­me.

Za kolik?
Akce je pro účast­ní­ky zdar­ma včet­ně stra­vy, uby­to­vá­ní a pojiš­tě­ní. Dopra­vu z Pra­hy zajis­tí­me, ostat­ním pro­pla­tí­me jíz­den­ky.

Jak se mohu při­hlá­sit?
Vyplň při­hla­šo­va­cí for­mu­lář https://forms.gle/ieGDvtDBvibjagZx5 nej­poz­dě­ji do 15. 7. 2022

Pokud se chceš na coko­li zeptat, napiš e‑mail nebo zavo­lej Sil­vě z Dia­ko­nie ČCE na 731 457 685 a dobrovolnici@diakoniespolu.cz

Související událost: Jihlavské mokřady

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 22. června 2022.