Online mládeže SOMů

9. listopadu 2020

Ani koro­na neza­sta­vi­la mlá­dež­nic­kou čin­nost, jen ji pře­su­nu­la do onli­ne pro­stře­dí.

V násle­du­jí­cím člán­ku najde­te všech­ny důle­ži­té infor­ma­ce o jed­not­li­vých SOMech.
V pří­pa­dě absen­ce nebo chyb­ných infor­ma­cí se, pro­sím, obrať­te na kubicko@e‑cirkev.cz.

Praž­ský SOM

Onli­ne mlá­de­že mají téměř kaž­dý všed­ní den, přes­né infor­ma­ce nalez­ne­te na jejich face­boo­ku.

Jiho­čes­ký SOM

Pra­vi­del­ně se schá­zí Čes­ko­bu­dě­jo­vic­ká mlá­dež (kaž­dé pon­dě­lí) a vzni­ka­jí akce celé­ho SOMu, více na webu.

Morav­sko­slez­ský SOM

Onli­ne setká­ní pro­bí­há kaž­dý pátek od 18:00 na Zoo­mu. Více infor­ma­cí najde­te na jejich face­boo­ku.

Chru­dim­ský SOM

Chru­dim­ský SOM plá­nu­je onli­ne setká­ní na lis­to­pad i pro­si­nec 2020, podrob­něj­ší info budou posí­lat mai­lem nebo jej najde­te na jejich face­boo­ku a instagra­mu.

Horác­ký SOM

Pra­vi­del­né setká­vá­ní mlá­de­že pro­bí­há z Hor­ní Krupé kaž­dou sobo­tu od 19:00 na Zoo­mu.

Poděbrad­ský SOM

Pra­vi­del­né setká­vá­ní Poděbrad­ské mlá­de­že, více infor­ma­cí na emai­lu: martin.fer@evangnet.cz. Dal­ší boho­služ­by pro­bí­ha­jí v Nym­bur­ku kaž­dý pátek od 18.00. Více infor­ma­cí na mai­lu: katerina.roskovcova@evangnet.cz

SOm orga­ni­zu­je naho­di­lé mlá­dež­nic­ké veče­ry, více infor­ma­cí o nich nalez­ne­te na face­boo­ku.

Výcho­do­mo­rav­ský SOM

27. 11. orga­ni­zu­jí onli­ne mlá­dež, více info zde. O dal­ších akcích budou infor­mo­vat na webu a face­boo­ku.

Naposledy upravil/a Petr Kubíčko, 23. listopadu 2020.

Pracovní příležitost v DTMJ

22. října 2020

Depart­ment for The­o­lo­gy, Mis­si­on and Jus­ti­ce z Lute­ran Word Fede­rati­on vypi­su­je výbě­ro­vé říze­ní na pra­cov­ní pozi­ci „Pro­gram Execu­ti­ve for You­th“.

Hlav­ní pra­cov­ní nápl­ní tří­le­té­ho pra­cov­ní­ho kon­trak­tu je zvý­še­ní aktiv­ní účas­ti mlá­de­že v LWF, akti­vi­za­ce výměn­ných poby­tům mlá­dež­ní­ků v rám­ci LWF, pod­po­ra mla­dých na vůd­cov­ských pozi­cích a zvý­še­ní jejich účas­ti v církvi a regi­o­nál­ních pro­jek­tech.

Pra­cov­ní pozi­ce je urče­na oso­bě do 30 let věku. Dead­li­ne na poslá­ní CV, moti­vač­ní­ho dopi­su a potvr­ze­ní pří­sluš­nos­ti k církvi je 16. lis­to­pa­du 2020.

Více infor­ma­cí nalez­ne­te v při­lo­že­ných doku­men­tech.

Naposledy upravil/a Dominik Bláha, 2. listopadu 2020.

Proběhl online sjezd mládeže 2020

21. října 2020

V pon­dě­lí 28. září 2020 pro­bě­hl onli­ne Sjezd (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že 2020.

V ran­ních hodi­nách jsme stre­a­mo­va­li big­bí­to­vou boho­služ­bu, kte­rou ved­la Saša Jaco­bea a Jan Lavic­ký. Dopro­vá­ze­la je kape­la z Big­bí­to­vé­ho kur­zu.

Po boho­služ­bách pro­bě­hl spo­leč­ný oběd účin­ku­jí­cích, COM a oddě­le­ní mlá­de­že ÚCK. Násle­do­va­la před­náš­ka s dis­ku­zí Kuby Orta na téma „Doba post­fak­tic­ká“.

Celý sjez­do­vý den zakon­či­la pobož­nost Vaš­ka Jelín­ka.

Naposledy upravil/a Dominik Bláha, 2. listopadu 2020.

Známe datum porady mládeže!

14. října 2020

I když je letos situ­a­ce kolem akcí nepří­z­ni­vá, věří­me, že dal­ší pora­da mlá­de­že pro­běh­ne. Ter­mín byl vybrán na víkend 19. – 21. břez­na 2021. Tak si jej zapiš­te do svých diá­řů a uvi­dí­me se tam!

Naposledy upravil/a Dominik Bláha, 2. listopadu 2020.

Venite přesunuto

30. září 2020

Epi­de­mi­o­lo­gic­ká situ­a­ce bohu­žel nedo­vo­li­la usku­teč­ně­ní Veni­te v řád­ném ter­mí­nu, pro­to jsme se jej roz­hod­li pře­su­nout. Nový ter­mín ozná­mí­me hned jak jej bude­me vědět.

Všem při­hlá­še­ným při­jdou infor­ma­ce e‑mailem.

Naposledy upravil/a Petr Kubíčko, 30. září 2020.

Setkání nejen předsedů v Horní Krupé

14. září 2020

Již potře­tí jsme se sešli na pora­dě před­se­dů SOMů. Jed­ná se o spe­ci­ál­ní čas pro sdí­le­ní rados­tí a stras­tí, kte­ré zaží­vá­me během prá­ce smlá­de­ží. Víken­do­vou akci zastřešu­je Celo­cír­kev­ní odbor mlá­de­že. Ten­to­krát bylo zastou­pe­ných osm seni­o­rá­tů, při­je­li také dva zaměst­nan­ci oddě­le­ní mlá­de­že a Matý­sek Halaš <3.

Letoš­ní pora­da se kona­la 4.–6. září vma­leb­ném sbo­ro­vém are­á­lu vHor­ní Krupé na Vyso­či­ně. Zača­li jsme spo­leč­nou veče­ří, po jíd­le jsme dali dohro­ma­dy téma­ta, kte­rým se chce­me přes víkend věno­vat. Hlav­ním téma­tem bylo, jak o SOMu mlu­vit smě­rem ven, jak pre­zen­to­vat somác­ké akti­vi­ty a jak lákat lidi do člen­skýchřad. Pro násle­du­jí­cí roky jsme si vyty­či­li úkol, při­pra­vit „před­sed­nic­kou kuchař­ku“, ve kte­ré budou sepsá­ny prak­tic­ké rady a návo­dy pro prá­ci smlá­de­ží.

V sobo­tu bylo na pro­gra­mu dne něko­lik worksho­pů. Uči­li jsme se pís­kat na prs­ty, zasvě­ti­li se do gra­fic­ké faci­li­ta­ce, sdí­le­li jsem tipy na to, jak se sou­stře­dit a refe­rent oddě­le­ní mlá­de­že Petr Kubič­ko nás sezná­mil stím, jak správ­ně vyúčto­vá­vat akce.

Víkend jsme zakon­či­li na neděl­ních boho­služ­bách vHavlíč­ko­vě Bro­dě, kde jsme poří­di­li tuto fot­ku:

kolek­tiv auto­rů ZF, HD, BL, EP

Více fotek od Adély Roz­bo­ři­lo­vé nalez­ne­te tady: https://photos.app.goo.gl/vYfWEvRfKjNEfJtT8

Naposledy upravil/a Petr Kubíčko, 15. září 2020.

Sjezd 2020 bude on-line

12. září 2020

Máme pro Vás smut­nou novi­nu. Po dlou­hých deba­tách a vel­mi těž­kém roz­ho­do­vá­ní jsme se roz­hod­li letoš­ní Sjezd (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že na Vsetí­ně zru­šit.

Důvo­dů bylo víc, tím hlav­ním je však nepří­z­ni­vý vývoj epi­de­mi­o­lo­gic­ké situ­a­ce a s tím spo­je­né zpřís­ňo­vá­ní opat­ře­ní. Uspo­řá­dat akci pro něko­lik set účast­ní­ků ze všech kou­tů Čes­ké repub­li­ky by za těch­to okol­nos­tí bylo vel­mi těž­ko rea­li­zo­va­tel­né a z naší stra­ny nezodpovědné.Oddělení mlá­de­že, COM a synod­ní rada se tedy spo­leč­ným hla­sem roz­hod­ly letoš­ní Sjezd pře­su­nout do on-line ver­ze.

Online sjezd

Máme pocit, že je ško­da, aby letos kvů­li koro­ně vůbec žád­ný sjezd nebyl, pro­to jsme se roz­hod­li pro vás při­pra­vit ale­spoň jeho zkrá­ce­nou onli­ne ver­zi. Může­te se těšit na pod­cas­ty někte­rých před­ná­šek, kte­ré jste měli sly­šet naži­vo.

Na pon­dě­lí jsme při­pra­vi­li pomy­sl­né „srd­ce“ sjez­du, big­bí­to­vé boho­služ­by! Pove­dou je Saša a Jeník z COMu a dopro­vo­dí je Filip Boháč s kape­lou. Odpo­led­ne vás pak čeká před­náš­ka a násled­ná dis­ku­ze­na téma „doba post­fak­tic­ká“ s Kubou Ortem. Večer se s vámi roz­lou­čí­me pobož­nos­tí.

Tohle všech­no by ale nemě­lo smy­sl bez vás. Sjezd, to je pře­ci hlav­ně spo­le­čen­ství a setká­vá­ní. Pro­to bychom vás chtě­li vyzvat, abys­te ten­to vir­tu­ál­ní sjezd strá­vi­li pospo­lu ale­spoň tak, jak to situ­a­ce dovo­lí. Může­te se sejít s kámo­ši, na mlá­de­ži ane­bo s rodi­nou, je to na vás. Bude­me rádi, když nám pošle­te fot­ku nebo video, jak sjez­do­vý den trá­ví­te. Tře­ba ze spo­leč­né­ho obě­da, pik­ni­ku nebo ze sle­do­vá­ní stre­a­mo­va­ných boho­slu­žeb. Ke kaž­dé­mu postu na instagra­mu nebo na face­boo­ku při­poj­te #sjezd20.

Supr sjez­do­vá tri­ka, pod­cas­ty a podrob­něj­ší infor­ma­ce nalez­ne­te na: www.sjezd2020.cz

Live stre­am sle­duj­te na: https://www.facebook.com/evangelickamladez/live/

Související událost: [Zrušeno] Sjezd (nejen) evangelické mládeže 2020

Naposledy upravil/a Petr Kubíčko, 28. září 2020.

Nový web mládeže a co bude dál

24. června 2020

Nový web mládeže a co bude dál

Milí mlá­dež­ní­ci, čle­no­vé církve a dal­ší náhod­ní návštěv­ni­ci, jmé­nem Celo­cír­kev­ní­ho odbo­ru mlá­de­že vás vítám na nových webo­vých strán­kách evan­ge­lic­ké mlá­de­že. Zají­má-li vás, jak web vzni­kal, co s ním bude dál a jak bys­te se moh­li pří­pad­ně zapo­jit, čtě­te dál.

Pochmurné začátky

Úva­hy nad novým webem mlá­de­že tu byly odjak­ži­va, co si jen comá­ci, sou­čas­ní i býva­lí, pama­tu­jí. Prv­ní poku­sy spa­da­jí do obdo­bí tak dáv­né­ho, že kdy­by se z té doby docho­va­ly něja­ké pozůstat­ky, byly by pro teo­rii kre­a­ci­o­nis­mu podob­ně pro­ble­ma­tic­ké jako kos­ti dino­sau­rů. S uplý­va­jí­cím časem zís­kal nový web mlá­de­že v COMu repu­ta­ci pro­kle­té­ho pro­jek­tu.

K prv­ním znám­kám oži­ve­ní došlo až se zvo­le­ním Tobí­ka na pozi­ci náhrad­ní­ka, kte­rý se do pro­jek­tu vrhl s nad­še­ním a úmys­lem být uži­teč­ný (to bylo na jaře 2018).

Spo­lu s Domi­ni­kem vytvo­ři­li sil­ný tým, kte­rý po apli­ko­va­ní nej­no­věj­ších metod ana­lý­zy a uži­va­tel­ské­ho výzku­mu došel k výcho­zí­mu zadá­ní pro nový web mlá­de­že: Nový web má pri­már­ně odpo­ví­dat na otáz­ku, kdy bude příští sjezd.

Hledáme grafika

K prvot­ním úspě­chům pat­ři­la gran­to­vá žádost na pod­po­ru mlá­de­že, což umož­ni­lo Domi­ni­ko­vi a Tobí­ko­vi out­sour­co­vat nej­slab­ší člá­nek svých doved­nos­tí a najít si exter­ní­ho gra­fi­ka, kte­rý by jim pomohl vtisk­nout webu oso­bi­tou tvář.

Hle­dá­me gra­fi­ka pro web mlá­de­že

Takhle po sérii vyčer­pá­va­jí­cích poho­vo­rů našli Eliš­ku, kte­rá je nadchla svým entusi­as­mem a vel­ký­mi ambi­ce­mi. Bohu­žel entusi­as­mus i ambi­ce brzy nara­zi­ly a pod­leh­ly mili­o­nu chvi­lek lás­ky (kdo z nás by nepod­lehl), a byť se k nastá­lé situ­a­ci Eliš­ka posta­vi­la čelem, neda­lo se nic dělat.

Naštěs­tí opa­ko­va­né volá­ní vysly­šel Kuba, jehož ori­gi­nál­ní tvor­bu si mož­ná pama­tu­je­te z fil­mů jako Návrat do ráje, Tře­tí holu­bi­ce či Teo­ca­ching.

Největší výzva: evangelické plakáty

Byť to může znít pře­kva­pi­vě, jed­no z nej­čas­těj­ších témat nad novou podo­bou webu byly pla­ká­ty na evan­ge­lic­ké akce, resp. kon­krét­ně­ji, jakým způ­so­bem zob­ra­zit nad­chá­ze­jí­cí akce včet­ně pla­ká­tů. Tak jako na Spo­ti­fy máte strán­ku s vaši­mi oblí­be­ný­mi alby, tak na webu jsme chtě­li mít strán­ku s nad­chá­ze­jí­cí­mi akce­mi.

Nicmé­ně, s ilu­stra­ce­mi alb se to má tak, že:

 1. Jsou pra­vi­del­ná, tj. čtver­co­vá.
 2. Jsou vět­ši­nou vizu­ál­ně kva­lit­ní (rozu­měj hezká).

Bohu­žel ani jed­no nelze tvr­dit pro běž­ný evan­ge­lic­ký pla­kát, kte­rý není ani pra­vi­del­ný, ani hez­ký.

Mož­ných řeše­ní bylo pro­brá­no mno­ho. Na jed­né stra­ně padl návrh pre­fe­ro­vat este­ti­ku a pla­ká­ty radě­ji nezob­ra­zo­vat vůbec, na dru­hé stra­ně někte­ří odváž­liv­ci navr­ho­va­li akcep­to­vat sami sebe, jací jsme, a nezob­ra­zo­vat nic než pla­ká­ty. Jak jsme to nako­nec vyře­ši­li, se může­te pře­svěd­čit sami.

Designo­vé „stu­die“

Programujeme během koronakrize

Počát­kem letoš­ní­ho roku se prá­ce koneč­ně roz­běh­ly napl­no, byť ne pří­liš výraz­ným tem­pem. Tobík při­šel na to, že co víc mlu­ví než pro­gra­mu­je, tak lehce vyšel ze cvi­ku. Nemluvě o tom, že už je to něja­ký ten pátek, kdy napo­sle­dy dělal webo­vé strán­ky. Zatím­co někte­ré změ­ny ve webo­vém prů­mys­lu byly ryze pozi­tiv­ní (např. Inter­net Explo­rer prak­tic­ky nee­xis­tu­je), jiné už tolik ne (např. jeho oblí­be­ný redakč­ní sys­tém kom­plet­ně pře­vza­li Ruso­vé).

Z toho­to pohle­du měl Covid-19 na vývoj webu pozi­tiv­ní dopad, pro­to­že jen díky karan­té­ně dostal Tobík dosta­tek času dohá­nět po víken­dech své nedo­stat­ky v doved­nos­tech. Jiný­mi slo­vy, bez celo­svě­to­vé pan­de­mie bys­te v tuto chví­li prav­dě­po­dob­ně tyto řád­ky nečet­li.

Tobík pra­cu­je na webu mlá­de­že během koro­na­kri­ze, při­bliž­ně prv­ní polo­vi­na 21. sto­le­tí n.l.

Co bude s webem dál

Nyní je již jas­né, že sna­ha dospě­la do zdár­né­ho kon­ce. Nicmé­ně v tuto chví­li web není pří­liš boha­tý a plní jen nej­zá­klad­něj­ší funk­ce, kte­ré jsme si sta­no­vi­li na začát­ku (uka­zu­je, kdy bude příští sjezd, a něco málo navíc).

Web je cíle­ný pri­már­ně dovnitř do církve, byť těch pár tex­tů, co tu máme, by mělo ale­spoň lehce při­blí­žit náhod­ný kolemjdou­cím, kdo jsme a co dělá­me.

Přes­to má web znač­ný poten­ci­ál. Posuď­te sami naše nápa­dy, kte­ré vypadly z mno­ha prů­běž­ných dis­ku­zí:

 • Rádi bychom roz­ší­ři­li infor­ma­ce o SOMech, kte­ré jsou v tuto chví­li vel­mi ome­ze­né. A pro­to­že cen­t­rál­ně spra­vo­vat něco tako­vé­ho po del­ší dobu by bylo prak­tic­ky neu­dr­ži­tel­né, rádi bychom dali k webu pří­stup pří­mo samot­ným SOMům.
 • Chtě­li bychom nabíd­nout mlá­dež­ní­kům pře­hled úpl­ně všech mlá­dež­nic­kých akcí, kte­ré se kona­jí po církvi, nejen těch celo­cír­kev­ních, ve kte­rých má prs­ty COM. Prak­tic­ky by to zna­me­na­lo sbí­rat data z Face­boo­ku a růz­ných kalen­dá­řů napříč SOMy.
 • Spous­ta akcí se koná kaž­do­roč­ně (např. pří­mo sjezd či big­bí­to­vý kurz a kemp), ale chy­bí jim něja­ká trva­lá webo­vé pre­zen­ta­ce se stá­lý­mi infor­ma­ce­mi (jako kdo je za akci zod­po­věd­ný). Ten­to web by to mís­to mohl nabíd­nout.
 • Ne všich­ni jsou pří­tomni na soci­ál­ních sítích. I pro ty by tu měl být web a nabíd­nout jim infor­ma­ce ze svě­ta mlá­de­že tro­chu jinou ces­tou (např. mai­lo­vý news­let­ter).
 • Web by mohl slou­žit mlá­de­ži jako zdroj mate­ri­á­lů a zku­še­nos­tí, např. k pří­pra­vě bib­lic­kých pro­gra­mů, akcí a her.
 • Web by mohl v mno­hem vět­ší míře pomá­hat novým čle­nům se zori­en­to­vat ve spe­ci­fic­kém evan­ge­lic­kém pro­stře­dí („slov­ní­ček evan­ge­lic­kých poj­mů“). Cílit by mohl i na mla­dé křes­ťa­ny z jiných církví, kte­ří hle­da­jí nové spo­le­čen­ství.

A kdy se budou všech­ny tyto nápa­dy rea­li­zo­vat? Inu, to je otáz­ka i pro vás…

Pojďte se zapojit!

Pokud Tě nápa­dy zau­ja­ly a máš chuť při­lo­žit ruku k dílu, tak se ozvi a my Tě rádi uví­tá­me.

 • Hle­dá­me něko­ho, kdo by nám pomohl web roz­ví­jet po tech­nic­ké strán­ce (a pří­pad­ně ho i jed­nou pod sebe pře­vzal). Web běží na Wor­d­Pres­su a Net­te, tj. klí­čo­vá tech­no­lo­gie je PHP (pak je tu tro­chu JavaScrip­tu a sty­lů). Zdro­jo­vé kódy jsou hos­to­va­né na GitHu­bu.
 • Hle­dá­me něko­ho, kdo by nám pomohl s obsa­hem, tedy koho­ko­liv, kdo má nápad, jak obsah webu roz­ší­řit, a záro­veň chuť i čas potřeb­né infor­ma­ce sesbí­rat, sepsat a pak udr­žo­vat.

Kde hlásit chyby

Pokud nalez­ne­te obsa­ho­vou či tech­nic­kou chy­bu, bude­me rádi, když ji nahlá­sí­te. Může­te pou­žít náš kon­takt či chy­bu repor­to­vat pří­mo na GitHu­bu.

Poděkování

Na závěr bych rád podě­ko­val všem, kdo se do tvor­by webu zapo­ji­li. Kon­krét­ně:

 • Domi­ni­ko­vi, za dlou­ho­do­bou pod­po­ru a pří­val nápa­dů,
 • Eliš­ce, za něko­lik pří­jem­ných vymýš­le­cích schůzek,
 • Kubo­vi, za úžas­né kresbič­ky a trpě­li­vost při neu­stá­lém pře­dě­lá­vá­ní návrhů,
 • Zuzan­ce, že to se mnou pře­ži­la,
 • a všem comá­kům, kte­ří byli zapo­je­ni do tvor­by tex­tů a kte­ří posky­to­va­li cen­nou zpět­nou vazbu.

Za COM,
Tobi­áš Poto­ček

Naposledy upravil/a Tobiáš Potoček, 28. června 2020.

Porada mládeže 2020

12. února 2020

Upozornění: Tento příspěvek je starý a pochází ještě z původního webu mládeže. Většina obrázků a odkazů pravděpodobně už nebude fungovat.
Porada mládeže 2020

Pora­da mlá­de­že se bude letos konat v Brně v Bla­ho­sla­vo­vě domě (Lidic­ká 79) 28. 2. – 1. 3. 2020.

Může­te se těšit na str­hu­jí­cí pořad „Co to je pro­pá­na za SOM?“ ve kte­rém se bude­te moct dozvě­dět něco nové­ho o SOMech, kte­ré jste do té doby nezna­li. Abys­te moh­li tuto estrá­du zdár­ně pod­stou­pit, musí­te se se svým SOMem nad sebou zamys­let.
Pomo­hou vám tyto návod­né otáz­ky: Co se u vás od minu­le změ­ni­lo? Co se poved­lo? Co se nepo­ved­lo?
Žád­nou dal­ší pre­zen­ta­ci si při­pra­vo­vat nemu­sí­te. Pokud se chce­te pochlu­bit svý­mi akce­mi, může­te si při­pra­vit, při­vézt a pově­sit pla­kát.

V sobo­tu se bude­te moct s Tobí­kem nau­čit, jak vyu­ží­vat moder­ní tech­no­lo­gie v SOMu, se Sašou, jak při­pra­vit pobož­nost, a se Zuzkou, jak efek­tiv­ně při­stu­po­vat k pora­dám. Dále bude­me dis­ku­to­vat jak o téma­tech, kte­rá řeší­te vy v seni­o­rá­tech, tak o těch, kte­rá řeší­me my v COMu a rádi bychom na ně sly­še­li váš názor.

Pora­da mlá­de­že je urče­na pře­de­vším čle­nům SOMů, ale zvá­ni jsou všich­ni aktiv­ní mlá­dež­ní­ci. Pře­dej­te tuto pozván­ku kaž­dé­mu, kdo by o to mohl mít zájem.

Při­hla­šuj­te se do 21. 2. 2020 na https://prihlasky.e‑cirkev.cz/akce/199-porada-mladeze

Naposledy upravil/a Dominik Bláha, 12. února 2020.

Open Space/ nápadník na programy pro mládež

2. září 2019

Upozornění: Tento příspěvek je starý a pochází ještě z původního webu mládeže. Většina obrázků a odkazů pravděpodobně už nebude fungovat.
Open Space/ nápadník na programy pro mládež

Milí přá­te­lé,

při­ná­ší­me vám nápad­ník s tipy pro vytvá­ře­ní pro­gra­mů  na mlá­dež­nic­ké akce. Nápad­ník je zamě­řen na sjez­do­vé téma Open Spa­ce. V doku­men­tu nalez­ne­te struč­nou ano­ta­ci téma­tu, tipy na různá zamyš­le­ní,  akce či bib­lic­ké pří­běhy apod.

Doku­ment nalez­ne­te zde: OPEN SPACE pod­kla­dy

 

Naposledy upravil/a Tobiáš Potoček, 2. září 2019.