Bezpečný prostor a prevence

23. srpna 2019

Upozornění: Tento příspěvek je starý a pochází ještě z původního webu mládeže. Většina obrázků a odkazů pravděpodobně už nebude fungovat.
Bezpečný prostor a prevence

Milí přá­te­lé,

jste srdeč­ně zvá­ni na inter­ak­tiv­ní workshop Bez­peč­ný pro­stor a pre­ven­ce, kte­rý se usku­teč­ní 20.–21. 4. 2020 v Dia­ko­nic­ké aka­de­mii (Bel­gic­ká 374/22, Pra­ha).
Cíle pro­gra­mu: Cílem worksho­pu je zajis­tit, aby oso­ba, kte­rá pra­cu­je s lid­mi jaké­ho­ko­li věku, byla infor­mo­vá­na a schop­na správ­ně a cit­li­vě řešit otáz­ky ochra­ny, zacho­va­la důstoj­nost jed­not­liv­ce a při­spí­va­la k budo­vá­ní bez­peč­né­ho pro­stře­dí pro všech­ny.

Ppo­drob­né pozván­ce infor­ma­ce nalez­ne­te zde: Pozvánka_Bezpečný pro­stor a prevence_english ver­si­on

Hlas­te se do 30. 11. 2019 na:
https://prihlasky.srcce.cz/akce/226-seminar-prevence

Cena: 3750 Kč
Poža­do­vá­na je ale­spoň pasiv­ní zna­lost ang­lic­ké­ho jazy­ka, pře­kla­da­tel bude po domluvě zajiš­těn. 

Bezpečný-prostor-a-prevence

 

Naposledy upravil/a Tobiáš Potoček, 23. srpna 2019.

Hledá se vedoucí oddělení mládeže

5. srpna 2019

Upozornění: Tento příspěvek je starý a pochází ještě z původního webu mládeže. Většina obrázků a odkazů pravděpodobně už nebude fungovat.

Milí přá­te­lé,

ÚCK ČCE vyhla­šu­je vybě­ro­vé říze­ní na vedou­cí­ho oddě­le­ní mlá­de­že.

Důle­ži­té infor­ma­ce o pozi­ci a poža­dav­cích si pře­čtě­te viz níže nebo zde v sou­bo­ru pdf: inzerát_vedoucí_OM_2019

Živo­to­pis s moti­vač­ním dopi­sem posí­lej­te na e‑mail: markova@e‑cirkev.cz Ter­mín uza­vře­ní při­hlá­šek je 6. 9. 2019

 

inzerát_vedoucí_OM_2019

Naposledy upravil/a Tobiáš Potoček, 5. srpna 2019.

ZRUŠENA: Biblická dílna

10. července 2019

Upozornění: Tento příspěvek je starý a pochází ještě z původního webu mládeže. Většina obrázků a odkazů pravděpodobně už nebude fungovat.
Je nám to líto, ale Bib­lic­ká díl­na byla zru­še­na pro nedo­sta­tek při­hlá­še­ných. Děku­je­me za pocho­pe­ní.
Milí přá­te­lé,
jste srdeč­ně zvá­ni na Bib­lic­kou díl­nu, kte­rá se usku­teč­ní 25.–29. 8. 2019, v Čími (u Slap­ské pře­hra­dy). Díl­na je sou­čás­tí vzdě­lá­va­cí­ho pro­jek­tu Veni­te.
Kaž­dý den vám se vám bude věno­vat jeden z lek­to­rů uve­de­ný viz níže na pla­ká­tu.
Cena: 650 Kč (stra­va, uby­to­vá­ní)
Hlas­te se na: https://prihlasky.srcce.cz/akce/217-biblicka-dilna Při­hláš­ky jsou ote­vře­ny do 26. 7. 2019.
Orga­ni­zu­je: Oddě­le­ní mlá­de­že ČCE, Jung­man­no­va 9, Pra­ha 1, e‑mail: mladez@e‑cirkev.cz, spo­lu s Celo­cír­kev­ním odbo­rem mlá­de­že (COM) a dal­ší­mi exter­ní­mi spo­lu­pra­cov­ní­ky

 

Biblicka-dílna-leto-2019

Naposledy upravil/a Tobiáš Potoček, 10. července 2019.

Youtuber workshop/změna termínu na 14. 9. 2019

8. července 2019

Upozornění: Tento příspěvek je starý a pochází ještě z původního webu mládeže. Většina obrázků a odkazů pravděpodobně už nebude fungovat.

 

Pozor změ­na: Ter­mín worksho­pu se posou­vá na 14.9. 2019. Jste srdeč­ně zvá­ni na You­tu­ber Workshop, kte­rý pro­běh­ne v sobo­tu 14. září 2019. Těšit se může­te na inter­ak­tiv­ní pro­gra­my s you­tu­ber­kou Andre­ou Hurych­o­vou (sobo­ta dopo­led­ne) a copy­wri­te­rem Pavlem Šen­ka­pou­nem (sobo­ta odpo­led­ne). Cena worksho­pu: 150 Kč

Hlas­te se na: https://prihlasky.srcce.cz/akce/218-youtuber-workshop

Orga­ni­zu­je: Oddě­le­ní mlá­de­že ČCE, Jung­man­no­va 9, Pra­ha 1, mladez@e‑cirkev.cz

Youtuber_workshop_zari_2019

 

Naposledy upravil/a Tobiáš Potoček, 8. července 2019.

Hledají se stewardi na konferenci do Francie

7. června 2019

Upozornění: Tento příspěvek je starý a pochází ještě z původního webu mládeže. Většina obrázků a odkazů pravděpodobně už nebude fungovat.
Hledají se stewardi na konferenci do Francie

Milí přá­te­lé,

chce­te vyjet v září do Fran­cie? Umí­te zákla­dy ang­lič­ti­ny a fran­couz­šti­ny?  Máte jedi­neč­nou mož­nost se při­hlá­sit do 21. červ­na 2019. Ste­war­dy bude­te na kon­fe­ren­ci CEC Pea­ce Con­fe­ren­ce 2019, v ter­mí­nu 10.– 12. září 2019 v Paří­ži. Bliž­ší Infor­ma­ce nalez­ne­te v tom­to doku­men­tu:PEACE2019_Call for Ste­wards

 

Naposledy upravil/a Tobiáš Potoček, 7. června 2019.

Mezinárodní kemp mládeže

27. května 2019

Upozornění: Tento příspěvek je starý a pochází ještě z původního webu mládeže. Většina obrázků a odkazů pravděpodobně už nebude fungovat.

MIlí přá­te­lé,

chce­te potkat nové tvá­ře z růz­ných kou­tů Evro­py a USA? Zajez­dit si na kanoi,  vylézt na Sněž­ku z Pol­ské stra­ny nebo navští­vit vodo­pá­dy? Máte jedi­neč­nou mož­nost se účast­nit 6‑denního Mezi­ná­rod­ní­ho kem­pu mlá­de­že, kte­ré se usku­teč­ní v Kar­pa­c­zi, 4.–9. 8. 2019.

Hlas­te se na https://prihlasky.srcce.cz/akce/220-mezinarodni-kemp-mladeze

v3-msm-karpacz2019.indd

Naposledy upravil/a Tobiáš Potoček, 27. května 2019.

Sjezd (nejen) evangelické mládeže, Open Space

21. května 2019

Upozornění: Tento příspěvek je starý a pochází ještě z původního webu mládeže. Většina obrázků a odkazů pravděpodobně už nebude fungovat.

Upo­zor­ně­ní pro ty, kte­ří ješ­tě neza­pla­ti­li Sjezd mlá­de­že. Máte čas do 20.9., poté bude sjez­do­vý popla­tek 300 Kč.

Milí mlá­dež­ní­ci,

srdeč­ně vás zve­me na Sjezd (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že, kte­rý se letos usku­teč­ní v Novém Měs­tě na Mora­vě, v ter­mí­nu 4.–6. říj­na 2019. Pro­gram pro mlá­dež bude pro­bí­hat v kul­tur­ním domě (Tyr­šo­va 1001).

Infor­ma­ce o Sjez­du nalez­ne­te na webo­vých strán­kách https://www.sjezd2019.cz/.

Záhá­je­ní Sjez­du pro­běh­ne v pátek večer, pokra­čo­vat bude v sobo­tu, kdy může­te navští­vit před­náš­ky, worksho­py, kon­cer­ty. Načer­pat síly může­te v čajov­ně (Kafé 133, Komen­ské­ho nám 133), v PUBu (v kos­te­le ČCE v presby­ter­ně, Křen­ko­va 151, nebo vchod do zahra­dy z Komen­ské­ho náměs­tí) či v kavár­ně praž­ské­ho SOMu (kul­tur­ní dům, Tyr­šo­va 1001).

Sjez­do­vý popla­tek letos činí 100 Kč. Služ­by (nocleh: ško­la 50 Kč, uby­tov­na 240 Kč; stra­va: oběd a veče­ře po 70 Kč, bage­ta 40 Kč) si objed­nej­te pro­sím pře­dem přes při­hláš­ky https://prihlasky.srcce.cz/akce/221-open-space do 15. září.

Dob­ro­vol­ní­ci:
I letos se neo­be­jde­me bez dob­ro­vol­ní­ků, aby prů­běh Sjez­du byl ply­nu­lý.  Uví­tá­me kaž­dou pomoc­nou ruku. Jako dob­ro­vol­ní­ci se může­te hlá­sit přes při­hláš­ky odkaz viz výše. Oddě­le­ní mlá­de­že se Vám ozve e‑mailem a domlu­ví se na kon­krét­ní pozi­ci. Dob­ro­vol­ník si pla­tí pou­ze objed­na­né služ­by a dosta­ne sjez­do­vé trič­ko zdar­ma.

Akci orga­ni­zu­je Nové měs­to na Mora­vě a Čes­kob­ra­tr­ská cír­kev evan­ge­lic­ká. Kon­takt­ní adre­sa Oddě­le­ní mlá­de­že ČCE, Jung­man­no­va 9, Pra­ha 1, mladez@e‑cirkev.cz.

plakát-open-space_2019

Naposledy upravil/a Tobiáš Potoček, 21. května 2019.

Wanted: evangeličtí youtubeři

8. dubna 2019

Upozornění: Tento příspěvek je starý a pochází ještě z původního webu mládeže. Většina obrázků a odkazů pravděpodobně už nebude fungovat.

Chce­te být sou­čás­tí naše­ho you­tu­ber­ské­ho týmu? Nevá­hej­te, shléd­ně­te video viz níže. Vytvoř­te a posí­lej­te svá videa na náš mlá­dež­nic­ký e‑mail mladez@e‑cirkev.cz do 28. 4. 2019.

Pra­vi­dla sou­tě­že:

1.  Obsah vaše­ho videa: coko­li ze živo­ta mlá­dež­ní­ka
2.  Dél­ka videa: do 5 minut
3.  Posí­lej­te do 28.4. 2019 na e‑mail mladez@e‑cirkev.cz
4.  Videa ohod­no­tí komi­se slo­že­ná z OM (Oddě­le­ní mlá­de­že ČCE),
COMu (Celo­cír­kev­ní odbor mlá­de­že) a SR (Synod­ní rada)
a you­tu­ber­ky Joha­ny Kar­ba­no­vé
5.  Odmě­nou jsou:  lís­tek na fes­ti­val You­tu­be­ring (4.5. 2019, Brno)
vstup zdar­ma na You­tu­ber workshop (15. 6. 2019, Pra­ha)

Video může­te shléd­nout na tom­to odka­ze: https://youtu.be/osoQLfk-4QU

Wanted-youtubeři_pravidla

 

 

Naposledy upravil/a Tobiáš Potoček, 8. dubna 2019.

Brigáda v táboře JAK Bělči

8. března 2019

Upozornění: Tento příspěvek je starý a pochází ještě z původního webu mládeže. Většina obrázků a odkazů pravděpodobně už nebude fungovat.
Brigáda v táboře JAK Bělči

Zve­me na bri­gá­du do tábo­ra Jana Amo­se Komen­ské­ho v Běl­či, v ter­mí­nu 26.–28. 4. 2019. V tábo­ře bude potře­ba pomo­ci při­pra­vit are­ál a pro­sto­ry před let­ní sezo­nou.

Nad pra­cí bude dohlí­žet farář Micha­el Erdin­ger spo­leč­ně se správ­cem tábo­ra Vác­la­vem Špa­ni­he­lem. Nevá­hej­te a hlas­te se. Na pro­gra­mu bude také vol­no­ča­so­vý pro­gram – Micha­el Erdin­ger pro­mlu­ví o svém poby­tu na Ukra­ji­ně.

Bri­gá­da je zdar­ma, pro všech­ny gene­ra­ce.

Při­hláš­ky: https://prihlasky.srcce.cz/akce/216-brigada-v-tjak-belci

Brigáda Běleč 2019 fin

 

Naposledy upravil/a Tobiáš Potoček, 8. března 2019.

Akce jaro/léto 2019

7. března 2019

Upozornění: Tento příspěvek je starý a pochází ještě z původního webu mládeže. Většina obrázků a odkazů pravděpodobně už nebude fungovat.
Akce jaro/léto 2019
Milí přá­te­lé,
jste srdeč­ně zvá­ni na akce, kte­ré pro vás orga­ni­zu­je oddě­le­ní mlá­de­že ČCE. Někte­ré z akcí jsou spo­lu­or­ga­ni­zo­vá­ny se SEM v ČR, z.s. (Sdru­že­ní evan­ge­lic­ké mlá­de­že v ČR).
Může­te se zúčast­nit kur­zů, kem­pů, bri­gá­dy ad. Při­hláš­ky na akce jsou již spuš­tě­ny.
Vybí­rej­te, zvě­te své přá­te­le a kama­rá­dy.
Na jed­not­li­vé akce se při­hla­šuj­te na: https://prihlasky.srcce.cz
Infor­ma­ce o cenách a sle­vách nalez­ne­te u kaž­dé akce zvlášť viz níže či na při­hláš­kách.
Na někte­rých akcích oddě­le­ní mlá­de­že může­te uplat­nit sou­ro­ze­nec­kou sle­vu 300 Kč. Účast­ní­kům v soci­ál­ní tís­ni cenu upra­ví­me po osob­ním jed­ná­ní!
Více infor­ma­cí o akcích na:
http://mladez.evangnet.cz/, mladez@e‑cirkev.cz, Face­book: Evan­ge­lic­ká mlá­dež
Akce při­pra­vu­je:
Čes­kob­ra­tr­ská cír­kev evan­ge­lic­ká
Oddě­le­ní mlá­de­že ÚCK ČCE  a SEM v ČR, z.s., Jung­man­no­va 9, 111 21, Pra­ha 1

Jar­ní akce:

  • Vzdě­lá­va­cí pro­jekt Veni­te, 2017–2019
Při­pra­vi­li jsme pro vás s Celo­cír­kev­ním odbo­rem mlá­de­že (COM) a exter­ní­mi spo­lu­pra­cov­ní­ky násle­du­jí­cí akce v rám­ci pro­jek­tu vzdě­lá­vá­ní VENITE.
1.    15. – 17. 3. 2019, VENITE, Poděbra­dy https://prihlasky.srcce.cz/akce/197-venite-podebrady-2019
2.    29. – 31. 3. 2019, VENITE, Brno https://prihlasky.srcce.cz/akce/198-venite-brno-2019
3.    12. – 14. 4. 2019, VENITE, Par­du­bi­ce https://prihlasky.srcce.cz/akce/196-venite-pardubice-2019
Na akce Veni­te dopo­ru­ču­je­me  při­hlá­sit celý SOM na jeden ter­mín, v pří­pa­dě časo­vé­ho vytí­že­ní, v pří­pa­dě, že se všich­ni neshod­ne­te a nena­jde­te vhod­ný jed­not­ný ter­mín, hlas­te se, pro­sím, samo­stat­ně na jed­not­li­vé ter­mí­ny, jak se vám to hodí. Setká­ní nejsou urče­na pou­ze pro čle­ny SOMů.Vítáni jsou i mlá­dež­ní­ci, kte­ří nejsou zvo­le­ni do SOMu. Zkrát­ka, máš-li chuť se něco nové­ho dozvě­dět, posu­nout se o kou­sek dál na své ces­tě víry, při­hlas se.

  • Pora­da mlá­de­že zástup­ců ze seni­o­rá­tů, 22.–24.3. 2019, Olo­mouc
Letoš­ní pora­da bude voleb­ní, kdy se bude volit nový Celo­cír­kev­ní odbor mlá­de­že (COM) na obdo­bí 2019‒2021 a zástup­ci mlá­de­že na Synod v témže obdo­bí. Pora­da bude zahá­je­na v pátek v 18:00,  pre­zen­ce bude pro­bí­hat před zahá­je­ním a během pau­zy. Letoš­ní pora­da bude voleb­ní, kdy se bude volit nový Celo­cír­kev­ní odbor mlá­de­že (COM) na obdo­bí 2019‒2021 a zástup­ci mlá­de­že na Synod v témže obdo­bí. Pora­da bude zahá­je­na v pátek v 18:00,  pre­zen­ce bude pro­bí­hat před zahá­je­ním a během pau­zy.  Pro­gram je od pát­ku do nedě­le určen pro všech­ny dele­gá­ty ze seni­o­rá­tů, včet­ně před­se­dů SOMů, čle­nů COMu, hos­tů a dal­ších pří­cho­zí.
Cena: zdar­ma

  • Zastav se na chvíli…buď s Bohem, Veli­ko­no­ce; 18.–21. 4. 2019, Vel­ké Ham­ry
Vedou Zuza­na Féro­vá a Libu­še Wei­ne­ro­vá.
Veli­ko­no­ce, pro­žij­te je napl­no, spo­leč­ně s Bohem, eku­me­nic­ky. Na pro­gra­mu budou před­náš­ky, mod­lit­ba, spo­le­čen­ství výle­ty, osla­va.
Cena: 1000 Kč.
Pro oso­by ve věku 23–40 let.
Akci orga­ni­zu­je Čes­kob­ra­tr­ská cír­kev evan­ge­lic­ká spo­leč­ně s Evan­ge­lic­kou církví meto­dis­tic­kou a Komu­ni­tou Che­min Neuf.

  • Bri­gá­da v tábo­ře JAK Běl­či, 26.–28. 4. 2019, Běleč nad Orli­cí
Zve­me na bri­gá­du do tábo­ra Jana Amo­se Komen­ské­ho v Běl­či. V tábo­ře bude potře­ba pomo­ci při­pra­vit are­ál a pro­sto­ry před let­ní sezo­nou. Nad pra­cí bude dohlí­žet farář Micha­el Erdin­ger spo­leč­ně se správ­cem tábo­ra Vác­la­vem Špa­ni­he­lem. Nevá­hej­te a hlas­te se. Na pro­gra­mu bude také vol­no­ča­so­vý pro­gram – Micha­el Erdin­ger pro­mlu­ví o svém poby­tu na Ukra­ji­ně.
Bri­gá­da je zdar­ma, pro všech­ny gene­ra­ce.

Let­ní akce:
  • Let­ní kemp mlá­de­že, Pod jed­nou stře­chou; 7.–14. 7. 2019, Str­mi­lov
Let­ní kemp mlá­de­že nava­zu­je na evan­ge­lic­kou tra­di­ci setká­vá­ní mla­dých věří­cích. Už šest let se v jeden oka­mžik na jed­nom mís­tě setká­vá něko­lik desí­tek účast­ní­ků, z nichž vět­ši­na je ve věku 14 – 18 let (při­jíž­dě­jí ale i mlad­ší a star­ší). Akci orga­ni­zu­je Čes­kob­ra­tr­ská cír­kev evan­ge­lic­ká, vítá­ni jsou však i lidé z jiných církví nebo bez vyzná­ní. Letos si účast­ní­ci mohou vybrat z těch­to kur­zů: spor­tov­ní, lout­ky, muzi­kál a eko­lo­gic­ký. Při­pra­ve­na bude také řada dal­ších worksho­pů a bib­lic­ký pro­gram.
Cena: od 2200 Kč. Více infor­ma­cí o cenách na při­hláš­kách, odkaz viz níže.
Orga­ni­zu­je SEM v ČR, z.s. a Čes­kob­ra­tr­ská cír­kev evan­ge­lic­ká.

  • Big­bí­to­vý kurz, 19.–28. 7. 2019, Křížli­ce
Vedou Filip Boháč (farář FS ČCE Opa­tov) a Daniel Šou­rek.
Jde o ambró­zi­o­vou hudeb­ně vzdě­lá­va­cí akci ČCE, kte­rá se tra­dič­ně koná v krko­noš­ských Křížli­cích.
Pokud na něco hra­ješ, nevá­hej, a při­jeď strá­vit týden s podob­ně posti­že­ný­mi bra­t­ry a sestra­mi… bej­vá to tako­vá komic­ká sran­da :)
Pro­fe­si­o­nál­ní lek­to­ři dáva­jí účast­ní­kům sou­kro­mé i sku­pi­no­vé lek­ce, šité na míru hrá­čo­vých schop­nos­tem a prosbám. Jako kaž­dý rok, se bude vyu­čo­vat Kyta­ra, Basky­ta­ra a Bicí a Zpěv. Pro pří­pad­né zájem­ce, kte­ří by chtě­li jet s jiným nástro­jem: je potře­ba to dát co nejdřív vědět orga­ni­zá­to­rům, aby ješ­tě šlo zajis­tit lek­to­ra na dal­ší nástroj (klá­ve­sy, saxo­fon atp.) Kurz bude zakon­čen big­bí­to­vý­mi boho­služ­ba­mi v míst­ním kos­te­lí­ku. O duchov­ní pro­gram se posta­rá Filip Boháč.
Cena: 3000 Kč

  • Vzta­hy na úrov­ni? (Kurz pro dív­ky); 10.–16. 8. 2019, Hra­diš­tě u Nasa­vrk
vedou farář­ky Dra­ho­mí­ra Duš­ko­vá Havlíč­ko­vá (FS ČCE Čáslav) a Mar­ti­na Zuš­ti­no­vá (FS ČCE Klo­bou­ky u Brna.
Zamys­lí­me se nad vzta­hy člo­vě­ka: k Bohu, lidem, pří­ro­dě, zpí­vat, mod­lit se, vyrá­bět šper­ky, pro­chá­zet se…
Sou­ro­ze­nec­ká sle­va: Od 2 a více sou­ro­zen­ců, za kaž­dé­ho účast­ní­ka se ode­čí­tá 300 Kč z původ­ní ceny. Část­ku si pro­sím ode­čtě­te při plat­bě na účet. Pro­sím napiš­te nám tuto infor­ma­ci na mladez@e‑cirkev.cz.
Opět po roce ote­ví­rá­me úspěš­ně dal­ší roč­ník Kur­zu mlad­ší mlá­de­že, ten­to­krát pro dív­ky mezi cca 13–17 lety.
Cena: 1700 Kč

  •  ZRUŠENA: Bib­lic­ká díl­na, 25.–29. 8. 2019, Čím
  • Je nám to líto, ale díl­na byla pro nedo­sta­tek při­hlá­še­ných zru­še­na. Děku­je­me za pocho­pe­ní.
Let­ní akce v rám­ce vzdě­lá­va­cí­ho pro­jek­tu Veni­te.
Lek­to­ru­jí Mire­ia Ryš­ko­vá, Eva Muro­ňo­vá, Tomáš C. Havel, Rut Kuče­ro­vá, Micha­el Šou­rek, Pavel Jun. V rám­ci vzdě­lá­va­cí­ho pro­jek­tu VENITE pro­běh­ne Bib­lic­ká díl­na, kaž­dý den vám se vám bude věno­vat jeden z lek­to­rů uve­de­ný viz výše.
Cena: 650 Kč
  • Sjezd (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že, Open Spa­ce; 4.–6. 10. 2019, Nové Měs­to na Mora­vě
 leto-2019-mladez

Naposledy upravil/a Tobiáš Potoček, 7. března 2019.