Wanted: evangeličtí youtubeři

8. dubna 2019

Upozornění: Tento příspěvek je starý a pochází ještě z původního webu mládeže. Většina obrázků a odkazů pravděpodobně už nebude fungovat.

Chce­te být sou­čás­tí naše­ho you­tu­ber­ské­ho týmu? Nevá­hej­te, shléd­ně­te video viz níže. Vytvoř­te a posí­lej­te svá videa na náš mlá­dež­nic­ký e‑mail mladez@e‑cirkev.cz do 28. 4. 2019.

Pra­vi­dla sou­tě­že:

1.  Obsah vaše­ho videa: coko­li ze živo­ta mlá­dež­ní­ka
2.  Dél­ka videa: do 5 minut
3.  Posí­lej­te do 28.4. 2019 na e‑mail mladez@e‑cirkev.cz
4.  Videa ohod­no­tí komi­se slo­že­ná z OM (Oddě­le­ní mlá­de­že ČCE),
COMu (Celo­cír­kev­ní odbor mlá­de­že) a SR (Synod­ní rada)
a you­tu­ber­ky Joha­ny Kar­ba­no­vé
5.  Odmě­nou jsou:  lís­tek na fes­ti­val You­tu­be­ring (4.5. 2019, Brno)
vstup zdar­ma na You­tu­ber workshop (15. 6. 2019, Pra­ha)

Video může­te shléd­nout na tom­to odka­ze: https://youtu.be/osoQLfk-4QU

Wanted-youtubeři_pravidla

 

 

Naposledy upravil/a Tobiáš Potoček, 8. dubna 2019.

Brigáda v táboře JAK Bělči

8. března 2019

Upozornění: Tento příspěvek je starý a pochází ještě z původního webu mládeže. Většina obrázků a odkazů pravděpodobně už nebude fungovat.
Brigáda v táboře JAK Bělči

Zve­me na bri­gá­du do tábo­ra Jana Amo­se Komen­ské­ho v Běl­či, v ter­mí­nu 26.–28. 4. 2019. V tábo­ře bude potře­ba pomo­ci při­pra­vit are­ál a pro­sto­ry před let­ní sezo­nou.

Nad pra­cí bude dohlí­žet farář Micha­el Erdin­ger spo­leč­ně se správ­cem tábo­ra Vác­la­vem Špa­ni­he­lem. Nevá­hej­te a hlas­te se. Na pro­gra­mu bude také vol­no­ča­so­vý pro­gram – Micha­el Erdin­ger pro­mlu­ví o svém poby­tu na Ukra­ji­ně.

Bri­gá­da je zdar­ma, pro všech­ny gene­ra­ce.

Při­hláš­ky: https://prihlasky.srcce.cz/akce/216-brigada-v-tjak-belci

Brigáda Běleč 2019 fin

 

Naposledy upravil/a Tobiáš Potoček, 8. března 2019.

Akce jaro/léto 2019

7. března 2019

Upozornění: Tento příspěvek je starý a pochází ještě z původního webu mládeže. Většina obrázků a odkazů pravděpodobně už nebude fungovat.
Akce jaro/léto 2019
Milí přá­te­lé,
jste srdeč­ně zvá­ni na akce, kte­ré pro vás orga­ni­zu­je oddě­le­ní mlá­de­že ČCE. Někte­ré z akcí jsou spo­lu­or­ga­ni­zo­vá­ny se SEM v ČR, z.s. (Sdru­že­ní evan­ge­lic­ké mlá­de­že v ČR).
Může­te se zúčast­nit kur­zů, kem­pů, bri­gá­dy ad. Při­hláš­ky na akce jsou již spuš­tě­ny.
Vybí­rej­te, zvě­te své přá­te­le a kama­rá­dy.
Na jed­not­li­vé akce se při­hla­šuj­te na: https://prihlasky.srcce.cz
Infor­ma­ce o cenách a sle­vách nalez­ne­te u kaž­dé akce zvlášť viz níže či na při­hláš­kách.
Na někte­rých akcích oddě­le­ní mlá­de­že může­te uplat­nit sou­ro­ze­nec­kou sle­vu 300 Kč. Účast­ní­kům v soci­ál­ní tís­ni cenu upra­ví­me po osob­ním jed­ná­ní!
Více infor­ma­cí o akcích na:
http://mladez.evangnet.cz/, mladez@e‑cirkev.cz, Face­book: Evan­ge­lic­ká mlá­dež
Akce při­pra­vu­je:
Čes­kob­ra­tr­ská cír­kev evan­ge­lic­ká
Oddě­le­ní mlá­de­že ÚCK ČCE  a SEM v ČR, z.s., Jung­man­no­va 9, 111 21, Pra­ha 1

Jar­ní akce:

 • Vzdě­lá­va­cí pro­jekt Veni­te, 2017–2019
Při­pra­vi­li jsme pro vás s Celo­cír­kev­ním odbo­rem mlá­de­že (COM) a exter­ní­mi spo­lu­pra­cov­ní­ky násle­du­jí­cí akce v rám­ci pro­jek­tu vzdě­lá­vá­ní VENITE.
1.    15. – 17. 3. 2019, VENITE, Poděbra­dy https://prihlasky.srcce.cz/akce/197-venite-podebrady-2019
2.    29. – 31. 3. 2019, VENITE, Brno https://prihlasky.srcce.cz/akce/198-venite-brno-2019
3.    12. – 14. 4. 2019, VENITE, Par­du­bi­ce https://prihlasky.srcce.cz/akce/196-venite-pardubice-2019
Na akce Veni­te dopo­ru­ču­je­me  při­hlá­sit celý SOM na jeden ter­mín, v pří­pa­dě časo­vé­ho vytí­že­ní, v pří­pa­dě, že se všich­ni neshod­ne­te a nena­jde­te vhod­ný jed­not­ný ter­mín, hlas­te se, pro­sím, samo­stat­ně na jed­not­li­vé ter­mí­ny, jak se vám to hodí. Setká­ní nejsou urče­na pou­ze pro čle­ny SOMů.Vítáni jsou i mlá­dež­ní­ci, kte­ří nejsou zvo­le­ni do SOMu. Zkrát­ka, máš-li chuť se něco nové­ho dozvě­dět, posu­nout se o kou­sek dál na své ces­tě víry, při­hlas se.

 • Pora­da mlá­de­že zástup­ců ze seni­o­rá­tů, 22.–24.3. 2019, Olo­mouc
Letoš­ní pora­da bude voleb­ní, kdy se bude volit nový Celo­cír­kev­ní odbor mlá­de­že (COM) na obdo­bí 2019‒2021 a zástup­ci mlá­de­že na Synod v témže obdo­bí. Pora­da bude zahá­je­na v pátek v 18:00,  pre­zen­ce bude pro­bí­hat před zahá­je­ním a během pau­zy. Letoš­ní pora­da bude voleb­ní, kdy se bude volit nový Celo­cír­kev­ní odbor mlá­de­že (COM) na obdo­bí 2019‒2021 a zástup­ci mlá­de­že na Synod v témže obdo­bí. Pora­da bude zahá­je­na v pátek v 18:00,  pre­zen­ce bude pro­bí­hat před zahá­je­ním a během pau­zy.  Pro­gram je od pát­ku do nedě­le určen pro všech­ny dele­gá­ty ze seni­o­rá­tů, včet­ně před­se­dů SOMů, čle­nů COMu, hos­tů a dal­ších pří­cho­zí.
Cena: zdar­ma

 • Zastav se na chvíli…buď s Bohem, Veli­ko­no­ce; 18.–21. 4. 2019, Vel­ké Ham­ry
Vedou Zuza­na Féro­vá a Libu­še Wei­ne­ro­vá.
Veli­ko­no­ce, pro­žij­te je napl­no, spo­leč­ně s Bohem, eku­me­nic­ky. Na pro­gra­mu budou před­náš­ky, mod­lit­ba, spo­le­čen­ství výle­ty, osla­va.
Cena: 1000 Kč.
Pro oso­by ve věku 23–40 let.
Akci orga­ni­zu­je Čes­kob­ra­tr­ská cír­kev evan­ge­lic­ká spo­leč­ně s Evan­ge­lic­kou církví meto­dis­tic­kou a Komu­ni­tou Che­min Neuf.

 • Bri­gá­da v tábo­ře JAK Běl­či, 26.–28. 4. 2019, Běleč nad Orli­cí
Zve­me na bri­gá­du do tábo­ra Jana Amo­se Komen­ské­ho v Běl­či. V tábo­ře bude potře­ba pomo­ci při­pra­vit are­ál a pro­sto­ry před let­ní sezo­nou. Nad pra­cí bude dohlí­žet farář Micha­el Erdin­ger spo­leč­ně se správ­cem tábo­ra Vác­la­vem Špa­ni­he­lem. Nevá­hej­te a hlas­te se. Na pro­gra­mu bude také vol­no­ča­so­vý pro­gram – Micha­el Erdin­ger pro­mlu­ví o svém poby­tu na Ukra­ji­ně.
Bri­gá­da je zdar­ma, pro všech­ny gene­ra­ce.

Let­ní akce:
 • Let­ní kemp mlá­de­že, Pod jed­nou stře­chou; 7.–14. 7. 2019, Str­mi­lov
Let­ní kemp mlá­de­že nava­zu­je na evan­ge­lic­kou tra­di­ci setká­vá­ní mla­dých věří­cích. Už šest let se v jeden oka­mžik na jed­nom mís­tě setká­vá něko­lik desí­tek účast­ní­ků, z nichž vět­ši­na je ve věku 14 – 18 let (při­jíž­dě­jí ale i mlad­ší a star­ší). Akci orga­ni­zu­je Čes­kob­ra­tr­ská cír­kev evan­ge­lic­ká, vítá­ni jsou však i lidé z jiných církví nebo bez vyzná­ní. Letos si účast­ní­ci mohou vybrat z těch­to kur­zů: spor­tov­ní, lout­ky, muzi­kál a eko­lo­gic­ký. Při­pra­ve­na bude také řada dal­ších worksho­pů a bib­lic­ký pro­gram.
Cena: od 2200 Kč. Více infor­ma­cí o cenách na při­hláš­kách, odkaz viz níže.
Orga­ni­zu­je SEM v ČR, z.s. a Čes­kob­ra­tr­ská cír­kev evan­ge­lic­ká.

 • Big­bí­to­vý kurz, 19.–28. 7. 2019, Křížli­ce
Vedou Filip Boháč (farář FS ČCE Opa­tov) a Daniel Šou­rek.
Jde o ambró­zi­o­vou hudeb­ně vzdě­lá­va­cí akci ČCE, kte­rá se tra­dič­ně koná v krko­noš­ských Křížli­cích.
Pokud na něco hra­ješ, nevá­hej, a při­jeď strá­vit týden s podob­ně posti­že­ný­mi bra­t­ry a sestra­mi… bej­vá to tako­vá komic­ká sran­da :)
Pro­fe­si­o­nál­ní lek­to­ři dáva­jí účast­ní­kům sou­kro­mé i sku­pi­no­vé lek­ce, šité na míru hrá­čo­vých schop­nos­tem a prosbám. Jako kaž­dý rok, se bude vyu­čo­vat Kyta­ra, Basky­ta­ra a Bicí a Zpěv. Pro pří­pad­né zájem­ce, kte­ří by chtě­li jet s jiným nástro­jem: je potře­ba to dát co nejdřív vědět orga­ni­zá­to­rům, aby ješ­tě šlo zajis­tit lek­to­ra na dal­ší nástroj (klá­ve­sy, saxo­fon atp.) Kurz bude zakon­čen big­bí­to­vý­mi boho­služ­ba­mi v míst­ním kos­te­lí­ku. O duchov­ní pro­gram se posta­rá Filip Boháč.
Cena: 3000 Kč

 • Vzta­hy na úrov­ni? (Kurz pro dív­ky); 10.–16. 8. 2019, Hra­diš­tě u Nasa­vrk
vedou farář­ky Dra­ho­mí­ra Duš­ko­vá Havlíč­ko­vá (FS ČCE Čáslav) a Mar­ti­na Zuš­ti­no­vá (FS ČCE Klo­bou­ky u Brna.
Zamys­lí­me se nad vzta­hy člo­vě­ka: k Bohu, lidem, pří­ro­dě, zpí­vat, mod­lit se, vyrá­bět šper­ky, pro­chá­zet se…
Sou­ro­ze­nec­ká sle­va: Od 2 a více sou­ro­zen­ců, za kaž­dé­ho účast­ní­ka se ode­čí­tá 300 Kč z původ­ní ceny. Část­ku si pro­sím ode­čtě­te při plat­bě na účet. Pro­sím napiš­te nám tuto infor­ma­ci na mladez@e‑cirkev.cz.
Opět po roce ote­ví­rá­me úspěš­ně dal­ší roč­ník Kur­zu mlad­ší mlá­de­že, ten­to­krát pro dív­ky mezi cca 13–17 lety.
Cena: 1700 Kč

 •  ZRUŠENA: Bib­lic­ká díl­na, 25.–29. 8. 2019, Čím
 • Je nám to líto, ale díl­na byla pro nedo­sta­tek při­hlá­še­ných zru­še­na. Děku­je­me za pocho­pe­ní.
Let­ní akce v rám­ce vzdě­lá­va­cí­ho pro­jek­tu Veni­te.
Lek­to­ru­jí Mire­ia Ryš­ko­vá, Eva Muro­ňo­vá, Tomáš C. Havel, Rut Kuče­ro­vá, Micha­el Šou­rek, Pavel Jun. V rám­ci vzdě­lá­va­cí­ho pro­jek­tu VENITE pro­běh­ne Bib­lic­ká díl­na, kaž­dý den vám se vám bude věno­vat jeden z lek­to­rů uve­de­ný viz výše.
Cena: 650 Kč
 • Sjezd (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že, Open Spa­ce; 4.–6. 10. 2019, Nové Měs­to na Mora­vě
 leto-2019-mladez

Naposledy upravil/a Tobiáš Potoček, 7. března 2019.

Zastav se na chvíli…buď s Bohem, Velikonoce

28. února 2019

Upozornění: Tento příspěvek je starý a pochází ještě z původního webu mládeže. Většina obrázků a odkazů pravděpodobně už nebude fungovat.

Milí přá­te­lé,

jste srdeč­ně zvá­ni na akci  Zastav se na chvíli…buď s Bohem, Veli­ko­no­ce, kte­rá se usku­teč­ní 18.–24.4. 2019 ve Vel­kých Hamrech 45.

Pro­gra­mem vás pro­ve­dou Zuza­na Féro­vá a Libu­še Wei­ne­ro­vá

Mini­mál­ní cena: 1000 Kč. Popla­tek za pobyt zapla­tí­te v hoto­vos­ti v mís­tě koná­ní. V pří­pa­dě, že by finan­ce byli pro Vás pro­blé­mem, nevá­hej­te a napiš­te nám na mladez@e‑cirkev.cz, domlu­ví­me se na finanč­ní pod­po­ře.

Uby­to­vá­ní: Vel­ké Ham­ry 45, http://www.velkehamry.farnost.cz/

Veli­ko­no­ce, pro­žij­te je napl­no, spo­leč­ně s Bohem, eku­me­nic­ky. Na pro­gra­mu budou před­náš­ky, mod­lit­ba, spo­le­čen­ství výle­ty, osla­va.

Akci orga­ni­zu­je Čes­kob­ra­tr­ská cír­kev evan­ge­lic­ká spo­leč­ně s Evan­ge­lic­kou církví meto­dis­tic­kou a Komu­ni­tou Che­min Neuf.

Velikonoce_2019_jpg

Naposledy upravil/a Tobiáš Potoček, 28. února 2019.

Soutěž o logo Sjezdu je tu!

1. února 2019

Upozornění: Tento příspěvek je starý a pochází ještě z původního webu mládeže. Většina obrázků a odkazů pravděpodobně už nebude fungovat.
Soutěž o logo Sjezdu je tu!

Jste kre­a­tiv­ní? Chce­te, aby vaše logo se sta­lo Sjez­do­vým? Pře­mýš­lej­te a hlav­ně tvoř­te. Tvoř­te pod­le poža­dav­ků ke sta­že­ní zde: Výzva na logo pro Sjezd 2019

Návrhy posí­lej­te do 15.3. 2019 na mladez@e‑cirkev.cz.

Logo Sjezdu 2019

Naposledy upravil/a Tobiáš Potoček, 1. února 2019.

Akce VENITE na jaře 2019

23. ledna 2019

Upozornění: Tento příspěvek je starý a pochází ještě z původního webu mládeže. Většina obrázků a odkazů pravděpodobně už nebude fungovat.

Letos se opět usku­teč­ní vzdě­lá­va­cí akce v rám­ci pro­jek­tu VENITE.

Hlas­te se do 1. břez­na 2019 na /https://prihlasky.srcce.cz/

Na akce Veni­te dopo­ru­ču­je­me  při­hlá­sit celý SOM na jeden ter­mín, v pří­pa­dě časo­vé­ho vytí­že­ní, v pří­pa­dě, že se všich­ni neshod­ne­te a nena­jde­te vhod­ný jed­not­ný ter­mín, hlas­te se, pro­sím, samo­stat­ně na jed­not­li­vé ter­mí­ny, jak se vám to hodí. Setká­ní nejsou urče­na pou­ze pro čle­ny SOMů.

Vítá­ni jsou i mlá­dež­ní­ci, kte­ří nejsou zvo­le­ni do SOMu. Zkrát­ka, máš-li chuť se něco nové­ho dozvě­dět, posu­nout se o kou­sek dál na své ces­tě víry, při­hlas se.

Orga­ni­zu­je COM, oddě­le­ní mlá­de­že ÚCK ČCE a exter­ní spo­lu­pra­cov­ní­ci.

VENITE jaro 2019 2

Naposledy upravil/a Tobiáš Potoček, 23. ledna 2019.

Porada zástupců mládeže ze seniorátů 2019

15. ledna 2019

Upozornění: Tento příspěvek je starý a pochází ještě z původního webu mládeže. Většina obrázků a odkazů pravděpodobně už nebude fungovat.

Milí přá­te­lé,

jste srdeč­ně všich­ni zvá­ni na Pora­du zástup­ců mlá­de­že ze seni­o­rá­tů, kte­rá se koná 22. – 24. 3. 2019 v Olo­mou­ci (FS ČCE Bla­ho­sla­vo­va 916/1).
Letoš­ní pora­da mlá­de­že bude voleb­ní. Pro­to pro­sí­me všech­ny SOMy, aby se zamys­le­ly, kdo z řad mlá­de­že bude kan­di­do­vat do Celo­cír­kev­ní­ho odbo­ru mlá­de­že (COM) a vysla­ly své dele­gá­ty. Sou­čás­tí pro­gra­mu bude také vol­ba zástup­ců na Synod. 
Pora­da je po celou dobu koná­ní ote­vře­na všem.
Pro­sí­me před­se­dy SOMů, aby zasla­li zprá­vy ze seni­o­rá­tu do 1.3. 2019 na mladez@e‑cirkev.cz
Akci pořá­dá Celo­cír­kev­ní pora­da mlá­de­že (COM) spo­leč­ně s oddě­le­ním mlá­de­že ÚCK ČCE.

 

DSC01166 DSC01178 DSC01220 DSC01225

Naposledy upravil/a Tobiáš Potoček, 15. ledna 2019.

Běžky nebo pěšky

15. ledna 2019

Upozornění: Tento příspěvek je starý a pochází ještě z původního webu mládeže. Většina obrázků a odkazů pravděpodobně už nebude fungovat.
Mlá­dež­ní­ci všech seni­o­rá­tů, (spoj­te se a) doraž­te na zim­ní pobyt v Křížli­cích!
Hlav­ní nápl­ní pro­dlou­že­né­ho víken­du budou pěší a běž­ko­vé výle­ty. Dosta­ne se ale i na dal­ší zim­ní rado­ván­ky, duchov­ní pro­gra­my, zpí­vá­ní, jíd­lo a ostat­ní sran­dy.
Pořá­dá praž­ský SOM ve spo­lu­prá­ci s Oddě­le­ním mlá­de­že ČCE
Kdy a kde: 14. 2. až 17. 2. 2019, Křížli­ce
Cena: 600kč
Při­hla­šo­vá­ní do 31.1.2019 : https://prihlasky.srcce.cz/akce/200-bezky-nebo-pesky

FAQ about Běž­ky nebo pěš­ky
1) 600 kč? Cooo? Vždyť to je úpl­ně šíle­ný!
Neje­de­me jen tak někam na faru. Jede­me do hor. Vyto­pe­ní cha­lu­py v zimě něco sto­jí. Křížlic­ká ško­la je vyba­ve­na poste­le­mi, spr­cha­mi a dal­ší­mi uži­teč­ný­mi věc­mi. Navíc ti to stej­ně zapla­tí rodi­če, ne?
2) Můžu při­jet až v pátek?
Můžeš. Jede­me už od čtvrt­ka, abychom stih­li dva del­ší výle­ty. Tou dobou zhru­ba kon­čí zkouš­ko­vé a ješ­tě neza­čí­ná let­ní semestr na vět­ši­ně vyso­kých škol. Stře­do­ško­lá­ci z Pra­hy 1–5 mají v tom­to týd­nu jar­ní prázd­ni­ny. No a nebo ti rodi­če pros­tě napí­šou na pátek omlu­ven­ku, ne?
3) Nemám běžky/neumím běžkovat/nechci běž­ko­vat, co mám dělat?
Roz­hod­ně pojeď! Bude­me výle­tit i bez běžek, to je jas­ná věc! Náčel­ní­kem pěší divi­ze je bra­tr farář Karel Müller, ten se jen tak neztra­tí! A kdy­by náho­dou jo, tak mu Bůh uká­že tu správ­nou ces­tu, ne?
4) Proč se neje­de i na lyže a snow­bo­ard?
To má hned něko­lik důvo­dů. a) Na sjez­dov­ku se musí popo­jet autem – to bude­me mít jen jed­no a kdo ví, jak se mu v tý kose bude chtít jez­dit. b) Stá­lo by to straš­ný pra­chy. c) Už bychom byli roz­dě­le­ni hned na tři sku­pi­ny a to je hod­ně. d) Sjez­dov­ky se nerý­mu­jou s Běž­ky nebo pěš­ky. d) Zlo­mil by sis nohu a máma už by tě nepus­ti­la na žád­nou dal­ší cír­kev­ní akci.…
Tře­ba to vyjde za rok. To by moho být taky dob­rý, ne?
5) Jsem z Brna, můžu při­jet?
Urči­tě! Doraž, dokud máš lev­ný jízd­ný! A pokud už ho nemáš, tak vydě­lá­váš, ne?

Běžkynebopěšky-825x510

Naposledy upravil/a Tobiáš Potoček, 15. ledna 2019.

Christivity opět v prodeji

18. prosince 2018

Upozornění: Tento příspěvek je starý a pochází ještě z původního webu mládeže. Většina obrázků a odkazů pravděpodobně už nebude fungovat.

Milí,

Chris­ti­vi­ty jsou opět v pro­de­ji na e‑shopu na e‑cirkev.cz. Objed­ná­vej­te zde: https://www.e‑cirkev.cz/produkt/6311-Christivity/index.htm

christivity-poster-A4_print

Naposledy upravil/a Tobiáš Potoček, 18. prosince 2018.

Spolupracuj na grafice nového webu mládeže ČCE

12. prosince 2018

Upozornění: Tento příspěvek je starý a pochází ještě z původního webu mládeže. Většina obrázků a odkazů pravděpodobně už nebude fungovat.
Spolupracuj na grafice nového webu mládeže ČCE

Ten­to sou­čas­ný web mlá­de­že doslu­hu­je tech­nic­ky i designo­vě a my s tím chce­me něco dělat. Mož­ná jsi zrov­na ty ten pra­vý, kte­rý nám s tím pomů­že! Pojď do toho a nakres­li nový web mlá­de­že!

Hledáme začínajícího či zkušeného grafika, ideálně z prostředí ČCE, který by nám pomohl s grafikou nového webu mládeže.

Hle­dá­me začí­na­jí­cí­ho či zku­še­né­ho gra­fi­ka, ide­ál­ně z pro­stře­dí ČCE, kte­rý by nám pomohl s gra­fi­kou nové­ho webu mlá­de­že.

Koho hledáme

 • Začí­na­jí­cí­ho či zku­še­né­ho gra­fi­ka, ide­ál­ně z pro­stře­dí ČCE.
 • Zku­še­nost s webo­vou gra­fi­kou výho­dou, niko­liv nut­nos­tí.
 • Chce­me něko­ho, kdo bude ochot­ný s námi komu­ni­ko­vat a prů­běž­ně ladit výsle­dek. Nejde jen o nakres­le­ní webu pod­le zadá­ní.

Co za to

 • Udě­láš něco pro mlá­dež ČCE.
 • Udě­láš něco, co bude vidět a bude se pou­ží­vat.
 • Budeš spo­lu­pra­co­vat s ústřed­ní­mi mlá­dež­nic­ký­mi orgá­ny ČCE.
 • Dosta­neš za to finanč­ní odmě­nu.

Mám zájem, co teď

 • Napiš nám do 1. led­na 2019 na tobiaspotocek@gmail.com, že máš zájem, proč bys to chtěl/a dělat, a ide­ál­ně nám pošli něja­ký svůj gra­fic­ký výtvor (pozván­ka, pla­ká­tek, webo­vé strán­ky…).
 • My se ti do kon­ce měsí­ce ozve­me s infor­ma­ce­mi o dal­ším postu­pu.
 • Jest­li ti něco není jas­né, ozvi se.

S kým budeš spolupracovat

 • S celo­cír­kev­ním odbo­rem mlá­de­že zastou­pe­ným Domi­ni­kem Blá­hou (toho času zaměst­na­ným jako webo­vý vývo­jář v Sezna­mu) & Tobi­á­šem Potočkem (toho času zaměst­na­ným jako soft­wa­ro­vý inže­nýr v Goo­gle).

Naposledy upravil/a Dominik Bláha, 12. prosince 2018.