Setkání nejen předsedů v Horní Krupé

14. září 2020

Již potře­tí jsme se sešli na pora­dě před­se­dů SOMů. Jed­ná se o spe­ci­ál­ní čas pro sdí­le­ní rados­tí a stras­tí, kte­ré zaží­vá­me během prá­ce smlá­de­ží. Víken­do­vou akci zastřešu­je Celo­cír­kev­ní odbor mlá­de­že. Ten­to­krát bylo zastou­pe­ných osm seni­o­rá­tů, při­je­li také dva zaměst­nan­ci oddě­le­ní mlá­de­že a Matý­sek Halaš <3.

Letoš­ní pora­da se kona­la 4.–6. září vma­leb­ném sbo­ro­vém are­á­lu vHor­ní Krupé na Vyso­či­ně. Zača­li jsme spo­leč­nou veče­ří, po jíd­le jsme dali dohro­ma­dy téma­ta, kte­rým se chce­me přes víkend věno­vat. Hlav­ním téma­tem bylo, jak o SOMu mlu­vit smě­rem ven, jak pre­zen­to­vat somác­ké akti­vi­ty a jak lákat lidi do člen­skýchřad. Pro násle­du­jí­cí roky jsme si vyty­či­li úkol, při­pra­vit „před­sed­nic­kou kuchař­ku“, ve kte­ré budou sepsá­ny prak­tic­ké rady a návo­dy pro prá­ci smlá­de­ží.

V sobo­tu bylo na pro­gra­mu dne něko­lik worksho­pů. Uči­li jsme se pís­kat na prs­ty, zasvě­ti­li se do gra­fic­ké faci­li­ta­ce, sdí­le­li jsem tipy na to, jak se sou­stře­dit a refe­rent oddě­le­ní mlá­de­že Petr Kubič­ko nás sezná­mil stím, jak správ­ně vyúčto­vá­vat akce.

Víkend jsme zakon­či­li na neděl­ních boho­služ­bách vHavlíč­ko­vě Bro­dě, kde jsme poří­di­li tuto fot­ku:

kolek­tiv auto­rů ZF, HD, BL, EP

Více fotek od Adély Roz­bo­ři­lo­vé nalez­ne­te tady: https://photos.app.goo.gl/vYfWEvRfKjNEfJtT8

Naposledy upravil/a Petr Kubíčko, 15. září 2020.

Sjezd 2020 bude on-line

12. září 2020

Máme pro Vás smut­nou novi­nu. Po dlou­hých deba­tách a vel­mi těž­kém roz­ho­do­vá­ní jsme se roz­hod­li letoš­ní Sjezd (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že na Vsetí­ně zru­šit.

Důvo­dů bylo víc, tím hlav­ním je však nepří­z­ni­vý vývoj epi­de­mi­o­lo­gic­ké situ­a­ce a s tím spo­je­né zpřís­ňo­vá­ní opat­ře­ní. Uspo­řá­dat akci pro něko­lik set účast­ní­ků ze všech kou­tů Čes­ké repub­li­ky by za těch­to okol­nos­tí bylo vel­mi těž­ko rea­li­zo­va­tel­né a z naší stra­ny nezodpovědné.Oddělení mlá­de­že, COM a synod­ní rada se tedy spo­leč­ným hla­sem roz­hod­ly letoš­ní Sjezd pře­su­nout do on-line ver­ze.

Online sjezd

Máme pocit, že je ško­da, aby letos kvů­li koro­ně vůbec žád­ný sjezd nebyl, pro­to jsme se roz­hod­li pro vás při­pra­vit ale­spoň jeho zkrá­ce­nou onli­ne ver­zi. Může­te se těšit na pod­cas­ty někte­rých před­ná­šek, kte­ré jste měli sly­šet naži­vo.

Na pon­dě­lí jsme při­pra­vi­li pomy­sl­né „srd­ce“ sjez­du, big­bí­to­vé boho­služ­by! Pove­dou je Saša a Jeník z COMu a dopro­vo­dí je Filip Boháč s kape­lou. Odpo­led­ne vás pak čeká před­náš­ka a násled­ná dis­ku­ze­na téma „doba post­fak­tic­ká“ s Kubou Ortem. Večer se s vámi roz­lou­čí­me pobož­nos­tí.

Tohle všech­no by ale nemě­lo smy­sl bez vás. Sjezd, to je pře­ci hlav­ně spo­le­čen­ství a setká­vá­ní. Pro­to bychom vás chtě­li vyzvat, abys­te ten­to vir­tu­ál­ní sjezd strá­vi­li pospo­lu ale­spoň tak, jak to situ­a­ce dovo­lí. Může­te se sejít s kámo­ši, na mlá­de­ži ane­bo s rodi­nou, je to na vás. Bude­me rádi, když nám pošle­te fot­ku nebo video, jak sjez­do­vý den trá­ví­te. Tře­ba ze spo­leč­né­ho obě­da, pik­ni­ku nebo ze sle­do­vá­ní stre­a­mo­va­ných boho­slu­žeb. Ke kaž­dé­mu postu na instagra­mu nebo na face­boo­ku při­poj­te #sjezd20.

Supr sjez­do­vá tri­ka, pod­cas­ty a podrob­něj­ší infor­ma­ce nalez­ne­te na: www.sjezd2020.cz

Live stre­am sle­duj­te na: https://www.facebook.com/evangelickamladez/live/

Související událost: [Zrušeno] Sjezd (nejen) evangelické mládeže 2020

Naposledy upravil/a Petr Kubíčko, 28. září 2020.

Nový web mládeže a co bude dál

24. června 2020

Nový web mládeže a co bude dál

Milí mlá­dež­ní­ci, čle­no­vé církve a dal­ší náhod­ní návštěv­ni­ci, jmé­nem Celo­cír­kev­ní­ho odbo­ru mlá­de­že vás vítám na nových webo­vých strán­kách evan­ge­lic­ké mlá­de­že. Zají­má-li vás, jak web vzni­kal, co s ním bude dál a jak bys­te se moh­li pří­pad­ně zapo­jit, čtě­te dál.

Pochmurné začátky

Úva­hy nad novým webem mlá­de­že tu byly odjak­ži­va, co si jen comá­ci, sou­čas­ní i býva­lí, pama­tu­jí. Prv­ní poku­sy spa­da­jí do obdo­bí tak dáv­né­ho, že kdy­by se z té doby docho­va­ly něja­ké pozůstat­ky, byly by pro teo­rii kre­a­ci­o­nis­mu podob­ně pro­ble­ma­tic­ké jako kos­ti dino­sau­rů. S uplý­va­jí­cím časem zís­kal nový web mlá­de­že v COMu repu­ta­ci pro­kle­té­ho pro­jek­tu.

K prv­ním znám­kám oži­ve­ní došlo až se zvo­le­ním Tobí­ka na pozi­ci náhrad­ní­ka, kte­rý se do pro­jek­tu vrhl s nad­še­ním a úmys­lem být uži­teč­ný (to bylo na jaře 2018).

Spo­lu s Domi­ni­kem vytvo­ři­li sil­ný tým, kte­rý po apli­ko­va­ní nej­no­věj­ších metod ana­lý­zy a uži­va­tel­ské­ho výzku­mu došel k výcho­zí­mu zadá­ní pro nový web mlá­de­že: Nový web má pri­már­ně odpo­ví­dat na otáz­ku, kdy bude příští sjezd.

Hledáme grafika

K prvot­ním úspě­chům pat­ři­la gran­to­vá žádost na pod­po­ru mlá­de­že, což umož­ni­lo Domi­ni­ko­vi a Tobí­ko­vi out­sour­co­vat nej­slab­ší člá­nek svých doved­nos­tí a najít si exter­ní­ho gra­fi­ka, kte­rý by jim pomohl vtisk­nout webu oso­bi­tou tvář.

Hle­dá­me gra­fi­ka pro web mlá­de­že

Takhle po sérii vyčer­pá­va­jí­cích poho­vo­rů našli Eliš­ku, kte­rá je nadchla svým entusi­as­mem a vel­ký­mi ambi­ce­mi. Bohu­žel entusi­as­mus i ambi­ce brzy nara­zi­ly a pod­leh­ly mili­o­nu chvi­lek lás­ky (kdo z nás by nepod­lehl), a byť se k nastá­lé situ­a­ci Eliš­ka posta­vi­la čelem, neda­lo se nic dělat.

Naštěs­tí opa­ko­va­né volá­ní vysly­šel Kuba, jehož ori­gi­nál­ní tvor­bu si mož­ná pama­tu­je­te z fil­mů jako Návrat do ráje, Tře­tí holu­bi­ce či Teo­ca­ching.

Největší výzva: evangelické plakáty

Byť to může znít pře­kva­pi­vě, jed­no z nej­čas­těj­ších témat nad novou podo­bou webu byly pla­ká­ty na evan­ge­lic­ké akce, resp. kon­krét­ně­ji, jakým způ­so­bem zob­ra­zit nad­chá­ze­jí­cí akce včet­ně pla­ká­tů. Tak jako na Spo­ti­fy máte strán­ku s vaši­mi oblí­be­ný­mi alby, tak na webu jsme chtě­li mít strán­ku s nad­chá­ze­jí­cí­mi akce­mi.

Nicmé­ně, s ilu­stra­ce­mi alb se to má tak, že:

 1. Jsou pra­vi­del­ná, tj. čtver­co­vá.
 2. Jsou vět­ši­nou vizu­ál­ně kva­lit­ní (rozu­měj hezká).

Bohu­žel ani jed­no nelze tvr­dit pro běž­ný evan­ge­lic­ký pla­kát, kte­rý není ani pra­vi­del­ný, ani hez­ký.

Mož­ných řeše­ní bylo pro­brá­no mno­ho. Na jed­né stra­ně padl návrh pre­fe­ro­vat este­ti­ku a pla­ká­ty radě­ji nezob­ra­zo­vat vůbec, na dru­hé stra­ně někte­ří odváž­liv­ci navr­ho­va­li akcep­to­vat sami sebe, jací jsme, a nezob­ra­zo­vat nic než pla­ká­ty. Jak jsme to nako­nec vyře­ši­li, se může­te pře­svěd­čit sami.

Designo­vé „stu­die“

Programujeme během koronakrize

Počát­kem letoš­ní­ho roku se prá­ce koneč­ně roz­běh­ly napl­no, byť ne pří­liš výraz­ným tem­pem. Tobík při­šel na to, že co víc mlu­ví než pro­gra­mu­je, tak lehce vyšel ze cvi­ku. Nemluvě o tom, že už je to něja­ký ten pátek, kdy napo­sle­dy dělal webo­vé strán­ky. Zatím­co někte­ré změ­ny ve webo­vém prů­mys­lu byly ryze pozi­tiv­ní (např. Inter­net Explo­rer prak­tic­ky nee­xis­tu­je), jiné už tolik ne (např. jeho oblí­be­ný redakč­ní sys­tém kom­plet­ně pře­vza­li Ruso­vé).

Z toho­to pohle­du měl Covid-19 na vývoj webu pozi­tiv­ní dopad, pro­to­že jen díky karan­té­ně dostal Tobík dosta­tek času dohá­nět po víken­dech své nedo­stat­ky v doved­nos­tech. Jiný­mi slo­vy, bez celo­svě­to­vé pan­de­mie bys­te v tuto chví­li prav­dě­po­dob­ně tyto řád­ky nečet­li.

Tobík pra­cu­je na webu mlá­de­že během koro­na­kri­ze, při­bliž­ně prv­ní polo­vi­na 21. sto­le­tí n.l.

Co bude s webem dál

Nyní je již jas­né, že sna­ha dospě­la do zdár­né­ho kon­ce. Nicmé­ně v tuto chví­li web není pří­liš boha­tý a plní jen nej­zá­klad­něj­ší funk­ce, kte­ré jsme si sta­no­vi­li na začát­ku (uka­zu­je, kdy bude příští sjezd, a něco málo navíc).

Web je cíle­ný pri­már­ně dovnitř do církve, byť těch pár tex­tů, co tu máme, by mělo ale­spoň lehce při­blí­žit náhod­ný kolemjdou­cím, kdo jsme a co dělá­me.

Přes­to má web znač­ný poten­ci­ál. Posuď­te sami naše nápa­dy, kte­ré vypadly z mno­ha prů­běž­ných dis­ku­zí:

 • Rádi bychom roz­ší­ři­li infor­ma­ce o SOMech, kte­ré jsou v tuto chví­li vel­mi ome­ze­né. A pro­to­že cen­t­rál­ně spra­vo­vat něco tako­vé­ho po del­ší dobu by bylo prak­tic­ky neu­dr­ži­tel­né, rádi bychom dali k webu pří­stup pří­mo samot­ným SOMům.
 • Chtě­li bychom nabíd­nout mlá­dež­ní­kům pře­hled úpl­ně všech mlá­dež­nic­kých akcí, kte­ré se kona­jí po církvi, nejen těch celo­cír­kev­ních, ve kte­rých má prs­ty COM. Prak­tic­ky by to zna­me­na­lo sbí­rat data z Face­boo­ku a růz­ných kalen­dá­řů napříč SOMy.
 • Spous­ta akcí se koná kaž­do­roč­ně (např. pří­mo sjezd či big­bí­to­vý kurz a kemp), ale chy­bí jim něja­ká trva­lá webo­vé pre­zen­ta­ce se stá­lý­mi infor­ma­ce­mi (jako kdo je za akci zod­po­věd­ný). Ten­to web by to mís­to mohl nabíd­nout.
 • Ne všich­ni jsou pří­tomni na soci­ál­ních sítích. I pro ty by tu měl být web a nabíd­nout jim infor­ma­ce ze svě­ta mlá­de­že tro­chu jinou ces­tou (např. mai­lo­vý news­let­ter).
 • Web by mohl slou­žit mlá­de­ži jako zdroj mate­ri­á­lů a zku­še­nos­tí, např. k pří­pra­vě bib­lic­kých pro­gra­mů, akcí a her.
 • Web by mohl v mno­hem vět­ší míře pomá­hat novým čle­nům se zori­en­to­vat ve spe­ci­fic­kém evan­ge­lic­kém pro­stře­dí („slov­ní­ček evan­ge­lic­kých poj­mů“). Cílit by mohl i na mla­dé křes­ťa­ny z jiných církví, kte­ří hle­da­jí nové spo­le­čen­ství.

A kdy se budou všech­ny tyto nápa­dy rea­li­zo­vat? Inu, to je otáz­ka i pro vás…

Pojďte se zapojit!

Pokud Tě nápa­dy zau­ja­ly a máš chuť při­lo­žit ruku k dílu, tak se ozvi a my Tě rádi uví­tá­me.

 • Hle­dá­me něko­ho, kdo by nám pomohl web roz­ví­jet po tech­nic­ké strán­ce (a pří­pad­ně ho i jed­nou pod sebe pře­vzal). Web běží na Wor­d­Pres­su a Net­te, tj. klí­čo­vá tech­no­lo­gie je PHP (pak je tu tro­chu JavaScrip­tu a sty­lů). Zdro­jo­vé kódy jsou hos­to­va­né na GitHu­bu.
 • Hle­dá­me něko­ho, kdo by nám pomohl s obsa­hem, tedy koho­ko­liv, kdo má nápad, jak obsah webu roz­ší­řit, a záro­veň chuť i čas potřeb­né infor­ma­ce sesbí­rat, sepsat a pak udr­žo­vat.

Kde hlásit chyby

Pokud nalez­ne­te obsa­ho­vou či tech­nic­kou chy­bu, bude­me rádi, když ji nahlá­sí­te. Může­te pou­žít náš kon­takt či chy­bu repor­to­vat pří­mo na GitHu­bu.

Poděkování

Na závěr bych rád podě­ko­val všem, kdo se do tvor­by webu zapo­ji­li. Kon­krét­ně:

 • Domi­ni­ko­vi, za dlou­ho­do­bou pod­po­ru a pří­val nápa­dů,
 • Eliš­ce, za něko­lik pří­jem­ných vymýš­le­cích schůzek,
 • Kubo­vi, za úžas­né kresbič­ky a trpě­li­vost při neu­stá­lém pře­dě­lá­vá­ní návrhů,
 • Zuzan­ce, že to se mnou pře­ži­la,
 • a všem comá­kům, kte­ří byli zapo­je­ni do tvor­by tex­tů a kte­ří posky­to­va­li cen­nou zpět­nou vazbu.

Za COM,
Tobi­áš Poto­ček

Naposledy upravil/a Tobiáš Potoček, 28. června 2020.

Porada mládeže 2020

12. února 2020

Upozornění: Tento příspěvek je starý a pochází ještě z původního webu mládeže. Většina obrázků a odkazů pravděpodobně už nebude fungovat.
Porada mládeže 2020

Pora­da mlá­de­že se bude letos konat v Brně v Bla­ho­sla­vo­vě domě (Lidic­ká 79) 28. 2. – 1. 3. 2020.

Může­te se těšit na str­hu­jí­cí pořad „Co to je pro­pá­na za SOM?“ ve kte­rém se bude­te moct dozvě­dět něco nové­ho o SOMech, kte­ré jste do té doby nezna­li. Abys­te moh­li tuto estrá­du zdár­ně pod­stou­pit, musí­te se se svým SOMem nad sebou zamys­let.
Pomo­hou vám tyto návod­né otáz­ky: Co se u vás od minu­le změ­ni­lo? Co se poved­lo? Co se nepo­ved­lo?
Žád­nou dal­ší pre­zen­ta­ci si při­pra­vo­vat nemu­sí­te. Pokud se chce­te pochlu­bit svý­mi akce­mi, může­te si při­pra­vit, při­vézt a pově­sit pla­kát.

V sobo­tu se bude­te moct s Tobí­kem nau­čit, jak vyu­ží­vat moder­ní tech­no­lo­gie v SOMu, se Sašou, jak při­pra­vit pobož­nost, a se Zuzkou, jak efek­tiv­ně při­stu­po­vat k pora­dám. Dále bude­me dis­ku­to­vat jak o téma­tech, kte­rá řeší­te vy v seni­o­rá­tech, tak o těch, kte­rá řeší­me my v COMu a rádi bychom na ně sly­še­li váš názor.

Pora­da mlá­de­že je urče­na pře­de­vším čle­nům SOMů, ale zvá­ni jsou všich­ni aktiv­ní mlá­dež­ní­ci. Pře­dej­te tuto pozván­ku kaž­dé­mu, kdo by o to mohl mít zájem.

Při­hla­šuj­te se do 21. 2. 2020 na https://prihlasky.e‑cirkev.cz/akce/199-porada-mladeze

Naposledy upravil/a Dominik Bláha, 12. února 2020.

Open Space/ nápadník na programy pro mládež

2. září 2019

Upozornění: Tento příspěvek je starý a pochází ještě z původního webu mládeže. Většina obrázků a odkazů pravděpodobně už nebude fungovat.
Open Space/ nápadník na programy pro mládež

Milí přá­te­lé,

při­ná­ší­me vám nápad­ník s tipy pro vytvá­ře­ní pro­gra­mů  na mlá­dež­nic­ké akce. Nápad­ník je zamě­řen na sjez­do­vé téma Open Spa­ce. V doku­men­tu nalez­ne­te struč­nou ano­ta­ci téma­tu, tipy na různá zamyš­le­ní,  akce či bib­lic­ké pří­běhy apod.

Doku­ment nalez­ne­te zde: OPEN SPACE pod­kla­dy

 

Naposledy upravil/a Tobiáš Potoček, 2. září 2019.

Bezpečný prostor a prevence

23. srpna 2019

Upozornění: Tento příspěvek je starý a pochází ještě z původního webu mládeže. Většina obrázků a odkazů pravděpodobně už nebude fungovat.
Bezpečný prostor a prevence

Milí přá­te­lé,

jste srdeč­ně zvá­ni na inter­ak­tiv­ní workshop Bez­peč­ný pro­stor a pre­ven­ce, kte­rý se usku­teč­ní 20.–21. 4. 2020 v Dia­ko­nic­ké aka­de­mii (Bel­gic­ká 374/22, Pra­ha).
Cíle pro­gra­mu: Cílem worksho­pu je zajis­tit, aby oso­ba, kte­rá pra­cu­je s lid­mi jaké­ho­ko­li věku, byla infor­mo­vá­na a schop­na správ­ně a cit­li­vě řešit otáz­ky ochra­ny, zacho­va­la důstoj­nost jed­not­liv­ce a při­spí­va­la k budo­vá­ní bez­peč­né­ho pro­stře­dí pro všech­ny.

Ppo­drob­né pozván­ce infor­ma­ce nalez­ne­te zde: Pozvánka_Bezpečný pro­stor a prevence_english ver­si­on

Hlas­te se do 30. 11. 2019 na:
https://prihlasky.srcce.cz/akce/226-seminar-prevence

Cena: 3750 Kč
Poža­do­vá­na je ale­spoň pasiv­ní zna­lost ang­lic­ké­ho jazy­ka, pře­kla­da­tel bude po domluvě zajiš­těn. 

Bezpečný-prostor-a-prevence

 

Naposledy upravil/a Tobiáš Potoček, 23. srpna 2019.

Hledá se vedoucí oddělení mládeže

5. srpna 2019

Upozornění: Tento příspěvek je starý a pochází ještě z původního webu mládeže. Většina obrázků a odkazů pravděpodobně už nebude fungovat.

Milí přá­te­lé,

ÚCK ČCE vyhla­šu­je vybě­ro­vé říze­ní na vedou­cí­ho oddě­le­ní mlá­de­že.

Důle­ži­té infor­ma­ce o pozi­ci a poža­dav­cích si pře­čtě­te viz níže nebo zde v sou­bo­ru pdf: inzerát_vedoucí_OM_2019

Živo­to­pis s moti­vač­ním dopi­sem posí­lej­te na e‑mail: markova@e‑cirkev.cz Ter­mín uza­vře­ní při­hlá­šek je 6. 9. 2019

 

inzerát_vedoucí_OM_2019

Naposledy upravil/a Tobiáš Potoček, 5. srpna 2019.

ZRUŠENA: Biblická dílna

10. července 2019

Upozornění: Tento příspěvek je starý a pochází ještě z původního webu mládeže. Většina obrázků a odkazů pravděpodobně už nebude fungovat.
Je nám to líto, ale Bib­lic­ká díl­na byla zru­še­na pro nedo­sta­tek při­hlá­še­ných. Děku­je­me za pocho­pe­ní.
Milí přá­te­lé,
jste srdeč­ně zvá­ni na Bib­lic­kou díl­nu, kte­rá se usku­teč­ní 25.–29. 8. 2019, v Čími (u Slap­ské pře­hra­dy). Díl­na je sou­čás­tí vzdě­lá­va­cí­ho pro­jek­tu Veni­te.
Kaž­dý den vám se vám bude věno­vat jeden z lek­to­rů uve­de­ný viz níže na pla­ká­tu.
Cena: 650 Kč (stra­va, uby­to­vá­ní)
Hlas­te se na: https://prihlasky.srcce.cz/akce/217-biblicka-dilna Při­hláš­ky jsou ote­vře­ny do 26. 7. 2019.
Orga­ni­zu­je: Oddě­le­ní mlá­de­že ČCE, Jung­man­no­va 9, Pra­ha 1, e‑mail: mladez@e‑cirkev.cz, spo­lu s Celo­cír­kev­ním odbo­rem mlá­de­že (COM) a dal­ší­mi exter­ní­mi spo­lu­pra­cov­ní­ky

 

Biblicka-dílna-leto-2019

Naposledy upravil/a Tobiáš Potoček, 10. července 2019.

Youtuber workshop/změna termínu na 14. 9. 2019

8. července 2019

Upozornění: Tento příspěvek je starý a pochází ještě z původního webu mládeže. Většina obrázků a odkazů pravděpodobně už nebude fungovat.

 

Pozor změ­na: Ter­mín worksho­pu se posou­vá na 14.9. 2019. Jste srdeč­ně zvá­ni na You­tu­ber Workshop, kte­rý pro­běh­ne v sobo­tu 14. září 2019. Těšit se může­te na inter­ak­tiv­ní pro­gra­my s you­tu­ber­kou Andre­ou Hurych­o­vou (sobo­ta dopo­led­ne) a copy­wri­te­rem Pavlem Šen­ka­pou­nem (sobo­ta odpo­led­ne). Cena worksho­pu: 150 Kč

Hlas­te se na: https://prihlasky.srcce.cz/akce/218-youtuber-workshop

Orga­ni­zu­je: Oddě­le­ní mlá­de­že ČCE, Jung­man­no­va 9, Pra­ha 1, mladez@e‑cirkev.cz

Youtuber_workshop_zari_2019

 

Naposledy upravil/a Tobiáš Potoček, 8. července 2019.

Hledají se stewardi na konferenci do Francie

7. června 2019

Upozornění: Tento příspěvek je starý a pochází ještě z původního webu mládeže. Většina obrázků a odkazů pravděpodobně už nebude fungovat.
Hledají se stewardi na konferenci do Francie

Milí přá­te­lé,

chce­te vyjet v září do Fran­cie? Umí­te zákla­dy ang­lič­ti­ny a fran­couz­šti­ny?  Máte jedi­neč­nou mož­nost se při­hlá­sit do 21. červ­na 2019. Ste­war­dy bude­te na kon­fe­ren­ci CEC Pea­ce Con­fe­ren­ce 2019, v ter­mí­nu 10.– 12. září 2019 v Paří­ži. Bliž­ší Infor­ma­ce nalez­ne­te v tom­to doku­men­tu:PEACE2019_Call for Ste­wards

 

Naposledy upravil/a Tobiáš Potoček, 7. června 2019.