Nové posily v týmu Oddělení mládeže

3. února 2023

Oddě­le­ní mlá­de­že zdra­ví z prv­ní spo­leč­né pora­dy v novém slo­že­ní! Ke stá­va­jí­cí­mu týmu Ale­ny, Lali a Kryš­to­fa se při­po­ji­li Kája Urbán­ko­vá a Stan­da Tesař. Moc se těší­me, co nás letos spo­leč­ně potká a s naši­mi nový­mi posi­la­mi se urči­tě brzo sezná­mí­te.

Oddě­le­ní mlá­de­že je sou­čás­tí Ústřed­ní cír­kev­ní­ho kan­ce­lá­ře ČCE. V rám­ci oddě­le­ní momen­tál­ně věnu­je­me hod­ně ener­gie pří­pra­vě Sjez­du (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že (spo­leč­ně se sjez­do­vou sku­pin­kou) a v posled­ní době také Pora­dě mlá­de­že (spo­leč­ně s Celo­cír­kev­ním odbo­rem mlá­de­že). S COMem koor­di­nu­je­me i dal­ší akti­vi­ty.

Sna­ží­me se komu­ni­ko­vat s širo­kou mlá­de­ží (pře­váž­ně pro­střed­nic­tvím soci­ál­ních sítí), jed­not­li­vý­mi SOMy a dal­ší­mi cír­kev­ní­mi struk­tu­ra­mi. Spo­lu­pra­cu­je­me s kole­gy z ústřed­ní kan­ce­lá­ře, nej­ví­ce s eku­me­nic­kým oddě­le­ním, se kte­rým čas­to vysí­lá­me mlá­dež­ní­ky do zahra­ni­čí (více na www.prilezitosti.e‑cirkev.cz).

Pokud bys­te na nás měli jaký­ko­liv dotaz, může­te nám napsat napří­klad na Face­book, Instagram nebo na mail mladez@e‑cirkev.cz.

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 6. února 2023.

3 měsíce v USA bez nákladů! Zážitek na celý život

17. ledna 2023

3 měsíce v USA bez nákladů! Zážitek na celý život

Pro­gram je určen pro zájem­ce, kte­ří:

 • jsou ve věku 18 – 30 let,
 • sou­hla­sí s tří­mě­síč­ním poby­tem v USA (od polo­vi­ny květ­na do polo­vi­ny srp­na 2023),
 • pra­cu­jí s dět­mi a mlá­de­ží, stu­du­jí či jsou uči­te­li,
 • zají­ma­jí se o prá­ci s dět­mi v pří­ro­dě,
 • jsou zod­po­věd­ní, spo­leh­li­ví a důvě­ry­hod­ní,
 • jsou fle­xi­bil­ní, odol­ní a ote­vře­ní novým zážit­kům,
 • jsou plně očko­vá­ni nebo se jsou ochot­ni se nechat plně naoč­ko­vat před odle­tem
 • se zavá­ží, že se po skon­če­ní pro­gra­mu vrá­tí domů a nezů­sta­nou nele­gál­ně v USA (čímž by ohro­zi­li dobrou pověst a sta­tus celé­ho mezi­ná­rod­ní­ho pro­gra­mu),
 • pro­ká­ží schop­nost komu­ni­ko­vat v ang­lič­ti­ně (nut­ný mezi­ná­rod­ní cer­ti­fi­kát pří­pad­ně potvr­ze­ní potvr­ze­ní ško­ly o absol­vo­vá­ní kur­zu ang­lič­ti­ny),
 • budou vybrá­ni a dosta­nou dopo­ru­če­ní od ČCE.

Zájem­ci, kte­ré komi­se ČCE dopo­ru­čí pro účast v pro­gra­mu a kan­ce­lář ELCA (Evan­ge­li­cal Luthe­ran Church in Ame­ri­ca) je zařa­dí do pro­gra­mu, obdr­ží:

 • finanč­ní pod­po­ru pro zís­ká­ní víza,
 • leten­ku do USA a zpět,
 • pře­voz z Chi­ca­ga do mís­ta koná­ní tábo­ra,
 • osob­ní zaško­le­ní v tábo­ře,
 • uby­to­vá­ní (vč. zajiš­tě­ní lož­ní­ho prádla) a stra­vu po celou dobu poby­tu,
 • míst­ní zdra­vot­ní pojiš­tě­ní po celou dobu poby­tu a
 • kapes­né 50 US dola­rů týd­ně.

Zájem­ci o účast v pro­gra­mu, nechť se při­hlá­sí na adre­se mladez@e‑cirkev.cz (nebo si vyžá­dej­te dal­ší infor­ma­ce) a to nej­poz­dě­ji do 31. led­na 2023 a zašlou tyto osob­ní úda­je pro prvot­ní kon­takt:

 • jmé­no a pří­jme­ní,
 • datum naro­ze­ní,
 • tele­fon­ní čís­lo a
 • kon­takt­ní e‑mailovou adre­su.

Násled­ně budou vhod­ní zájem­ci pozvá­ní k roz­ho­vo­ru se zástup­ci vede­ní ČCE. Koneč­ný výběr kan­di­dá­tů je na ame­ric­kých part­ne­rech.

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 17. ledna 2023.

Co si nenechat ujít v lednu? Čtěte mládežnický newsletter!

5. ledna 2023

Co si nenechat ujít v lednu? Čtěte mládežnický newsletter!

Jed­nou měsíč­ně shr­nu­je­me to nej­pod­stat­něj­ší ze svě­ta evan­ge­lic­ké mlá­de­že. A to pří­mo do vašich mai­lo­vých schrá­nek! Aktu­a­li­ty, pozván­ky na akce, pří­le­ži­tos­ti k vyces­to­vá­ní do zahra­ni­čí a dal­ší věci, kte­ré je dob­ré vědět. Jak vypa­dá tako­vý news­let­ter? Sta­čí klik­nout na tla­čít­ko níže.

Komu do schrán­ky nic tako­vé necho­dí, nemu­sí zou­fat. K ode­bí­rá­ní news­let­te­ru se dá jed­no­du­še při­hlá­sit a také se dá odběr pří­pad­ně kdy­ko­liv zru­šit. No není to skvě­lá nabíd­ka?

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 5. ledna 2023.

Poslechněte si přednášky ze sjezdu

23. prosince 2022

Poslechněte si přednášky ze sjezdu

Vánoč­ní dárek pro všech­ny milov­ní­ky pod­cas­tů!

Při­ná­ší­me něko­lik zázna­mů před­ná­šek z letoš­ní­ho sjez­du mlá­de­že. Saša Jaco­bea, Petr Gallus, Petr Slá­ma nebo mode­ro­va­ná dis­ku­ze Bez fil­tru Hany Stra­šá­ko­vé s hos­ty Simo­nou Kopec­kou a Benem Rollem jsou k dis­po­zi­ci na cír­kev­ním soundclou­du.

Při fini­šo­vá­ní před­vá­noč­ních úkli­dů, shá­ně­ní dár­ků na posled­ní chví­li či ces­tě za pří­buz­ný­mi jako když najdeš. Při­po­meň­me si někte­ré myš­len­ky, kte­ré na sjez­du zazně­ly a při­jmě­me je v tom­to vánoč­ním čase. Pří­jem­ný poslech a hez­ké svát­ky. https://soundcloud.com/ecirkev/sets/sjezd22

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 23. prosince 2022.

Studentská literární soutěž: „Nestůj stranou…!“

17. prosince 2022

Studentská literární soutěž: „Nestůj stranou…!“

Čes­kob­ra­tr­ská cír­kev evan­ge­lic­ká vyhla­šu­je dru­hý roč­ník stu­dent­ské sou­tě­že na lid­sko­práv­ní téma.

Úsi­lí o obha­jo­bu lid­ských práv pat­ří k zásad­ním úko­lům církve ve spo­leč­nos­ti. Evan­ge­lic­ká cír­kev se zasa­zu­je o poro­zu­mě­ní a boju­je pro­ti veš­ke­rým pro­je­vům dis­kri­mi­na­ce. Jed­ním z kon­krét­ních pří­kla­dů tako­vé sna­hy je orga­ni­zo­vá­ní mezi­ná­rod­ních Týd­nů pro­ti rasis­mu v Čes­ku, v rám­ci kte­rých se koná i tato sou­těž.

Při­po­mí­ná­me, že lidé na mno­ha mís­tech svě­ta či v růz­ných soci­ál­ních sku­pi­nách zaží­va­jí útlak kvů­li své víře, pře­svěd­če­ní nebo svě­to­ná­zo­ru. Týká se to kaž­dé­ho z nás, o to víc s pří­cho­dem lidí z vál­kou sti­že­né Ukra­ji­ny. Dal­ší roč­ník stu­dent­ské lite­rár­ní sou­tě­že pro­to vyhla­šu­je­me pro čes­ké a ukra­jin­ské děti a mlá­dež mimo jiné prá­vě na toto téma.

Nad sou­tě­ží i nad násled­nou kon­fe­ren­cí v Sená­tu, kde budou vyhlá­še­ny výsled­ky, pře­vzal zášti­tu před­se­da Sená­tu Par­la­men­tu Čes­ké repub­li­ky RNDr. Miloš Vystr­čil.

Veš­ke­ré dal­ší infor­ma­ce o sou­tě­ži najde­te na webu e‑cirkev.cz/soutez.

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 17. prosince 2022.

Ztráty a nálezy ze sjezdu mládeže

28. listopadu 2022

Ztráty a nálezy ze sjezdu mládeže

Našli jsme kra­bi­ci. Jsou v ní ztrá­ty a nále­zy! Z letoš­ní­ho sjez­du k nám dopu­to­va­ly pou­hé čty­ři kusy oble­če­ní! Pro­to při­dá­vá­me i úlov­ky z loň­ské­ho roku. Pozná­vá­te něco? Nevá­hej­te napsat na mail mladez@e‑cirkev.cz

Ztráty a nálezy z roku 2021

Tyhle chu­din­ky byd­lí už přes rok v naší kan­ce­lá­ři. U svých maji­te­lů by se měly jis­tě lépe! Piš­te na mladez@e‑cirkev.cz!

Související událost: Sjezd (nejen) evangelické mládeže 2022

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 28. listopadu 2022.

Známe datum porady mládeže 2023

18. listopadu 2022

Známe datum porady mládeže 2023

10.–12. 3. 2023 se v Běl­či nad Orli­cí set­ka­jí dele­gá­ti mlá­de­že jed­not­li­vých seni­o­rá­tů a zvo­lí nový Celo­cír­kev­ní odbor mlá­de­že (COM) a zástup­ce mlá­de­že na synod.

Pora­da mlá­de­že je akce, na kte­ré se setká­va­jí dele­gá­ti mlá­de­že jed­not­li­vých seni­o­rá­tů a dal­ší aktiv­ní mlá­dež­ní­ci. Spo­leč­ně se sdí­le­jí, vzdě­lá­va­jí, sezna­mu­jí a pře­dá­va­jí si zku­še­nos­ti. Dal­ší infor­ma­ce o akci se budou obje­vo­vat na její udá­los­ti.

Špat­ná fot­ka orga­ni­zač­ní­ho týmu

Za orga­ni­zá­to­ry se těší
Zuz­ka, Ale­na, Domi­nik, Kuba a Kryš­tof

Související událost: Porada mládeže 2023

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 18. listopadu 2022.

Hledáme posily do týmu oddělení mládeže

3. listopadu 2022

Hledáme posily do týmu oddělení mládeže

Nic netr­vá věč­ně a tak je téměř po dvou letech tře­ba mír­ně obmě­nit a posí­lit oddě­le­ní mlá­de­že na ÚCK ČCE. Lou­čí se s námi jed­na z refe­ren­tek Adél­ka Bed­na­ří­ko­vá, kte­rá měla na sta­ros­ti komu­ni­ka­ci se SOMy, pří­pra­vu Pora­dy mlá­de­že, koor­di­na­ci dob­ro­vol­ní­ků na Sjez­du a spous­tu dal­ších věcí. Adél­ko, moc díky! Drží­me pal­ce ve všem, co Tě čeká v dal­ším živo­tě.

Adél­ka byla ovšem tak skvě­lá, že mís­to ní teď hle­dá­me bri­gád­ní­ky rov­nou dva! Jeden bude mít na sta­rost SOMy, Pora­du mlá­de­že a má nefor­mál­ní ozna­če­ní „SOMunikátor*ka“ (neboj­te, to jsem si prá­vě vymys­lel, vůbec se to nepo­u­ží­vá a nikdo vám tak nebu­de říkat). Dru­hý se bude věno­vat pře­de­vším Sjez­du mlá­de­že, koor­di­na­ci dob­ro­vol­ní­ků, komu­ni­ka­ci s účin­ku­jí­cí­mi a pra­cov­ním ozna­če­ním je to „Sjezdař*ka“ (pla­tí to samé jako v před­cho­zím pří­pa­dě).

Níže si může­te pro­jít bliž­ší infor­ma­ce o obou pozi­cích a v doku­men­tech najde­te i poky­ny pro zájem­ce. Dead­li­ne pro ode­slá­ní žvo­to­pi­su a moti­vač­ní­ho dopi­su je do 30. lis­to­pa­du 2022. Nevá­hej­te se ozvat, moc se těší­me na nové kole­gy a kole­gy­ně!
PS: Nástup mož­ný od 1. 1. 2023.

Za oddě­le­ní mlá­de­že se těší Ale­na, Lali a Kryš­tof!

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 3. listopadu 2022.

Podzimní tmelení COMu

26. října 2022

Podzimní tmelení COMu

Říj­no­vý víkend za polo­vi­nou funkč­ní­ho obdo­bí COMu slou­žil k ohléd­nu­tí, ale i k plá­no­vá­ní. Fara v Novém Měs­te na Mora­vě nám byla záze­mím ke shr­nu­tí toho, co se COMu zatím poved­lo a z čeho mají jed­not­li­ví čle­no­vé spí­še „mrze­ní“. A co se tedy od posled­ní­ho tme­le­ní v lis­to­pa­du 2021 udá­lo?

Roz­je­li jsme téma kon­cep­ce prá­ce s mlá­de­ží. Sešli jsme se se synod­ní radou a dali vznik­nout užší pra­cov­ní sku­pi­ně, kte­rá se téma­tem podrob­ně­ji zabý­vá. Máme za sebou Pora­du mlá­de­že v Běl­či, kte­rá v nás stá­le rezo­nu­je jako pove­de­ná akce a ze zpět­né vaz­by máme radost a moti­va­ci k chys­tá­ní dal­ší.

Nejen na zákla­dě Pora­dy mlá­de­že se nám daří zve­dat celo­cír­kev­ní téma­ta a zapo­jo­vat do nich mlá­dež­ní­ky. Uspo­řá­da­li jsme onli­ne deba­tu o stra­te­gic­kém plá­nu a o rok poz­dě­ji i o novém roz­dě­le­ní seni­o­rá­tů. Pro­střed­nic­tvím dele­gá­tů mlá­de­že na syno­du jsme při­spě­li k tomu, aby toto téma bylo v seni­o­rá­tech kon­zul­to­vá­no s jed­not­li­vý­mi SOMy. Synod­ní rada nás násled­ně oslo­vi­la, abychom ji pomoh­li dosa­dit mla­dé lidi do komi­sí a porad­ních odbo­rů. To pova­žu­je­me za skvě­lý krok vůči mlá­de­ži!

Sna­ží­me se dbát na péči o SOMy a klí­čo­vé lidi v nich. Kro­mě Pora­dy mlá­de­že, kte­rá je nej­vi­di­tel­něj­ším pro­jek­tem v tom­to odvět­ví, pro­běh­lo i víken­do­vé setká­ní před­se­dů a roz­jíž­dí­me tzv. men­to­ring. Čle­no­vé COMu jsou v kon­tak­tu s před­se­dy a před­sed­ky­ně­mi SOMů, pře­dá­va­jí si infor­ma­ce o dění na jed­not­li­vých úrov­ních, kon­zul­tu­jí spo­lu sou­čas­né pro­blémy a hlou­bě­ji se pozná­va­jí.

Byť jsme se na tme­le­ní nese­šli v plném počtu, byl to víkend nabi­tý dis­ku­ze­mi, ať už těmi for­mál­něj­ší­mi, či těmi nad šál­kem kávy nebo při pro­cház­ce se psem. Poda­ři­lo se nám shr­nout a zhod­no­tit někte­ré oblas­ti naše­ho půso­be­ní a čás­teč­ně jsme zača­li plá­no­vat dal­ší postu­py.

Pře­mýš­le­li jsme i nad tím, jak efek­tiv­ně pře­dat agen­du naším násled­ní­kům. Poma­lu začí­ná­me chys­tat dal­ší Pora­du mlá­de­že, kte­rá bude ten­to­krát voleb­ní. Konat se bude opět v Běl­či, v ter­mí­nu od 10. do 12. břez­na 2023. Pro někte­ré tak může být nej­vyš­ší čas začít pře­mýš­let o kan­di­da­tu­ře do COMu. Sto­jí to totiž za to!

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 26. října 2022.

Mládežníci ze SOMů do komisí a výborů!

24. října 2022

Mládežníci ze SOMů do komisí a výborů!

*pla­tí samo­zřej­mě i pro mlá­dež­ní­ky, kte­ří nejsou ze SOMů!

Naše cír­kev pro­chá­zí obdo­bím změn a hle­dá­ní nových cest. Synod­ní rada ČCE sto­jí o zapo­je­ní mla­dých lidí (cca do 25 let) v tom­to pro­ce­su, a pro­to je zve k aktiv­ní účas­ti v někte­rých ze svých porad­ních odbo­rů a komi­sí.

SR před časem oslo­vi­la čle­ny Celo­cír­kev­ní­ho odbo­ru mlá­de­že, aby hle­da­li a oslo­vo­va­li vhod­né spo­lu­pra­cov­ní­ky, a v pří­pa­dě jejich sou­hla­su je navr­ho­va­li synod­ní radě, kte­rá jme­nu­je čle­ny PO a komi­sí. COM se for­mou toho­to for­mu­lá­ře obra­cí na veš­ke­ré mlá­dež­nic­tvo, aby navr­ho­va­lo své zná­mé (pří­pad­ně sebe) do jed­not­li­vých orgá­nů. For­mu­lář je mož­né vypl­ňo­vat do kon­ce říj­na.

Jed­ná se o tyto gré­mia:

 • PO evan­ge­li­zač­ní a misij­ní
 • PO eku­me­nic­ký
 • PO pro prá­ci s dět­mi
 • PO eko­no­mic­ký
 • PO orga­ni­zač­ní a práv­ní
 • PO pro otáz­ky život­ní­ho pro­stře­dí
 • Komi­se pro refor­mu sprá­vy církve
 • Komi­se pro lid­ská prá­va
 • Komi­se pro pří­pra­vu roz­ho­vo­ru s LGBTQ+

Celo­cír­kev­ní komi­se a porad­ní odbo­ry zři­zu­je synod­ní rada, jme­nu­je a odvo­lá­vá jejich před­se­dy a čle­ny, řídí jejich prá­ci, uklá­dá jim úko­ly a při­jí­má jejich pod­ně­ty pro svou čin­nost i pro prá­ci celé církve. Sou­čas­né sezna­my čle­nů komi­sí najde­te tady a porad­ních odbo­rů tady.

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 24. října 2022.