Všechny mládežnické akce na jednom místě!

17. května 2022

Všechny mládežnické akce na jednom místě!

Sek­ci Akce na našem webu jsme roz­ší­ři­li o akce jed­not­li­vých SOMů. Z této sek­ce se tedy stá­vá jedi­neč­ný roz­cest­ník, kde lze najít veš­ke­ré udá­los­ti, kte­ré se chys­ta­jí pro mlá­dež po celé repub­li­ce!

Pro­to­že se jed­ná o roz­cest­ník, ber­te popis­ky jed­not­li­vých udá­los­tí s mír­nou rezer­vou, jeli­kož jsou vždy pou­ze zko­pí­ro­vá­ny (pře­váž­ně z Face­boo­ko­vých udá­los­tí) a mohou ztrá­cet na aktu­ál­nos­ti. Dopo­ru­ču­je­me se tedy vždy pro­klik­nout na někte­rý z odka­zů, kte­rý zaru­ču­je přes­něj­ší infor­ma­ce.

Při při­dá­vá­ní akcí vychá­zí­me pri­már­ně z tabul­ky s názvem Ter­mí­ny seni­o­rát­ní akcí, ke kte­ré by měli mít zástup­ci SOMů pří­stup. Pokud tomu tak není, kon­tak­tuj­te nás (klid­ně na FB, Insta, nebo mai­lem na adre­su sojka@e‑cirkev.cz). Stej­ně tak pokud bys­te stá­li o to, aby se zde něja­ká akce obje­vi­la, pří­pad­ně nao­pak neob­je­vi­la.

Dou­fá­me, že tato novin­ka při­spě­je k vět­ší pro­vá­za­nos­ti mezi mlá­dež­ní­ky z růz­ných seni­o­rá­tů. Mini­mál­ně je urči­tě hez­ké vědět, co se vlast­ně v té naší mlá­de­ži děje.

Akcím zdar a těm mlá­dež­nic­kým zvlášť!

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 17. května 2022.

Přihlašování na letní akce spuštěno

6. května 2022

Na webu prihlasky.e‑cirkev.cz najde­te při­hla­šo­vá­ní na celo­cír­kev­ní mlá­dež­nic­ké akce spa­da­jí­cí pod Oddě­le­ní mlá­de­že. Kon­krét­ně se jed­ná o Kemp pod jed­nou stře­chou a Big­bí­to­vý kurz. Kro­mě toho se na zmí­ně­ném webu nachá­zí i nabíd­ky let­ních tábo­rů, rodin­ných poby­tů a poby­tů s lid­mi s posti­že­ním, kam stá­le shá­ní­me asi­s­ten­ty.

V létě nás samo­zřej­mě čeka­jí mra­ky akcí pro mlá­dež pře­de­vším na seni­o­rát­ní, ale i sbo­ro­vé úrov­ni. Na pod­strán­ce jed­not­li­vých SOMů (Seni­o­rát­ních odbo­rů mlá­de­že) se může­te pro­klik­nout na jejich sítě a tře­ba pod­le své­ho míst­ní­ho urče­ní zjis­tit, jaké akce se kona­jí ve vašem oko­lí, pří­pad­ně jaké by vás láka­li. Nabíd­ka je pes­t­rá! V blíz­ké době se všech­ny akce poku­sí­me shro­máž­dit na jed­no mís­to v sek­ci Akce.

A co se tam vlastně dělá?

To je dob­rá otáz­ka! Nej­lep­ších odpo­vě­dí se dosta­ne skr­ze roz­cest­ník přes zmi­ňo­va­nou sek­ci Akce. Kemp pod jed­nou stře­chou i Big­bí­to­vý kurz tam mají své pro­fi­ly, odkud se lze snad­no pro­kli­kat na jejich webo­vé a face­boo­ko­vé strán­ky. Základ­ní infor­ma­ce (napří­klad o mís­tě, datu, ceně a nápl­ni) najde­te i na našem webu.

A ty asistenti v Bělči?

Ano! To je taky moc dob­rá věc. Je hned něko­lik ter­mí­nů, ve kte­rých se na tyto poby­ty dá jet. Pobyt pro asi­s­ten­ty je zdar­ma, včet­ně uby­to­vá­ní a jíd­la. Není se čeho bát, vše vás nau­čí. Při­hla­šo­vá­ní ovšem kon­čí 14. květ­na. Veš­ke­ré infor­ma­ce najde­te tady.

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 6. května 2022.

Porada mládeže letos trochu jinak

14. dubna 2022

Porada mládeže letos trochu jinak


Pora­da mlá­de­že je akce, kte­rá má svůj původ v cír­kev­ních řádech. Jed­ná se totiž o voleb­ní orgán Celo­cír­kev­ní­ho odbo­ru mlá­de­že (COM) a zástup­ců mlá­de­že na Synod (nej­vyš­ší cír­kev­ní orgán). Vzhle­dem k dél­ce man­dá­tů by sta­či­lo, aby se kona­la jed­nou za dva roky a jedi­ným pro­gra­mem by moh­ly být prá­vě zmí­ně­né vol­by.

Už něko­lik let tomu tak ale není! Sta­lo se dobrou tra­di­cí, že je Pora­da mlá­de­že kaž­do­roč­ní celo­ví­ken­do­vou akcí, kde se pře­de­vším zástup­ci seni­o­rá­tů (čas­to čle­no­vé SOMů) těší boha­té­mu pro­gra­mu. Jinak tomu neby­lo ani letos.

Kouk­ně­te se na krát­ké vzpo­mín­ko­vé video z Pora­dy mlá­de­že.
Kame­ra: Matěj Bou­ček, Kryš­tof Soj­ka. Střih: Matěj Bou­ček

Letoš­ní Pora­da mlá­de­že byla v mno­hém kla­sic­ká. Nabíd­la setká­ní mlá­dež­ní­ků z růz­ných kou­tů repub­li­ky, kte­ří se moh­li vzá­jem­ně obo­ha­tit, pře­dat si zku­še­nos­ti a načer­pat novou ener­gii do dal­ší prá­ce. Nej­cen­něj­ším pro­gra­mem bylo opět sdí­le­ní, při kte­rém si člo­věk uvě­do­mí, že na prá­ci s mlá­de­ží není sám, že kaž­dý máme něja­ké rados­ti a sta­ros­ti nebo že nemu­sí­me zno­vu vyna­lé­zat kolo.

Tra­dič­ně došlo i na vzdě­lá­vá­ní for­mou růz­ných worksho­pů, deba­tu o celo­cír­kev­ních téma­tech, kte­ré mlá­dež pálí a navazování/udržování mezi­se­ni­o­rát­ních vzta­hů. Čím byla tedy letoš­ní pora­da jiná?

Svým mís­tem. Pora­da mlá­de­že 2022 se neko­na­la ve sbo­ro­vých pro­sto­rách ve měs­tě, jak tomu bylo v před­cho­zích letech. Přes 70 účast­ní­ků se potka­lo v tábo­ře J.A.K. v Běl­či nad Orli­cí. Přes­to­že nám poča­sí nepřá­lo (sníh jsme oprav­du neče­ka­li), nabí­dl nám ten­to are­ál roz­lič­né pro­sto­ry, hezkou pří­ro­du a tábo­ro­vý pocit z oko­lí.

Z pozi­ce orgai­zá­to­rů mohu říci, že se akce oprav­du poved­la. Odje­li jsme domů nad­še­ni a plni dojmů. Naše sub­jek­tiv­ní vní­má­ní pak pod­po­ři­la zpět­ná vaz­ba účast­ní­ků, kte­rá vyzně­la více než pozi­tiv­ně. Za to jsme moc rádi a těší­me se zase za rok!

Pokud se chce­te podí­vat, jak to na Pora­dě vypa­da­lo, pří­pad­ně pokud chce­te zavzpo­mí­nat, dopo­ru­ču­je­me video, kte­ré najde­te naho­ře v člán­ku. Video sestří­hal Matěj Bou­ček, za což děku­je­me. Dal­ší vari­an­ta jsou fot­ky od Danie­ly Ryša­vé a Dana Van­či, kte­ré najde­te na tom­to odka­zu. Obě­ma také moc­krát děku­je­me!

Související událost: Porada mládeže 2022

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 14. dubna 2022.

Jak to vypadá Ve víru víry?

24. března 2022

Jak to vypadá Ve víru víry?

Je pátek 18. břez­na dopo­led­ne a v dru­hém pat­ře zad­ní budo­vy Huso­va doma se na adre­se Ústřed­ní cír­kev­ní kan­ce­lá­ře sejde ilu­strá­tor­ka, archi­tekt a stu­dent­ka dějin umě­ní. Toto není začá­tek vti­pu, ale pří­běh o tom, jak odbor­ná komi­se posu­zo­va­la návrhy vizu­ál­ní iden­ti­ty Sjez­du (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že 2022.

Návrh vizu­ál­ní iden­ti­ty Sjez­du, autor: Voj­těch Jano­šík.
1. mís­to v sou­tě­ži

Sjezdy mlá­de­že jsou cha­rak­te­ris­tic­ké mno­ha věc­mi. Jed­nou z nich je název a téma, kte­ré se kaž­dý rok liší. Letoš­ní roč­ník, kte­rý pro­běh­ne v Ost­ra­vě od 23. do ⁠25. 9. 2022, pone­se název Ve víru víry. K názvu a téma­tu se pak váže i to, jak daný Sjezd vypa­dá. Kaž­do­roč­ně se mezi mlá­dež­ní­ky vypi­su­je sou­těž o logo (vzne­še­něj­ší­mi slo­vy „vizu­ál­ní identi­tu“), kte­ré akci dopro­vá­zí na všech růz­ných pro­pa­gač­ních mate­ri­á­lech, ban­ne­rech, trič­kách, webo­vých strán­kách a podob­ně.

Jinak tomu neby­lo ani letos. V úno­ru byla sou­těž vypsa­ná a v polo­vi­ně břez­na se na adre­se mladez@e‑cirkev.cz sešlo cel­kem 7 návrhů od 7 auto­rů. Tím se vra­cí­me k úvo­du toho­to člán­ku. Ilu­strá­tor­ka Mar­ti­na Špin­ko­vá, archi­tekt David Váv­ra a stu­dent­ka dějin umě­ní Anna Bouč­ko­vá byli totiž čle­ny odbor­né komi­se pro posou­ze­ní zasla­ných návrhů. A čekal je neleh­ký úkol: vybrat z nich ten nej­lep­ší.

Návrh vizu­ál­ní iden­ti­ty Sjez­du, autor­ka: Micha­e­la Mazná
2. mís­to v sou­tě­ži

Po hodi­ně a půl dlou­hé deba­tě dospě­la poro­ta k ver­dik­tu. Vítě­zem letoš­ní sou­tě­že se stal Voj­těch Jano­šík. Mla­dý designer z Opav­ské­ho sbo­ru, stu­dent Fakul­ty mul­ti­me­di­ál­ních komu­ni­ka­cí na Uni­ver­zi­tě Tomá­še Bati ve Zlí­ně, kte­rý sho­dou okol­nos­tí vtis­kl tvář i loň­ské­mu Sjez­du mlá­de­že. Těší­me se na osvěd­če­nou spo­lu­prá­ci a posí­lá­me gra­tu­la­ce do morav­sko­slez­ské­ho seni­o­rá­tu!


Děku­je­me všem účast­ní­kům sou­tě­že za to, že Sjez­du věno­va­li svůj čas a zasla­li sou­těž­ní návrh. Bylo oprav­du z čeho vybí­rat, jeli­kož se sešla celá řada kva­lit­ních návrhů. Jsme rádi, že jsou v našem oko­lí šikov­ní lidé! Děku­je­me i poro­tě, že si udě­la­la čas a poskyt­la svůj pro­fe­si­o­nál­ní pohled na věc. Věří­me, že toto setká­ní i celá sou­těž posou­va­jí Sjezd tím správ­ným smě­rem.

Člá­nek vyjde v dub­no­vém čís­le časo­pi­su Čes­ký bra­tr

Související událost: Sjezd (nejen) evangelické mládeže 2022

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 24. března 2022.

Harmonogram Porady mládeže je na světě

7. března 2022

Harmonogram Porady mládeže je na světě

Pora­da mlá­de­že je za rohem a všech­ny nad­še­né mlá­dež­ní­ky jis­tě mimo­řád­ně zají­má, jak to bude na mís­tě pro­bí­hat. Pro­to při­ná­ší­me podrob­ný har­mo­no­gram a ano­ta­ce jed­not­li­vých worksho­pů, kte­ré nás na Pora­dě čeka­jí.

Před­po­klá­da­ný čas čte­ní: Tři minu­ty (ne dob­ře, to jsem si prá­vě vymys­lel).

Pátek

18:00 Pří­jezd, veče­ře

19:00 Zahá­je­ní, info­o­kén­ko, sezná­me­ní se

19:30  Blok exper­tů – sdí­le­ní inspi­ra­ce

21:00 Hra 

22:00 Večer­ní zti­še­ní

Vol­ný pro­gram

Sobota

8:00 Sní­da­ně

9:00 Ran­ní zti­še­ní a info­o­kén­ko

9:30 Blok I – Dis­ku­ze o tom, co nás aktu­ál­ně v církvi oprav­du pálí

11:00 sva­či­na

11:30 Blok II – Worksho­py 

 • Jak dávat zpět­nou vazbu (Adéla Bed­na­ří­ko­vá, Ráchel Kon­va­lin­ko­vá)
 • Workshop o for­mu­la­ci poslá­ní (Zuza­na Féro­vá, Ema Pospí­ši­lo­vá)
 • Pří­pra­va duchov­ní­ho pro­gra­mu na akce pro mlá­dež (Mar­ta Žid­ko­vá)
 • Já bych všech­ny ty inter­ne­ty zaká­za­la (Kryš­tof Soj­ka)

13:00 Oběd

14:30 Blok III – Sdí­le­ní

16:30 Poho­dič­ka

18:00 Veče­ře

19:00 Večer­ní pobož­nost s fil­mem Čáslav­ské fil­mo­vě-diva­del­ní sku­pi­ny

Vol­ný pro­gram

Neděle

9:00 Sní­da­ně

10:00 Boho­služ­by

12:00 Oběd

Odjezd


Anotace workshopů

Jak dávat zpět­nou vazbu – (Adéla Bed­na­ří­ko­vá, Ráchel Kon­va­lin­ko­vá)

 • Zpět­ná vaz­ba může být pohla­ze­ní a mož­nost k růstu, když ji umí­me správ­ně for­mu­lo­vat. Na worksho­pu bude­me spo­leč­ně obje­vo­vat a tré­no­vat, jak nachá­zet správ­ná slo­va a dávat svým kole­gům zpět­nou vazbu, kte­rá nebo­lí, nevzni­ka­jí po ni zby­teč­né hád­ky a posou­vá dopře­du. 

Workshop o for­mu­la­ci poslá­ní – (Zuza­na Féro­vá, Ema Pospí­ši­lo­vá)

 • Stá­vá se ti někdy, že pře­mýš­líš, proč někte­ré věci v prá­ci s mlá­de­ží děláš a jaké mají smy­sl? Zkou­máš někdy, co vlast­ně SOM má dělat a co mož­ná už ne? Zaží­váš někdy pocit, že se točíš v kru­hu a není jas­né, kudy se máš ty nebo SOM vydat na ces­tu? Pokud tvá odpo­věď zní ano, přijď na workshop o poslá­ní. Dozvíš se tam, co to tako­vé poslá­ní je, jak může vypa­dat a proč je dob­ré, když ho tře­ba tako­vý SOM nebo jiný tým/skupina má. Nebu­de to jen poví­dá­ní, bude to o hra­ní, zkou­še­ní a vytvá­ře­ní.

Pří­pra­va duchov­ní­ho pro­gra­mu na akce pro mlá­dež – (Mar­ta Žid­ko­vá)

 • Při­šla na mě řada – je to stres, povin­nost, výzva? Něco vymys­let? Něco pře­číst? Nebu­de to blbý?…
 • Nápa­dy, pří­stu­py, tipy, jak si duchov­ní pro­gra­my na akce pro mlá­dež při­pra­vo­vat tak, aby niko­ho nestre­so­va­ly, ale duchov­ně inspi­ro­va­ly a obo­ha­co­va­ly – nás i ty kolem…

Já bych všech­ny ty inter­ne­ty zaká­za­la – (Kryš­tof Soj­ka)

 • Proč máme soci­ál­ní sítě? Co nám na nich fun­gu­je? Jaké nástro­je pou­ží­vá­me? Workshop bude i tak tro­chu sdí­le­cí. Pře­dá­me si tipy a tri­ky a zku­sí­me vymys­let, jak se efek­tiv­ně v někte­rých pří­pa­dech koor­di­no­vat. A před­sta­ví­me si i jed­nu komu­ni­kač­ní novin­ku (uuu, to zní tajem­ně!). PS: Note­boo­ky s sebou výho­dou.

Související událost: Porada mládeže 2022

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 21. března 2022.

Proběhlo ekumenické setkání odborů mládeže v Kolíně

2. března 2022

Proběhlo ekumenické setkání odborů mládeže v Kolíně

Prv­ní dva úno­ro­vé dny pat­ři­ly vedou­cím odbo­rů mlá­de­ží napříč čes­ký­mi církve­mi. Mezi­de­no­mi­nač­ní akce vol­ně navá­za­la na setká­ní zástup­ců leu­enber­ských církví, kte­ré se kona­lo v pro­sin­ci v Par­du­bi­cích.

Apoš­tolská cír­kev v Kolí­ně při­ví­ta­la na pozvá­ní Čes­ké evan­ge­li­kál­ní ali­an­ce přes tři desít­ky zástup­ců jed­not­li­vých církví, kte­ří se věnu­jí prá­ci s mlá­de­ží. Za ČCE se účast­ni­li Rad­ka Hoj­ko­vá (Oddě­le­ní výcho­vy a vzdě­lá­vá­ní), Lalia Dio­po­vá a Kryš­tof Soj­ka (oba Oddě­le­ní mlá­de­že). Na pro­gra­mu setká­ní bylo pře­de­vším vzá­jem­né sdí­le­ní, ale důle­ži­tým ved­lej­ším efek­tem bylo i navá­zá­ní kon­tak­tů a odbou­rá­ní někte­rých eku­me­nic­kých před­sud­ků. V násle­du­jí­cích řád­cích se oči­ma účast­ní­ka poku­sím vybrat a popsat něko­lik témat z pro­gra­mu, kte­ré mne zau­ja­ly.

Quo vadis?

Jed­ním z prv­ních pro­gra­mů byla akti­vi­ta po jed­not­li­vých deno­mi­na­cích s násled­nou pre­zen­ta­cí. S pomo­cí flip­char­tu a fixy jsme měli gra­fic­ky zod­po­vě­dět čty­ři základ­ní otáz­ky: 1) Z čeho jste nad­še­ní 2) S čím zápa­sí­te? 3) Co vás inspi­ru­je? 4) Na co se chce­te zamě­řit?

Zdán­li­vě jed­no­du­ché dota­zy však byly pořád­ným oříš­kem. Jak vybrat jed­nu věc? Na co dát důraz? S při­hléd­nu­tím k násled­né pre­zen­ta­ci před ostat­ní­mi se nabí­ze­la i otáz­ka, co o sobě vlast­ně chce­me říct? Co chce­me sdě­lit? 

Plni dojmů z farář­ské­ho kur­zu, kte­rý se konal jen něko­lik málo dnů před výjez­dem do Kolí­na jsme v prv­ní otáz­ce vyjá­d­ři­li vděč­nost z toho, že se fará­ři aktiv­ně zají­ma­jí o mlá­dež a dokon­ce ji pod názvem V co (ne)věří gene­ra­ce „Z“ věno­va­li celý svůj týden­ní vzdě­lá­va­cí pro­gram. V mís­tě urče­ném pro zná­zor­ně­ní odpo­vě­di na dru­hou otáz­ku se po našem umě­lec­kém sna­že­ní obje­vil pře­chod pro chod­ce meta­fo­ric­ky vyob­ra­zu­jí­cí ztrá­tu mlá­dež­ní­ků při pře­cho­du mezi kon­fir­ma­cí a mlá­de­ží a násled­ně mezi mlá­de­ží a “svě­tem dospě­lých”. 

Drží­cí se ruce a obraz recyklace/oběhu v odpo­vě­di na tře­tí dotaz pou­ka­zo­va­ly na to, jak inspi­ra­tiv­ní je kaž­dý mlá­dež­ník zapo­ju­jí­cí se aktiv­ně do orga­ni­za­ce se slo­vy “Chci vrá­tit církvi a mlá­de­ži to, co mi dala”. Přes­to­že podob­nou větu člo­věk slý­chá s želez­nou pra­vi­del­nos­tí, nikdy se neo­mr­zí. V posled­ní odpo­vě­di se vět­ši­na zúčast­ně­ných sho­do­va­la. Opa­ko­val se motiv jis­té sítě pra­cov­ní­ků s mlá­de­ží, aktiv­ních mlá­dež­ní­ků. Moder­ním slo­vem networ­king.

Jak se daří českým mládežím?

Zají­ma­vým bodem pro­gra­mu byla pre­zen­ta­ce z dotaz­ní­ko­vé­ho šet­ře­ní mezi mlá­de­že­mi, kte­ré se kona­lo v minu­lém roce. Dotaz­ník byl šířen pou­ze mezi čtyř­mi evan­ge­li­kál­ní­mi církve­mi a tak chy­bě­la data za ČCE, ale i nám posky­tl neví­da­ný vhled do svě­ta mla­dých. Nece­lé dva tisí­ce respon­den­tů z více než stov­ky mlá­de­ží odpo­ví­da­ly na otáz­ky týka­jí­cí se slo­že­ní a fun­go­vá­ní mlá­dež­nic­kých setká­ní, role vedou­cí­ho mlá­de­že, duchov­ní­ho živo­ta a vzta­hem mezi mlá­de­ží a vede­ním sbo­ru.

Z dotaz­ní­ku a násled­ných úvah vyplý­va­lo mno­ho pod­ně­tů a závě­rů. Někte­ré zce­la zjev­né, někte­ré pře­kva­pi­vé. U těch zjev­ných pak bylo zvlášť osvě­žu­jí­cí moci se opřít o data, což se v cír­kev­ním pro­stře­dí děje spí­še oje­di­ně­le. Opa­ko­va­la se potře­ba nebýt na prá­ci s mlá­de­ží sám. Prá­ce v týmech, mož­nost sdí­let své neú­spě­chy a čer­pat ener­gii a nápa­dy.
U vedou­cích mlá­de­ží (kte­ří na své pozi­ci dle dotaz­ní­ků vydr­ží prů­měr­ně 4,5 roku) se obje­vo­va­la tou­ha po vzdě­lá­vá­ní, mož­nos­ti čer­pat od zku­še­něj­ších a potká­vá­ní se s dal­ší­mi na podob­né pozi­ci.

Domů s kontakty

Nejen plni dojmů, nových zna­los­tí a pře­da­ných zku­še­nos­tí. Z Kolí­na jsme odje­li i ověn­če­ni vizit­ka­mi a face­boo­ko­vý­mi přá­tel­ství. Pro nás obzvlášť cen­né před blí­ží­cím se Sjez­dem evan­ge­lic­ké mlá­de­že v září roku 2022 v Ost­ra­vě, kte­rý pone­se název Ve víru víry a bude se věno­vat růz­ných for­mám pro­ží­vá­ní víry. V tom se jis­tě nejen v oblas­ti prá­ce s mlá­de­ží může­me od našich eku­me­nic­kých kole­gů lec­cos nau­čit.

Člá­nek vyjde v břez­no­vém čís­le časo­pi­su Čes­ký bra­tr
Foto: Jana Mac­ko­vá, Čes­ká evan­ge­li­kál­ní ali­an­ce

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 2. března 2022.

Soutěž o vizuální identitu Sjezdu 2022

14. února 2022

Soutěž o vizuální identitu Sjezdu 2022

Milí mlá­dež­ní­ci,

i letos nabí­zí­me mož­nost zapo­jit se do sou­tě­že o vizu­ál­ní identi­tu Sjez­du (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že, kte­rý se bude konat od 23. do 25. září 2022 v Ost­ra­vě a bude mít téma: Ve víru víry.

Tři nej­lep­ší návrhy vybra­né poro­tou budou odmě­ně­ny finanč­ní část­kou (4000 Kč za 1. mís­to, 1000 Kč za 2. mís­to, 500 Kč za 3. mís­to). Auto­rům těch­to návrhů bude také poskyt­nu­ta zpět­ná vaz­ba od jed­no­ho z odbor­ných porot­ců. Posu­zo­vat návrhy budou David Váv­ra (archi­tekt), Mar­ti­na Špin­ko­vá (ilu­strá­tor­ka) a Anna Bouč­ko­vá (stu­dent­ka dějin umě­ní). Vyhra­zu­je­me si prá­vo nevy­hlá­sit žád­ný návrh jako vítěz­ný, stej­ně tak neu­dě­lit 2. a 3. mís­to.

Vizu­ál Sjez­du 2021

Anotace:

Během Sjez­du (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že v Ost­ra­vě 2022 bychom chtě­li účast­ní­kům zpro­střed­ko­vat téma pro­ží­vá­ní křes­ťan­ské víry. Pro­gra­my se v růz­ných for­mách budou věno­vat křes­ťan­ské spi­ri­tu­a­li­tě, medi­ta­cím, chválám nebo tře­ba cha­risma­tic­kým svě­dec­tvím. Mys­lí­me si, že je pro mla­dé lidi důle­ži­té mlu­vit o víře a s spo­lu s dal­ší­mi sdí­let růz­nos­ti v jejím pro­ží­vá­ní.

Vizu­ál Sjez­du 2020

Zadání soutěže:

Vizu­ál­ní iden­ti­ta by měla při­bli­žo­vat téma Sjez­du, kte­ré název zastřešu­je. Téma se bude­me sna­žit zachy­tit v před­náš­kách, růz­ných díl­nách a dis­ku­zích. … Rádi bychom, aby návrh nevy­ja­dřo­val jen někte­rou z díl­čích čás­tí, ale byl kom­plex­ní a pojal téma jako celek. Při zpra­co­vá­ní vizu­á­lu mys­le­te na jeho pou­ži­tí (ban­ner, trič­ka, web, soci­ál­ní sítě atd).

K návr­hu při­poj­te název Sjez­du Ve víru víry nebo jej do návr­hu pří­mo zapra­cuj­te.

Pro­sí­me, při­prav­te gra­fic­ký návrh vždy ve dvou podo­bách:

 1. s tex­tem (ve zně­ní: Sjezd (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že, Ost­ra­va 23.–⁠25. 9. 2022)
 2. bez tex­tu

Obě podo­by pak dodej­te v barev­né i čer­no­bí­lé vari­an­tě.
Své návrhy zpra­cuj­te do for­má­tu PDF. Na prv­ní stra­ně popiš­te, co návrh vyja­dřu­je a na dal­ších postup­ně při­dej­te gra­fi­ku v tom­to pořa­dí: s tex­tem barev­ně, s tex­tem čer­no­bí­le, bez tex­tu barev­ně, bez tex­tu čer­no­bí­le. Výsled­ný doku­ment bude mít tedy 5 stran. Stej­ný for­mát všech návrhů pomů­že poro­tě návrhy dob­ře porov­nat a vybrat ten nej­lep­ší. Pro­sí­me, dodr­žuj­te ho.

Od vítě­ze oče­ká­vá­me zpra­co­vá­ní návr­hu ban­ne­ru, pla­ká­tu s pro­gra­mem Sjez­du, tri­ček a obec­ně apli­ka­ci dal­ší­ho vyu­ži­tí vizu­ál­ní iden­ti­ty. Při finál­ním zpra­co­vá­ní počí­tá­me se vzá­jem­nou spo­lu­pra­cí zada­va­te­le a auto­ra for­mou DPP až do koná­ní Sjez­du. Poté bude vítě­zi vypla­ce­na výše zmí­ně­ná odmě­na (4000 Kč). Věří­me, že tato spo­lu­prá­ce bude milá a při­ne­se kýže­né ovo­ce hez­ky a efek­tiv­ně se pre­zen­tu­jí­cí­ho Sjez­du.

Své návrhy zasí­lej­te nej­poz­dě­ji do 14. 3. 2022 na adre­su mladez@e‑cirkev.cz s před­mě­tem mai­lu “Vizu­ál­ní iden­ti­ta Sjez­du”. Jeden autor může zaslat i více návrhů, kte­ré budou posu­zo­vá­ny zvlášť (neza­sí­lej­te tedy více návrhů v jed­nom doku­men­tu).
Hod­ně štěs­tí při tvor­bě, věří­me, že bude­te kre­a­tiv­ní.
Inspi­ra­ci z minu­lých let může­te čer­pat na adre­se https://www.archivsjezdu.cz/

Související událost: Sjezd (nejen) evangelické mládeže 2022

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 14. března 2022.

Vše, co jste kdy chtěli vědět o Poradě mládeže 2022

12. února 2022

Vše, co jste kdy chtěli vědět o Poradě mládeže 2022

Pří­pra­vy Pora­dy mlá­de­že 2022 vrcho­lí a orga­ni­zač­ní tým při­ná­ší prv­ní infor­ma­ce!

Tato víken­dov­ka pro SOMá­ky ze všech kou­tů ČCE a všech­ny dal­ší, kte­ří pra­cu­jí s evan­ge­lic­kou mlá­de­ží, se usku­teč­ní 1. – 3. dub­na 2022 v Běl­či. Bude­me moc rádi, když se jí zúčast­ní­te. 

Pora­da mlá­de­že je pro­stor pro sdí­le­ní zku­še­nos­tí s pra­cí s mlá­de­ží, vymýš­le­ní spo­leč­ných postu­pů a nava­zo­vá­ní mezi­se­ni­o­rát­ních kon­tak­tů. Taky je to pro­stor pro nau­če­ní se nových věcí a dou­fej­me i odpo­čin­ku!

Letos během akce nepro­běh­nou vol­by do COMu ani nikam jinam. Bude tedy více času na poví­dá­ní, vymýš­le­ní růz­ných legrá­cek, otu­žo­vá­ní se v ryb­ní­ku a ták.

Pora­da mlá­de­že 2020 v Brně, foto: Ben Ská­la

Pro koho je akce určena, kapacita, delegáti, vlny přihlašování:

Pora­da mlá­de­že je cír­kev­ní­mi řády defi­no­va­né setká­ní, kte­ré­ho se mají účast­nit tito dele­gá­ti:

 • zástup­ci seni­o­rá­tů (jeden za kaž­dých 5 sbo­rů v seni­o­rá­tu) vysla­ní seni­o­rát­ní­mi odbo­ry mlá­de­že,
 • před­se­do­vé seni­o­rát­ních odbo­rů mlá­de­že,
 • viril­ní čle­no­vé seni­o­rát­ních odbo­rů mlá­de­že,
 • čle­no­vé COM a
 • dva vole­ní zástup­ci boho­slov­ců zapsa­ných do sezna­mu kan­di­dá­tů služ­by v církvi

Pro­to­že se sna­ží­me pora­du mlá­de­že kon­ci­po­vat jako akci, kde můžou SOMá­ci a pra­cov­ní­ci s mlá­de­ží načer­pat isn­pi­ra­ci a vzá­jem­ně se sdí­let, sto­jí­me o to, aby se ji účast­ni­lo co nej­ví­ce aktiv­ních lidí. Dele­gá­tům však musí­me garan­to­vat mož­nost při­hlá­še­ní s ohle­dem na kapa­ci­tu uby­to­vá­ní.

Regis­tra­ce bude pro­to roz­dě­le­na na dvě vlny:

 • 1. vlna regis­tra­ce pro­běh­ne do 13. břez­na 2022 do 23:59 hodin a je urče­na pro dele­gá­ty (viz prv­ní výčet výše),
 • 2. vlna regis­tra­ce pro­běh­ne od 14. do 21. břez­na 2022 do 23:59 hodin a je urče­na pro všech­ny ostat­ní zájem­ce.

Pro­sím, domluv­te se ve vašem SOMu, kdo poje­de na akci jako dele­gát (zástup­ce seni­o­rá­tu). Počty dele­gá­tů z jed­not­li­vých seni­o­rá­tů najde­te zde. Pokud máte k regis­tra­ci jaké­ko­liv dota­zy, obra­cej­te se na Adél­ku Bed­na­ří­ko­vou, bednarikova@e‑cirkev.cz.

Cena:

Účast­nic­ký popla­tek je sym­bo­lic­kých 100 Kč. Akce je z 90% finanč­ně kry­ta z roz­počtu ÚCK ČCE. Tak­to vyso­ká finanč­ní pod­po­ra ÚCK má více důvo­dů. Jed­ná se o akci defi­no­va­nou vnitř­ním před­pi­sem církve. Hlav­ně si ale uvě­do­mu­je­me, že pra­cov­ní­ci s mlá­de­ží v seni­o­rá­tech odvá­dí důle­ži­tou prá­ci, kte­rou bychom tím­to pozvá­ním rádi oce­ni­li. Pora­da mlá­de­že je také vzdě­lá­va­cí akce a v zájmu církve je, aby SOMá­ci a dal­ší děla­li svou prá­ci dob­ře a bavi­la je.

Nicmé­ně, pokud máte mož­nost a chce­te akci pod­po­řit, bude­me rádi, když při regis­tra­ci uhra­dí­te spon­zor­skou cenu (250 Kč, 500 Kč či 1000 Kč).

Program:

Čeka­jí na vás worksho­py, dis­ku­ze o tom, co nás aktu­ál­ně v církvi oprav­du pálí, sdí­le­ní rados­tí a sta­ros­tí, kte­rá se pojí s pra­cí s mlá­de­ží v církvi, duchov­ní pro­gram, ale taky dost chvil na spo­leč­ný čas a zába­vu. Kom­plet­ní har­mo­no­gram včet­ně ano­ta­cí wor­khospů najde­te v tom­to člán­ku.

Co od vás potřebujeme:

 • Zprá­va za rok 2021 - Pro­sí­me kaž­dý SOM o zaslá­ní zprá­vy za rok 2021. Zprá­vu pro­sím pošle­te do úte­rý 29. břez­na 2022 na mail bednarikova@e‑cirkev.cz. Pokud máte hoto­vou zprá­vu (např. z kon­ven­tu), může­te klid­ně poslat tu. Pokud bude­te sepi­so­vat novou, do zprá­vy pro­sím zahrň­te, v jakém slo­že­ní váš SOM fun­gu­je a jak pro­bí­há spo­lu­prá­ce s viril­ním čle­nem, jak vypa­da­la vaše čin­nost v prů­bě­hu minu­lé­ho roku a jed­nu věc, kte­rá se vám daří a jed­nu věc, ve kte­ré se musí­te zlep­šit vy a věci, kte­ré vám prá­ci dlou­ho­do­bě kom­pli­ku­jí.
 • Blok exper­tů (pre­zen­ta­ce SOMů): V pátek večer pro­běh­ne tzv. Blok exper­tů. A těmi exper­ty bude­te vy! Při­prav­te si, pro­sím, power­poin­to­vou pre­zen­ta­ci a poví­dá­ní do časo­vé­ho limi­tu pět minut. Mluv­te o tom, co vám v SOMu dob­ře jde a moh­lo by to inspi­ro­vat ostat­ní. Píše­te z porad pře­hled­ný zápis? Daří se vám zaujmout účast­ní­ky akce duchov­ním pro­gra­mem? Máte mezi s sebou fakt dob­ré vzta­hy? Daří se vám dob­ře pra­co­vat s mlad­ší mlá­de­ží? Mod­lí­te se spo­leč­ně? Radu­je­te se z vašich vymaz­le­ných soci­ál­ních sítí? Umí­te si zfor­mu­lo­vat poslá­ní? Hra­je­te na akcích zají­ma­vé hry?Nebo něco úpl­ně jiné­ho? Zamys­le­te se spo­leč­ně v SOMu, co bys­te moh­li pře­dat ostat­ním SOMům a při­prav­te si o tom pří­spě­vek, kte­rý bude obsa­ho­vat O jakou věc jde? Proč je tato věc důle­ži­tá? Tip, kte­rý mohou ostat­ní hned pře­vést do pra­xe a pomů­že jim danou věc dělat dob­ře. Mys­le­te na to, že není nut­né, aby se jed­na­lo o něco svě­to­bor­né­ho – čím kon­krét­něj­ší a jed­no­du­še apli­ko­va­tel­né tipy si pře­dá­me, tím lépe. Pokud vás nena­pa­dá žád­ný life­hack, kte­rý chce­te ostat­ním SOMům pře­dat, může­te mís­to toho mlu­vit o jed­né z vašich akcí (kte­rá tře­ba není obvyk­lá v kaž­dém seni­o­rá­tě). Do pon­dě­lí 28. břez­na nám pro­sím dej­te vědět skr­ze ten­to for­mu­lář, co chys­tá­te. Pokud bude­te mít otáz­ky ať už k for­mě nebo obsa­hu, ozvě­te se na mail bednarikova@e‑cirkev.cz.

Kde:

Související událost: Porada mládeže 2022

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 7. března 2022.

Pojďme společně vymyslet sjezd!

21. ledna 2022

Pojďme společně vymyslet sjezd!

Mož­ná vám při­pa­dá, že je sjezd 2022 ješ­tě dale­ko, ale chce­me vás ujis­tit, že už ho vaří­me! A také bychom vás chtě­li pozvat, ať se do toho vaře­ní také zapo­jí­te.

Sjezd pro­běh­ne 23. – 25. září v Ost­ra­vě a bude­me se během něj zamýš­let nad téma­ty pro­ží­vá­ní křes­ťan­ské víry a spi­ri­tu­a­li­ty. Momen­tál­ně dává­me dohro­ma­dy pro­gram a chtě­li bychom vás k tomu při­zvat. Pokud vás láká vymýš­let, jak celý pro­gram pojmout, máte k téma­tu letoš­ní­ho sjez­du blíz­ko, nebo už vás napa­da­jí zají­ma­ví lidé, kte­ří by moh­li na sjez­du před­ná­šet nebo lek­to­ro­vat, tak se k nám při­dej­te. Chce­me, aby se vám pro­gram sjez­du co nej­ví­ce líbil a rádi zakom­po­nu­je­me vaše nápa­dy.

Ve čtvr­tek 27. 1. 2022 v 19:00 hodin se usku­teč­ní pro­gra­mo­vá schůz­ka ke sjez­du, kte­rá pro­běh­ne onli­ne, přes plat­for­mu zoom. Jed­ná se o jed­no­rá­zo­vou zále­ži­tost, jejímž cílem je vymys­let, jakých pod­té­mat bychom se na sjez­du měli dotknout a pří­pad­ně i vymys­let vhod­né řečníky/lektory. Upo­zor­ňu­je­me, že se jed­ná o schůzku týka­jí­cí se vymýš­le­ní pro­gra­mu! 

Schůz­ka bude dost struk­tu­ro­va­ná, čeká nás spo­leč­ný bra­in­stor­ming skr­ze jam­bo­ard a poté prá­ce v men­ších sku­pin­kách. Tak­že neboj­te, nemu­sí­te se bát šíle­né dis­ku­ze ve vel­kém množ­ství lidí, kte­rá nikam nepo­ve­de :) 

Pokud máte jaké­ko­liv jiné poznám­ky ke sjez­du, pošle­te je pro­sím na mail mladez@e‑cirkev.cz. Děku­je­me!

Bude­me moc rádi, když se k nám při­dá­te a pod­po­ří­te sjezd svý­mi nápa­dy! Z tech­nic­kých důvo­dů potře­bu­je­me, abys­te nám dali pře­dem vědět, jest­li se zúčast­ní­te. Udě­lej­te to pro­sím přes ten­to for­mu­lář do 26.1. Na vámi vypl­ně­nou adre­su poslé­ze zašle­me odkaz na zoom.

Pokud se schůz­ky nemů­že­te zúčast­nit, ale máte nápa­dy, může­te nám je sdě­lit pro­střed­nic­tvím toho­to for­mu­lá­ře, pří­pad­ně nám je poslat mai­lem. Nápa­dy bude­me zpra­co­vá­vat nej­prav­dě­po­dob­ně­ji kon­cem led­na.

Těší­me se na setká­ní!

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 24. ledna 2022.

Pojeďte jako vedoucí kempu v USA – pro všechny mezi 18 – 30 let

10. ledna 2022

Pojeďte jako vedoucí kempu v USA – pro všechny mezi 18 – 30 let

Hle­dá­me zájem­ce o účast v mezi­ná­rod­ním pro­gra­mu pro instruk­to­ry let­ních tábo­rů Evan­ge­lic­ké luter­ské církve v Ame­ri­ce pro léto 2022.

Pro­gram je určen pro zájem­ce, kte­ří:

 • jsou ve věku 18 – 30 let,
 • sou­hla­sí s tří­mě­síč­ním poby­tem v USA (od polo­vi­ny květ­na do polo­vi­ny srp­na 2022),
 • pra­cu­jí s dět­mi a mlá­de­ží, stu­du­jí či jsou uči­te­li,
 • zají­ma­jí se o prá­ci s dět­mi v pří­ro­dě,
 • jsou zod­po­věd­ní, spo­leh­li­ví a důvě­ry­hod­ní,
 • jsou fle­xi­bil­ní, odol­ní a ote­vře­ní novým zážit­kům,
 • jsou plně očko­vá­ni nebo se jsou ochot­ni se nechat plně naoč­ko­vat před odle­tem
 • se zavá­ží, že se po skon­če­ní pro­gra­mu vrá­tí domů a nezů­sta­nou nele­gál­ně v USA (čímž by ohro­zi­li dobrou pověst a sta­tus celé­ho mezi­ná­rod­ní­ho pro­gra­mu),
 • pro­ká­ží schop­nost komu­ni­ko­vat v ang­lič­ti­ně (nut­ný mezi­ná­rod­ní cer­ti­fi­kát pří­pad­ně potvr­ze­ní potvr­ze­ní ško­ly o absol­vo­vá­ní kur­zu ang­lič­ti­ny),
 • budou vybrá­ni a dosta­nou dopo­ru­če­ní od ČCE.

Zájem­ci, kte­ré komi­se ČCE dopo­ru­čí pro účast v pro­gra­mu a kan­ce­lář ELCA (Evan­ge­li­cal Luthe­ran Church in Ame­ri­ca) je zařa­dí do pro­gra­mu, obdr­ží:

 • finanč­ní pod­po­ru pro zís­ká­ní víza,
 • leten­ku do USA a zpět,
 • pře­voz z Chi­ca­ga do mís­ta koná­ní tábo­ra,
 • osob­ní zaško­le­ní v tábo­ře,
 • uby­to­vá­ní (vč. zajiš­tě­ní lož­ní­ho prádla) a stra­vu po celou dobu poby­tu,
 • míst­ní zdra­vot­ní pojiš­tě­ní po celou dobu poby­tu a
 • kapes­né 50 US dola­rů týd­ně.

Zájem­ci o účast v pro­gra­mu, nechť se při­hlá­sí na adre­se mladez@e‑cirkev.cz (nebo si vyžá­dej­te dal­ší infor­ma­ce) a to nej­poz­dě­ji do 31. led­na 2022 a zašlou tyto osob­ní úda­je pro prvot­ní kon­takt:

 • jmé­no a pří­jme­ní,
 • datum naro­ze­ní,
 • tele­fon­ní čís­lo a
 • kon­takt­ní e‑mailovou adre­su.

Násled­ně budou vhod­ní zájem­ci pozvá­ní k roz­ho­vo­ru se zástup­ci vede­ní ČCE. Koneč­ný výběr kan­di­dá­tů je na ame­ric­kých part­ne­rech.

Zdroj: https://ustredicce.e‑cirkev.cz/aktuality/pojedte-jako-vedouci-kempu-v-usa-pro-vsechny-mezi-18–30-let/

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 26. ledna 2022.