Moc rádi bychom vás pozva­li na nad­chá­ze­jí­cí mlá­dež, kte­rou bude Zim­ní akce v Hor­ní Čerm­né v ter­mí­nu 16.–18.2.2024.
Setká­me se v pátek v 18 hodin a zahá­jí­me veče­ří. Roz­lou­čí­me se v nedě­li po boho­služ­bách.
V pátek večer nás čeká pro­gram O ces­tě do kláš­te­ra od Anež­ky Tefro­vé, v sobo­tu dopo­led­ne Medi­ta­ce bib­lic­ké­ho tex­tu od Jaku­ba Kelle­ra. Odpo­led­ne si pro nás při­pra­ví pro­gram polič­ský seni­o­rát, věř­te, že je, na co se těšit!
Co s sebou? Mimo spa­cák, kari­mat­ku a hudeb­ní nástro­je si s sebou při­vez­te také pře­zův­ky.
Pro­sím, při­hla­šuj­te se do stře­dy 14.2. přes QR kód na pla­kát­ku nebo přes ten­to odkaz: https://docs.google.com/forms/d/1nCw5_MkeeRE5xOQJbltJsVr3Tb0Z_GSWMo87Zxo5EkY/viewform?pli=1&pli=1&edit_requested=true
Těší se na Vás SOM Polič­ské­ho a Chru­dim­ské­ho seni­o­rá­tu ❤️

 

Naposledy upravil/a Klára Jahodová, 9. února 2024.