Milí mlá­dež­ní­ci!
Srdeč­ně Vás zve­me na dru­hé setká­ní VŠe­li­ké mlá­de­že v tom­to semest­ru, jež se bude konat v pon­dě­lí 13. 11. ve sbo­ru ve Stře­šo­vi­cích. Zamyš­le­ní nad jed­ním z „nepo­pu­lár­ních“ bib­lic­kých pří­bě­hů pro nás ten­to­krát při­pra­vi­la farář­ka Saša Jaco­bea. Jako obvykle začí­ná­me v 18.45 spo­leč­nou veče­ří, nevá­hej­te při­jít :)
Datum: 13. 11. 2023
Čas: 18.45 – 21.00
Mís­to: FS ČCE v Pra­ze 6 – Stře­šo­vi­cích, Náměs­tí Před Bate­ri­e­mi 950/22, Pra­ha 6

Na všech­ny se moc těší­me!
Za pořa­da­te­le Hon­za Kopři­va.

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 30. října 2023.