Již se blí­ží prv­ní ze dvou letoš­ních víken­do­vých akcí pro kon­fir­man­dy a mlad­ší mlá­dež (12–15 let). Víken­dov­ka při­ná­ší mož­nost pro­po­je­ní mla­dých lidí napříč růz­ný­mi sbo­ry a měs­ty, spo­leč­né­ho kre­a­tiv­ní­ho, spor­tov­ní­ho i duchov­ní­ho vyži­tí. Tako­vá oblí­be­ná evan­ge­lic­ká vše­ho­chuť :)

Spo­leč­ně se setká­me v maleb­né obci Hod­sla­vi­ce, rodiš­ti Fran­tiš­ka Palac­ké­ho (o kte­rém se mož­ná taky něco dozví­me).

Akce je zamě­ře­na na mlá­dež­ní­ky, kte­ří ješ­tě neby­li na žád­né seni­o­rát­ní akci (to jsou všech­ny ostat­ní akce na těch­to webo­vých strán­kách). Pokud chceš začít jez­dit, pak je pro tebe nej­vhod­něj­ší tato akce. Samo­zřej­mě při­jeď i když už jsi na „kon­fir­man­dech“ byl. Může­te se těšit na skvě­lý pro­gram při­pra­vo­va­ný fará­ři a nad­še­ný­mi star­ší­mi mlá­dež­ní­ky, výbor­né jíd­lo, hry, zpí­vá­ní, kama­rá­dy a spous­tu dal­ší­ho :)

Naše téma: Apoštolské vyznání víry

  • Ano! To je tako­vá ta veli­ce tajem­ná a záhad­ná říkan­ka, kte­rou lidé reci­tu­jí v kos­te­le!
  • Je to něco jako vyzná­ní… lás­ky?
  • Nebo jako… hro­zi­vý mís­to­pří­sež­ný slib?

Naposledy upravil/a Klára Jahodová, 20. ledna 2024.

Přihlásit se na akci