Vánoč­ko­vá mlá­dež 8.–10.12.2023
Při­hla­šo­vá­ní přes odkaz:
https://forms.gle/AmW9T8mqZ47fyf2G9
Pro­sí­me o zaslá­ní 2 až 3 fotek, kte­ré jsou pro vás z uply­nu­lé­ho roku důle­ži­té a chtě­li bys­te je na mlá­de­ži sdí­let s námi. Zasí­lat může­te na mail mladezchrudim@gmail.com.
Všech­ny ostat­ní potřeb­né infor­ma­ce Vám pošle­me brzy!
Těší se SOM chru­dim­ské­ho seni­o­rá­tu

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 24. listopadu 2023.