• 17. února 2024, začátek 10:00
  • Tělocvična Pod Hradem, Údolní 3, 602 00 Brno
  • 100 Kč
Zve­me všech­ny na flor­ba­lo­vý SOM­Cup, na kte­rý nepo­tře­bu­je­te být ve flor­ba­le vyni­ka­jí­cí, ale sta­čí si při­jít s chu­tí zahrát a zasou­tě­žit Spo­leč­ně bude­me mít mož­nost vyu­žít den s přá­te­li a pohy­bem.
Tak se neboj­te a přijď­te!
sraz je v 10:00, konec odha­du­je­me kolem 18. hodi­ny pod­le počtu při­hlá­še­ných týmů.
🎒S sebou:
- urči­tě flor­bal­ku, pokud jich nebu­de­te mít v týmu dost, napiš­te nám to do při­hla­šo­vá­ní
- také neza­po­meň­te na týmo­vý dres (kre­a­ti­vi­tě se meze nekla­dou, ale sta­čí se i sla­dit do jed­né bar­vy) , ke kte­ré­mu si vez­mě­te i spor­tov­ní obuv do haly
- sva­či­nu
- star­tov­né 100 Kč na oso­bu
✏️Pra­vi­dla:
Hrát bude­me v týmech po pěti (bran­kář + 4 hrá­či v poli)
Během hry musí být vždy 1 sleč­na v poli a maxi­mál­ní počet hrá­čů na stří­dač­ce jsou 2 lidi za kaž­dý tým.
👥Při­hla­šo­vá­ní:
Sta­čí, aby kapi­tán týmu při­hlá­sil všech­ny své hrá­če. Pokud tým nemá­te, ale i tak bys­te si chtě­li zahrát, vyplň­te při­hláš­ku sami za sebe a my k vám urči­tě něko­ho najde­me. Při­hla­šo­vá­ní kon­čí 11. 2. 2024, tak nevá­hej­te!
Tohle je z infor­mač­ní­ho hle­dis­ka všech­no. Jest­li váhá­te nebo máte oba­vy, že flor­bal moc hrát neu­mí­te, tak se toho vůbec neboj­te. Hlav­ně si chce­me jen zahrát, zaspor­to­vat si a strá­vit den zas tro­chu jinak 😊
Těší­me se!
Váš Som a Sem❤️

Naposledy upravil/a Klára Jahodová, 9. února 2024.