Zve­me vás na naši kaž­do­roč­ní akci SKId­ny! Ten­to­krát v ter­mí­nu 26.-28 led­na. Začí­ná­me v pátek v sedm večer.
A co se letos bude na SKId­nech dít?
Kla­si­ka, sobot­ní lyžo­vá­ní, bobo­vá­ní a pro­chá­ze­ní (tak­že lyže, boby a nohy vem s sebou, pokud chceš), zahra­je­me si pár zají­ma­vě netra­dič­ních her a mno­ho dal­ší­ho, včet­ně večer­ní­ho fil­mu a pobož­nos­ti. Jo, málem bychom zapo­mně­li. Letos také pro­běh­ne vol­ba nové­ho SOMu, kte­rá tyhle akce (PoHor­ky, SKId­ny…) pořá­dá. Skvě­lé na tom je, že se čle­nem té sku­pi­ny můžeš stát i ty! Ale nemu­síš samo­zřej­mě. Můžeš jen při­jet ochut­nat atmo­sfé­ru zasně­že­ných Daň­ko­vic.
Ješ­tě něco s sebou?
Páteč­ní veče­ři, pře­zův­ky, 300 kč a PROSTĚRADLO.
Při­hla­šuj se pro­sím do 20. led­na zde:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdM0gXMvmCqcl…/viewform

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 30. listopadu 2023.