Po dvou­le­té pau­ze Vás zve­me na 5. roč­ník Ple­sem, tedy na ples, kde se potká­va­jí mla­dí i star­ší. Nenech­te se zmást, náš ples je napříč gene­ra­ce­mi. Při­jít může kaž­dý, kdo by si chtěl zatan­co­vat, dát si chle­bí­ček nebo něko­ho po dlou­hé době vidět a něko­ho nové­ho poznat.

Zkrát­ka si s námi přijď­te užít krás­ný večer dopro­vá­ze­ný kape­lou Maté Voka­té a mode­rá­to­ry

Občer­stve­ní je zajiš­tě­no SOMem, SEMem a krás­ný­mi pomoc­ní­ky!

Pro přespol­ní nabí­zí­me mož­nost přespá­ní v Bla­ho­sla­vo­vě domě, kde bude ote­vře­no před ple­sem (18:30) a po ple­su (1:30). Bliž­ší infor­ma­ce najde­te u čle­nů SOMu.

Vstu­pen­ky je mož­né zakou­pit u čle­nů SOMu, onli­ne i na mís­tě.
Ceny do 29. led­na:
250,- papí­ro­vá
260,- smsticket

Ceny od 30. led­na:
300,- papí­ro­vá
310,- smsticket

A ke kon­ci ješ­tě jeden malý tip, pro ty, kdo nechá­va­jí věci na posled­ní chví­li, tak vstu­pen­ka na Ple­sem může slou­žit jako skvě­lý dárek pro rodi­če nebo koho­ko­liv jiné­ho, kdo má rád tanec a zaru­če­ně potě­ší. 🥳

Bude­me se na Vás těšit a až se potká­me, neboj­te se si s námi zatan­co­vat.
Váš SOM a SEM

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 3. ledna 2023.