Zve­me vás na mezi­ge­ne­rač­ní ples (nejen) morav­sko­slez­ské mlá­de­že, kte­rý se bude konat 18. 2. v orlov­ně ve Vel­ké Bys­tři­ci. A to nejen mlá­dež, ale i rodi­če, pra­ro­di­če, tety a strý­ce, fará­ře a farář­ky! Ofi­ci­ál­ní začá­tek je v 19.00, nicmé­ně může­te při­chá­zet již od 18.00, kdy se ote­vře sál.

Téma­tem ple­su je vesmír, může­te pro­to při­jít vhod­ně oble­če­ni, či jinak nala­dě­ni.

K tan­ci a posle­chu nám bude hrát kape­la Old Scho­ol.

Při při­hlá­še­ní do 4. 2. a zapla­ce­ní do 11. 2. je cena za jed­nu vstu­pen­ku 260,- Kč (plus trans­akč­ní popla­tek 10 Kč na nákup) a na mís­tě pak 300,- Kč, pro dob­ro­vol­ní­ky a při kou­pe­ní 4 a více vstu­pe­nek pla­tí cena 210,- Kč za oso­bu (plus trans­akč­ní popla­tek 10 Kč na nákup).

Nabí­zí­me přespá­ní v soko­lov­ně (kou­sek od orlov­ny). Potře­bu­je­me dopře­du vědět, kolik lidí by o tuto mož­nost mělo zájem (zájem indi­kuj­te v rezer­vač­ním for­mu­lá­ři). Spí se na zemi, a je tudíž nut­ný vlast­ní spa­cák a kari­mat­ka.

Pro rezer­va­ci vstu­pe­nek pro­sím vyplň­te do 4. 2. for­mu­lář zde: https://forms.gle/FjKhhVZXn4LDQ2Yv5

Může­te onli­ne zapla­tit za vstu­pen­ky (do 11. 2.) zde:

Před­pro­dej akce

Akci pořá­dá seni­o­rát­ní odbor mlá­de­že morav­sko­slez­ské­ho seni­o­rá­tu, v pří­pa­dě dota­zů piš­te na: moravskoslezska-mladez@evangnet.cz Pro­jekt je finan­co­ván s pod­po­rou gran­to­vé­ho sys­té­mu ČCE pro dia­ko­nic­ké a roz­vo­jo­vé pro­jek­ty.

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 2. ledna 2023.