Bez­pe­čí. To je téma Let­ní­ho seni­o­rát­ní­ho týd­ne, kte­rý se bude konat 24. – 31. 8. v Doma­šo­vě nad Bys­tři­cí. Jak lze bez­pe­čí chá­pat v růz­ných kon­tex­tech? Co zna­me­ná bez­pe­čí pro mě a co pro něko­ho jiné­ho? Jak se podí­let na jeho udr­žo­vá­ní či vytvá­ře­ní?

Může­te se těšit na skvě­lý pro­gram, worksho­py, spo­le­čen­ství, sport či pofla­ko­vá­ní se s přá­te­li.

—————
Cena za pobyt bude upřes­ně­na.
Pokud se nachá­zí­te ve špat­né finanč­ní situ­a­ci, napiš­te nám a indi­vi­du­ál­ně se může­me domlu­vit na slevě/prominutí poplat­ku za pobyt.
Dopo­ru­če­ný věk: 15 – 30+
Datum: 24. – 31. 8. 2024
Uby­to­vá­ní: Skaut­ské cen­t­rum Doma­šov
Bliž­ší infor­ma­ce budou dopl­ně­ny postup­ně.
Akci finanč­ně pod­po­ru­je Minis­ter­stvo škol­ství, mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy.
—————
Pří­pad­né dota­zy je mož­no smě­ro­vat na Mes­sen­ger či mail
moravskoslezska-mladez@evangnet.cz
nebo na před­se­du SOMu
Toma Dome­se
domestomas@gmail.com

Naposledy upravil/a Klára Jahodová, 21. března 2024.

Přihlásit se na akci