Kája s Matě­jem se napo­sle­dy vydá­va­jí na Let­ní akci v roli hlav­ních orga­ni­zá­to­rů. Při­dej se k jejich roz­luč­ce ve Str­mě­chách 17.–23. čer­ven­ce!

🌞 Let­ní akce je jako škol­ní docház­ka. Kaž­dý by si jí měl pro­jít. My ale vyrá­ží­me na LA, abychom si od ško­ly odpo­či­nu­li, vydech­li a načer­pa­li ener­gii do dal­ších let­ních dnů.

⭐ Před­stav si týden­ní pobyt plný zpě­vu pís­ní ze Sví­tá­ku, výle­tů, her a kou­pá­ní, ale také chví­lí na poza­sta­ve­ní, přá­tel­ské roz­ho­vo­ry, dobrou kníž­ku nebo dlou­hý spá­nek.

🌜 Pro­gram bude v přís­né režii Minis­ter­stva zába­vy. V kuchy­ni se budou otá­čet mata­do­ři evan­ge­lic­kých kuchy­ní, kte­ří uva­ři­li neje­den sla­bý čaj, polév­ku vykouz­lí takřka z čeho­ko­liv, ale zmů­žou se i na gulá­šek nebo řízeč­ky.

🌛 Neza­po­meň se tedy včas při­hlá­sit pro­střed­nic­tvím for­mu­lá­ře na odka­ze: https://forms.gle/pXc6k4kDWizkwMjm6

🌟 Akce je urče­na pro všech­ny mlá­dež­ní­ky mlad­ší i star­ší (dopo­ru­če­ný věk je cca 13–30 let). Nevá­hej se na nás obrá­tit s jaký­mi­ko­liv dota­zy či při­po­mín­ka­mi. Ve for­mu­lá­ři nás, pro­sím, infor­muj o všem, co bychom dle tvé­ho názo­ru měli pře­dem vědět (v kolon­ce „JINÉ“). Bude­me se sna­žit při­pra­vit tako­vý pro­gram, kte­rý vyho­ví širo­ké­mu spek­tru osob­nos­tí.

☀ Cena za celý pobyt bude upřes­ně­na v nad­chá­ze­jí­cíh dnech. Spát bude­me na mat­ra­cích, s sebou si vez­mě­te spa­cák, něco na pře­zu­tí a svou obvyklou let­ní výba­vu – chy­bět nesmí plav­ky a pev­ná obuv! Pokud bys nemohl při­jet na celý týden, neva­dí. Můžeš dora­zit tře­ba jen na pár dní, rádi tě uvi­dí­me!

🌞 O všech aktu­a­li­tách a opat­ře­ních tě bude­me včas infor­mo­vat. Buď zdráv!

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 18. dubna 2023.