Milí mlá­dež­ní­ci,

dou­fá­me, že si uží­vá­te nový rok napl­no! My se na vás popr­vé v tom­to roce těší­me na Desko­hra­ní, kte­ré pro­běh­ne od 23. do 25. úno­ra od 17:00 na evan­ge­lic­ké faře v Měl­ní­ce (chce­te-li na Měl­ní­ku). Nej­lep­ší na tom je, že na akci se spo­jí Poděbrad­ský a Jiho­čes­ký seni­o­rát, což zna­me­ná dvoj­ná­sob­ný počet účast­ní­ků, a tedy i dvo­ji­té množ­ství zába­vy!

Čeká nás samo­zřej­mě spous­ta (nejen) des­ko­vých her a zpí­vá­ní. Může­te se také těšit na pobož­nost a nebo tře­ba výbor­né jíd­lo od našich SOMá­ků. V nedě­li akci zakon­čí­me dopo­led­ní­mi boho­služ­ba­mi.

A co si vzít s sebou? Urči­tě spa­cák a kari­mat­ku. Pokud bude­te mít v bato­hu dost mís­ta, tak při­bal­te oblí­be­nou des­ko­vou hru a pokud ješ­tě potom něco une­se­te, tak při­vez­te svůj hudeb­ní nástroj a nebo něco dob­ré­ho na sní­da­ni. 

Pokud se stih­ne­te při­hlá­sit do 16. úno­ra, zapla­tí­te 200 Kč, pak se cena zved­ne na 250 Kč. Pokud ale při­ve­ze­te buch­tu (nebo jinou dob­ro­tu) na sní­da­ni, dosta­ne­te sle­vu 50 Kč.

Moc se na vás těší Pod­SOM a Jih­SOM ❤️

Naposledy upravil/a Klára Jahodová, 20. ledna 2024.