🏔Milí přá­te­lé hor,
rádi bychom vás pozva­li na akci Běž­ky nebo pěš­ky, kte­rá se letos bude konat v Daň­ko­vi­cích na Vyso­či­ně od 15. do 18. úno­ra.
⛷️Může­te si vybrat, zda radě­ji vyra­zí­te na lyžích, nebo se vydá­te pěš­ky. Nezá­vis­le na vol­bě se zce­la jis­tě bude­te kochat krás­nou pří­ro­dou a po návra­tu se vrá­tí­te do tep­lé­ho a útul­né­ho pro­stře­dí naše­ho uby­to­vá­ní.
👣Vez­mě­te si tedy pev­né pohor­ky, ost­ré hůl­ky a dob­ře nama­za­né běž­ky, nebo obo­jí. Tak­též dopo­ru­ču­je­me péřov­ku, tep­lé ruka­vi­ce, jele­ní loje, tep­lou­še a vše­li­ja­ké zlep­šo­vá­ky do Neča­sů.
🎶Mimo výle­ty se může­te těšit na poklid­ný dopro­vod­ný pro­gram – večer­ní zti­še­ní, zpí­vá­ní pís­ní Tai­zé…
☕️Cena akce bude 1100 Kč, ale za tu cenu zís­ká­te kva­lit­ní stra­vu – sní­da­ně a veče­ře jsou zajiš­tě­ny, přes den se může­me občer­st­vit v hor­ských cha­lu­pách, či nama­za­ným chle­bem – a jis­to­tu tep­la na faře po návra­tu z výle­tů.
✝️Neza­po­meň­te se při­hlá­sit do 12. úno­ra , abychom vědě­li, že se na Vás může­me těšit.

Naposledy upravil/a Klára Jahodová, 4. února 2024.