🏹 Pořá­dá­me pro všech­ny mlá­dež­ní­ky z oko­lí SOUTĚŽ V TANEČNÍ OBRATNOSTI. Kdo máš v sobě jen tro­chu mlá­dež­nic­ké krve, při­hlas se; uvi­díš, jsi-li pruž­ný, sil­ný a obrat­ný, nebo těž­ko­pád­ný jako slo­ní mlá­dě! Ple­sat se bude celý večer v Male­nic­ké uli­ci v pátek 12. led­na v 7 hod. več. Vítě­zi v sou­tě­ži věnu­je­me vyši­tou spor­tov­ní vlaj­ku na trič­ko – Rych­lé šípy!

🟡 Po roce může­te opět zaví­dat do KC Zahra­da, kte­ré se letos pro­mě­ní v Roz­dě­lo­va­cí tří­du – konec Dru­hé stra­ny, brá­nu do svě­ta Stí­na­del! Hud­bu Cak­tu­su showband bude stří­dat píseň Von­tů, ale i vese­lé zpěvy našich zná­mých hla­sů – Mir­ka Duší­na, Jar­ky Metel­ky, Jin­d­ry Hoje­ra, Čer­ve­náč­ka a Rych­lo­nož­ky.

💃 Fanouš­ci Fogla­ro­vých hrdi­nů se mohou těšit na vše, co pat­ří ke kaž­dé­mu Báječ­né­mu bálu. Jen co si Rych­lo­nož­ka při­le­pí vou­sy a tro­chu se oblék­ne, opo­na odha­lí třesku­tě vtip­né mode­rá­to­ry, neví­da­ná taneč­ní čís­la, výu­ku tan­ce, foto­kou­tek nebo tom­bo­lu!
Chy­bět nebu­de ani sou­těž o nej­lep­ší kos­tým – nech­te tedy popus­tit uzdu své fan­ta­zii a přijď­te pře­vle­če­ni za svou oblí­be­nou posta­vu! Ať už se jed­ná o Max­mi­li­á­na Drá­pa, Dlou­hé bidlo nebo Širo­ka, sta­rou Jere­mi­áš­ku, Vlas­tu či Alž­bě­ti­nu Prk­ná­řo­vou ali­as Haha Bim­bi!

💸 Rych­lé šípy mají dob­rá srd­ce! Výtě­žek ple­su letos popu­tu­je na vybra­ný pro­jekt Skaut­ské nada­ce Jaro­sla­va Fogla­ra, kte­rá je rov­něž part­ne­rem ple­su!

🎟 Čís­lo­va­né lís­teč­ky je mož­né kou­pit v před­pro­de­ji u čle­nů SOMu, nebo od 27. lis­to­pa­du v knih­ku­pec­tví Kalich za 250 Kč. Na mís­tě za lís­tek zapla­tí­te 350 Kč. Všech­ny plat­by jsou mož­né v hoto­vos­ti, nebo pro­střed­nic­tvím QR kódu. Pokud bys­te líst­ky rádi zapla­ti­li on-line, sta­čí vypl­nit for­mu­lář na odka­ze https://forms.gle/kZ7hPGiT3AQ6k9tPA, objed­nat poža­do­va­ný počet vstu­pe­nek a zapla­tit pří­sluš­nou část­ku na náš účet!

🤝 Akci zaš­ti­ťu­je Sdru­že­ní evan­ge­lic­ké mlá­de­že, Skaut­ská nada­ce Jaro­sla­va Fogla­ra a Ochran­ný svaz autor­ský – OSA.

📸 Atmo­sfé­ru posled­ní­ho Baj­bá­lu v KC Zahra­da může­te nasát z fotek na našem Raj­če­ti: https://prasom.rajce.idnes.cz/

A kudy se dosta­ne­te do KC Zahra­da, ptá­te se jis­tě?

🚇 METREM
– tra­sou C na sta­ni­ci Cho­dov, pak pěš­ky 6 min směr KC Zahra­da
🚍 AUTOBUSEM
– lin­kou 197 od met­ra Cho­dov jed­nu zastáv­ku do sta­ni­ce Jar­ní­ko­va
– lin­ka­mi 177, 115, 135, 154, 193, 511 do sta­ni­ce U Kunra­tic­ké­ho lesa a pak kou­sek pěš­ky
🚶‍♂️PĚŠKY
– od sta­ni­ce met­ra Cho­dov podél Roz­tyl­ské uli­ce (admi­nis­tra­tiv­ní cen­t­rum The Park po vaší levé ruce), na kři­žo­vat­ce s Jar­ní­ko­vou uli­cí šik­mo dopra­va a kolem budo­vy „Slu­neč­ni­ce“ nebo od OC Cho­dov kolem poš­ty v Hrás­ké­ho uli­ci a dál pod­le šipek – obě ces­ty jsou stej­ně dlou­hé
🚘 AUTEM (Pozor, alko­hol za volant nepat­ří!)
– od OC Cho­dov po uli­ci Roz­tyl­ská, pak na dru­hé kři­žo­vat­ce odbo­čit vpra­vo
– od dál­ni­ce: exit 2 (z cen­t­ra) nebo 2A (od Brna) na Šebe­rov, pak na kru­ho­vém objez­du směr Kunra­ti­ce a na dal­ším kru­ho­vém objez­du odbo­čit do Roz­tyl­ské uli­ce – z ní prv­ní kři­žo­vat­ka dole­va.
☂ Samo­let­kou nebo na léta­jí­cím kole
– to radě­ji nezkou­šej­te.

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 30. listopadu 2023.