Může­te si opra­vit far­ní zahra­du, vyjet do pří­ro­dy sbí­rat odpad­ky nebo si poří­dit solár­ní panel na nabí­je­ní zahrad­ní­ho osvět­le­ní, udě­lat kurz seče­ní luk kosou a nebo tře­ba úpl­ně něco jiné­ho. Je to jen na vás! A na to ješ­tě zís­kat finanč­ní pod­po­ru svě­to­vé Luther­ské fede­ra­ce, kte­rá nabí­zí pod­po­ru mlá­dež­ní­kům na jed­no­rá­zo­vé pro­jek­ty týka­jí­cí se kli­ma­tu a kli­ma­tic­ké změ­ny.

  • Jde o jed­no­rá­zo­vou pod­po­ru ve výši až 2000 Euro. Malé pro­jek­ty pro mlá­dež v oblas­ti kli­ma­tu.
  • Nosi­te­li pro­jek­tu by měli být mla­dí lidé do 30 let věku. Pro­jekt pove­dou mla­dí lidé, kte­ří jej spo­lu s dal­ší­mi čle­ny církve/komunity budou lokál­ně roz­ví­jet a rea­li­zo­vat.
  • Pro­jekt by měl být rea­li­zo­ván od čer­ven­ce 2024 do říj­na 2024.
  • Ter­mín pro podá­ní při­hláš­ky a zaslá­ní návr­hu je 25. květ­na 2024.

Hlav­ní cíle těch­to pro­jek­tů jsou:

  • Posí­lit posta­ve­ní mla­dých lidí, aby obha­jo­va­li opat­ře­ní pro kli­ma­tic­kou spra­ve­dl­nost
  • Pod­po­ro­vat zapo­je­ní mla­dých lidí do opat­ře­ní v oblas­ti kli­ma­tu na míst­ní i národ­ní úrov­ni
  • Zvý­šit úro­veň pově­do­mí o zmír­ňo­vá­ní a při­způ­so­bo­vá­ní mezi člen­ský­mi církve­mi LWF
  • Pro­jekt pove­dou mla­dí lidé, kte­ří jej spo­lu s dal­ší­mi čle­ny církví a komu­nit budou lokál­ně roz­ví­jet a rea­li­zo­vat.

Popří­pa­dě nás nevá­hej­te kon­tak­to­vat na mladez@e‑cirkev.cz

Naposledy upravil/a Klára Jahodová, 7. května 2024.