Milý mlá­dež­ní­ci,

i letos jsme si pro Vás při­pra­vi­li již tra­dič­ní sou­těž o sjez­do­vou píseň, kte­rá nás bude pro­vá­zet na letoš­ním Sjez­du (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že, kte­rý se bude konat od 4. do 6. říj­na 2024 ve Svi­ta­vách na téma: zaplať­panbu# 

Vítě­zi bude nále­žet odpuš­tě­ní účast­nic­ké­ho poplat­ku a sjez­do­vé tri­ko zdar­ma a věč­ná slá­va. A to se vypla­tí, no ne?

Pro inspi­ra­ci si může­te pus­tit nahráv­ku loň­ské vítěz­né pís­ně ze Sjez­du v Čásla­vi. ❤️

Fotil: Dan Rid­zoň
  • Dél­ka pís­ně je libo­vol­ná.
  • Téma pís­ně by mělo reflek­to­vat téma sjez­du, úspě­chu, Boží­ho obda­ro­vá­ní, peněz, kari­é­ry, zaměst­ná­ní a víry.
  • Pošli nahráv­ku a text pís­ně s akor­dy na adre­su mladez@e‑cirkev.cz do 25. srp­na 2024.
  • Odmě­na pro vítě­ze: odpuš­tě­ní sjez­do­vé­ho poplat­kusjez­do­vé trič­ko zdar­ma
  • O vítě­zi roz­hod­ne Oddě­le­ní mlá­de­že, kte­ré si vyhra­zu­je mož­nost nevy­brat žád­ný ze zasla­ných návrhů.

Anotace letošního tématu: 

Kaž­dý z nás je v něčem dob­rý, kaž­dé­mu něco oprav­du jde. Jak máme naklá­dat s Božím obda­ro­vá­ním, svě­ře­ný­mi talen­ty v kaž­do­den­ním živo­tě, při stu­diu nebo v prá­ci? Ubí­ra­jí se naše sny, tou­hy a potře­by sebe­re­a­li­za­ce správ­ným smě­rem? Kde hle­dat měřít­ko úspě­chu v živo­tě? A co prá­vo na lenost? Risk je zisk a bez prá­ce nejsou kolá­če. Ale to pře­ce pla­tí jen do urči­té míry. Pro­gram letoš­ní­ho sjez­du ve Svi­ta­vách chce dát mlá­dež­ní­kům mož­nost ohle­dat téma­ta peněz, prá­ce a kari­é­ry, a také to, jak těmi­to oblast­mi pro­stu­pu­je naše víra. 

Anotace názvu:

Hash­tag má v názvu ztvár­nit pís­me­no H.  

Související událost: Sjezd (nejen) evangelické mládeže 2024

Naposledy upravil/a Klára Jahodová, 29. června 2024.