Dou­fá­me, že jste pro­ži­li veli­ko­noč­ní svát­ky v pokli­du. Při­ná­ší­me Vám dal­ší Mlá­dež­nic­ký news­let­ter, kte­rý je ten­to­krát oprav­du nabi­tý infor­ma­ce­mi! V břez­nu se kona­la Pora­da mlá­de­že, kam se sje­li (nejen) SOMá­ci z celé ČR. Při­ná­ší­me Vám infor­ma­ce o let­ních kla­si­kách, pár zají­ma­vých spřá­te­le­ných nabí­dek a samo­zřej­mě nechy­bí ani pozván­ky na seni­o­rát­ní akce.
Pře­je­me pří­jem­né čte­ní!

Chceš si zob­ra­zit celý news­let­ter? Klik­ni na zele­né tla­čít­ko!

News­let­ter Ti nepři­šel? A kou­kal jsi do spa­mů, obchod­ních sdě­le­ní a tak? Pokud mail z adre­sy mladez@e‑cirkev.cz nikde nena­chá­zíš, nezou­fej! Sta­čí se při­hlá­sit se k odbě­ru a nálož infor­ma­cí Tě tak urči­tě nemi­ne!

Naposledy upravil/a Klára Jahodová, 2. dubna 2024.