Během břez­no­vé Pora­dy mlá­de­že se sje­li Dama­ris Kopec­ká, Ema Pospí­ši­lo­vá a Jakub Němec, jakož­to naši zástup­ci mlá­de­že na syno­du. V rám­ci své­ho odpo­led­ní­ho pro­gra­mu infor­mo­va­li mlá­dež o aktu­ál­ním dění v církvi, o zase­dá­ní Synod­ní rady v roce 2023, ale pře­de­vším dis­ku­to­va­li s mlá­dež­ní­ky téma­ta, kte­rá se budou pro­jed­ná­vat v roce letoš­ním. 

Zástup­ci mlá­de­že se zají­ma­jí o názo­ry aktiv­ní­ho mlá­dež­nic­tva, co ho zají­má, co ho trá­pí a s jaký­mi pro­blémy se kvů­li tomu potý­ká.  Pro­to Vás pro­sí o vypl­ně­ní dotaz­ní­ku, aby tak naši zástup­ci vědě­li, co mlá­dež trá­pí a moh­li nás tak efek­tiv­ně zastu­po­vat na letoš­ním Syno­du, kte­rý se usku­teč­ní v Pra­ze od 23. do 25. květ­na 2024. 

Naposledy upravil/a Klára Jahodová, 27. března 2024.