Fotil: Kuba Rais

Sepsa­la: Eva Dubo­vá

Pora­da mlá­de­že je víken­do­vá akce pro SOMá­ky (čle­ny seni­o­rát­ních odbo­rů mlá­de­že) z celé ČCE, ale i pro koho­ko­liv dal­ší­ho, kdo pra­cu­je s evan­ge­lic­kou mlá­de­ží. Pořá­dá ji COM (celo­cír­kev­ní odbor mlá­de­že) a Oddě­le­ní mlá­de­že. Já jsem byla letos na Pora­dě popr­vé a odvá­žím si z ní samé pozi­tiv­ní zážit­ky a zku­še­nos­ti. Strá­vi­li jsme víkend od 15. do 17. břez­na v poklid­ném pro­stře­dí tábo­ra v Běl­či nad Orli­cí (což je kou­sek od Hrad­ce Krá­lo­vé – ať to nemu­sí­te hle­dat na mapě), kde vaří moc dob­ré jíd­lo a mají moc fajn uby­to­vá­ní. Ale to není tak pod­stat­né, spíš chci mlu­vit o tom, co jsme zaži­li a co jsme se nau­či­li.  

Ze vše­ho nejdřív jsme se pozná­va­li – kaž­dý SOM před­sta­vil jed­nu ze svých akcí, kte­rou má nej­ra­dě­ji, což byly tře­ba PoHor­ky (za Horác­ký a Polič­ský SOM), Stě­na nebo Pěna (za Praž­ský SOM), Kon­fiwee­kend (za Brněn­ský SOM) a spous­ta dal­ších . Hlav­ní pro­gram nastal v sobo­tu, kdy jsme se dopo­led­ne moh­li nau­čit, jak uspo­řá­dat dobrou evan­ge­lic­kou hru nebo tře­ba jak čelit kri­zo­vým situ­a­cím na seni­o­rát­ních i jiných akcích. Odpo­led­ne jsme si moh­li poslech­nout, co se řeši­lo na posled­ním zase­dá­ní syno­du od zástup­ců mlá­de­že pro syno­du a popo­ví­dat si s nimi o těch nej­pal­či­věj­ších téma­tech, zúčast­nit se hudeb­ní díl­ny nebo se tře­ba zamýš­let nad před­sud­ky o Bohu. Před­se­do­vé a mís­to­před­se­do­vé SOMů také měli svo­ji sou­kro­mou pora­du, kde sdí­le­li své rados­ti i stras­ti týka­jí­cí se jejich prá­ce a zod­po­věd­nos­ti. No a v mezi­ča­se toho vše­ho jsme zpí­va­li, spor­to­va­li, poví­da­li si, mod­li­li se, pro­chá­ze­li se, čet­li Bib­li, otu­žo­va­li se, jed­li, smá­li se, hrá­li hry, odpo­čí­va­li a pros­tě byli spo­lu! Zavr­še­ním celé­ho víken­du pak byly spo­leč­né neděl­ní boho­služ­by s dopro­vo­dem kape­ly. 

Bylo toho hod­ně a bylo to inspi­ra­tiv­ní, inten­ziv­ní a obo­ha­cu­jí­cí. Závě­rem vám chci jen říct, abys­te někdy zaje­li na mlá­dež­nic­kou akci ve vašem seni­o­rá­tu, pro­to­že vám zaru­ču­ju, že tam potká­te skvě­lé lidi a pro­ži­je­te napl­ňu­jí­cí čas, stej­ně jako já letos na Pora­dě mlá­de­že! 

Naposledy upravil/a Klára Jahodová, 27. března 2024.