Pro Setká­ní křes­ťa­nů ve Frank­fur­tu nad Odrou ve dnech 7. – 9. červ­na 2024 hle­dá­me dva ste­var­dy z řad mlá­de­že. Odmě­nou nabí­zí­me nejen uhra­ze­ní nákla­dů na ces­tu, uby­to­vá­ní a stra­vu, ale hlav­ně výji­meč­né spo­le­čen­ství a zážit­ky.

Setká­ní křes­ťa­nů je akce, kte­rou musí­te zažít!

Nabi­té pro­gra­my, zají­ma­vá setká­ní, chví­le sou­stře­dě­ní, mod­li­teb i ticha…, stej­ně jako fes­ti­va­lo­vý ruch, množ­ství akcí, pro­gra­mů, lidí… Mís­to vždyc­ky pul­su­je živo­tem, sdí­le­nou vírou a rados­tí. A vždyc­ky je to záži­tek na celý život!

Dvě­ma mla­dým repre­zen­tan­tům z Čes­ka nabí­zí­me mož­nost nahléd­nout za orga­ni­zá­tor­ské kuli­sy této výji­meč­né akce. Zís­kat zku­še­nos­ti, nová přá­tel­ství a šan­ci užít si fes­ti­va­lo­vé dění ješ­tě tro­chu jinak – z dru­hé stra­ny, s dob­rým poci­tem, a hlav­ně s par­tou podob­ně nala­dě­ných lidí z růz­ných kou­tů Evro­py.

Požadavky:

 • Věk ale­spoň 18 let (pokud mlad­ší, tak pou­ze s dopro­vo­dem, např. vedou­cí sku­pi­ny nebo ste­vard star­ší 18 let + pro­hlá­še­ní o sou­hla­su zákon­né­ho zástup­ce)
 • mateř­ský jazyk + něm­či­na nebo ang­lič­ti­na
 • Ocho­ta být na mís­tě o dva dny dří­ve (5.6.)
 • Ocho­ta zůstat přes noc se sku­pi­nou ste­var­dů
 • Dopo­ru­če­ní far­nos­ti nebo zúčast­ně­né církve (krát­ce e‑mailem)
 • Ocho­ta pomo­ci a komu­ni­ko­vat s lid­mi

Úkoly stevardů:

 • Pomoc s při­hla­šo­vá­ním a regis­tra­cí
 • Dopro­vá­ze­ní a pomoc na mís­tech koná­ní akce
 • Péče o sku­pi­ny z vlast­ní církve
 • Dopro­vod řečníků/hudebníků do míst koná­ní
 • Tech­nic­ká pod­po­ra v míst­nos­tech pro worksho­py
 • Prak­tic­ká pod­po­ra při pří­pra­vě boho­slu­žeb a kon­cer­tů

Co nabízíme: 

 • Pohled do záku­li­sí, mož­nost podí­let se na evrop­sky výji­meč­né křes­ťan­ské akci.
 • Mož­nost smys­lu­pl­ně pomá­hat sku­pi­nám z Čes­ka.  
 • Záze­mí pořa­da­te­lů, know-how, zaško­le­ní.
 • Úhra­du ces­tov­ních nákla­dů, uby­to­vá­ní a stra­vu.

Pokud vás nabíd­ka zau­ja­la, a zva­žu­je­te svou účast, dej­te nám vědět: zašle­te nám, pro­sí­me, tyto úda­je: jmé­no, datum naro­ze­ní, adre­su byd­liš­tě, cír­kev a krát­ké dopo­ru­če­ní sbo­ru. To vše na adre­su: hamrova@e‑cirkev.cz.

Stej­ně tak se na tuto adre­su nevá­hej­te ozvat i v pří­pa­dě, že si zatím nejste jis­tí a máte dal­ší dota­zy nebo bys­te potře­bo­va­li více infor­ma­cí. Rádi vám vše vysvět­lí­me.

Naposledy upravil/a Klára Jahodová, 10. února 2024.