Něco kon­čí, něco začí­ná. To ovšem nepla­tí o pří­pra­vách Sjez­du (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že. Sjezd 2023 v Čásla­vi ješ­tě ani neza­čal a už jsme domlou­va­li mís­to a datum na dal­ší rok. Sotva jsme vyře­ši­li posled­ní zpět­né vaz­by, Sjez­do­vá sku­pin­ka zača­la chr­lit nápa­dy na dal­ší nová téma­ta. A teď nasta­la ta fáze, do kte­ré se může zapo­jit oprav­du kaž­dý. Pomoz nám vybra­in­stor­mo­vat ty nej­lep­ší mož­né pro­gra­my pro Sjezd24!

Jeník Lavic­ký vymýš­lí pro­gram sjez­du. Kolo­ro­vá­no.

10. 1. 2024 se od 18:00 usku­teč­ní ote­vře­ná onli­ne vymýš­le­cí pora­da. Na ní spo­leč­ně (vět­ši­nou roz­dě­le­ni do men­ších sku­pi­nek) vymys­lí­me kon­krét­ní pro­gra­my, vyla­dí­me obec­něj­ší zamě­ře­ní a tře­ba naho­dí­me i pár zají­ma­vých jmen před­ná­še­jí­cích, vystu­pu­jí­cích a jinak půso­bí­cích. A o čem ten Sjezd ten­to­krát vlast­ně bude? Zastřešu­jí­cím téma­tem jsou talen­ty:

Kaž­dý z nás je v něčem dob­rý, kaž­dé­mu něco oprav­du jde. Jak máme naklá­dat s Božím obda­ro­vá­ním, svě­ře­ný­mi talen­ty v kaž­do­den­ním živo­tě, při stu­diu nebo v prá­ci?
Ubí­ra­jí se naše sny, tou­hy a potře­by sebe­re­a­li­za­ce správ­ným smě­rem? Kde hle­dat měřít­ko úspě­chu v živo­tě? A co prá­vo na lenost?
Risk je zisk a bez prá­ce nejsou kolá­če. Ale to pře­ce pla­tí jen do urči­té míry. Pro­gram sjez­du ve Svi­ta­vách chce dát mlá­dež­ní­kům mož­nost ohle­dat téma­ta peněz, prá­ce a kari­é­ry, a také to, jak těmi­to oblast­mi pro­stu­pu­je naše víra.

Na bra­in­stor­mo­va­cí pora­du se pro­sí­me při­hlas pod tím­to odka­zem. Jde nám pře­de­vším o to, abychom vědě­li, kolik se zhru­ba sejde lidí. Pokud víš, že 10. 1. nemů­žeš, ale máš něja­ký nápad, tak ho můžeš napsat sem, rádi si ho pře­čte­me! Nebo se nám ozvi tře­ba na mail mladez@e‑cirkev.cz.

Těší­me se na vidě­nou onli­ne nebo na Sjez­du (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že ve Svi­ta­vách, kte­rý se bude konat od 4. do 6. říj­na 2024.

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 20. prosince 2023.