Začal advent, co na to mládež? | Mládežnický newsletter

Prá­vě jsme roze­sla­li pra­vi­del­nou dáv­ku infor­ma­cí – Mlá­dež­nic­ký news­let­ter. Pro­sin­co­vé vydá­ní tra­dič­ně zve na akce pořá­da­né seni­o­rát­ní­mi odbo­ry mlá­de­že, při­ná­ší ale i pra­cov­ní nabíd­ky nebo mož­nost vyjet na tři měsí­ce do USA. Jak tako­vý news­let­ter vypa­dá? Kli­kej na mod­ré tla­čít­ko!

News­let­ter Ti nepři­šel? A kou­kal jsi do spa­mů, obchod­ních sdě­le­ní a tak? Pokud mail z adre­sy mladez@e‑cirkev.cz nikde nena­chá­zíš, nezou­fej! Při­hlá­sit se k odbě­ru je mož­né tady. Sta­čí jen vypl­nit jmé­no, pří­jme­ní a e‑mailovou adre­su. Dal­ší nálož infor­ma­cí Tě urči­tě nemi­ne!

Naposledy upravil/a Klára Jahodová, 20. ledna 2024.